LPC112/2012
ID intern unic:  344079
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 112
din  18.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 488
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    se completează cu alineatul (71) avînd următorul cuprins:
    „(71) Funcţionarea Consiliului Naţional este asigurată de aparatul administrativ, din care fac parte directorul executiv al Consiliului Naţional (denumit în continuare director executiv) şi alţi angajaţi. Regulamentul de activitate al aparatului administrativ se aprobă de către Consiliul Naţional.”
    alineatul (8), textul „şi activitatea de secretariat” se exclude, iar cuvintele „sînt asigurate” se substituie prin cuvintele „este asigurată”.
    2. Articolul 12:
    alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) analiza practicii de implementare a prezentei legi şi adoptarea de recomandări în vederea aplicării ei uniforme;”
    litera e), după cuvîntul „funcţionării” se introduce textul „aparatului administrativ şi a”;
    litera f), cuvîntul „întocmirea” se substituie prin cuvîntul „aprobarea”;
    alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) prezintă Ministerului Justiţiei propuneri privind cheltuielile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru a fi incluse în bugetul de stat;”
    litera c), textul „administrează mijloacele” se substituie cu textul „exercită controlul asupra administrării mijloacelor”;
    după litera d) se introduce litera d1) avînd următorul cuprins:
    „d1) stabileşte modul de desfăşurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcţia de director executiv, organizează acest concurs, numeşte şi eliberează din funcţie directorul executiv;”
    litera g), textul „elaborează şi” se exclude;
    litera h), textul „şi organizează astfel de concursuri” se exclude;
    litera i), textul „asigură remunerarea lor” se exclude;
    litera l), textul „ , organizează” se substituie prin cuvîntul „şi”;
    litera m) va avea următorul cuprins:
    „m) analizează informaţii despre asistenţa juridică acordată şi examinează propuneri de îmbunătăţire a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.”
    3. Legea se completează cu articolul 131 avînd următorul cuprins:
    „Articolul 131. Directorul executiv
    (1) Directorul executiv se numeşte în funcţie de către Consiliul Naţional, prin concurs de angajare, pe o perioadă de 5 ani. Mandatul său poate fi reînnoit o singura dată. Modul de selectare a candidaţilor la funcţia de director executiv şi procedura de desfăşurare a concursului se stabilesc de Consiliul Naţional.
    (2) Activitatea directorului executiv încetează la expirarea mandatului, la cerere sau în caz de deces. Directorul executiv poate fi eliberat din funcţie de către Consiliul Naţional în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor, al constatării calificării lui insuficiente sau al comiterii sistematice de abateri disciplinare.
    (3) Directorul executiv asigură funcţionarea aparatului administrativ al Consiliului Naţional şi are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură activitatea Consiliului Naţional şi exercită controlul asupra funcţionării sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
    b) realizează evaluarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat, acordată de persoanele autorizate, în modul stabilit de prezenta lege;
    c) administrează mijloacele bugetare alocate pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat;
    d) evaluează costurile, planifică cheltuielile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    e) întocmeşte raportul anual de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi îl prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    f) asigură desfăşurarea concursului de selectare a coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional şi prezintă rezultatele acestui concurs Consiliului Naţional spre aprobare;
    g) încheie, în numele Consiliului Naţional, contracte individuale de muncă cu candidaţii selectaţi pentru funcţia de coordonator al oficiului teritorial;
    h) asigură desfăşurarea concursului de selectare a avocaţilor care să acorde asistenţă juridică garantată de stat şi prezintă rezultatele acestui concurs Consiliului Naţional spre aprobare;
    i) asigură remunerarea persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în modul prevăzut de prezenta lege;
    j) elaborează formele actelor de obţinere şi de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, stabilite de prezenta lege, şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    k) elaborează formele rapoartelor privind utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru acordarea de asistenţă juridică garantată de stat şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    l) elaborează propuneri privind standardele de activitate şi de perfecţionare profesională a avocaţilor, parajuriştilor, altor categorii de persoane care acordă asistenţă juridică garantată de stat;
    m) elaborează propuneri privind modul de analiză a criteriilor şi a condiţiilor de acordare a asistenţei juridice calificate şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    n) examinează plîngerile parvenite de la beneficiarii de asistenţă juridică calificată şi de la alte instituţii interesate, precum şi refuzurile de acordare a unei astfel de asistenţe, şi prezintă periodic Consiliului Naţional rapoarte privind aceste examinări;
    o) generalizează practica de implementare a prezentei legi şi elaborează recomandări în vederea aplicării ei uniforme;
    p) colectează de la oficiile teritoriale date statistice referitor la necesităţile de asistenţă juridică garantată de stat, le analizează şi prezintă în baza lor propuneri de perfecţionare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
    q) elaborează regulamentul de activitate al aparatului administrativ şi îl prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    r) asigură mediatizarea activităţii Consiliului Naţional prin publicare de informaţii de interes public pe pagina web a Consiliului Naţional.
    (4) Angajaţii aparatului administrativ al Consiliului Naţional asigură activitatea de secretariat a Consiliului Naţional.
    (5) În lipsa directorului executiv, Consiliul Naţional poate desemna o altă persoană care să asigure îndeplinirea funcţiilor acestuia în perioada absenţei.
    (6) Salarizarea directorului executiv şi a personalului din cadrul aparatului administrativ se efectuează din mijloacele destinate asistenţei juridice garantate de stat.”
    4. La articolul 19 alineatul (1) litera d), textul „art. 304 şi 316” se substituie cu textul „art. 77 lit. a), b), c)”.
    5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Acordarea asistenţei juridice calificate
                            indiferent de nivelul veniturilor
    Se acordă asistenţă juridică calificată indiferent de nivelul veniturilor:
    a) persoanelor specificate la art. 19 alin. (1) lit. b)–d);
    b) persoanelor suspectate de săvîrşirea unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea arestului contravenţional;
    c) persoanelor în a căror privinţă există riscul aplicării sancţiunii de expulzare în cadrul procedurilor contravenţionale;
    d) persoanelor în a căror privinţă se solicită înlocuirea sancţiunii amenzii sau a muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoare sau cu arest contravenţional;
    e) persoanelor care au beneficiat de ajutor social, stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe parcursul a 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea.”
    6. Articolul 24:
    alineatul (1), litera c) se abrogă;
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) avînd următorul cuprins:
    „(11) Acordarea de asistenţă juridică calificată în cauze contravenţionale, civile şi de contencios administrativ se refuză dacă:
    a) cererea de acordare reiese din activitatea comercială a solicitantului;
    b) valoarea acţiunii este mai mică de 1/2 din minimul de existenţă, calculat în conformitate cu modul aprobat de Guvern;
    c) solicitantul beneficiază deja de asistenţă juridică calificată pe aceeaşi cauză;
    d) cererea se referă la repararea prejudiciului cauzat prin lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale;
    e) cererea se referă la încălcarea dreptului de vecinătate, cu excepţia cazurilor în care se referă la înlăturarea pericolului de prăbuşire, la respectarea distanţei pentru construcţii, la litigiile privind hotarul.”
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 378 alineatul (4), textul „i se desemnează un apărător din oficiu” se substituie prin textul „i se desemnează, în modul stabilit, un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    2. Articolul 384 alineatul (2) litera c), textul „cu un apărător din oficiu” se substituie prin textul „cu un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    3. Articolul 392, textul „din oficiu” se substituie prin textul „în urma desemnării de către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Marian  LUPU

    Nr. 112. Chişinău, 18 mai 2012.