*HGO1496/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  344308
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1496
din  29.12.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere,
examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
Publicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6     art Nr : 10
    În temeiul prevederilor Legii nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 577), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale (se anexează).

    Prim-ministru                                                            Zinaida GRECEANÎI
   
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                            Igor Dodon

    Nr. 1496. Chişinău, 29 decembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1496
din 29 decembrie 2008

REGULAMENTUL
privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3), art.32 alin. (4), art.35 alin. (3), art.43 alin. (1), art. 47 alin. (4) şi art.55 alin. (7) din Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (în continuare - Lege) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 577).
    2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial (în continuare - cerere), modul de completare a formularului cererii, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, normele de examinare a cererii şi a observaţiilor sau opoziţiilor persoanelor terţe, condiţiile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, datele pentru publicare în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova (în continuare - BOPI), precum şi normele referitor la activităţile conexe procedurilor nominalizate mai sus, cum ar fi reînnoirea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial (în continuare - certificat de înregistrare) şi renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial.
II. Depunerea cererii şi a docu­men­telor anexate
    3. Cererea şi docu­men­tele anexate se depun la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI) de către solicitant sau de reprezentantul acestuia.
    4. Cererea include:
    formularul-tip, aprobat de AGEPI, prin care se solicită înregistrarea desenului sau modelului industrial, completat în conformitate cu pct. 14 din prezentul Regulament;
    reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial executate în conformitate cu pct. 15-17 din prezentul Regulament.
    5. La cerere se anexează:
    a) descrierea desenului sau modelului industrial, după caz;
    b) procura semnată de solicitant, dacă cererea se depune prin reprezentant;
    c) actul de prioritate, dacă aceasta a fost invocată;
    d) contractul de cesiune sau orice alt document din care rezultă că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea conform primei cereri potrivit art. 41 din Lege;
    e) scrisoarea de acord, după caz;
    f) dovada de plată a taxei stabilite.
    6. La cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs al industriei uşoare pot fi prezentate suplimentar:
    a) fragmentul produsului avînd dimensiunile de cel mult 16x24 cm (dacă produ­sul se referă la materiale decorative, ţesături, covoare etc.), care dă o imagine despre structu­ra, factura şi rezolvarea coloristică a produsului;
    b) fişa de confecţionare, adică mostre de materiale textile, de tricot, de piele, de furnitură, de finisaj etc., recomandate pentru fabricarea produsului.
    7. La cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs din clasa 09-01 a clasificării conform anexei la Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale din 8 octombrie 1968 (denumită în continuare Clasificarea Locarno) se prezintă desenul tehnic, cu indicarea dimensiunilor.
    8. La cererea de înregistrare a etichetei poate fi prezentat suplimentar un exemplar al etichetei în mărime naturală.   
    9. Formularul cererii se prezintă în 3 exemplare. Reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial se depun în 8 exemplare, dacă sînt în culori, sau în 4 exemplare, dacă sînt în alb-negru, toate fiind identice. Cîte o reprezentare grafică se reproduce pe fiecare exemplar al formularului cererii, celelalte se prezintă într-un plic aparte. Documentele anexate la cerere şi, dacă este cazul, comunicările ulterioare referitoare la cerere, se prezintă într-un singur exemplar.
    10. Cererea poate fi depusă pentru înregistrarea mai multor desene sau modele industriale (cerere multiplă).
    11. Pentru fiecare desen sau model industrial cuprins într-o cerere multiplă solicitantul depune reprezentările grafice conform pct. 15-17 din prezentul Regulament, şi precizează produsul în care se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau căruia i se va aplica respectivul desen sau model industrial.
    12. Cererea, documentele anexate la ea şi, după caz, comunicările ulterioare referitoare la cerere trebuie să fie completate prin dactilografiere în limba moldovenească.
    13. Prin derogare de la pct.12 din prezentul Regulament documentele anexate la cerere pot fi depuse şi în altă limbă.
Traducerea în limba moldovenească a acestor documente sau a extrasului din ele se prezintă în termenul stabilit de Lege. Traducerea din limba rusă a documentelor anexate la cerere nu este obligatorie pentru persoanele fizice.
Secţiunea 1
Completarea formularului cererii
    14. La completarea formularului cererii se indică următoarele:
    a) datele de identificare ale solicitantului.
    În cazul persoanelor fizice se indică numele, adresa şi denumirea oficială a ţării, al cărei cetăţean este, în cazul apatrizilor – ţara în care îşi are domiciliul, iar în lipsa acesteia – ţara în care are o întreprindere industrială sau comercială.
    În cazul persoanelor juridice se indică denumirea oficială (eventual, abrevierea folosită în mod curent), adresa şi denumirea oficială a ţării de origine. Codul ţării se indică în conformitate cu norma ST. 3 OMPI (OMPI – Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală).
    În cazul mai multor solicitanţi aceste date se indică pentru fiecare dintre ei;   
    b) numele şi adresa reprezentantului, dacă solicitantul a desemnat un reprezentant. În cazul mandatarilor autorizaţi se indică şi numărul de înregistrare la AGEPI.
    La datele de identificare ale solicitantului şi reprezentantului indicate la lit. a) şi b) pot fi menţionate şi numerele de telefon, fax sau orice alt posibil mijloc de comunicare, cum ar fi adresa de poştă electronică;
    c) adresa de corespondenţă. În lipsa acesteia, se consideră drept adresă de corespondenţă adresa solicitantului sau a reprezentantului, după caz. În cazul în care sînt mai mulţi solicitanţi şi nu este desemnat reprezentantul, AGEPI va coresponda cu primul solicitant înscris pe cerere;   
    d) informaţia privind:
    produsele în care se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau cărora li se va aplica desenul sau modelul industrial. Indicarea produselor trebuie realizată astfel încît să se determine cu claritate     natura produselor şi să se excludă posibilitatea ca un produs să fie inclus în mai multe clase din Clasificarea Locarno, utilizîndu-se de preferinţă termenii care figurează în lista de produse din Clasificarea Locarno;
    clasele, conform Clasificării Locarno. Clasificarea se face în scopuri exclusiv administrative, în special în scopul efectuării documentării privind noutatea;
    culorile pentru fiecare desen sau model industrial în parte, dacă rezolvarea coloristică constituie una dintre carac­teristicile desenului sau modelului industrial;
    numărul total de desene şi modele industriale pentru care se solicită înregistrarea;
    e) revendicarea priorităţii unei cereri anterioare în temeiul art. 38 din Lege, după caz. Se indică data şi numărul cererii anterioare, ţara în care sau pentru care a fost depusă.
