HGM499/2012
ID intern unic:  344035
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 499
din  06.07.2012
cu privire la subdiviziunea e-Transformare din cadrul
autorităţii administraţiei publice centrale
Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 143-148     art Nr : 546
    MODIFICAT
   
HG255 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.290
    HG655 din 16.08.17, MO301-315/18.08.17 art.755


    În temeiul art.2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.425), precum şi în scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.156-159, art.780), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale vor institui, în cadrul aparatului central, subdiviziunea e-Transformare ca subdiviziune interioară obligatorie, în limitele efectivului de personal aprobat.
    În cazul autorităţilor administraţiei publice centrale cu un efectiv-limită  mai mic de 20 unităţi de personal, sarcinile şi atribuţiile în domeniu vor fi atribuite unei subdiviziuni existente.
    2. Se aprobă Regulamentul-cadru al subdiviziunii e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale (se anexează).
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    în termen de 60 zile, vor revizui structura aparatului central;
    vor aproba regulamentul subdiviziunii e-Transformare şi fişele de post, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărîre.
    4. Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică:
    va acorda suport metodologic în procesul de instituire a subdiviziunilor e-Transformare;
    va contribui la creşterea şi fortificarea capacităţilor funcţionale ale subdiviziunilor respective prin organizarea activităţilor de instruire şi schimb de experienţă.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Nr. 499. Chişinău, 6 iulie 2012.

               Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.499
din  6 iulie 2012

REGULAMENTUL-CADRU
al subdiviziunii e-Transformare din cadrul
autorităţii administraţiei publice centrale
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru al subdiviziunii e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale (în continuare – autoritate) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii menţionate.
    2. Subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorităţii contribuie la îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare prin utilizarea tehnologiei informaţiei (în continuare – TI).
    3. Subdiviziunea e-Transformare are misiunea asigurării sincronizării politicilor şi strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi obiectivelor autorităţii, creşterii performanţei sale operaţionale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
    4. Subdiviziunea e-Transformare îşi desfăşoară activitatea în colaborare şi interacţiune permanentă cu celelalte subdiviziuni interioare ale autorităţii, cu serviciile publice desconcentrate, cu autorităţile şi instituţiile din subordine.
    5. Numărul specialiştilor din cadrul subdiviziunii e-Transformare se stabileşte de către conducătorul autorităţii, în limitele efectivului de personal aprobat de Guvern şi în funcţie de domeniul de activitate al autorităţii respective, volumul şi specificul serviciilor publice prestate.
Capitolul II
Modul de organizare
    [Pct.6 abrogat prin HG655 din 16.08.17, MO301-315/18.08.17 art.755]
    7. Subdiviziunea e-Transformare poate avea statut de direcţie, secţie sau serviciu în conformitate cu normele stabilite de legislaţia în vigoare.
    [Pct.8 abrogat prin HG255 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.290]
    9. În cadrul subdiviziunii vor activa specialişti în domenii indispensabil necesare în procesul implementării cu succes a programului e-Transformare:
    1) arhitectură pe scară largă, infrastructură, reţele informaţionale;
    2) managementul proiectelor TI;
    3) analiză informaţie şi date.
    La decizia conducătorului autorităţii, serviciile în domeniile menţionate pot fi externalizate  în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    10. Subdiviziunea e-Transformare include, în afară de şef, cel puţin un specialist, în funcţie de activităţile întreprinse în cadrul autorităţii în domeniul modernizării tehnologice a guvernării.
Capitolul III
Sarcinile şi atribuţiile de bază ale şefului
subdiviziunii/coordonatorului e-Transformare

