*CCGPS4/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  344142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 4
din  25.07.2005
Convenţie colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005
cu privire la modelul Contractului individual de muncă
Publicat : 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103     art Nr : 827     Data intrarii in vigoare : 29.07.2005
Întru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor Codului muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003, privind încheierea contractelor individuale de muncă, părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
Art.1. - Se aprobă modelul Contractului individual de muncă, conform anexei.
Art.2. - Se recomandă tuturor unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, să utilizeze, la încheierea contractelor individuale de muncă cu persoanele care se angajează în cîmpul muncii, modelul Contractului individual de muncă aprobat prin prezenta Convenţie.
Art.3. - Contractele individuale de muncă încheiate pînă la 1 octombrie 2003 (data intrării în vigoare a Codului muncii) vor fi perfectate în formă scrisă, conform modelului aprobat, numai cu acordul părţilor acestora.
Art.4. - Modelul Contractului individual de muncă aprobat prin prezenta Convenţie nu se aplică la perfectarea relaţiilor de muncă cu conducătorii (managerii) unităţilor.
Art.5. - Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
din partea Guvernului:

Prim-ministru                                                                       VASILE  TARLEV

      din partea patronatelor:
      Preşedintele Confederaţiei
Naţionale a Patronatului                                                      LEONID  CERESCU

      din partea sindicatelor:
      Preşedintele
      Confederaţiei
      Sindicatelor                                                                           PETRU  CHIRIAC
      Preşedintele Confederaţiei
Sindicatelor  Libere "Solidaritate"                                      LEONID  MANEA