    Solicitantul poate revendica, după caz, şi prioritatea de expunere în temeiul art. 39 din Lege, indicînd denumirea, locul expoziţiei şi data primei prezentări a produselor în care a fost încorporat sau cărora li s-a aplicat desenul sau modelul industrial.   
    În cazul în care prioritatea se stabileşte în baza mai multor cereri depuse anterior sau a mai multor expoziţii, se indică datele corespunzătoare pentru fiecare cerere anterioară sau expoziţie în parte;
    f) datele referitoare la o cerere divizată, după caz;
    g) autorul sau se face o declaraţia pe propria răspundere a solicitantului care să ateste că autorul a renunţat la dreptul de a fi menţionat. În cazul mai multor autori se prezintă informaţia despre fiecare autor;
    h) solicitarea amînării publicării desenului sau modelului industrial în temeiul alin. (2) art. 43 din Lege, după caz.
    Termenul de amînare a publicării constituie pînă la 30 de luni de la data de depozit sau de la data priorităţii invocate. Dacă solicitantul invocă mai multe priorităţi, se ia în considerare data celei mai vechi priorităţi. În cazul cererii multiple amînarea trebuie să se refere la toate desenele şi modelele industriale;
    i) semnătura solicitantului, indicîndu-se clar numele şi prenumele, precum şi data semnării.
    Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea se semnează de conducătorul unităţii, indicîndu-se funcţia, numele şi prenumele, data semnării.
    Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, cererea se semnează de toţi solicitanţii.
    Dacă este depusă prin reprezentant, cererea poate fi semnată de reprezentant.
    În cazul prezentării unor date pe file suplimentare, fiecare filă va fi semnată în acelaşi mod.
    Pe cerere nu se admit ştersături, corectări, cuvinte scrise adăugător sau rînduri intercalate. În cazul existenţei acestora locurile modi­ficate se semnează conform lit. i) din prezentul punct.
Secţiunea a 2-a
Reprezentările grafice ale desenului sau ale modelului industrial
    15. Reprezentările grafice ale desenului sau ale modelului industrial (în continuare – reprezentări) pot fi executate în formă de reproduceri grafice (inclusiv grafică prin mijloace electronice) sau de fotografii în alb-negru sau în culori.
    16. Reprezentările trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) se lipesc sau se imprimă direct pe formularul cererii sau pe foi de hîrtie separate. Fiecare reprezentare trebuie să se înscrie într-un drep­tunghi ce nu va conţine alte reprezentări sau părţi ale altei reprezentări;
vor avea dimensiunile minime de 3x3 cm, iar maxime de 16x16 cm;
    desenul sau modelul industrial trebuie reprodus pe fond neutru şi nu trebuie retuşat cu cerneală sau corector fluid. Fondul se consideră neutru dacă desenul sau modelul industrial se evidenţiază clar pe el. Imaginea trebuie să fie clară şi distinctă, fără umbre, alte accesorii, persoane, animale etc.;
    în cazul reprezentărilor prezentate pe foi de hîrtie separate se folosesc foi de culoare albă opacă de formatul A4. La stînga se lasă o margine de cel puţin 2,5 cm, iar spaţiul rezervat reprezentărilor trebuie să fie de maximum 24x16 cm;
    foile nu trebuie să fie îndoite sau prinse cu agrafe. Pe foi nu trebuie să apară nici un text explicativ, termen sau simbol, dar numai numerotarea reprezentărilor conform lit. c) din prezentul punct.
