LPM98/2012
ID intern unic:  344256
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 98
din  04.05.2012
privind administraţia publică centrală de specialitate
Publicat : 03.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 160-164     art Nr : 537     Data intrarii in vigoare : 03.02.2013
    MODIFICAT
   
LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 14.01.19
    LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492
    LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523
   
LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69
    LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26
    În temeiul art. 72 alin. (1) şi alin. (3) lit. r) din Constituţia Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
Dispoziţii generale
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege stabileşte sistemul instituţional al administraţiei publice centrale de specialitate şi reglementează regimul general al activităţii acesteia, principiile fundamentale de organizare şi funcţionare a administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi raporturile juridice care decurg din activitatea ministerelor, a Cancelariei de Stat şi a altor autorităţi administrative centrale.
    (2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea unui caracter democratic, legal, eficient şi transparent de organizare şi funcţionare a administraţiei publice centrale de specialitate.
    Articolul 2. Sfera de aplicare
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator).
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică autorităților publice subordonate Guvernului, reglementate prin legi speciale, şi autorităţilor administrative autonome faţă de Guvern în măsura în care nu sînt reglementate şi nu contravin dispoziţiilor legilor speciale care reglementează activitatea autorităţilor respective.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    Articolul 3. Unitatea administraţiei publice centrale de specialitate
    Administraţia publică centrală de specialitate este organizată într-un sistem unic şi nici un minister sau altă autoritate administrativă centrală, sau structură organizaţională din sfera lor de competenţă nu poate să se afle în afara acestui sistem.
    Articolul 4. Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare
                       a administraţiei publice centrale de specialitate
    Administraţia publică centrală de specialitate îşi desfăşoară activitatea respectînd următoarele principii:
    1) organizaţionale:
    a) ierarhie instituţională;
    b) delimitare a funcţiilor de elaborare şi de promovare a politicilor de funcţiile de implementare a acestora;
    c) atribuire clară a responsabilităţilor şi competenţelor, evitînd ambiguitatea, dublarea şi suprapunerea acestora;
    d) desconcentrare a serviciilor publice;
    e) simplitate şi claritate a structurii instituţionale;
    2) de funcţionare:
    a) legalitate;
    b) eficacitate în atingerea obiectivelor şi realizarea sarcinilor stabilite;
    c) gestionare în mod economic a proprietăţii publice şi utilizare eficientă a fondurilor publice alocate;
    d) planificare strategică;
    e) colaborare interinstituţională;
    f) asigurare a controlului financiar public intern;
    g) responsabilitate pentru activitate;
    h) raţionalizare şi promptitudine a procedurilor şi activităţilor administrative;
    i) deservire eficientă a cetăţenilor;
    j) asigurare a accesului la informaţie, a publicării datelor guvernamentale cu caracter public şi a transparenţei în procesul decizional.
    Articolul 5. Aplicarea principiilor administraţiei publice centrale
                       de specialitate
    Principiile administraţiei publice centrale de specialitate sînt aplicate:
    a) la exercitarea de către Guvern a controlului legalităţii şi oportunităţii activităţii ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale şi a structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă;
    b) la verificarea şi evaluarea de către Guvern a calităţii serviciilor de interes public prestate de către ministere, de alte autorităţi administrative centrale şi de structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă;
    c) la exercitarea de către ministere şi de alte autorităţi administrative centrale a controlului ierarhic asupra legalităţii şi oportunităţii activităţii structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă, precum şi la verificarea şi evaluarea calităţii serviciilor de interes public pe care acestea le prestează;
    d) la înfăptuirea de către instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a controlului judecătoresc al legalităţii actelor administrative emise de ministere, alte autorităţi administrative centrale şi de structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă.
    Articolul 6. Raporturile de colaborare în cadrul administraţiei publice
                       centrale de specialitate şi soluţionarea conflictelor de
                       competenţă
    (1) Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale se află în raporturi de colaborare în domenii de interes comun în scop de realizare a misiunii şi de exercitare a funcţiilor şi atribuţiilor lor.
    (2) În procesul de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale colaborează prin crearea unor grupuri de lucru şi/sau în cadrul procedurii de avizare şi expertizare a proiectelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Pentru soluţionarea chestiunilor care, potrivit naturii lor şi/sau conform însărcinării Guvernului, necesită o interacţiune mai strînsă, colaborarea dintre ministere şi alte autorităţi administrative centrale se realizează, în caz de necesitate, prin încheierea acordurilor interinstituţionale de colaborare.
    (4) Conflictele de competenţă şi disensiunile apărute în cadrul relaţiilor dintre ministere şi alte autorităţi administrative centrale se examinează şi se soluţionează în modul stabilit în Regulamentul Guvernului.
    Articolul 7. Raporturile de colaborare cu autorităţile administraţiei
                       publice locale
    Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora constituite în corespundere cu legea, asigurînd consultarea şi implicarea efectivă a asociaţiilor în vederea participării la procesul decizional, în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 8. Raporturile de colaborare cu societatea civilă
    Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale colaborează cu societatea civilă, asigurînd accesul la informaţie, publicarea datelor guvernamentale cu caracter public şi transparenţa procesului decizional, în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul  II
PARTICULARITĂŢILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A MINISTERELOR ŞI STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE
DIN SFERA LOR DE COMPETENŢĂ. CANCELARIA DE STAT
    Articolul 9. Ministerele
    (1) Ministerele sînt organe centrale de specialitate ale statului care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate care le sînt încredinţate.
    (2) Ministerele se organizează şi funcţionează numai în subordinea Guvernului potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, ale Legii cu privire la Guvern şi ale prezentei legi.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (3) Între ministere se repartizează chestiunile ce ţin de politicile statului în diferite domenii, responsabilitatea pentru elaborarea şi promovarea cărora le revine membrilor Guvernului în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, cu excepţia domeniilor care sînt încredinţate conducătorilor autorităţilor administrative autonome constituite de Parlament.
    Articolul 10. Modalitatea de constituire, reorganizare şi dizolvare
                         a ministerelor
    (1) Ministerele se constituie, se reorganizează și se dizolvă în condițiile Legii cu privire la Guvern și ale prezentei legi.
    [Art.10 al.(1) în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (2) Propunerile cu privire la constituirea ministerelor trebuie să conţină argumentări privind temeiul juridic de constituire a acestora, misiunea, funcţiile de bază, efectivul-limită şi structura ministerelor, precum şi privind alocaţiile bugetare necesare pentru asigurarea activităţii lor.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (3) Constituirea ministerelor se efectuează în conformitate cu direcţiile prioritare şi cu sarcinile primordiale ale activităţii Guvernului, stabilite în programul său de activitate.
