*HGO473/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  343983
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 473
din  03.07.2012
pentru aprobarea Reglementării tehnice
 „Bere şi băuturi pe bază de bere”
Publicat : 06.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 135-141     art Nr : 519
    În conformitate cu Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.176-181, art.513), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Bere şi băuturi pe bază de bere” (se anexează).
    2. Reglementarea tehnică „Bere şi băuturi pe bază de bere” intră în vigoare la şase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Vasile Bumacov
    Ministrul sănătăţii                                                   Andrei Usatîi

    Nr. 473. Chişinău, 3 iulie 2012.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 473 din 3 iulie 2012

REGLEMENTAREA TEHNICĂ
„Bere şi băuturi pe bază de bere”
I. Domeniul de aplicare
1. Reglementarea tehnică „Bere şi băuturi pe bază de bere” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte terminologia, condiţiile minime de calitate, cerinţele privind procesul de producere, etichetare, regulile şi procedurile de evaluare a conformităţii, precum şi de supraveghere a fabricării şi plasării pe piaţă a produselor indicate în tabelul de mai jos, atît de producţie autohtonă, cît şi din import:
Poziţia tarifară din Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova
Denumirea produsului
 
2202 90100
Bere nealcoolică
2203 00
Bere fabricată din malţ
2203 00 399

Băutură mixtă din bere şi alte băuturi clasificate la capitolul 22, spumoase

2206 00 599

Băutură mixtă din bere şi alte băuturi clasificate la capitolul 22, nespumoase, în recipiente care nu depăşesc 2 litri

2206 00 899

Băutură mixtă din bere şi alte băuturi clasificate la capitolul 22, altele, în recipiente care depăşesc 2 litri

 
II. Terminologie
    2. În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    1) bere – băutură alcoolică spumoasă, saturată cu dioxid de carbon, obţinută prin fermentarea mustului de bere preparat din malţ pentru fabricarea berii, hamei şi/sau produse din hamei, apă şi drojdie de bere fără adaos de alcool etilic, aromatizatori şi aditivi gustativi.
    Se admite înlocuirea parţială a malţului pentru fabricarea berii cu cereale nemalţificate, cu condiţia ca masa totală a malţului substituit să nu depăşească 30%.
    Adăugarea zahărului sau a siropurilor de zaharuri se permite cu condiţia ca masa lor să nu depăşească 3% din masa malţului substituit;
    2) bere specială – bere obţinută prin fermentarea mustului de bere preparat din malţ pentru fabricarea berii şi/sau cereale nemalţificate, hamei şi/sau produse din hamei sau din bere, cu diversificarea caracteristicilor organoleptice şi fizico-chimice prin utilizarea zahărului sau a siropurilor de zaharuri şi/sau a materiilor prime vegetale, fructelor, pomuşoarelor, sau a produselor de prelucrare a acestora, şi/sau a aditivilor alimentari gustativi şi aromatici naturali. Berea specială poate fi fabricată conform unei tehnologii speciale fără adaos de alcool etilic, iar conţinutul de bere în berea specială trebuie să fie de min. 80%. Concentraţia alcoolică în berea specială este de cel mult 7% vol.;
    3) băutură pe bază de bere (mix de bere) – băutură alcoolică cu concentraţia maximă de 7% vol., fabricată pe bază de bere, cu utilizarea zaharului sau a siropurilor de zaharuri şi/sau a materiilor prime vegetale, fructelor, pomuşoarelor, sau a produselor de prelucrare a acestora, şi/sau a aditivilor alimentari gustativi şi aromatici.