    Se recomandă să se anexeze la reprezentările pe hîrtie un suport electronic care să conţină reprezentări identice cu cele prezentate pe hîrtie;
    b) trebuie să redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încît caracteristicile sale estetice să fie evidenţiate. Reprezentările trebuie să fie de o calitate suficientă pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial să fie evidenţiate si publicarea să fie posibilă;
    c) un produs poate fi reprezentat în una sau în mai multe poziţii şi unghiuri (vedere din faţă, laterală, de sus etc.). Fiecare vedere se numerotează la margine cu cifre arabe separate prin punct, prima cifră indicînd numărul desenului sau al modelului industrial, iar cea de-a doua numărul vederii (de exemplu 1.1, 1.2 etc.);
    d) toate vederile pentru un desen sau model industrial se prezintă la aceeaşi scară. După caz, pentru a evidenţia unele frag­mente esenţiale se prezintă suplimentar vederi la o scară mai mare;   
    e) în reprezentări produsul poate fi trasat completamente cu linii continue, iar partea solicitată spre înregistrare cu linii îngroşate sau partea solicitată spre înregistrare cu linii continue, iar restul cu linii întrerupte sau punctate. Liniile întrerupte sau punctate pot fi folosite pentru a prezenta părţile de produs care nu se referă la desenul sau modelul industrial, dar nu pot fi folosite pentru a prezenta următoarele:
    părţile de produs care nu se văd atunci cînd produsul este asamblat;
    schimbarea poziţiei;
    separarea de produs a pieselor constitutive;
    poziţia deschisă a produsului;
    lungimea nedefinită (cu excepţia motivelor decorative care se repetă pe hîrtie sau pe stofă);   
    f) în cazul motivelor decorative care se repetă pe tot produsul se permite de a indica motivul decorativ pe un singur fragment al produsului, cu condiţia ca motivul decorativ să fie delimitat prin linii distincte, în interiorul cărora motivul decorativ apare cel puţin o dată, precum şi o porţiune a altei repetări a motivului decorativ. În cazul aplicării motivului decorativ care se repetă pe hîrtie, stofă sau alte produse similare este suficient de a trasa linii punctate în jurul motivului decorativ de bază pentru a indica faptul că este un motiv decorativ care se repetă;    
    g) liniile de ruptură pot fi utilizate pentru a indica o lungime nedefinită în cazul produselor cum sînt cablurile, ţevile, tuburile etc. Liniile respective trebuie să indice o ruptură şi să nu facă parte din desenul sau modelul industrial. O ruptură poate fi reprezentată prin:
    linii sinusoidale duble, pentru a indica ambele capete;
    linii dantelate;
    linii paralele oblice întrerupte la anumite intervale printr-un zigzag;   
    h) dacă cererea se referă la un desen sau model industrial care are legătură cu un anumit tip de caractere tipografice, reprezentarea va fi compusă dintr-o succesiune a tuturor caracterelor alfabetice, majuscule şi minuscule, şi/sau a tuturor caracterelor numerice în cifre arabe;
    i) setul de produse trebuie prezentat în ansamblu, adică împreună cu toate produsele ce formează setul. Suplimentar, fiecare produs din set se prezintă în reprezentări separate. În cazuri speciale, cînd aspectul în ansamblu al setului de produse nu poate fi prezentat într-o fotografie, se admite prezentarea fragmentelor setului în fotografii aparte;   
    j) dacă se depune pentru înregistrare un desen sau model industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs compus din mai multe elemente detaşabile, una din reprezentări trebuie să conţină produsul asamblat în totalitate;
    k) pentru produse pliante, precum şi pentru produse care se pot închide, deschide, transforma etc., se pot prezenta suplimentar reprezentări ale acestor produse deschise (de exemplu, pentru paturi pliante, frigi­dere, cabine telefonice) sau asamblate (de exemplu, pentru combine de bucătărie);   
    l) produsele ca îmbrăcămintea, pernele pot fi prezentate plate sau aşa cum arată ele în procesul utilizării, cu condiţia ca elementele principale ale desenului sau modelului industrial să fie reprezentate fidel;   
m) hologramele şi focurile de artificii trebuie prezentate prin toate imaginile vizibile ale obiectelor respective.
    17. Nu se admit ca reprezentări:
    a) desene tehnice ce prezintă obiectul în secţi­une sau în plan cu axe de simetrie, rupturi şi cote, precum şi cu texte explicative prezente pe sau alături de obiecte;
    b) reprezentări ce nu pot fi reproduse.
    AGEPI respinge publicarea şi înregistrarea oricărei reprezentări, dacă aceasta nu corespunde cerinţelor stabilite.
Secţiunea a 3-a
Descrierea
    18. Solicitantul poate anexa la cerere o descriere. Descrierea va dezvălui reprezentările şi se va referi strict la caracteristicile estetice prezente în reprezentări.
    19. Descrierea nu trebuie să conţină declaraţii privind noutatea, caracterul individual al desenului sau modelului industrial ori valoarea lui tehnică.
    20. În cazul în care descrierea nu coincide cu reprezentarea, adică reprezentarea nu conţine elementele descrise ale desenului sau modelului industrial, nu se ia în considerare partea descrierii care nu corespunde cu reprezentarea.
    21. În cazul depozitului multiplu şi al setului descrierea se prezintă pentru fiecare desen sau model industrial separat, cu respectarea prevederilor pct. 18, 19 şi 20 din prezentul Regulament.
    22. Descrierea nu se introduce în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi nu se publică.
Secţiunea a 4-a
Procura
    23. Procura se eliberează şi se semnează de solicitant, se întocmeşte în formă liberă în scris şi nu necesită legalizare sau autentificare notarială.
    24. Procura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    să fie eliberată pentru gestiunea unei sau a mai multor cereri;
    să conţină data eliberării. Procura în care nu este indicată data întocmirii este nulă;
    să stabilească limitele împuternicirilor repre­zentantului. În cazul în care se solicită retragerea cererii, renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial sau orice altă procedură vizînd transmiterea de drepturi, aceasta poate fi efectuată prin intermediul reprezentantului numai pe baza unui mandat special care sa menţioneze expres retragerea cererii, renunţarea sau transmiterea de drepturi;
    să fie semnată de persoana care a eliberat-o.
    Orice acţiune a reprezentantului pentru care acesta este împuternicit în procură se consideră ca acţiune a solicitantului.
    25. Procura se anexează la dosar. AGEPI înscrie numele şi adresa reprezentantului în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate.
    26. Orice înscriere cu privire la desemnarea unui reprezentant este radiată, dacă aceasta este cerută printr-o comunicare scrisă.
    27. Solicitantul poate avea, ca regulă, doar un reprezentant. Dacă pentru aceleaşi proceduri sînt depuse două sau mai multe procuri cu date de eliberare diferite, AGEPI va coresponda doar cu unul din reprezentantul/reprezentanţii desemnaţi.
    28. Desemnarea, schimbarea şi radierea înscrierii reprezentantului nu este supusă plăţii taxelor.
Secţiunea a 5-a
Actul de prioritate
    29. Pentru invocarea priorităţii de bază a unei cereri anterioare (prioritate convenţională) solicitantul prezintă actul de prioritate, eliberat de organul competent unde a fost constituit primul depozit şi o copie a depozitului.