    (4) Propunerile cu privire la reorganizarea sau dizolvarea ministerelor trebuie să conţină argumentări privind necesitatea şi oportunitatea reorganizării sau dizolvării, precum şi propuneri referitoare la preluarea sau transferul de competenţe ale acestora.
    (5) Ministerul se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare în conformitate cu legea care prevede reorganizarea acestuia.
    (6) Contopirea ministerului cu un alt minister sau cu o altă autoritate administrativă centrală are ca efect încetarea existenţei ministerului participant la contopire şi transferul integral al competenţelor acestuia la autoritatea ce se constituie ca urmare a contopirii.
    (7) Absorbţia are ca efect încetarea existenţei ministerului absorbit şi transferul integral al competenţelor acestuia la autoritatea absorbantă.
    (8) Divizarea ministerului are ca efect încetarea existenţei acestuia şi transferul competenţelor sale la două sau la mai multe ministere şi/sau la alte autorităţi administrative centrale care există sau care se constituie.
    (9) Separarea ministerului are ca efect transferul unor competenţe ale acestuia, fără ca el să îşi înceteze existenţa, la un minister ori la mai multe ministere şi/sau la alte autorităţi administrative centrale existente sau care se constituie.
    (10) Transformarea ministerului are ca efect schimbarea formei sale juridice de organizare în altă autoritate administrativă centrală şi transferul competenţelor acestuia  la autoritatea respectivă.
    (11) Modificarea denumirii ministerului nu se consideră reorganizare a acestuia.
    (12) Dizolvarea ministerului are ca efect deschiderea procedurii de lichidare a acestuia, cu excepţia cazurilor de fuziune şi dezmembrare ce au ca efect încetarea existenţei ministerului, fără declanşarea procedurii de lichidare a acestuia.
    (13) Ministerul continuă să existe şi după dizolvare în măsura în care este necesar pentru lichidarea acestuia.
    (14) Din momentul intrării în vigoare a actului normativ care prevede dizolvarea ministerului, acesta nu mai poate desfăşura activităţi care implică exercitarea prerogativelor de putere publică şi desfăşoară exclusiv activităţi de gestionare a resurselor umane, precum şi activităţi auxiliare de secretariat şi de administrare a patrimoniului aflat în gestiune.
    [Art.10 al.(14) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    Articolul 11. Ministrul
    (1) Conducerea ministerului este exercitată de către ministru, care:
    a) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale ministerului, pornind de la programul de activitate a Guvernului, decide asupra căilor de realizare a acestora;
    b) aprobă programele şi planurile de activitate a ministerului, precum şi rapoartele despre realizarea lor;
    c) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate ministerului pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    d) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în minister;
    e) exercită dreptul asupra efectuării cheltuielilor în conformitate cu alocaţiile aprobate pentru minister în legea bugetară anuală;
    f) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţelor;
    g) decide asupra iniţierii şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte legislative şi normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate ministerului;
    h) expune opinia proprie pe marginea proiectelor de acte legislative şi normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi privind alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    i) aprobă avize la proiecte de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate ministerului, elaborate de alte ministere, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
    j) negociază şi semnează tratate internaţionale ale Republicii Moldova în conformitate cu deplinele puteri acordate în modul stabilit prin Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    k) emite în mod unipersonal ordine în limitele competenţei sale;
    l) stabilește, prin ordin, domeniile de activitate ale secretarului general de stat și, la propunerea secretarului general de stat, domeniile de activitate ale secretarului de stat, precum și modul de înlocuire a ministrului în activitățile de realizare a treburilor curente ale ministerului, a secretarului general de stat și a secretarului de stat;
    [Art.11 al.(1), lit.l) în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    m) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale aparatului central al ministerului;
    n) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul central, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi, respectiv, în condiţiile legilor speciale;
    o) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    p) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, le acordă stimulări şi le aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii;
    q) prezintă Guvernului spre examinare propuneri de constituire şi reorganizare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea ministerului în cauză, precum şi propuneri de dizolvare a acestora;
    q1) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare și funcționare, structura și efectivul-limită ale autorităților administrative din subordinea ministerului;
    [Art.11 al.(1), lit.q1) introdusă prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    r) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale;
    s) înaintează propuneri pentru decorarea cu distincţii de stat a personalului din cadrul ministerului, în condiţiile legii;
    t) reprezintă ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    u) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale aparatului central al ministerului în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    [Art.11 al.(1), lit.u) modificată prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    v) exercită şi alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    (2) Numirea în funcţie, obţinerea de către ministru a împuternicirilor de membru al Guvernului şi încetarea acestora, alte chestiuni ce ţin de activitatea ministrului ca membru al Guvernului sînt stabilite în Constituţia Republicii Moldova, în Legea cu privire la Guvern, în Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi în prezenta lege.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.12 abrogat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    Articolul 13. Secretarul general de stat și secretarul de stat
    (1) Secretarul general de stat și secretarul de stat sînt funcționari publici de conducere de nivel superior, numiți în funcție pe criterii de profesionalism, conform legislației cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    (2) Secretarul general de stat asistă ministrul în activitatea de conducere a ministerului prin asigurarea realizării legăturilor funcționale dintre ministru și corpul de funcționari publici, dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului, precum și dintre ministru și structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului.
    (3) Secretarul general de stat exercită următoarele atribuții:
    a)  acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
    b)  coordonează elaborarea programelor și planurilor de activitate ale ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor în domeniile de activitate ale ministerului, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    c)  asigură elaborarea calitativă a programelor și planurilor ministerului;
    d)  elaborează și propune căile de realizare a obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
    e)  coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al ministerului în vederea realizării obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
    f)  coordonează activitatea structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerului și asigură conlucrarea operativă dintre ministru și conducătorii acestora;
    g)  realizează legătura funcțională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului și structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului;
    h)  realizează activitățile de administrare a treburilor curente ale ministerului în cazul lipsei ministrului;
    i)  participă la ședințele Guvernului, fără drept de vot, în cazul în care este delegat de către ministru și în alte cazuri stabilite de legislație;
    j)  reprezintă ministerul, în baza delegației ministrului, în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile și cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate;
    k)  asigură monitorizarea și evaluarea executării obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului, precum și raportarea privind implementarea acestora;
    l)  controlează executarea actelor normative care au fost inițiate de către minister;
    m) propune inițierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    n)  asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerințelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza și definitivarea acestora;
    o)  asigură avizarea proiectelor de acte normative care au tangență cu domeniile de activitate încredințate ministerului, elaborate de alte ministere, autorități administrative centrale și autorități publice;
    p)  exercită alte atribuții stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.