    Băuturile pe bază de bere se produc fără adaos de alcool etilic, iar conţinutul de bere în mixurile de bere trebuie să fie de min. 40%;
    4) bere nealcoolică – bere cu fracţia volumică de alcool de max. 0,5 % vol.;
    5) bere din grîu – bere cu un conţinut de malţ din grîu de min. 50 % din cantitatea totală de malţ utilizat în compoziţia materiei prime;
    6) bere filtrată – bere obţinută prin metoda separarii artificiale a particulelor şi drojdiilor din băutură;
    7) bere nefiltrată – bere care nu a trecut etapa separării particulelor şi drojdiilor din băutură;
    8) bere pasteurizată – bere supusă unei tratări termice (pasteurizării);
    9) bere nepasteurizată – bere care nu este supusă unei tratări termice (pasteurizării);
    10) bere blondă – bere cu o culoare de pînă la 2,5 unităţi de culoare, sau de pînă la 31 unităţi EBC;
    11) bere brună – bere cu o culoare de la 3,0 unităţi de culoareбsau, de peste 36,0 unităţi ЕВС;
    12) tipul berii – clasificarea berii în funcţie de culoare (blondă, brună), cu excepţia berii speciale şi a mixurilor de bere;
    13) must de bere – soluţie apoasă a substanţelor uscate solubile, extrase din materia primă, utilizată pentru obţinerea berii;
    14) malţ pentru fabricarea berii – produs obţinut din boabele culturilor cerealiere (orz, grîu sau alte) în urma înmuierii, germinării şi uscării;
    15) malţ special pentru fabricarea berii – malţ pentru fabricarea berii, obţinut prin utilizarea unor regimuri tehnologice speciale de fabricare la prelucrarea cerealelor (regimuri diferite de înmuiere, germinare şi uscare în funcţie de umiditate şi temperatură);
    16) hamei – plantă perenă ale cărei conuri uscate se utilizează la fabricarea berii. Conurile uscate de hamei se utilizează întregi sau sub formă măcinată şi presată în granule, sau sub formă de extract;
    17) produse din hamei – produse naturale obţinute prin extracţia hameiului cu solvenţi;
    18) concentrat din must de bere – produs din must de bere obţinut prin metoda concentrării mustului de bere;
    19) extract de malţ – produs obţinut prin metode de extragere şi de concentrare a substanţelor extractive din malţul şi culturile cerealiere pentru fabricarea berii;
    20) siropuri de zaharuri – siropuri obţinute din cereale prin hidroliza amidonului şi obţinerea zaharurilor fermentescibile (glucoză, glucoză-fructoză, maltoză, maltotrioză);
    21) lot – oricare cantitate de bere, cu aceeaşi denumire, îmbuteliată la aceeaşi dată în ambalaj identic şi însoţită de acelaşi certificat de calitate;
    22) unitate de aciditate (un.a.) – unitate de aciditate a berii, echivalentă la 1 cm3 soluţie de hidroxid de sodiu cu concentraţia de 1 mol/dm3 la 100 cm3 bere;
    23) unitate de culoare EBC (un.EBC) – unitate convenţională de culoare a berii, adoptată de Convenţia Europeană de Bere (European Brewery Convention – EBC), care se calculează în baza măsurării densităţii optice a berii;
    24) unitate de culoare (un.c.) – unitate de culoare a berii, care corespunde culorii soluţiei ce constă din 100 cm3 apă şi 1cm3 soluţie de iod cu concentraţia de
0,1 mol/dm3;
    25) băutură alcoolică – producţie alcoolică obţinută prin fermentarea materiilor prime de origine vegetală, cu sau fără adaosuri de sucuri, produse ce conţin zahăr, substanţe aromate, macerate, extracte de origine naturală, alte ingrediente, cu/sau fără apă potabilă dedurizată, destinată consumului uman.
    26) producţie alcoolică – producţie alimentară avînd concentraţia de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum.
III. Cerinţe esenţiale
    3. Clasificarea berii
    Berea se clasifică după cum urmează:
    1) în funcţie de culoare:
    a) blondă;
    b) brună;
    2) în funcţie de tratarea termică:
    a) nepasteurizată;
    b) pasteurizată;
    3) în funcţie de tratarea fizică:
    a) filtrată;
    b) nefiltrată;
    4) în funcţie de conţinutul de alcool:
    a) bere;
    b) bere nealcoolică;
    5) bere specială.