    30. Invocarea priorităţii de expunere se justifică printr-un document care trebuie să conţină:
    denumirea şi adresa organizatorului expoziţiei în care a fost expus desenul sau modelul industrial;
    denumirea expoziţiei, adresa şi data inaugurării;
    numele, prenumele şi adresa persoanei fizice sau denumirea şi sediul persoanei juridice care a introdus desenul sau modelul industrial în expoziţie;
    data expunerii publice;
    data eliberării documentului;
    reprezentările desenului sau modelului industrial expus şi, dacă este cazul, copiile descrierii, autentificate de administraţia expoziţiei, din care să rezulte că desenul sau modelul industrial expus este identic cu cel solicitat.
    31. În calitate de autorizaţie privind dreptul la invocarea priorităţii care aparţine altei persoane poate servi un contract de cesiune sau extrasul din contractul de cesiune care să reflecte drepturile transmise sau orice alt document care să probeze transmiterea dreptului la invocarea priorităţii.
    32. Invocarea priorităţii este supusă unei taxe. Dacă în cerere sînt invocate mai multe priorităţi, taxa se plăteşte pentru fiecare prioritate invocată.
Secţiunea a 6-a
Scrisoarea de acord
    33. În cazul în care desenul sau modelul industrial solicitat conţine elemente enumerate la art. 26 alin. (1) lit. d)–g) din Lege, la cerere se anexează documentele care confirmă:
acordul organului competent privind înregistrarea ca elemente neprotejabile în desenul sau modelul industrial a elementelor enumerate la art. 6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883 (în continuare – Convenţia de la Paris);
    acordul solicitanţilor/titularilor altor obiecte de proprietate intelectuală de a fi înregistrate ca elemente neprotejabile în componenţa desenului sau modelului industrial solicitat.
Secţiunea a 7-a
Desenul tehnic
    34. Desenele tehnice se prezintă pentru produsele din clasa 09-01 a Clasificării Locarno.
    Desenele tehnice de asemenea pot fi prezentate şi pentru alte produse.
    35. Desenul tehnic nu se ia în considerare la dezvăluirea esenţei modelului industrial dacă nu coincide cu reprezentarea.
    36. Desenul tehnic trebuie să fie executat clar pe hîrtie albă.   
    37. Fiecare cuvînt folosit în desenul tehnic trebuie plasat astfel încît să nu acopere nici o linie a acestuia.   
    38. Acelaşi element prezent în mai multe figuri ale desenului tehnic se marchează cu aceeaşi cifră.   
Secţiunea a 8-a
Taxe
    39. Conform procedurilor stabilite se achitată următoarele taxe:
    a) de depunere a cererii, odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data de depozit, cu posibilitatea prelungirii termenului, dar nu mai mult decît pentru 3 luni;
     b) de examinare de fond a cererii, odată cu depunerea cererii sau în termen de 3 luni de la data publicării cererii, cu posibilitatea prelungirii termenului, dar nu mai mult decît pentru 3 luni;
    c) de publicare, dacă reprezentarea depăşeşte spaţiul de 8x8 cm pentru fiecare desen sau model industrial, odată cu depunerea cererii sau în termen de 3 luni de la data notificării, cu posibilitatea prelungirii termenului, dar nu mai mult decît pentru 3 luni;
    d) de înregistrare şi eliberare a certificatului de înregistrare, odată cu depunerea cererii sau în termen de o lună de la data publicării hotărîrii de înregistrare. Taxa de înregistrare şi de eliberare a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial care nu a fost plătită în termenul stabilit poate fi achitată ulterior, în decurs de 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%;
     e) de invocare a priorităţii, odată cu depunerea cererii sau în termen de 3 luni de la data de depozit;
     f) de examinare a opoziţiei, în termen de 3 luni de la data publicării cererii;
    g) de introducere a modificărilor după 2 luni de la data de depozit, odată cu depunerea cererii de introducere a modificărilor;
     h) o taxă suplimentară de depunere şi de examinare de fond pentru fiecare desen sau model industrial suplimentar, depăşind 1, inclus într-o cerere multiplă, în termenele indicate la lit. a) şi b), corespunzător;
     i) o taxă suplimentară de înregistrare şi eliberare a certificatului de înregistrare pentru fiecare desen sau model industrial suplimentar, depăşind 1, inclus într-o cerere multiplă, în termenul indicat la lit. d).
Dovada de plată a taxei se anexează la dosar.
    40. Prelungirea termenului poate fi solicitată pînă la expirarea termenului prescris pentru prelungire.
    41. În cazul în care taxa se achită în cuantum mai mic decît cel stabilit, se prezintă documentul care justifică reducerea cuantumului taxei.
    42. Dacă nu sînt achitate în termenul şi/sau cuantumul stabilit taxele menţionate la pct. 39 lit. a), b) şi c) din prezentul Regulament – cererea se consideră retrasă, la pct. 39 lit. d) – titularul decade din dreptul asupra desenului sau modelului industrial, la pct. 39 lit. e) – prioritatea nu se recunoaşte, la pct.39 lit. f) şi g) – procedura solicitată nu se efectuează.
    43. Dacă taxele suplimentare prevăzute pentru cererile multiple la pct. 39 lit. h), i) din prezentul Regulament nu se achită sau se achită parţial în termenul stabilit, desenele sau modelele industriale ce nu sînt acoperite de suma plătită se consideră retrase.
    44. În sensul aplicării pct.43 din prezentul Regulament, dacă nu sînt indicate în mod expres desenele sau modelele industriale pentru care se achită suma şi dacă nu există alte criterii care să permită identificarea desenelor sau modelelor industriale acoperite de suma plătită, AGEPI ia în considerare desenele sau modelele industriale în ordinea numerică în care acestea sînt reprezentate.
Secţiunea a 9-a
Transmiterea comunicărilor
    45. Prin comunicare se înţelege orice document transmis la AGEPI. Cererea, documentele anexate la ea şi toate celelalte comunicări adresate AGEPI pot fi transmise:
    a) prin poştă;
    b) prin depunere directă la AGEPI;
    c) prin fax;
    d) prin mijloace electronice (e-mail).