    (4) În exercitarea atribuțiilor sale, secretarul general de stat este asistat de unul sau mai mulți secretari de stat care i se subordonează nemijlocit.
    (5) Numărul secretarilor de stat este stabilit de Guvern, la propunerea ministrului, în funcție de domeniile de activitate ale Guvernului, date în competența ministerului.
    (6) Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
    (7) Secretarul de stat exercită, în domeniile de activitate de care este responsabil, atribuțiile prevăzute la alin. (3), care se aplică în mod corespunzător, avînd în vedere subordonarea nemijlocită a acestuia secretarului general de stat.
    (8) În cazul lipsei sau al imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul general de stat, ministrul decide prin ordin înlocuirea acestuia de către unul dintre secretarii de stat sau, dacă aceștia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuțiilor, de către un funcționar public de conducere din cadrul aparatului central al ministerului.
    [Art.13 al.(8) în redacția LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
   
(9) În cazul lipsei sau al imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul de stat, ministrul decide prin ordin exercitarea împuternicirilor acestuia de către secretarul general de stat, unul dintre secretarii de stat sau de către un funcționar public de conducere din cadrul aparatului central al ministerului, responsabil de domenii/subdomenii de activitate care intră în competența secretarului de stat înlocuit.
   
[Art.13 al.(9) introdus prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
   
(10) În scopul eficientizării activității ministerului, precum și pentru soluționarea unor probleme stringente, ministrul poate delega secretarului general de stat sau secretarilor de stat realizarea unor sarcini concrete sau gestionarea temporară a unor domenii/subdomenii de activitate care nu intră în competența acestora.
    [Art.13 al.(10) introdus prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.13 în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.13 modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    Articolul 14. Autorităţile administrative din subordinea ministerelor
    (1) Pentru asigurarea implementării politicii statului în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt încredinţate unui minister, în subordinea acestuia pot fi create autorităţi administrative cu forma de organizare juridică de agenţii, servicii de stat şi de inspectorate de stat.
    (2) Autorităţile administrative din subordinea ministerelor sînt persoane juridice de drept public.
    (3) Agenţia este o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al unui minister, care se constituie pentru exercitarea funcţiilor de gestionare a anumitor subdomenii sau sfere din domeniile de activitate a ministerului.
    (4) Serviciul de stat este o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al unui minister, care se constituie pentru prestarea serviciilor publice administrative (de înregistrare de stat, de eliberare a actelor necesare pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea afacerii şi în alte domenii).
    (5) Inspectoratul de stat este o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al unui minister, care se constituie pentru exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control de stat în subdomenii sau în sfere din domeniile de activitate a ministerului.
    [Art.14 al.(5) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (6) Autorităţile administrative din subordinea ministerelor pot fi organizate ca servicii publice desconcentrate, dispunînd de un organ central şi de subdiviziuni teritoriale.
    (7) Autoritățile administrative din subordinea ministerelor se constituie, se reorganizează și se dizolvă de către Guvern, la propunerea ministrului. Prevederile art. 10 alin. (2)–(13) se aplică în mod corespunzător şi faţă de autorităţile administrative din subordinea ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale.
    [Art.14 al.(7) în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.14 al.(7) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    Articolul 15. Particularităţile de organizare şi funcţionare
                          a autorităţilor administrative din subordinea
                          ministerelor
    (1) Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale, drepturile generale şi alte chestiuni privind organizarea activităţii autorităţilor administrative din subordinea ministerelor se stabilesc, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale altor acte legislative şi normative, în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora aprobate de Guvern.
    (2) În chestiunile ce ţin de realizarea propriei misiuni, autorităţile administrative din subordinea ministerelor dispun de autonomie decizională, cu excepţiile stabilite prin lege.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (3) Ministrul anulează actele administrative ale autorităţilor administrative din subordinea ministerului emise cu încălcarea legislaţiei sau pe motive de inoportunitate.
    (4) Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către autorităţile administrative, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Art.15 al.(4) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.15 al.(4) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (5) Autoritatea administrativă din subordinea ministerului este condusă de către director, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru, dacă altfel nu este stabilit prin actele legislative speciale. Inspectoratul de stat este condus de către un șef cu statut similar cu cel al directorului autorității administrative din subordinea ministerului.
    [Art.15 al.(5) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (6) Directorul autorităţii administrative din subordinea ministerului:
    a) exercită conducerea autorităţii administrative;
    b) coordonează şi controlează activitatea subdiviziunilor teritoriale ale autorităţii administrative în cazul creării acestora;
    c) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor autorităţii administrative;
    d) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în autoritatea administrativă;
    e) stabileşte atribuţiile directorului adjunct/directorilor adjuncţi ai autorităţii administrative;
    f) semnează actele pe chestiunile ce ţin de competenţa autorităţii administrative;
    f1) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din autoritatea administrativă, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi, respectiv, în condiţiile legilor speciale;
    [Art.15 al.(6), lit.f1) introdusă prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
   
f2) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    [Art.15 al.(6), lit.f2) introdusă prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    g) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare colaboratorilor autorităţii administrative în condiţiile legii;
    g1) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale autorității administrative în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    [Art.15 al.(6), lit.g1) introdusă prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
   
g2) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale autorității administrative;
    [Art.15 al.(6), lit.g2) introdusă prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    h) exercită alte atribuţii corespunzător cu funcţiile atribuite autorităţii administrative, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate încredinţate acesteia.
    (7) Directorul autorităţii administrative din subordinea ministerului este asistat de unul sau de mai mulţi adjuncţi, numărul cărora se stabileşte de Guvern, la propunerea ministrului.
    (8) Directorul adjunct este numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică de către ministru, la propunerea directorului autorităţii administrative, dacă altfel nu este stabilit prin actele legislative speciale.
    Articolul 16. Cancelaria de Stat
    (1) Cancelaria de Stat asigură organizarea activităţii Guvernului şi este condusă de secretarul general al Guvernului care se subordonează direct Prim-ministrului.