    4. Caracteristicile berii
    1) Berea destinată pentru plasarea pe piaţă trebuie să corespundă caracteristicilor organoleptice pentru fiecare tip de bere, stabilite în standardele conexe şi standardele de firmă pentru fiecare denumire concretă, şi caracteristicilor indicate în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    2) Valorile caracteristicilor fizico-chimice ale berii se stabilesc în standardele conexe şi standardele de firmă pentru fiecare denumire concretă şi trebuie să corespundă caracteristicilor indicate în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    3) Concentraţia de alcool în bere se exprimă în procente de volum, la temperatura de referinţă de 20ºC.
    Abaterile pozitive şi negative, exprimate în valoare absolută, permise la indicarea concentraţiei alcoolice, raportate în procente de volum, sînt următoarele:
    a) berea cu concentraţia alcoolică mai mică de 5,5 % vol., inclusiv – 0,5 % vol.;
    b) berea cu concentraţia alcoolică ce depăşeşte 5,5 % vol. – 1% vol.
    Abaterile stabilite nu exclud aplicarea abaterilor ce derivă din metoda de analiză utilizată la determinarea concentraţiei alcoolice.
    5. Inofensivitatea berii
    1) Înainte de plasarea pe piaţă, berea este supusă autorizării/certificării de către autorităţile cu funcţii de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi ale Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.
    2) Indicii de inofensivitate pentru bere trebuie să corespundă Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010, şi Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.221 din 16 martie 2009.
    6. Cerinţele tehnice şi sanitare pentru utilajul tehnologic şi ambalaje
    1) Ambalajul cu bere trebuie să fie ermetic şi să excludă accesul la conţinut fără deteriorarea integrităţii lui.
    2) Ambalajul de desfacere trebuie să asigure inofensivitatea berii la circuitul ei în perioada de valabilitate.
    3) Materialele din care sînt executate ambalajele de desfacere în contact cu berea trebuie să corespundă cerinţelor Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011.
    4) Utilajul şi instalaţiile destinate fabricării berii trebuie să asigure executarea procedeelor tehnologice care să garanteze caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi indicii de inofensivitate stabiliţi pentru produsul fabricat.
    5) Utilajul şi instalaţiile utilizate pentru fabricarea berii trebuie:
    a) să aibă caracteristici de construcţie şi de exploatare care să asigure fabricarea berii conform prevederilor prezentei Reglementări tehnice. Construcţia şi modelul utilajului şi instalaţiilor trebuie să dea posibilitatea efectuării tratărilor sanitare şi dezinfecţiei;
    b) să fie executate din materiale care nu pot servi ca sursă de contaminare pentru produs şi să fie menţinute în stare igienică;
    c) să fie montate în aşa fel încît să permită efectuarea tratării sanitare necesare, inclusiv a suprafeţelor înconjurătoare.
    6) Suprafeţele utilajului şi ale instalaţiilor care sînt în contact nemijlocit cu produsul trebuie să fie netede, executate din materiale impermeabile la apă, neabsorbante, lavabile, netoxice, rezistente la corozie, uşor de dezinfectat.
    7. Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate pentru fabricarea berii
    1) Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate pentru fabricarea berii trebuie să fie achiziţionate numai în bază de contract, avînd documente de însoţire ce confirmă originea, calitatea şi siguranţa alimentară.
    2) Pentru fabricarea berii se utilizează următoarele materii prime şi materiale auxiliare:
    a) apă potabilă, ce corespunde prevederilor Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15 august 2007;
    b) malţ pentru fabricarea berii;
    c) malţ special pentru fabricarea berii;
    d) hamei şi produse din hamei;
    e) orez sau produse procesate;
    f) porumb sau produse procesate;
    g) grîu sau produse procesate;
    h) zahăr şi siropuri de zaharuri;
    i) orz;
    j) drojdii de bere de fermentaţie inferioară şi superioară;
    k) aditivi alimentari gustativi şi aromatici (pentru mixuri de bere);
    l) enzime (amilolitice, proteolitice, citolitice şi fosfataze);
    m) stabilizatori (hidrogeluri şi xerogeluri de silice, polivinilpolipirolidonă, bentonită, acid tanic);
    n) ghips aglutinant;
    o) acid lactic;
    p) acid citric;
    q) clorură de calciu;
    r) materii prime vegetale, fructe, pomuşoare sau produse de prelucrare a acestora pentru berea specială şi băuturile pe bază de bere;
    s) extract din malţ pentru bere specială şi băuturi pe bază de bere cu concentraţia maximă de 3 g/l;
    t) concentrat de must de bere.