    În cazul prevăzut la lit. c) sau d) cererea se consideră depusă la data primirii faxului sau e-mailului, dacă, în termen de o lună de la această dată AGEPI primeşte originalul cererii prin poştă sau prin depunere directă la AGEPI, în caz contrar cererea se consideră depusă la data primirii originalului cererii.
    46. Dacă o comunicare transmisă prin fax conţine reprezentări ale desenului sau modelului industrial care nu pot fi citite sau culorile specificate nu se imprimă, acestea se transmit prin poştă sau prin depunere directă la AGEPI, iar cererea se consideră depusă la data primirii reprezentărilor.
    47. Dacă o comunicare primită prin fax este incompletă sau ilizibilă sau dacă există îndoieli asupra integrităţii datelor transmise, AGEPI solicită transmiterea repetată a comunicării în termen de 3 luni, prin orice mod menţionat la pct. 45 din prezentul Regulament.
    48. Dacă în termenul stabilit se dă curs invitaţiei, data primirii noii comunicări sau data primirii originalului se consideră a fi data primirii comunicării iniţiale, sub rezerva că, dacă neregularităţile se referă la acordarea datei de depozit, se aplică dispoziţiile care reglementează data de depozit.
    49. Dacă în termenul stabilit nu se dă curs invitaţiei, comunicarea iniţială nu se va lua în considerare.
    50. Orice comunicare transmisă la AGEPI prin fax se consideră a fi semnată, dacă semnătura este lizibilă pe documentul imprimat.
    51. În cazul în care comunicarea se referă la acţiuni ce pot conduce la pierderea drepturilor este necesară prezentarea originalului comunicării în termen de o lună de la data faxului. Dacă AGEPI primeşte originalul comunicării după expirarea acestui termen, se consideră că respectiva comunicare este depusă la data primirii documentelor în cauză.
    52. Dacă AGEPI primeşte comunicarea prin mijloace electronice, se aplică mutatis mutandis prevederile pct. 46-51 din Regulament.
    Prin derogare de la dispoziţiile primului alineat din prezentul punct, dacă o comunicare este transmisă la AGEPI prin e-mail, menţionarea numelui expeditorului va fi suficientă pentru recepţionarea comunicării fără a fi necesară semnătura.
    53. Persoana care a primit documentele cererii sau orice altă comunicare înscrie lizibil data de intrare şi numărul de intrare la AGEPI şi semnează toate exemplarele documentelor recepţionate.
III. Divizarea cererii şi modificarea
reprezentărilor
    54. Cererea de înregistrare multiplă poate fi divizată în cereri separate în conformitate cu art. 35 alin. (3) din Lege şi pct. 77 din prezentul Regulament.
    Cererile ce rezultă în urma divizării pot fi depuse numai pentru desenele şi modelele industriale incluse în cererea multiplă iniţială, fără nici un fel de modificări.
    55. Dacă cererea conţine un set, fiecare desen sau model industrial al setului poate fi înregistrat separat. Aceasta se obţine prin divizarea cererii sau prin înregistrarea fiecărui desen sau model industrial separat în aceeaşi cerere, cu respectarea condiţiilor pentru cererea multiplă.
    56. La divizarea cererii solicitantul va depune la AGEPI cîte o cerere de înregistrare pentru fiecare desen sau model industrial ori pentru un grup de desene sau modele industriale care corespund prevederilor art. 33 din Lege.
    Cererile ce rezultă în urma divizării se depun în conformitate cu pct. 3-53 din prezentul Regulament.
    57. Prevederile pct. 54 şi 55 din prezentul Regulament se aplică şi certificatelor de înregistrare multiplă.
    58. La divizarea certificatului de înregistrare titularul va solicita la AGEPI eliberarea certificatelor pentru fiecare desen sau model industrial ori pentru un grup de desene sau modele industriale.
    Divizarea certificatelor se efectuează numai cu condiţia achitării taxelor de înregistrare şi eliberare a certificatelor de înregistrare pentru fiecare desen sau model industrial ori pentru un grup de desene sau modele industriale.
    59. Reprezentările pot fi:
    a) modificate în conformitate cu art. 26 alin. (3) din Lege;
    b) înlocuite cu alte reprezentări, dacă se îmbunătăţeşte exclusiv calitatea reprezentării sau se modifică dimensiunile acesteia în cadrul limitelor prevăzute la pct. 16 lit. a) din prezentul Regulament. În acest caz solicitantul modifică reprezentările fără plata taxei. Filele înlocuite vor fi semnate conform pct. 14 lit. i) din prezentul Regulament.
    60. În sensul aplicării prevederilor pct. 59 lit. a) din prezentul Regulament, dacă lipsesc confirmări referitor la elementele indicate la art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) sau g) din Lege, solicitantul poate să excludă aceste elemente din desenul sau modelul industrial. În acest scop solicitantul va depune pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, o cerere de modificare a reprezentărilor desenului sau modelului industrial şi va anexa la cererea de modificare reprezentările de substituire, executate în conformitate cu cerinţele pct. 15 şi 16 din prezentul Regulament.
    În termen de 2 luni de la data de depozit solicitantul este în drep­t să modifice reprezentările fără plata taxei, iar după expirarea termenului menţionat – cu condiţia achitării taxei.   
    Dacă modificările conform pct. 59 lit. a) din prezentul Regulament au fost efectuate după publicarea cererii, ele se publică în BOPI. Datele publicate sînt urmă­toarele:
    (11) numărul certificatului;
    (21) numărul de depozit;
    numărul BOPI în care a fost publicată cererea;
    datele iniţiale;
    datele modificate.