    11. Şeful subdiviziunii are următoarele sarcini de bază:
    1) coordonarea procesului e-Transformare la nivelul autorităţii şi a sectorului de activitate, prin participare la elaborarea politicilor şi strategiilor sectoriale şi sincronizarea lor cu obiectivele programului e-Transformare a guvernării;
    2) coordonarea aplicării TI, participarea la reingineria modului de activitate a autorităţii în scopul creşterii performanţei şi eficientizării serviciilor publice;
    3) coordonarea proiectelor TI;
    4) coordonarea soluţiilor tehnologice şi a resurselor TI;
    5) coordonarea procesului de consolidare a capacităţii pentru Guvernarea electronică;
    6) coordonarea activităţii specialiştilor din subdiviziune.
    12. Şeful subdiviziunii are următoarele atribuţii:
    1) coordonarea procesului e-Transformare la nivelul autorităţii şi a sectorului de activitate, prin participare la elaborarea politicilor şi strategiilor sectoriale şi sincronizarea lor cu obiectivele programului e-Transformare a guvernării:
    a) relaţionează TI cu misiunea, modul de organizare şi funcţionare a autorităţii şi asigură alinierea autorităţii la obiectivele de modernizare tehnologică a guvernării prin elaborarea politicilor şi strategiilor de e-Transformare a sectorului;
    b) coordonează procesele de planificare, dezvoltare, implementare şi administrare operaţională eficientă a resurselor şi infrastructurii informaţionale la nivelul autorităţii;
    c) controlează aplicarea şi respectarea prevederilor legale referitoare la domeniul modernizării tehnologice a guvernării, iar în caz de necesitate, intervine cu propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legal;
    d) asigură integrarea autorităţii în colaborarea intersectorială pentru realizarea guvernării electronice;
    e) identifică parteneriate potenţiale în domeniul TI şi coordonează realizarea lor;
    2) coordonarea aplicării TI, participarea în reingineria modului de activitate a autorităţii în scopul creşterii performanţei şi eficientizării serviciilor publice:
    a) participă la analiza şi reingineria proceselor interne şi a serviciilor publice, inclusiv la planificarea activităţilor, gestionarea resurselor;
    b) coordonează crearea serviciilor publice în format electronic;
    c) promovează e-serviciile şi sistemele informaţionale;
    d) aplică managementul schimbării, determină necesităţile pentru sporirea eficienţei şi performanţei autorităţii prin TI;
    3) coordonarea proiectelor TI:
    a) evaluează necesităţile privind investiţiile în domeniul TI;
    b) participă la planificarea bugetului privind investiţiile şi achiziţiile în domeniul TI;
    c) monitorizează procesul de elaborare a conceptelor, termenilor de referinţă şi a documentelor tehnice aferente necesare achiziţiilor de soluţii TI;
    d) coordonează proiectele TI şi asigură controlul realizării obiectivelor planificate în termeni de cost şi calitate;
    e) coordonează procesul de acceptare de către autoritate a soluţiilor TI achiziţionate;
    4) coordonarea soluţiilor tehnologice şi a resurselor TI:
    a) coordonează monitorizarea coerenţei investiţiilor în infrastructura informaţională şi tehnologică la nivelul autorităţii şi asigură interoperabilitatea organizaţională în corespundere cu obiectivele modernizării tehnologice a guvernării;
    b) asigură suport continuu procesului de inovare tehnologică în cadrul autorităţii;
    c) elaborează şi promovează standarde de calitate pentru managementul informaţiei şi prestarea serviciilor electronice în cadrul autorităţii;
    d) explorează valoarea serviciilor asigurate şi posibilităţile pentru surse alternative de finanţare;
    e) monitorizează valoarea, beneficiile şi costul suportului TI;
    5) coordonarea procesului de consolidare a capacităţii pentru Guvernarea electronică:
    a) coordonează, în comun cu subdiviziunea resurse umane, procesul de instruire în domeniul TI, asigurînd ca programele de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor din cadrul autorităţii să corespundă cerinţelor şi obiectivelor procesului e-Transformare a guvernării;
    b) asigură ghidare şi suport activ pentru managementul cunoştinţelor;
    c) coordonează crearea şi administrarea platformelor electronice de instruire;
    d) asigură suport procesului de comunicare eficientă în scopul realizării guvernării electronice;
    e) coordonează şi ghidează procesul de informare şi conştientizare a angajaţilor şi a publicului în domeniul guvernării electronice;
    f) colaborează cu subdiviziuni similare din alte autorităţi în scopul schimbului de experienţă în domeniu;
    6) coordonarea activităţii specialiştilor din cadrul subdiviziunii e-Transformare:
    a) coordonează, monitorizează şi direcţionează activitatea specialiştilor din cadrul subdiviziunii e-Transformare;
    b) efectuează controlul curent al exercitării sarcinilor şi atribuţiilor de către specialiştii din cadrul subdiviziunii e-Transformare;
    c) convoacă şedinţe operative pentru examinarea problemelor privind activitatea subdiviziunii e-Transformare.
Capitolul IV
Sarcinile şi atribuţiile de bază ale specialiştilor
din cadrul subdiviziunii e-Transformare
Secţiunea 1
Specialist în arhitectură pe scară largă,
infrastructură şi reţele informaţionale
    13. Specialistul în arhitectură pe scară largă, infrastructură şi reţele informaţionale are următoarele sarcini de bază:
    1) planificarea resurselor, investiţiilor şi achiziţiilor TI în vederea realizării procesului e-Transformare a autorităţii;
    2) menţinerea arhitecturii infrastructurii informaţionale şi tehnologice;