    8. Procedeele de fabricare a berii
    1) Fabricarea berii se efectuează în conformitate cu prevederile Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.412 din 25 mai 2010.
    2) Procedeele tehnologice trebuie să asigure obţinerea berii conforme prezentei Reglementări tehnice.
    3) Procedeele tehnologice aplicate la fabricarea berii sînt următoarele:
    a) acidifierea plămezii şi a mustului;
    b) procesarea materiilor prime nemalţificate (orz, orez, porumb, grîu etc.);
    c) utilizarea enzimelor şi antioxidanţilor;
    d) aerarea mustului;
    e) stabilizarea berii;
    f) centrifugarea;
    g) filtrarea cu sau fără materiale filtrante (kieselgur, perlită, alte materiale);
    h) carbonatarea berii;
    i) pasteurizarea berii.
    4) Procedeele de fabricare trebuie să asigure inofensivitatea berii prin:
    a) alegerea proceselor şi a regimurilor tehnologice pentru asigurarea inofensivităţii produsului la toate etapele fabricării;
    b) alegerea unei succesiuni optime a proceselor tehnologice, ce exclud contaminarea produsului fabricat;
    c) controlul funcţionării utilajului tehnologic;
    d) menţinerea încăperilor, utilajului şi instalaţiilor utilizate în procesul de fabricare a berii în stare igienică corespunzătoare;
    e) respectarea condiţiilor de păstrare a materiilor prime;
    f) alegerea corespunzătoare a metodelor şi periodicităţii de tratare sanitară (spălare), dezinfectare şi deratizare a încăperilor, tratare sanitară (spălare) şi dezinfectare a utilajului şi instalaţiilor utilizate în procesul de fabricare.
    9. Depozitarea, transportarea şi plasarea pe piaţă a berii
    1) Depozitarea şi transportarea berii trebuie să se efectueze în condiţii ce asigură inofensivitatea ei şi păstrarea caracteristicilor esenţiale.
    2) Depozitarea berii se face în încăperi curate, uscate, bine ventilate, întunecoase, ferite de razele solare şi de îngheţ.
    Condiţiile de păstrare sînt stabilite în funcţie de modul de tratare:
    a) berea pasteurizată se păstrează la temperatura de min. 2°C şi max. 25°C;
    b) berea nepasteurizată se păstrează la temperatura de min. 2°C şi max. 20°C;
    c) berea nefiltrată se păstrează la temperatura de min. 0°C şi max. 5°C.
    3) Depozitul pentru păstrarea berii autohtone şi de import trebuie să fie dotat cu utilajul şi instalaţiile necesare pentru asigurarea regimului şi condiţiilor de păstrare menţionate la subpunctul 2).
    4) Termenul de valabilitate a berii se stabileşte de producător pe răspunderea acestuia sau în colaborare cu instituţiile de cercetare, după testări prealabile, şi este avizat de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, în conformitate cu Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare.
    5) În spaţiile pentru păstrarea berii trebuie să se creeze şi să se menţină condiţii ce asigură respectarea cerinţelor stabilite de producător.
    6) Încăperile destinate pentru păstrarea berii trebuie să fie dotate cu aparate de măsurare şi control al condiţiilor de păstrare.
    7) Transportarea berii se efectuează numai cu mijloace de transport ce corespund Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.412 din 25 mai 2010.
    8) Berea poate fi plasată pe piaţa angro şi/sau cu amănuntul numai de către agenţii economici care deţin licenţa şi/sau autorizaţia de funcţionare şi autorizaţia sanitară respective.
    9) Alte reguli de comerţ şi alte condiţii pentru comercializarea angro şi/sau cu amănuntul a berii se stabilesc prin lege.
    10) Se interzice comercializarea cu amănuntul a berii:
    a) în raza stabilită de autorităţile publice locale pentru instituţiile de învăţămînt, medicale, preşcolare şi alte instituţii de educaţie, în cămine pentru elevi şi studenţi, la întreprinderi, în locaşurile de cult şi la şantierele de construcţii şi reparaţii;
    b) persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani, confirmată documentar.