    61. Reprezentările care modifică depozitul nu se iau în considerare.
IV. Examinarea şi publicarea cererii
    62. AGEPI examinează cererea şi materialele anexate acesteia în scopul verificării corectitudinii întocmirii şi respectării cerinţelor de depunere, în termen de 2 luni de la data depunerii cererii, conform art. 42 din Lege, precum şi existenţa temeiurilor de respingere a cererii, conform art. 47 din Lege, în termen de 4 luni de la data expirării perioadei de prezentare a observaţiilor şi opoziţiilor.
    În cazul notificării trimise solicitantului termenul de la expedierea notificării şi pînă la primirea răspunsului de la solicitant nu se ia în considerare la calcularea termenelor de examinare a cererii.
    63. Examinarea cererii cu participarea solicitantului sau a reprezentantului acestuia se efectuează în cazul în care sînt necesare explicaţii suplimentare privind desenul sau modelul industrial solicitat, precum şi în scopul clarificării punctului de vedere al solicitantului referitor la conformitatea desenului sau modelului industrial solicitat cu condiţiile de protecţie.
Examinarea respectivă se efectuează la propunerea AGEPI sau la cererea solicitantului, după familiarizarea ambelor părţi cu problemele în cauză. Rezultatele examinării se expun într-un proces-verbal care este semnat de ambele părţi şi se anexează la dosar.
    64. Dacă în cadrul examinării se constată că formularul cererii depuse nu este semnat, AGEPI trimite solici­tantului 2 exemplare, pe care acesta urmează să le prezinte semnate în termen de 2 luni de la data de depunere. În cazul respectării acestei condiţii data de depunere a cererii rămîne în vigoare. În caz contrar, cererea se consideră nedepusă.
    65. Nu se acordă dată de depozit, dacă se constată următoarele neregularităţi:
    a) lipseşte formularul cererii prin care se solicită înregistrarea desenului sau a modelului industrial;
    b) lipseşte informaţia care să permită identificarea solicitantului, şi anume: numele (pentru persoanele fizice) sau denumirea oficială (pentru persoanele juridice), adresa şi denumirea oficială a ţării acestuia;
    c) lipsesc reprezentările sau reprezentările prezentate nu pot fi reproduse.
    Neachitarea taxelor nu influenţează data de depozit.
    66. Dacă neregularităţile menţionate la pct. 65 din prezentul Regulament se remediază în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, data de depozit se consideră a fi data la care toate neregularităţile au fost remediate.
    67. În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile de acordare a datei de depozit, precum şi dacă au fost remediate de către solicitant neregularităţile menţionate la pct.65 din prezentul Regulament, cererii i se atribuie data de depozit şi numărul de depozit.
    Datele referitoare la cerere se înscriu în Registrul cererilor de înre­gistrare a desenelor şi modelelor industriale. Un exemplar al formularului cererii, cu indicarea datei şi a numărului de depozit, se remite solicitantului drept confirmare a constituirii depozitului.
    68. Dacă în termenul stabilit nu au fost remediate neregularităţile menţionate la pct. 65 din prezentul Regulament şi dacă solicitantul nu face un demers pentru prelungirea termenului, dar nu mai mult decît pentru 3 luni, cu achitarea taxei respective, cererea se consideră nedepusă, acest fapt fiind notificat solicitantului. Prelungirea termenului se solicită pînă la expirarea termenului prescris pentru prelungire.
    69. După constituirea depozitului, AGEPI:
    a) verifică îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru cerere şi documentele anexate la cerere menţionate la pct. 3-38 din prezentul Regulament;
    b) verifică, dacă este cazul, corectitudinea invocării priorităţii convenţionale sau de expunere;
    c) verifică corectitudinea achitării taxelor;
    d) verifică corectitudinea clasificării conform Clasificării Locarno şi denumirii produsului în care se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau căruia i se va aplica desenul sau modelul industrial;
    e) examinează observaţiile, dacă este cazul;
    f) examinează raportul asupra opoziţiilor, dacă este cazul;
    g) verifică conformitatea desenului sau modelului industrial solicitat cu condiţiile de protecţie.
    70. Pentru solicitanţii din Republica Moldova, dacă procura nu este prezentată la AGEPI, corespondenţa se va face cu solicitantul cererii.
    Pentru solicitanţii străini care nu depun procura de reprezentare în termenul stabilit, cererea se consideră retrasă.
    71. În conformitate cu art. 38 şi 39 din Lege, în cazul invocării priorităţii convenţionale sau de expunere se verifică:
    a) dacă prioritatea a fost invocată nu mai tîrziu de două luni de la data de depozit;
    b) dacă solicitantul a prezentat la AGEPI cererea cu invocarea priorităţii convenţionale sau de expunere în termen de 6 luni de la data de depozit a cererii iniţiale sau de la data expunerii;
    c) prezenţa actului de prioritate a cererii iniţiale depuse de solicitant într-o ţară parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului sau a certificatului de garanţie ce confirmă prioritatea de expunere. În cazul în care actul de prioritate sau certificatul de garanţie este prezentat după depunerea cererii la AGEPI, se verifică dacă a fost respectat termenul de 3 luni de la data de depozit în care solicitantul trebuie să prezinte actul de prioritate a cererii iniţiale sau certificatul de garanţie ce confirmă prioritatea de expunere;
    d) conformitatea desenului sau modelului industrial solicitat cu desenul sau modelul industrial din cererea iniţială sau introdus în expoziţie;
    e) dovada de plată a taxei stabilite pentru invocarea priorităţii.
    În cazul în care solicitantul invocă mai multe priorităţi, el trebuie să indice data priorităţii invocate pentru fiecare desen sau model industrial (în depozitul multiplu).
    72. În cazul în care solicitantul nu a respectat cerinţele indicate la pct.71 din prezentul Regulament, prioritatea convenţională sau de expunere nu se recunoaşte, aceasta stabilindu-se la data de depozit.