    3) asigurarea securităţii informaţiei şi a infrastructurii TI;
    4) gestionarea tehnologică şi evaluarea resurselor TI.
    14. Specialistul în arhitectură pe scară largă, infrastructură şi reţele informaţionale are următoarele atribuţii:
    1) planificarea resurselor, investiţiilor şi achiziţiilor TI în vederea realizării procesului e-Transformare a autorităţii:
    a) identifică necesităţile de achiziţie a mijloacelor TI;
    b) participă la elaborarea conceptelor, termenilor de referinţă, caietelor de sarcini şi a altor documente tehnice, necesare procesului de achiziţie a soluţiilor TI;
    c) planifică achiziţiile de hardware şi software pe etape, în baza necesităţilor identificate;
    d) participă la procesul de acceptare  de către autoritate a soluţiilor TI achiziţionate;
    e) identifică sursele de finanţare şi participă în procesul de bugetare a resurselor în baza planului de achiziţie;
    f) coordonează planul de achiziţie cu şeful subdiviziunii e-Transformare;
    2) menţinerea arhitecturii infrastructurii informaţionale şi tehnologice:
    a) elaborează şi documentează arhitectura infrastructurii informaţionale şi tehnologice, inclusiv topologia reţelei, canalele de acces la Internet, arhitectura de date;
    b) menţine arhitectura infrastructurii informaţionale şi tehnologice;
    3) asigurarea securităţii informaţiei şi a infrastructurii TI:
    a) realizează analiza de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor;
    b) planifică măsurile de prevenire şi reacţie la incidentele de securitate;
    c) examinează şi investighează incidentele de securitate şi planifică acţiunile corective;
    d) monitorizează implementarea acţiunilor corective;
    e) asigură aplicarea standardelor şi politicilor de securitate a informaţiei;
    4) gestionarea tehnologică şi evaluarea resurselor TI:
    a) realizează monitorizarea coerenţei investiţiilor în infrastructura informaţională şi tehnologică la nivelul autorităţii şi asigură interoperabilitatea organizaţională în corespundere cu obiectivele modernizării tehnologice a guvernării;
    b) asigură administrarea cu acurateţe a informaţiei;
    c) elaborează, în comun cu şeful subdiviziunii e-Transformare, standarde de calitate pentru prestarea serviciilor electronice în cadrul autorităţii;
    d) defineşte şi implementează îmbunătăţirea calităţii în managementul informaţiei;
    e) planifică şi efectuează darea în exploatare şi scoaterea din uz a resurselor TI (hardware şi software);
    f) gestionează activele TI (hardware şi software);
    g) planifică necesităţile de resurse TI pentru asigurarea bunei funcţionări a autorităţii;
    h) monitorizează piaţa de produse hardware şi software în vederea utilizării acestora pentru a spori performanţa autorităţii şi calitatea serviciilor prestate;
    i) asigură integritatea şi menţinerea resurselor TI.
Secţiunea a 2-a
Specialist în managementul proiectelor TI
    15. Specialistul în managementul proiectelor TI are următoarele sarcini de bază:
    1) realizarea managementului proiectelor TI;
    2) participarea la realizarea managementului achiziţiilor TI şi asigurarea managementului contractelor TI.
    16. Specialistul în managementul proiectelor TI are următoarele atribuţii de bază:
    1) realizarea managementului proiectelor TI (e-servicii, sisteme informaţionale interne şi panguvernamentale în cadrul autorităţii etc.):
    a) planifică derularea proiectelor TI, inclusiv prin participarea la elaborarea conceptelor şi a documentelor de proiect, determinarea etapelor activităţilor;
    b) efectuează monitorizarea şi controlul implementării proiectelor TI, inclusiv prin gestiunea riscurilor, evaluarea activităţilor, dezvoltarea sistemelor TI, scoaterea din uz a echipamentului TI;
    2) participarea la realizarea managementului achiziţiilor TI şi asigurarea managementului contractelor TI:
    a) participă, în cadrul grupului de lucru pentru achiziţii, creat de către autoritate, la întreg procesul de achiziţie în domeniul TI;
    b) monitorizează executarea prevederilor contractuale;
    c) efectuează managementul schimbărilor în procesul executării contractului;
    d) raportează şefului subdiviziunii e-Transformare privind progresul în realizarea contractului TI.
Secţiunea  a 3-a
Specialist în analiză informaţie şi date
    17. Specialistul în analiză informaţie şi date are următoarele sarcini de bază:
    1) participarea la dezvoltarea sistemelor informatice ale autorităţii;
    2) asigurarea consistenţei informaţiei/datelor;
    3) participarea la analiza şi interpretarea datelor colectate.
    18. Specialistul în analiză informaţie şi date are următoarele atribuţii de bază:
    1)  participarea la dezvoltarea sistemelor informatice ale autorităţii:
    a) participă la elaborarea caietelor de sarcini pentru dezvoltarea sistemelor informatice;
    b) elaborează criterii de selectare şi colectare a datelor;
    c) participă la identificarea şi interpretarea indicatorilor de performanţă pentru procesele de activitate cu utilizarea TI;
    2) asigurarea consistenţei informaţiei/datelor:
    a) monitorizează procesul de colectare a datelor, conform cerinţelor sistemelor informatice;
    b) monitorizează calitatea datelor;
    3) participarea la analiza şi interpretarea datelor colectate:
    a) elaborează concluzii asupra datelor în format utilizabil de decidenţi, inclusiv sub formă de rapoarte, grafice etc.;
    b) consiliază conducerea autorităţii în procesul de luare a deciziilor în baza informaţiilor analizate şi interpretate;
    c) asistă subdiviziunile autorităţii în însuşirea metodelor şi aplicaţiilor electronice de procesare a datelor.