    10. Circuitul deşeurilor
    1) Deşeurile formate în procesul de fabricare trebuie evacuate sistematic din încăperile de producere, după finalizarea proceselor tehnologice.
    2) Condiţiile de păstrare şi evacuare a deşeurilor de producere trebuie să excludă posibilitatea contaminării berii, apariţia riscului pentru sănătatea omului, precum şi posibilitatea poluării mediului înconjurător.
IV. Etichetarea
    11. La etichetarea berii trebuie să fie respectate prevederile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011, Normelor privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.996 din 20 august 2003, Normelor sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor alimentare modificate genetic sau provenite din organisme modificate genetic şi Normelor şi regulilor sanitare privind aditivii alimentari, aprobate de Ministerul Sănătăţii, precum şi menţiunile specifice prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.
    12. Informaţia pentru consumator se prezintă prin text şi/sau marcare pe ambalajul şi/sau etichetele produsului.
    13. Informaţia se indică în limba de stat. La comercializarea producţiei de import pe piaţa internă se admite prezentarea informaţiei în alte limbi, plasîndu-se alăturat traducerea ei în limba de stat. Pentru producţia destinată exportului, informaţia se prezintă conform contractului.
    4. Pe ambalajul de desfacere a berii trebuie să se conţină următoarea informaţie:
    1) ţara de origine. Pentru berea fabricată în Republica Moldova se indică „Fabricat în Moldova”;
    2) denumirea şi adresa producătorului şi/sau a importatorului, distribuitorului;
    3) denumirea produsului;
    4) denumirea sub care berea este plasată pe piaţă;
    5) tipul berii;
    6) inscripţia „pasteurizată” pentru berea pasteurizată;
    7) lista ingredientelor;
    8) conţinutul în extract al mustului de bere, % (cu excepţia berii nealcoolice, berii speciale şi a băuturilor pe bază de bere);
    9) mărimea minimă a fracţiei volumice de alcool, % vol.; pentru berea nealcoolică – mărimea maximă a fracţiei volumice de alcool, % vol.;
    10) volumul, l;
    11) valoarea nutritivă (în g) şi valoarea energetică (în kcal) la 100 g de bere;
    12) data fabricării;
    13) termenul de valabilitate sau data-limită de consum;
    14) condiţiile de păstrare;
    15) codul de bare (dacă este înregistrat);
    16) informaţia privind certificarea;
    17) alte informaţii ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
    15. Mijloacele de aplicare a informaţiei trebuie să asigure o menţinere a informaţiei aplicate pe ambalajul de desfacere pe durata păstrării, transportării şi comercializării berii.
V. Evaluarea conformităţii
    16. Berea, berea specială şi băuturile pe bază de bere, inclusiv din import, se plasează pe piaţa internă numai în baza certificatului de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat, conform prevederilor Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, ale Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, ale Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor şi ale prezentei Reglementări tehnice, sau în baza declaraţiei de conformitate emise de producător.
    17. Recunoaşterea activităţilor de evaluare a conformităţii se efectuează potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
    18. Conformitatea berii se asigură de producător/importator/ distribuitor.
    19. Certificarea conformităţii berii
    1) Certificarea berii se efectuează, la alegerea producătorului/ importatorului, pe loturi; în serie – cu evaluarea procesului de producere; conform contractelor – cu identificarea fiecărui lot şi evaluarea periodică a produsului.
    2) Berea importată se supune certificării conformităţii după aceleaşi reguli ca şi berea fabricată în Republica Moldova.
    3) Organismele de certificare prezintă solicitantului, la cererea acestuia, informaţia referitoare la procedurile de certificare şi la tarife.
    4) Organismul de certificare păstrează în arhivă, timp de cinci ani de la data emiterii certificatului de conformitate, xerocopia certificatului de conformitate, împreună cu toate documentele în baza cărora a fost eliberat certificatul.