    73. Dacă solicitantul invocă un drept de prioritate, conform unei cereri care aparţine altei persoane (fără a modifica autorii), pentru recunoaşterea acestei priorităţi este necesară depunerea la AGEPI a unui contract de cesiune sau a altui document din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea conform cererii iniţiale. În acest caz persoana care a cedat dreptul de prioritate altei persoane decade din dreptul de prioritate referitor la prima cerere. Termenul de depunere a documentului de transmitere a dreptului de prioritate este de 3 luni de la data de depozit, în caz contrar prioritatea nu se recunoaşte.
    74. La verificarea taxelor se determină dacă sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 39-41 din prezentul Regulament.
    Dacă taxele nu sînt achitate în cuantumul şi în termenele stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare, se aplică dispoziţiile pct. 42, 43 şi 44 din prezentul Regulament.
    75. În cadrul verificării clasificării se determină:
    a) corectitudinea clasificării de către solicitant a desenului sau modelului industrial, conform Clasificării Locarno, în special se verifică dacă indicarea produsului în care va fi încorporat sau căruia i se va aplica desenul sau modelul industrial corespunde clasificării. Indicarea produsului poate fi modificată de AGEPI sau de solicitant fără achitarea taxei;
    b) dacă toate desenele şi modelele industriale din depozitul multiplu (cu excepţia celor ornamentale) se încadrează într-o singură clasă conform Clasificării Locarno.
    Ornamentul reprezintă un element adiţional şi decorativ, care poate fi amplasat/aplicat pe diverse produse fără a afecta semnificativ forma lor.
    76. Dacă în cerere lipsesc sau sînt indicate greşit clasele, desenul sau modelul industrial solicitat este clasificat conform Clasificării Locarno şi în cerere se înscriu indicii de clasificare.
    77. Dacă se constată că unul sau mai multe desene sau modele industriale nu fac parte din aceeaşi clasă, se solicită divizarea cererii conform art. 42 alin. (8) din Lege, în modul stabilit la pct. 56 din prezentul Regulament.
    78. Desenul sau modelul industrial se verifică privind conformitatea cu condiţiile de protecţie prevăzute la art. 6 alin. (1) şi art.11 alin. (4) din Lege. În cazul neconformităţii cu prevederile articolelor menţionate, se ia hotărîrea de respingere a cererii şi desenul sau modelul industrial respins nu se publică în BOPI.
    79. La verificarea conformităţii desenului sau modelului industrial cu celelalte condiţii de protecţie se stabileşte dacă nu există temeiuri pentru respingerea cererii de înregistrare conform art. 26 alin. (1) din Lege.
    80. În sensul aplicării pct. 79 din prezentul Regulament, se realizează următoarele acţiuni:
    a) cercetarea documentară a desenelor şi modelelor industriale identice sau similare;
    b) determinarea gradului de asemănare a desenelor şi modelelor industriale solicitate cu cele selectate în cadrul documentării.
    81. Sub rezerva dispoziţiilor pct. 82 din prezentul Regulament în cadrul cercetării documentare se iau in considerare:
    a) materialele existente în fondul documentar al AGEPI;
    b) materialele accesibile publicului, avînd o dată certă anterioară, prezentate de persoanele care au formulat observaţii şi opoziţii;
    c) semnele distinctive (mărci, denumiri de origine şi altele) protejate înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz;
    d) operele protejate de legislaţia privind dreptul de autor înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz;
    e) orice alte documente cu dată certă, publicate înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz;
    f) documentele ce atestă expunerea sau folosirea publică a desenului sau modelului industrial înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz.
    82. Fondul documentar existent la AGEPI este alcătuit din:
    a) certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova, de la data priorităţii lor;
    b) cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale depuse prin procedura naţională în Republica Moldova, pentru care nu a fost emisă hotărîrea de retragere sau respingere, de la data priorităţii lor;
    c) cererile internaţionale depuse prin procedura Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 6 noiembrie 1925 (în continuare - Aranjamentul de la Haga) şi înregistrate în Republica Moldova, de la data priorităţii lor;
    d) cererile internaţionale depuse prin procedura Aranjamentului de la Haga, de la data publicării lor (cu excepţia cererilor specificate la lit. c) din prezentul punct);
    e) cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor comunitare depuse la Oficiul de Armonizare a Pieţei Interne (OHIM), de la data publicării lor;
    f) cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau brevetele/certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate în buletinele oficiale de proprietate industrială din România, Federaţia Rusă şi Ucraina, de la data publicării lor.
    Fondul documentar menţionat nu asigură verificarea noutăţii la nivel mondial, fapt pentru care solicitantul îşi asumă responsabilitatea în cazul în care se solicită respingerea cererii de înregistrare sau anularea desenului sau modelului industrial înregistrat în baza unui obiect dezvăluit conform art. 10 din Lege.
    83. Cercetarea documentară se efectuează conform clasei Clasificării Locarno la care se referă desenul sau modelul industrial solicitat, din aceste considerente este importantă clasificarea corectă. În cazul modelelor industriale care sînt constituite din elemente ce corespund la diverse clase cercetarea documentară se efectuează conform tuturor claselor respective (de exemplu, pentru aparat de iluminat cu radio şi ceas se cercetează clasele 10, 14 şi 26).
    În procesul cercetării documentare se verifică de asemenea desenele şi modelele industriale din clasele care se intersectează (de exemplu, clasele 11-05, 19-08).
    84. În cazul seturilor cercetarea documentară se efectuează pentru fiecare obiect din set. Dacă un obiect din set nu corespunde cu cerinţele pentru protecţie cererea poate fi divizată conform pct. 55 din prezentul Regulament, în caz contrar cererea se respinge pentru tot setul.
    85. Rezultatele cercetării documentare se înscriu în raportul de documentare, în care se indică sursele cercetate şi desenele şi modelele industriale selectate.
    86. Desenele şi modelele industriale selectate se compară cu desenele şi modelele industriale solicitate. La examinare fiecare desen sau model industrial se ia în ansamblu.