    (2) Secretarul general al Guvernului este asistat de unul sau de mai mulți secretari generali adjuncți ai Guvernului. Secretarul general al Guvernului și secretarul general adjunct al Guvernului au statut de funcționar public de conducere de nivel superior şi sînt numiți în funcție pe criterii de profesionalism, conform legislației cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    [Art.16 al.(2) în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.16 al.(2) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (3) Cancelaria de Stat:
    a) asigură asistenţa organizatorică a activităţii Guvernului, în special prin organizarea desfăşurării şedinţelor Guvernului, asigurarea pregătirii materialelor pentru şedinţa Guvernului în conformitate cu legislaţia, efectuează lucrările de secretariat ale Guvernului;
    b) asigură procesul de planificare strategică a Guvernului în conformitate cu priorităţile programului de activitate a Guvernului şi cu strategiile naţionale de dezvoltare;
    c) coordonează procesul de planificare a politicilor publice şi de elaborare a documentelor de politici, verifică respectarea regulilor de fundamentare şi prezentare a documentelor de politici elaborate, monitorizează implementarea acestora de ministere şi de alte autorităţi administrative centrale;
    d) elaborează, coordonează şi monitorizează politicile în cadrul reformei administraţiei publice centrale şi locale;
    e) coordonează managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi asigură evidenţa la nivel naţional a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
    f) coordonează şi asigură procesul de planificare, monitorizare, gestionare şi evaluare a asistenţei externe oferite de organizaţiile internaţionale şi de ţările donatoare, inclusiv implementarea proiectelor de interes major pentru ţară;
    g) coordonează şi monitorizează executarea actelor legislative şi normative, a dispoziţiilor Guvernului şi a indicaţiilor Prim-ministrului;
    h) informează opinia publică despre activitatea Guvernului;
    i) execută funcţii stabilite şi de alte acte legislative şi normative, precum şi sarcinile atribuite de către Guvern şi de Prim-ministru.
    (4) Cancelaria de Stat asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării procedurilor aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură şi stabilitate a guvernării.
Capitolul  III
PARTICULARITĂŢILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A ALTOR AUTORITĂŢI ADMINISTRATIVE CENTRALE
    Articolul 17. Alte autorităţi administrative centrale din subordinea
                        Guvernului
    (1) Pentru realizarea politicii statului într-un anumit domeniu sau sferă de activitate, care nu intră în competenţa nemijlocită a ministerelor, precum şi pentru soluţionarea unor probleme în care competenţele mai multor ministere se intersectează sau se complementează, în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu Legea cu privire la Guvern, în subordinea Guvernului pot fi create şi alte autorităţi administrative centrale.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (2) Alte autorităţi administrative centrale funcţionează conform principiului de conducere unică exercitată de către directorii generali ai acestora, care sînt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Guvern.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (3) Activitatea altor autorităţi administrative centrale este coordonată şi controlată de către Guvern prin intermediul prim-viceprim-ministrului sau al unuia dintre viceprim-miniştri desemnat de către Guvern.
    (4) Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către alte autorităţi administrative centrale, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Art.17 al.(4) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.17 al.(4) introdus prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    Articolul 18. Modalitatea de constituire, reorganizare şi dizolvare
                        a altor autorităţi administrative centrale
    (1) Alte autorități administrative centrale din subordinea Guvernului se constituie, se reorganizează și se dizolvă de către Guvern, la propunerea Prim-ministrului, în conformitate cu Legea cu privire la Guvern și prezenta lege.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (2) În cazul constituirii, reorganizării şi dizolvării altor autorităţi administrative centrale, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10 alin. (2)–(14).
    Articolul 19. Directorul general al altei autorităţi administrative centrale
    Directorul general al altei autorităţi administrative centrale:
    a) asigură coordonarea şi supravegherea activităţii aparatului central al altei autorităţii administrative centrale, precum şi monitorizarea activităţii structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a acesteia;
    b) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în altă autoritate administrativă centrală;
    c) exercită dreptul asupra efectuării cheltuielilor în conformitate cu alocaţiile aprobate pentru altă autoritate administrativă centrală în legea bugetară anuală;
    d) prezintă pentru coordonare prim-viceprim-ministrului sau viceprim-ministrului desemnat:
    - planul anual de activitate a altei autorităţi administrative centrale şi, pentru aprobare, măsurile de realizare a direcţiilor strategice de activitate a acesteia;
    - proiectele de acte legislative şi normative al căror autor este altă autoritate administrativă centrală, care urmează a fi prezentate, în modul stabilit, spre examinare Guvernului;
    - proiectele actelor normative ale altei autorităţi administrative centrale;
    - propuneri referitoare la constituirea şi reorganizarea structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a altei autorităţi administrative centrale, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea autorităţii în cauză, precum şi propuneri de dizolvare a acestora, pentru a fi prezentate, în modul stabilit, spre examinare Guvernului;
    e) negociază şi semnează tratate internaţionale ale Republicii Moldova în conformitate cu deplinele puteri acordate în modul stabilit în Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    f) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile directorului general adjunct/ directorilor generali adjuncţi; înaintează prim-viceprim-ministrului sau viceprim-ministrului desemnat propuneri cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de aceştia pentru a fi prezentate, în modul stabilit, spre examinare Guvernului;
    g) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi, respectiv, ale legilor speciale;
    h) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    i) conferă grade  de calificare funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, le acordă stimulări şi le aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;  
    [Art.19 lit.j) abrogată prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    k) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din subordinea altei autorităţi administrative centrale, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul legilor speciale;
    l) înaintează propuneri pentru decorarea cu distincţii de stat a personalului din cadrul altei autorităţi administrative centrale, în condiţiile legii;
    m) reprezintă, fără un mandat special, altă autoritate administrativă centrală în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    n) semnează, în limitele competenţei sale, ordine şi alte acte prevăzute de legislaţie, emise de o altă autoritate administrativă centrală;
    o) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale aparatului central al altei autorităţi administrative centrale în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    [Art.19 lit.o) modificată prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    p) exercită şi alte competenţe atribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 20. Directorul general adjunct al altei autorităţi administrative
                          centrale
    (1) Directorul general al altei autorităţi administrative centrale este asistat de unul sau de mai mulţi adjuncţi, al căror număr se stabileşte de Guvern, la propunerea directorului general al altei autorităţi administrative centrale, coordonată cu prim-viceprim-ministrul sau cu viceprim-ministrul desemnat.
    (2) Directorul general adjunct al altei autorităţi administrative centrale este numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică, în condiţiile legii, de Guvern şi se subordonează nemijlocit directorului general.
    (3) Stabilirea atribuţiilor directorului general adjunct şi repartizarea atribuţiilor între directorii generali adjuncţi se efectuează conform ordinului directorului general al altei autorităţi administrative centrale.
