LPC167/2012
ID intern unic:  344265
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 167
din  11.07.2012
pentru modificarea şi completarea articolului 42 al
Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public
Publicat : 03.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 160-164     art Nr : 543
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic – Articolul 42 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (3), prima propoziţie va avea următorul cuprins: „În cazul pensionării anticipate ori obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau în cazul încetării raporturilor de serviciu, funcţionarul public, la cererea lui scrisă, depusă pînă la data survenirii situaţiilor menţionate, beneficiază, pentru fiecare an complet de activitate în serviciul public, de dreptul la o indemnizaţie unică în proporţie de 15% din salariul de funcţie determinat conform gradului şi treptei de salarizare deţinute la momentul depunerii cererii în cauză.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) De indemnizaţia prevăzută la alin. (3) sau, după caz, la alin. (4) nu beneficiază funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu încetează în temeiul art. 62 alin. (1) lit. f) şi g) .”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 167. Chişinău, 11 iulie 2012.