    5) Organismele de certificare verifică trasabilitatea şi conformitatea documentelor prezentate şi ia decizia despre eliberarea certificatului de conformitate pentru bere doar în cazul corespunderii documentelor cu prevederile prezentei Reglementări tehnice.
    Decizia este luată de expertul organismului de certificare, altul decît cel care a efectuat evaluarea.
    6) Certificarea berii include:
    a) prezentarea cererii şi a documentelor conexe, analiza lor şi luarea deciziei;
    b) prelevarea probelor şi identificarea produsului;
    c) efectuarea încercărilor;
    d) evaluarea procesului de producţie, dacă importatorul/producătorul a ales modalitatea de evaluare a conformităţii (schema) corespunzătoare;
    e) eliberarea certificatului de conformitate sau refuzul eliberării;
    f) evaluarea periodică a berii certificate, dacă importatorul/producătorul a ales modalitatea de evaluare a conformităţii (schema) corespunzătoare.
    7) Prezentarea cererii la organismul de certificare se efectuează de către solicitant.
    8) Organismul de certificare efectuează analiza cererii, ia decizia asupra cererii şi informează solicitantul.
    9) Prelevarea probelor şi identificarea produsului cuprinde următoarele etape:
    a) stabilirea eşantionului (cantitatea probelor), a procedurii de prelevare, a regulilor de identificare şi depozitare.
    Marcarea, sigilarea probelor pentru efectuarea încercărilor, precum şi documentarea procedurii de prelevare a probelor sînt efectuate de reprezentantul organismului de certificare. Prelevarea probelor se realizează în prezenţa solicitantului, care semnează raportul de prelevare;
    b) identificarea produselor, care presupune verificarea conformităţii informaţiei de pe etichetă (denumirea produsului, producătorul, importatorul, data fabricării, termenul de valabilitate, mărimea lotului prezentat, ambalajul) cu cea indicată în documentaţia de însoţire a produselor;
    c) verificarea condiţiilor de păstrare a produsului, precum şi a prezenţei informaţiei pentru consumator, conform capitolului IV al prezentei Reglementări tehnice.
    10) Pentru certificarea produselor se efectuează încercări conform metodelor stabilite în standardele conexe pentru metodele de încercări şi pentru metodele de prelevare a probelor.
    11) Lista standardelor pentru metodele de prelevare a probelor şi metodele de încercări se aprobă de autoritatea de reglementare în domeniul agroalimentar, cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    12) Încercările, în scopul certificării produselor în domeniul reglementat, se efectuează în laboratoarele de încercări acreditate.
    13) Standardele de firmă nu pot fi utilizate în scop de certificare.
    20. Declaraţia de conformitate a berii
    1) Declaraţia de conformitate poate fi emisă de agenţii economici înregistraţi ca persoane juridice în Republica Moldova, indiferent de forma de proprietate.
    2) Producătorul este responsabil de întocmirea, menţinerea, anularea sau retragerea declaraţiei de conformitate şi poartă răspundere pentru conformitatea berii la care se referă declaraţia de conformitate.
    3) Pentru emiterea declaraţiei de conformitate, producătorul trebuie:
    a) să deţină în cadrul întreprinderii un laborator de încercări acreditat sau să încheie un contract cu un laborator de încercări acreditat;
    b) să dispună de un sistem de management HACCP, certificat de organismele de certificare a sistemelor de management acreditate în Republica Moldova;
    c) să facă publică, inclusiv prin plasarea pe site, informaţia despre declaraţiile emise, despre modul de înregistrare a declaraţiilor în registrul-formă, şi despre persoana responsabilă de evidenţa lor.
    4) Termenul de valabilitate a declaraţiei de conformitate pentru produsele fabricate se stabileşte de către producător.
    5) Producătorul întocmeşte, în baza documentelor tehnice, declaraţia de conformitate indicată în anexa nr.3.
VI. Cerinţele privind conţinutul documentaţiei tehnice
    21. Documentaţia tehnică în baza căreia se emite declaraţia de conformitate trebuie elaborată, acumulată, actualizată permanent şi păstrată de către producător şi importator, pentru a demonstra conformitatea produselor cu cerinţele aplicabile şi pentru a asigura trasabilitatea declaraţiei de conformitate şi a produsului la care se referă.