    (4) Directorul general adjunct sau directorii generali adjuncţi ai altei autorităţi administrative centrale, în conformitate cu ordinul de stabilire/repartizare a atribuţiilor:
    a) exercită împuternicirile directorului general ce ţin de conducerea altei autorităţi administrative centrale în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează prim-viceprim-ministrul sau viceprim-ministrul desemnat;
    b) reprezintă, la indicaţia directorului general, altă autoritate administrativă centrală în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    c) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu împuternicirile delegate de către directorul general.
    Articolul 21. Coordonarea şi controlul activităţii altei autorităţi
                         administrative centrale de către prim-viceprim-ministru
                         şi de viceprim-miniştri
    (1) Activitatea altei autorităţi administrative centrale este coordonată şi controlată de către prim-viceprim-ministru sau de viceprim-ministru desemnat de Guvern prin:
    a) coordonarea proiectelor de acte legislative şi normative, inclusiv a documentelor de politici, al căror autor este altă autoritate administrativă centrală, anterior prezentării acestora Guvernului spre examinare;
    b) exercitarea controlului asupra activităţii altei autorităţi administrative centrale şi asupra realizării politicii statului în domeniul sau sfera de activitate încredinţate acesteia.
    (2) În scop de coordonare a activităţii altei autorităţi administrative centrale, prim-viceprim-ministrul sau viceprim-ministrul desemnat emite decizii în care stabileşte:
    a) direcţiile principale şi scopurile strategice ale activităţii altei autorităţi administrative centrale, care reies din sarcinile stabilite în programul de activitate a Guvernului, precum şi din alte sarcini puse în faţa Guvernului, şi acţiunile de control asupra realizării de către aceasta a politicii statului în domeniul sau sfera de activitate de care este responsabilă;
    b) lista chestiunilor care urmează a fi reflectate în rapoartele altei autorităţi administrative centrale prezentate Guvernului, forma şi periodicitatea prezentării acestora.
    (3) În exercitarea controlului activităţii altei autorităţi administrative centrale, prim-viceprim-ministrul sau viceprim-ministrul desemnat:
    a) adoptă decizii cu privire la efectuarea controlului activităţii altei autorităţi administrative centrale;
    b) dă indicaţii directorului general al altei autorităţi administrative centrale privind eficientizarea activităţii autorităţii şi pentru asigurarea îndeplinirii hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului şi soluţionării altor probleme ale activităţii acesteia.
Capitolul  IV
DISPOZIŢII COMUNE PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR ŞI ALTOR
AUTORITĂŢI ADMINISTRATIVE CENTRALE
    Articolul 22. Cadrul juridic de activitate a ministerului şi a altei
                          autorităţi administrative centrale
    (1) În activitatea sa, fiecare minister sau altă autoritate administrativă centrală se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea cu privire la Guvern şi de alte acte legislative, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de regulamentul său de organizare şi funcţionare aprobat de Guvern.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (2) Structura-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului, a altei autorităţi administrative centrale, precum şi a autorităţilor administrative din subordinea acestora, se aprobă de Guvern.
    Articolul 23. Statutul juridic al ministerului şi al altei autorităţi
                         administrative centrale
    (1) Ministerul şi altă autoritate administrativă centrală sînt persoane juridice de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispun de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale şi bancare, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    (2) Ministerul şi altă autoritate administrativă centrală obţin personalitate juridică din momentul intrării în vigoare a hotărîrilor Guvernului prin care se aprobă regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora sau din momentul indicat în actele normative în cauză.
    (3) Ministerul şi altă autoritate administrativă centrală pierd personalitatea juridică din momentul intrării în vigoare a hotărîrilor Guvernului cu privire la abrogarea hotărîrilor Guvernului prin care au fost aprobate regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora sau din momentul indicat în actele normative în cauză.
    Articolul 24. Misiunea ministerului şi a altei autorităţi administrative
                         centrale
    (1) Misiunea defineşte rolul fiecărui minister şi a fiecărei alte autorităţi administrative centrale în sistemul instituţional al administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi viziunea strategică cu privire la realizarea politicii de stat în domeniile de activitate de care acestea sînt responsabile.
    (2) Misiunea reiese din direcţiile principale de activitate şi din domeniile de competenţă ale Guvernului, stabilite în Legea cu privire la Guvern, care sînt încredinţate unui minister sau altei autorităţi administrative centrale, şi din prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate acestora.
    [Art.24 al.(2) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (3) Misiunea ministerului şi a altei autorităţi administrative centrale se stabileşte expres în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea ministerului şi, respectiv, a altei autorităţi administrative centrale.
    (4) Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale se ocupă pe plan local de realizarea acelor interese ale societăţii care nu ţin de domeniile proprii de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite în Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.
    Articolul 25. Funcţiile de bază ale ministerului şi ale altei autorităţi
                          administrative centrale
    (1) Funcţiile de bază ale unui minister şi ale altei autorităţi administrative centrale reprezintă activităţile administrative care se desfăşoară cu regularitate, menite să asigure realizarea integrală a misiunii acestora, avînd obligatoriu un rezultat al cărui beneficiar este un subiect extern pentru autoritatea în cauză (persoane fizice şi juridice, alte autorităţi publice).
    (2) În scopul realizării misiunii sale, ministerul şi altă autoritate administrativă centrală pot îndeplini, în domeniile de activitate de care sînt responsabile, următoarele funcţii de bază:
    a) realizarea politicii de stat în domeniile încredinţate – elaborarea, asigurarea implementării, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice şi raportarea asupra realizării lor, precum şi conlucrarea cu alte autorităţi publice în chestiunile ce ţin de domeniile de care sînt responsabile;
    b) reglementarea normativ-juridică – elaborarea şi prezentarea către ministru sau directorul general spre emitere a actelor departamentale prin care se stabilesc reguli obligatorii de aplicare repetată a lor la un număr nedeterminat de situaţii identice pentru toate persoanele juridice şi fizice;
    c) supravegherea şi controlul de stat – totalitatea acţiunilor  întreprinse prin analiza continuă sau periodică a unor informaţii ce ţin de persoanele fizice şi juridice, fără a interveni în activitatea acestora, şi, respectiv, verificarea respectării de către acestea a prevederilor legislaţiei, realizate în limitele şi în conformitate cu legea;
    d) prestarea serviciilor publice – raportul juridic care se manifestă prin interacţiunea ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale prestatoare de servicii publice cu beneficiarul acestor servicii şi care se exercită prin executarea unor anumite acţiuni succesive şi/sau prin adoptarea unor anumite acte administrative cu caracter individual;
    e) gestionarea sferei de competenţă – instrumentul de bază de coordonare şi monitorizare a activităţii structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale de implementare a politicii statului în anumite domenii sau sfere de activitate de care acestea sînt responsabile;
    f) funcţii generale – funcţii caracteristice pentru oricare minister sau altă autoritate administrativă centrală, obligativitatea exercitării acestora fiind prevăzută în actele legislative speciale.
