CCG12/2012
ID intern unic:  344126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 12
din  09.07.2012
CONVENŢIE COLECTIVĂ
(nivel naţional). Formularul statelor de personal
şi permisul nominal de acces la locul de muncă
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 571     Data intrarii in vigoare : 20.07.2012
    Părţile semnatare, - Guvernul, patronatele reprezentate de Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova şi sindicatele reprezentate de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, întru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor articolului 10 alineatul (2) literele c) şi d) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, au convenit asupra celor ce urmează:
    Art.1 Se aprobă modelul Formularului statelor de personal ale unităţii (Anexa nr.1) şi modelul permisului nominal de acces la locul de muncă (Anexa nr.2).
    Art.2. Se recomandă angajatorilor să  utilizeze modelul Formularului statelor de personal ale unităţi şi modelul permisului nominal de acces la locul de muncă conform anexelor.
    Art.3. Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Din partea Guvernului:
    VICEPRIM-MINISTRU                                                       Mihail MOLDOVANU

    Din partea Patronatelor:
    PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
    NAŢIONALE A PATRONATULUI
    DIN REPUBLICA MOLDOVA                                            Leonid CERESCU

    Din partea Sindicatelor:
    PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
    NAŢIONALE A SINDICATELOR
    DIN MOLDOVA                                                                    Oleg BUDZA

    Nr. 12. Chişinău, 9 iulie 2012.


    anexa nr.1

    anexa nr.2