Anexă
la Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.
din                                           2005
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr.____
(model)
"____"____________200__                                           _______________________
                       (localitatea)
___________________________________________________________________,
    (denumirea unităţii sau numele, prenumele angajatorului - persoană fizică)
denumit (ă) în continuare "Angajator", în persoana _____________________________
___________________________________________________________________,
        (numele, prenumele, funcţia)
pe de o parte, şi dl (dna)________________________________________________,
                                                   (numele, prenumele)
denumit (ă) în continuare "Salariat", pe de altă parte, conducîndu-se de prevederile articolelor 45-94 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003, au încheiat prezentul Contract individual de muncă, convenind asupra următoarelor:
1. Salariatul este angajat în calitate de______________________________________
__________________________________________________________________
        (funcţia, profesia, meseria, specialitatea, calificarea)
2. Locul de muncă____________________________________________________
                                      (denumirea subdiviziunii unităţii)
3. Munca este:
  a) de bază;
  b) prin cumul.
4. Durata Contractului este:
  a) nedeterminată;
  b) determinată ______________________________________________________
          (termenul concret)
5. Perioada de probă (dacă părţile au convenit)______________________________
                                                                                         (termenul concret)
6. Prezentul Contract individual de muncă îşi produce efectele din:
  a) ziua semnării;
  b) _______________________________________________________________
                                                                      (data negociată de părţi)
7. Riscurile specifice funcţiei_____________________________________________
__________________________________________________________________
      (muncă în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase etc.)
__________________________________________________________________
8. Salariatul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art.9 din Codul muncii;
b) alte drepturi_______________________________________________________
__________________________________________________________________
        (se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi)
__________________________________________________________________
9. Salariatul este obligat:
a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin.(2) al art.9 din Codul muncii;
b) să îndeplinească alte obligaţii__________________________________________
_________________________________________________________________
        (se specifică obligaţiile suplimentare negociate de părţi)
_________________________________________________________________
10. Angajatorul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art.10 din Codul muncii;
b) alte drepturi______________________________________________________
_________________________________________________________________
      (se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi)
_________________________________________________________________
11. Angajatorul este obligat:
a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin.(2) al art.10 din Codul muncii;
b) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convenţiile colective, de contractul colectiv de muncă şi prezentul Contract individual de muncă, printre care ______________
_________________________________________________________________
        (se specifică obligaţiile suplimentare)
_________________________________________________________________
12. Condiţiile de retribuire a muncii salariatului______________________________
_________________________________________________________________
      (salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, sporurile, adaosurile, premiile, ajutoarele
_________________________________________________________________
      materiale, compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele,
_________________________________________________________________
      vătămătoare şi/sau periculoase, intensitatea muncii etc.)
13. Regimul de muncă_________________________________________________
_________________________________________________________________
    (durata normală sau redusă a timpului de muncă, tipul săptămînii de muncă, durata zilnică a
_________________________________________________________________
    timpului de muncă, timpul de muncă parţial, munca în schimburi, munca de noapte etc.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
14. Regimul de odihnă________________________________________________
_________________________________________________________________
      (repausul zilnic, repausul săptămînal etc.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
15. Concediile anuale:
  a) concediul de odihnă anual__________________________________________
                                                                                                    (durata)
  b) concediul de odihnă anual suplimentar__________________________________
                                                                                   (durata)
16. Asigurarea socială a salariatului se efectuează în modul şi mărimea  prevăzute de legislaţia în vigoare.
17. Asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul şi mărimea  prevăzute de legislaţia în vigoare.
18. Clauze specifice (dacă părţile au convenit) ______________________________
_________________________________________________________________
      (mobilitatea, confidenţialitatea, alte clauze care nu contravin legislaţiei în vigoare)
________________________________________________________________
19. Înlesniri, avantaje, indemnizaţii şi/sau alte drepturi de care va beneficia Salariatul în schimbul respectării clauzelor specifice prevăzute la pct.18 ________________________________
20. Prezentul Contract individual de muncă nu poate fi modificat (completat) decît printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.
21. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului Contract individual de muncă orice schimbare ce se referă la:
  a) durata contractului;
  b) locul de muncă;
  c) specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, introducerea clauzelor specifice conform art.51 din Codul muncii etc.);
  d) cuantumul retribuirii muncii;
  e) regimul de muncă şi de odihnă;
  f) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
  g) caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a acestora.
22. Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a prezentului Contract individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii. În aceste cazuri, salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificării Contractului individual de muncă cu 2 luni înainte.
23. Locul de muncă al salariatului poate fi schimbat temporar de către angajator prin deplasarea în interes de serviciu sau detaşarea la alt loc de muncă  în conformitate cu art.70 şi 71 din Codul muncii.
24. În cazul apariţiei unei situaţii prevăzute de art.104 alin.(2) lit.a) şi b) din Codul muncii, angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel  mult o lună, locul şi specificul muncii salariatului fără consimţămîntul acestuia şi fără operarea modificărilor respective în prezentul Contract individual de muncă.
25. Transferul salariatului la o altă muncă şi permutarea lui pot avea loc în strictă corespundere cu prevederile articolelor  68 şi 74 din Codul muncii şi punctelor 20 - 21 din prezentul Contract individual de muncă.
26. Suspendarea prezentului Contract individual de muncă poate surveni:
  a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.76 din Codul muncii);
  b) prin acordul părţilor (art.77 din Codul muncii);
  c) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.78 din Codul muncii).
27. Prezentul Contract individual de muncă poate înceta:
  a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310 din Codul muncii);
  b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86 din Codul muncii).
28. Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acţiunii prezentului Contract individual de muncă vor fi soluţionate în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative.
29. Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două exemplare avînd aceeaşi putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea - la Salariat.
Datele de identificare a părţilor Contractului:
Angajatorul                                                                  Salariatul
Adresa_____________________________     Adresa____________________________
___________________________________    __________________________________
Cod fiscal __________________________     Buletin de identitate ___________________
                                                                          eliberat ____________________________
Semnătura __________________________     cod personal ________________________
Cod personal de asigurări sociale_________
__________________________________
Semnătura __________________________
Locul pentru ştampilă