    (3) Funcţiile de bază ale fiecărui minister şi ale fiecărei alte autorităţi administrative centrale se stabilesc în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora, ţinînd cont de prevederile alin. (2).
    Articolul 26. Atribuţiile principale ale ministerului şi ale altei autorităţi
                          administrative centrale
     (1) Atribuţiile definesc acţiunile nemijlocite exercitate de un minister şi de altă autoritate administrativă centrală pentru realizarea funcţiilor lor de bază, rezultatele concrete ale acţiunilor date, precum şi menţionează sferele lor de aplicare sau beneficiarii finali ai rezultatelor acţiunilor respective.
    (2) Pentru realizarea funcţiilor de bază care le revin, ministerul şi altă autoritate administrativă centrală:
    a) elaborează şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte legislative şi normative, inclusiv proiecte de documente de politici publice, în domeniile ce le sînt încredinţate;
    b) elaborează texte ale tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova şi încheie tratate interdepartamentale cu organele similare din alte state în limitele competenţei stabilite de legislaţie;
    c) asigură executarea obligaţiilor, realizarea drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor internaţionale ce au ca obiect domeniile lor de activitate şi urmăresc executarea acestora de către cealaltă parte la tratat;
    d) menţin relaţii de colaborare cu ministerele şi autorităţile administrative centrale omoloage din străinătate pentru îndeplinirea funcţiilor lor;
    e) participă la procesul bugetar și își exercită responsabilitățile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014;
    [Art.26 al.(2), lit.e) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    f) elaborează şi înaintează ministrului sau directorului general spre emitere acte departamentale;
    g) exercită supravegherea şi efectuează controale de stat privind respectarea legislaţiei în domeniile lor de activitate;
    h) eliberează acte permisive persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă acesteia, în conformitate cu Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    i) efectuează sau organizează efectuarea expertizei de stat;
    j) ţin registre instituite în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    k) controlează activitatea autorităţilor administrative şi a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care ele au calitatea de fondator;
    [Art.26 al.(2), lit.l) abrogată prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    m) exercită controlul asupra integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului de stat din domeniile lor de activitate;
    n) asigură administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, inclusiv a celor cu statut special;
    o) examinează propunerile, cererile şi petiţiile persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia;
    p) exercită şi alte atribuţii pentru executarea actelor legislative, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi a ordonanţelor Guvernului.
    (3) Atribuţiile principale ale fiecărui minister şi ale fiecărei alte autorităţi administrative centrale se stabilesc în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora, ţinînd cont de prevederile alin. (2).
    Articolul 27. Drepturile generale ale ministerului şi ale altei autorităţi
                         administrative centrale
    În exercitarea atribuţiilor lor, ministerul şi altă autoritate administrativă centrală dispun de următoarele drepturi generale:
    a) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;
    b) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţilor mediului academic, reprezentanţilor societăţii civile şi specialiştilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, documentelor de politici publice, pentru efectuarea expertizelor şi acordarea consultaţiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile lor de activitate;
    b1) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniul de competență;
    [Art.27 lit.b1) introdusă prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
    c) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării la nivel local a politicii statului în domeniile ce le sînt încredinţate şi a soluţionării problemelor comune;
    d) să convoace şedinţe pe chestiunile ce ţin de domeniile lor de activitate;
    e) să efectueze, în limitele şi în conformitate cu competenţele legale, controlul de stat privind respectarea legislaţiei în domeniile lor de activitate şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţie în cazul depistării încălcărilor;
    f) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea în subordinea lor a unor autorităţi administrative şi servicii publice desconcentrate, precum şi a unor instituţii publice în care ele au calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirea funcţiilor lor;
    g) să fondeze, să restructureze, să reorganizeze şi să dizolve, în temeiul unei hotărîri de Guvern, întreprinderi de stat, societăţi comerciale cu capital integral sau parţial de stat şi holdinguri de stat în condiţiile legii, precum şi să exercite funcţii de fondator (cofondator) în administrarea acestora;
    h) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii sau atribuţii autorităţilor administrative şi serviciilor publice desconcentrate din subordine, precum şi instituţiilor publice în care ele au calitatea de fondator, dacă aceasta nu contravine legislaţiei;
    i) să abroge acte ce contravin legislaţiei ale autorităţilor administrative, ale serviciilor publice desconcentrate din subordine, precum şi ale instituţiilor publice în care ele au calitatea de fondator;
    j) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    k) să exercite şi alte drepturi în temeiul actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate acestora.
    Articolul 28. Responsabilitatea miniştrilor şi directorilor generali
                         ai altor autorităţi administrative centrale
    (1) Fiecare ministru şi director general al altei autorităţi administrative centrale sînt obligaţi să îşi îndeplinească mandatul cu respectarea Constituţiei Republicii Moldova şi a actelor legislative şi normative, precum şi în conformitate cu programul de activitate a Guvernului.
    (2) Miniştrii, în calitatea lor de membri ai Guvernului, sînt responsabili politic, în mod solidar cu ceilalţi membri, pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia în faţa Parlamentului.
    (3) Miniştrii sînt responsabili personal în faţa Prim-ministrului pentru activitatea ministerului pe care îl conduc şi pentru domeniile de activitate încredinţate acestuia.
    (4) Directorii generali ai altor autorităţi administrative centrale sînt responsabili personal pentru activitatea autorităţii pe care o conduc în faţa prim-viceprim-ministrului sau a viceprim-ministrului responsabil de coordonarea şi controlul activităţii acesteia, precum şi împreună cu aceştia în faţa Prim-ministrului.
    (5) Miniștrii și directorii generali ai altor autorități administrative centrale organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern în cadrul ministerelor/autorităților administrative centrale și poartă răspundere pentru administrarea bugetului și a patrimoniului public aflat în gestiune.
    [Art.28 al.(5) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (6) În cazurile prevăzute de legislaţie, pe lîngă răspunderea personală, miniştrii şi directorii generali ai altor autorităţi administrative centrale răspund disciplinar, civil, contravenţional sau penal, inclusiv după expirarea mandatului lor.
