HGC535/2012
ID intern unic:  344190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 535
din  20.07.2012
pentru modificarea Instrucţiunii  privind modul de
eliberare a certificatului de concediu medical
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 586
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79, art.529), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 2, după cuvintele “Ministerul Sănătăţii” se introduc cuvintele “şi coordonat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    punctul  53 va avea următorul cuprins:
    “53. Modul de evidenţă a eliberării şi a prelungirii certificatului se aprobă de Ministerul Sănătăţii, iar modul de completare a certificatului – de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.”
    2. Autorităţile publice centrale vor aduce actele departamentale în concordanţă cu prezenta hotărîre în termen de 2 luni de la publicare.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                           Valentina Buliga
    Ministrul sănătăţii                                                         Andrei Usatîi

    Nr. 535. Chişinău, 20 iulie 2012.