    22. Documentaţia tehnică trebuie să includă:
    1) avizul sanitar eliberat de Serviciu de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice;
    2) rezultatele evaluării conformităţii produsului (rapoarte de încercări ale tuturor indicilor supuşi verificării obligatorii, încercări de recepţie, periodice sau de inspecţie etc.) eliberate de laboratorul acreditat;
    3) certificatul de conformitate pentru sistemele de management al siguranţei alimentelor;
    4) la decizia producătorului sau a importatorului, alte documente suplimentare, care atestă, direct sau indirect, conformitatea produselor cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    23. Avizarea sanitară a berii se efectuează în conformitate cu prevederile articolelor 21 şi 25 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.
    24. Orice modificare a documentaţiei tehnice descrise la punctul 22, care afectează valabilitatea declaraţiei de conformitate, trebuie documentată.
    25. Producătorul/importatorul care a emis declaraţia de conformitate trebuie să facă accesibilă documentaţia tehnică autorităţilor de control, de inspecţie şi de supraveghere a pieţei.
VII. Licenţierea fabricării şi circulaţiei berii
    26. Fabricarea, plasarea pe piaţă, păstrarea şi importul berii sînt supuse licenţierii, în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
VIII. Trasabilitatea
    27. Agenţii economici vor asigura trasabilitatea berii, a materiilor prime şi a materialelor în contact cu berea la toate etapele circuitului lor: recepţionarea materiilor prime şi a materialelor, fabricarea, depozitarea, transportarea şi plasarea pe piaţă a berii, în scopul asigurării inofensivităţii produsului şi al protecţiei sănătăţii populaţiei.
    28. Pentru asigurarea trasabilităţii berii, trebuie să se aplice un sistem de control al procesului tehnologic bazat pe următoarele principii:
    1) determinarea punctelor critice de control în procesul de fabricare a berii, pentru a preveni sau a înlătura pericolele care pot conduce la fabricarea şi punerea în circuit a berii ce nu corespunde prevederilor prezentei Reglementări tehnice;
    2) stabilirea parametrilor de control al proceselor tehnologice pentru fabricarea berii, conform prezentei Reglementări tehnice;
    3) monitorizarea controlului parametrilor, inclusiv de inofensivitate, la certificarea în serie a berii;
    4) stabilirea acţiunilor ce trebuie întreprinse în cazul devierii parametrilor tehnologici.
    29. Producătorii de bere sînt obligaţi să păstreze rezultatele înregistrărilor care asigură trasabilitatea materiilor prime şi identificarea produsului timp de un an şi, după caz, să prezinte dovezi documentate privind respectarea cerinţelor de calitate şi siguranţă alimentară prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
    30. Producătorii trebuie să asigure identificarea tuturor persoanelor care le furnizează materii prime alimentare, aditivi alimentari sau orice substanţe care urmează a fi sau pot fi încorporate în bere şi în materialele în contact cu berea. În acest scop, ei trebuie să dispună de sisteme şi de proceduri care să permită punerea informaţiei în cauză la dispoziţia organelor de control şi supraveghere de stat, la solicitarea acestora.
    31. Producătorii trebuie să dispună de sisteme şi de proceduri care să permită identificarea întreprinderilor cărora le-au fost furnizate produsele lor şi să pună informaţia în cauză la dispoziţia organelor de supraveghere a pieţei, la solicitarea acestora.
    32. Berea plasată sau susceptibilă de a fi plasată pe piaţă trebuie să fie etichetată sau identificată în mod adecvat, prin intermediul documentelor sau al informaţiilor pertinente, pentru a facilita trasabilitatea ei.
    33. Producătorii trebuie să îndeplinească şi să respecte cerinţele de igienă prevăzute în Regulile generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.412 din 25 mai 2010.
IX. Supravegherea fabricării şi plasării pe piaţă a berii
    34. Supravegherea în vederea asigurării calităţii, a inofensivităţii berii şi a materialelor ce vin în contact cu ea, în vederea ocrotirii sănătăţii populaţiei şi a protecţiei.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3