    Articolul 29. Sistemul administrativ al ministerului şi al altei autorităţi
                         administrative centrale
    (1) Sistemul administrativ al unui minister şi al altei autorităţi administrative centrale reflectă misiunea acestora şi se determină în raport cu importanţa, volumul, complexitatea şi specificul funcţiilor pe care le realizează ministerul sau altă autoritate administrativă centrală.
    (2) În sistemul administrativ al unui minister şi al altei autorităţi administrative centrale se integrează totalitatea subdiviziunilor structurale ale acestora, incluzînd aparatul central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă.
    (3) În funcţie de caracterul atribuţiilor, unele ministere şi alte autorităţi administrative centrale pot avea structuri subordonate în străinătate, înfiinţate în modul stabilit de legislaţie.
    (4) Modificările ulterioare în sistemul administrativ al unui minister şi al altei autorităţi administrative centrale pot fi efectuate, în modul stabilit, la propunerea acestora, în limita alocaţiilor bugetare sau cu modificarea corespunzătoare a bugetului de stat, cu identificarea surselor de acoperire a mijloacelor financiare necesare pentru modificările propuse, cu încadrarea în limita cheltuielilor de personal aprobate în bugetul de stat pe anul corespunzător.
    Articolul 30. Aparatul central al ministerului şi al altei autorităţi
                         administrative centrale
    (1) Aparatul central reprezintă totalitatea subdiviziunilor interne ale ministerului sau ale altei autorităţi administrative centrale. Subdiviziuni interne nu pot fi formate pe lîngă minister sau pe lîngă altă autoritate administrativă centrală. Nu pot fi constituite subdiviziuni interne ale aparatului central al ministerului și ale altei autorități administrative centrale sau ale autorității administrative din subordinea acestora cu competențe limitate la nivelul unei unități administrativ-teritoriale sau al unui grup de unități administrativ-teritoriale.
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (2) Aparatul central este format pentru exercitarea atribuţiilor ministerului sau ale altei autorităţi administrative centrale ce ţin de asigurarea organizaţională a activităţii ministrului sau a directorului general, de elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, inclusiv a proiectelor de documente de politici publice, de conlucrare cu alte autorităţi publice şi de reglementare normativ-juridică, precum şi de gestionare a sferei de competenţă a acestora.
    (3) Structura aparatului central al ministerului şi al altei autorităţi administrative centrale, lista subdiviziunilor teritoriale, listele structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora, ale întreprinderilor de stat și ale societăților pe acțiuni în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală exercită funcția de fondator, respectiv administrează pachetul de acțiuni al statului, se aprobă de Guvern.
    [Art.30 al.(3) în redacţia LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (4) În structura aparatului central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se pot crea servicii, secţii, direcţii şi direcţii generale, fără personalitate juridică.
    (5) Serviciile se organizează pentru îndeplinirea unor atribuţii omogene ale aparatului central, care, în virtutea specificului lor, impun o delimitare organizatorică distinctă şi nu permit unirea cu atribuţiile altor subdiviziuni interne.
    (6) Secţiile se organizează pentru îndeplinirea unor atribuţii omogene ale aparatului central pentru care se cere o conducere unitară. Secţia poate funcţiona fie autonom, fie  în cadrul unei direcţii sau direcţii generale.
    (7) Direcţiile sînt subdiviziunile interne principale ale aparatului central al unui minister sau al altei autorităţi administrative centrale, care se organizează pentru îndeplinirea mai multor activităţi complementare. Direcţia poate funcţiona fie autonom, fie în cadrul unei direcţii generale şi poate cuprinde mai multe secţii şi/sau servicii care necesită o coordonare unitară.
    (8) Direcţia generală reprezintă o subdiviziune internă autonomă care poate fi organizată în cadrul aparatului central al unui minister sau al altei autorităţi administrative centrale, responsabile de domenii de activitate complexe, pentru desfăşurarea unor activităţi care reunesc atribuţii ale mai multor subdiviziuni interne şi reclamă o coordonare globală. În cadrul direcţiei generale se pot organiza direcţii, secţii sau servicii.
    (9) Guvernul poate stabili obligativitatea instituirii în cadrul aparatului central al unui minister sau al altei autorităţi administrative centrale a unor subdiviziuni interne autonome (subdiviziunea analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, subdiviziunea integrare europeană, subdiviziunea juridică, subdiviziunea resurse umane, subdiviziunea audit intern, subdiviziunea informare şi comunicare cu mass-media VI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului Public.
    [Art.30 al.(9) în redacţia LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (10) Normele privind instituirea subdiviziunilor interne ale aparatului central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se stabilesc de Guvern.
    (11) Subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale activează în baza regulamentelor aprobate de către conducătorul ministerului respectiv sau al altei autorităţi administrative centrale respective.
    (12) Prevederile prezentului articol se aplică și în privința autorităților administrative din subordinea ministerelor sau a altor autorități administrative centrale în conformitate cu competența acestora de asigurare a implementării politicii statului în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt încredințate unui minister sau altei autorități administrative centrale.
    [Art.30 al.(12) introdus prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    Articolul 31. Serviciile publice desconcentrate ale/din subordinea
                         ministerului şi a altei autorităţi administrative centrale
    (1) Pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor sale şi pentru a oferi populaţiei serviciile publice de care sînt responsabile, ministerul sau altă autoritate administrativă centrală poate avea servicii publice desconcentrate pe care le administrează în mod direct, precum şi servicii publice desconcentrate în subordine care se constituie în calitate de structuri organizaţionale separate.
    (2) Constituirea, reorganizarea sau dizolvarea serviciilor publice desconcentrate, stabilirea structurii şi efectivului-limită ale acestora ţin de competenţa Guvernului şi se efectuează la propunerea ministrului sau a directorului general, dacă actele legislative speciale nu prevăd altfel.
    (3) Serviciile publice desconcentrate se amplasează pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale şi pot fi grupate zonal.
    (4) Serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct de ministere şi de alte autorităţi administrative centrale nu li se atribuie statut de persoană juridică.
    (5) Serviciile publice desconcentrate din subordinea ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale dispun de personalitate juridică. În cazurile stabilite expres de actele legislative speciale, au statut de persoană juridică independentă organul central şi subdiviziunile teritoriale ale serviciilor publice desconcentrate.
