LPC158/2012
ID intern unic:  344155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 158
din  05.07.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 514
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997,  ale Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 şi ale Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice:
    1) pînă la data de 31 octombrie 2012 inclusiv, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea clasificate la poziţia tarifară 8716, ce au fost declarate prin acţiune conform art. 1841 din Codul vamal şi art. 10 alin. (3) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice:
    a) au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import, indiferent de termenul de exploatare a acestora, cu achitarea drepturilor de import; sau
    b) au obligaţia de a le scoate de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat prin declararea prin acţiune, dar nu mai tîrziu de 1 noiembrie 2012;
     2) la achitarea drepturilor de import în condiţiile pct. 1) lit. a), se aplică următoarele cote ale accizelor:  
Poziţia tarifară
Denumirea mărfii
Unitatea de măsură
Cota accizului

în funcție de termenul de exploatare a mijlocului

de transport
0-7 ani
8
ani
9
 ani
10 ani
11 ani
12 ani
13 ani
peste 14 ani
8703

Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia tarifară 8702), inclusiv maşinile de tipul "break" şi maşinile de curse:

 
 

- Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie:

870321

- - Cu capacitatea cilindrică de maximum

1000 cm3
cm3
0,36 euro
0,38 euro
0,40 euro
0,41 euro
0,43 euro
0,45 euro
0,47 euro
0,49 euro
870322

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum

1500 cm3
cm3
 
 
 
0,48 euro
0,50 euro
0,53 euro
0,55 euro
0,58 euro
0,60 euro
0,62 euro
0,65 euro
870323

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum

2000 cm3
cm3
0,73 euro
0,77 euro
0,80 euro
0,84 euro
0,88 euro
0,91 euro
0,95 euro
0,99 euro
 

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum

3000 cm3
 
cm3
1,21 euro
1,27 euro
1,33 euro
1,39 euro
1,45 euro
1,51 euro
1,57 euro
1,63 euro
870324

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3

cm3
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
 

- - Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

 
 

Autoturisme cu motor cu piston prin aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):

 

- - Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

870331

- - Cu capacitatea cilindrică de maximum

1500 cm3
cm3
0,48 euro
0,50 euro
0,53 euro
0,55 euro
0,58 euro
0,60 euro
0,62 euro
0,65 euro
870332

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum

2500 cm3
cm3
1,21 euro
1,27 euro
1,33 euro
1,39 euro
1,45 euro
1,51 euro
1,57 euro
1,63 euro
870333

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3

cm3
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
    3) pentru mijloacele de transport auto care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice rezidente după intrarea în vigoare a prezentei legi, termenul acordat prin declararea prin acţiune nu poate depăşi 1 noiembrie 2012, cu condiţia scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul ţării pînă la această dată.
    Art. II. – Articolul 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:   
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „rezidente şi cele” se exclud;
    la litera b), textul „mijloacele de transport ale persoanelor fizice rezidente să fie deţinute în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective;” se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „rezidente şi cele” se exclud.
    Art. III. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 18:
    la alineatul (1), cifrele „2500”, „1800” şi „300” se substituie, respectiv, cu cifrele „3250”, „2340” şi „390”;
    la alineatul (6), cifrele „450” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „585”.
    2. La articolul 20 alineatul (2) litera b), cuvintele „sau trimestrială” se exclud.
    3. La articolul 21, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) neachitarea lunară şi trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă.”
    4. În anexă:
    compartimentul 1:
    la litera a), cifrele „14400” se substituie cu cifrele „23100”;
    la litera b), cifrele „80000” se substituie cu cifrele „128000”;
    la litera e), cifrele „360000” se substituie cu cifrele „576000”;
    compartimentul 2:
    la litera a), cifrele „40000” se substituie cu cifrele „52000”;
    la literele b) şi c), cifrele „20000” se substituie cu cifrele „26000”;
    la compartimentul 3, cifrele „40000” se substituie, în toate cazurile, cu cifrele „52000”;
    la compartimentul 4, cifrele „20000” se substituie, în toate cazurile, cu cifrele „26000”;
    compartimentul 5:
    la literele a) şi b), cifrele „200000” se substituie cu cifrele „260000”;
    litera c):
    la prima liniuţă, cifrele „20000” se substituie cu cifrele „26000”;
    la liniuţa a doua, cifrele „10000” se substituie cu cifrele „13000”;
    la litera d), cifrele „10000” se substituie cu cifrele „13000”.
    nota la anexă:
    la punctul 2, cifrele „2250” se substituie cu cifrele „3600”, iar cifrele „10000” –  cu cifrele „16000”;
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc (exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, desfăşurarea loteriilor momentane şi întreţinerea cazinourilor) poate fi achitată trimestrial, în rate egale,  pînă la începutul fiecărui trimestru de gestiune. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc (depunerea mizelor la competiţii sportive şi de altă natură şi organizarea loteriilor cifrice) se achită lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare.”
    Art. IV. – Articolul 10 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele “rezidente şi cele” se exclud, iar după textul „de pînă la 180 de zile” se introduce textul „pe parcursul unui an calendaristic”;
    la litera b), textul “mijloacele de transport auto ale persoanelor fizice rezidente să fie deţinute în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective;” se exclude.
    Art. V. – Legea nr. 407-XVI  din  21 decembrie 2006 cu privire la asigurări  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 24 alineatul (6), cifrele „10000” se substituie cu cifrele „13000”.
    2. La articolul 50 alineatul (3), cifrele „2500” se substituie cu cifrele „3250”.
    Art. VI. – La articolul 28 alineatul (5) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 506), cu modificările ulterioare, cifrele „1250” se substituie cu cifrele „1625”, iar cifrele „2500” – cu cifrele „3250”.
    Art. VII. – Articolul 54 din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127–130, art. 496), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cifrele „2500” se substituie cu cifrele „3250”;
    la alineatul (3), cifrele „250” se substituie cu cifrele „325”, iar cifrele „450” – cu cifrele „585”.
    Art. VIII. – La articolul 16 alineatul (41) din Legea nr. 122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 138–139, art. 559), cu modificările ulterioare, cifrele „2500” se substituie cu cifrele „3250”.
    Art. IX. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. II şi IV, care se pun în aplicare cu începere de la 1 noiembrie 2012.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 158. Chişinău, 5 iulie 2012.