    (51) În cazul în care subdiviziunile teritoriale ale serviciului public desconcentrat dispun de personalitate juridică, conducătorul serviciului public desconcentrat poate delega unele competențe, inclusiv de administrare a funcției publice și a funcționarilor publici, conducătorilor subdiviziunilor teritoriale respective. Atribuțiile conducătorului subdiviziunii teritoriale cu personalitate juridică se vor stabili în regulamentul de organizare și funcționare a autorității administrative din subordinea ministerului sau a altei autorități administrative centrale, aprobat de către Guvern.
    [Art.31 al.(51) introdus prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (6) Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice desconcentrate, administrate în mod direct de ministere sau alte autorități administrative centrale, se aprobă de către ministru sau de către directorul general, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale.
    [Art.31 al.(6) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (7) Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea subdiviziunilor teritoriale ale serviciilor publice desconcentrate din subordinea ministerelor sau a altor autorități administrative centrale, precum și structura acestora se aprobă de către conducătorul serviciului public desconcentrat în cauză în baza unui regulament-tip aprobat de către ministru sau de către directorul general.
    [Art.31 al.(7) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    (8) Conducătorii serviciilor publice desconcentrate se numesc în funcţia publică şi se eliberează sau se destituie din funcţia publică, în condiţiile legii, de către ministru sau de către directorul general. În cazurile stabilite expres de lege, numirea în funcţia publică şi eliberarea sau destituirea din funcţia publică a conducătorilor serviciilor publice desconcentrate ţin de competenţa Guvernului, la propunerea ministrului sau a directorului general.
    Articolul 32. Instituţiile publice în care ministerul sau altă autoritate
                         administrativă centrală are calitatea de fondator
    (1) Pentru realizarea unor funcţii de administrare, sociale, culturale, de învăţămînt şi a altor funcţii de interes public, de care este responsabil ministerul sau altă autoritate administrativă centrală,  cu excepţia celor de reglementare normativ-juridică, supraveghere şi control de stat, precum şi a altor funcţii care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în sfera de competenţă a acestora pot fi constituite instituţii publice.
    [Art.32 al.(1) modificat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 14.01.19]
    (2) Instituţiile publice din sfera de competenţă a ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale se constituie, se reorganizează şi se dizolvă de Guvern, la propunerea ministrului sau a conducătorului autorității administrative centrale, dacă normele speciale nu prevăd altfel.
    [Art.32 al.(2) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (3) Ministerul sau altă autoritate administrativă centrală care are în sfera sa de competenţă o instituţie publică exercită, în numele statului, funcţia de fondator al acesteia.
    (4) Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către instituţiile publice, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine  de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Art.32 al.(4) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.32 al.(4) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (5) Conducătorii instituţiilor publice din sfera de competenţă a ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale se angajează şi se eliberează din funcţie, în condiţiile legislaţiei muncii, de către ministru sau de către directorul general, dacă actele legislative care reglementează activitatea instituţiilor respective nu prevăd altfel.
    Articolul 33. Colegiile ministerului şi ale altei autorităţi administrative
                         centrale
    (1) Pentru dezbaterea problemelor referitoare la activitatea şi politicile promovate de minister sau de altă autoritate administrativă centrală, pentru realizarea informării asupra activităţilor desfăşurate şi asupra proiectelor viitoare ale acestora, în cadrul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale pot funcţiona, ca organe consultative, colegii.
    (2) Crearea colegiului ministerului sau al altei autorități administrative centrale, componența numerică şi nominală a acestuia se aprobă de către ministru sau de către directorul general, dacă normele speciale nu prevăd altfel.
    [Art.33 al.(2) în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (3) Colegiul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale are următoarea componenţă: ministrul (preşedintele colegiului), secretarul general de stat și secretarul/secretarii de stat sau directorul general (preşedintele colegiului) şi directorii generali adjuncţi, conducătorii subdiviziunilor interne autonome ale aparatului central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale, precum şi conducătorii structurilor organizaţionale din sfera de competenţă ale acestora.
    [Art.33 al.(3) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.33 al.(3) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    (4) În componenţa colegiului ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, conducători ai direcţiilor de specialitate ale Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia, la propunerea Guvernatorului U.T.A. Găgăuzia, precum şi reprezentanţi ai mediului academic şi ai societăţii civile.
    (5) În activitatea sa, colegiul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se conduce de regulamentul aprobat de ministru sau de directorul general.
    (6) Colegiul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se întruneşte ori de cîte ori este necesar, fiind convocat de ministru sau de directorul general.
    (7) Soluţiile identificate şi recomandările formulate în urma discuţiilor din cadrul colegiului ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se aprobă cu simpla majoritate a voturilor membrilor colegiului prezenţi la şedinţă şi se prezintă ministrului sau directorului general pentru adoptarea deciziei respective.
    Articolul 34. Actele administrative ale ministerului şi ale altei autorităţi
                         administrative centrale
    (1) În scop de realizare a misiunii lor şi de îndeplinire a funcţiilor ce le revin, ministerul şi altă autoritate administrativă centrală emit, în condiţiile legii, acte administrative cu caracter normativ şi individual în conformitate cu procedurile administrative relevante.
    (2) Actele administrative cu caracter normativ ale ministerului sau ale altei autorităţi administrative centrale se emit în scop de executare a actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.
    (3) Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale asigură publicarea actelor administrative proprii cu caracter normativ conform legislaţiei.
    (4) Guvernul are dreptul să solicite autorităţii emitente revocarea sau să suspende ori să abroge, în condiţiile legii, actele administrative ale ministerului şi ale altei autorităţi administrative centrale care nu corespund actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului sau pe motiv de inoportunitate.
    (5) Actele administrative ale ministerului şi ale altei autorităţi administrative centrale pot fi contestate de către persoanele fizice şi juridice în Guvern sau în instanţa de contencios administrativ competentă în modul stabilit de Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
Capitolul  V
ASIGURAREA ACTIVITĂŢII MINISTERELOR
ŞI A ALTOR AUTORITĂŢI ADMINISTRATIVE
CENTRALE
    Articolul 35. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a activităţii
                         ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale
    Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a activităţii ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul corespunzător şi al mijloacelor provenite din alte surse, conform legislaţiei.
    Articolul 36. Condiţiile de salarizare şi garanţiile sociale ale
                         personalului din cadrul ministerelor şi al altor
                         autorităţi administrative centrale
    Condiţiile de salarizare şi garanţiile sociale ale personalului din cadrul ministerelor şi al altor autorităţi administrative centrale se stabilesc de legislaţia privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
   
[Art.36 modificat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul  37
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la publicare.
    (2)  Guvernul, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru a aduce legislaţia în vigoare în corespundere cu prevederile prezentei legi;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va elabora şi va adopta actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 98. Chişinău, 4 mai 2012.