    87. În cazul în care pentru acelaşi desen sau model industrial a fost depusă o cerere cu o dată de prioritate anterioară, procedura referitoare la cererea posterioară se suspendă pînă la emiterea hotărîrii pentru cererea anterioară.
    88. În cadrul examinării, AGEPI poate cere solicitantului informaţii suplimentare referitoare la desenul sau modelul industrial, fără care examinarea cererii nu este posibilă. Dacă solicitantul a prezentat materiale suplimentare, AGEPI verifică respectarea termenelor de prezentare a materialelor suplimentare.
    89. În cazul în care materialele suplimentare se referă la introducerea modificărilor în reprezentări conform pct.59 lit. a) din prezentul Regulament, AGEPI verifică dacă acestea sînt prezentate pe formular-tip.
    90. Dacă solicitantul a prezentat materiale suplimentare din proprie iniţiativă sau în baza notificării, AGEPI verifică dacă acestea nu modifică esenţa cererii.
    Se consideră că materialele suplimentare modifică esenţa cererii, dacă în componenţa reprezentărilor se introduc elemente noi, se modifică culorile sau se lărgeşte în orice alt mod întinderea protecţiei.
    91. În cazul în care se constată că materialele suplimentare modifică esenţa cererii, solicitantului i se notifică acest fapt pînă la adoptarea hotărîrii de înregistrare a desenului sau modelului industrial ori de respingere a cererii, după caz.
    92. În cadrul examinării se verifică materialele prezentate ca observaţii ale terţilor. În cazul confirmării datelor din materiale, acestea pot servi drept temei de respingere a cererii.
    Dacă pentru examinare sînt necesare concretizări, persoana care a depus observaţia este notificată şi invitată să prezinte răspunsul în termen de 30 de zile de la data expedierii notificării.
    93. În cadrul examinării se cercetează raportul referitor la opoziţie întocmit de comisia de specialitate menţionată la pct. 108 din prezentul Regulament şi dacă opoziţia este acceptată, aceasta serveşte ca motiv de respingere a cererii.
    94. În conformitate cu art. 43 din Lege, AGEPI, în termen de 6 luni de la data de depozit, publică în BOPI datele despre cerere. Reprezentările (inclusiv în culori) se publică în alb-negru la dimensiunile depuse de solicitanţi.
    95. Sub rezerva dispoziţiilor pct. 96 şi 97 din prezentul Regulament, în BOPI se publică următoarele date despre cerere, cu indicarea codurilor INID (Codurile internaţionale numerice de identificare a datelor bibliografice instituite de OMPI):
    (21) numărul de depozit;
    (22) data de depozit;
    (23) data priorităţii de expunere;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    (31) numărul cererii prioritare;
    (32) data de depozit a cererii prioritare;
    (33) ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI;
    (43) data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (46) data de expirare a termenului de amînare a publicării;
    (51) clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno);
    (54) indicarea produsului;
    (55) reprezentările desenului/modelului industrial.
    Desenele şi modelele industriale care conţin elemente verbale sînt însoţite de remarca: Ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează;
    (57) culorile revendicate;
    (62) numărul cererii divizate;
    (71) numele/denumirea şi adresa solicitantului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (72) numele autorului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (74) numele mandatarului autorizat.
    Datele ce corespund codurilor INID (23), (31), (32), (33), (57), (62) şi (74) se publică, după caz.
    Data publicării sub codul INID (43) este ultima zi a lunii în care se publică BOPI (de exemplu, pentru o cerere ale cărei date au fost publicate în BOPI nr. 1/2007 data publicării este: 2007.01.31).
    96. La publicarea datelor despre cerere se ţine cont de refuzul autorului desenului sau al modelului industrial de a fi menţionat în această calitate (codul INID (72)).
    97. Dacă cererea de înregistrare conţine solicitarea de amînare a publicării, AGEPI publică în BOPI o menţiune privind amînarea publicării. În BOPI se publică următoarele date:
    (21) numărul de depozit;
    (22) data de depozit;
    (46) data de expirare a termenului de amînare a publicării;
    (71) numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI.
    Solicitantul poate anula amînarea, cerînd publicarea înainte de încheierea perioadei de amînare de 30 de luni (codul INID (46)), cel tîrziu cu 3 luni înainte de data publicării solicitate.
    La expirarea perioadei de amînare de 30 de luni sau în cazul unei cereri de publicare la o dată anterioară, AGEPI publică datele despre cerere în BOPI, conform prevederilor pct. 95 din Regulament.
    98. Nu se publică în BOPI datele despre cererile care au fost respinse sau retrase pînă la publicare.
    99. Dacă publicarea unui desen sau model industrial comportă, din motive imputabile AGEPI, o eroare sau lipsa unor elemente menţionate la pct. 95, 97, 110, 120, 128 şi 129 din prezentul Regulament, AGEPI procedează la rectificarea din oficiu sau la cererea solicitantului; rectificările efectuate se publică în BOPI fără plata vreunei taxe din partea solicitantului.
V. Observaţiile terţilor şi opoziţiile
    100. Persoanele care deţin informaţii ce pot influenţa înregistrarea desenului sau modelului industrial publicat, prezintă, în termenul stabilit, în scris la AGEPI observaţiile şi opoziţiile motivate.
    101. Observaţia se prezintă în formă liberă şi trebuie să conţină:
    a) indicarea persoanei care prezintă observaţia (numele sau denumirea întreprinderii, adresa, telefonul de contact, persoana responsabilă);
    b) indicaţii privind desenul sau modelul industrial la care se formulează observaţia (numărul de depozit, numele sau denumirea solicitantului cererii si nr. BOPI în care au fost publicate datele despre cerere);
    c) temeiul observaţiei;
    d) anexe (documente cu dată certă, făcute publice înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz, indicîndu-se în mod exact desenul sau modelul industrial la care se formulează observaţia).
    Observaţia şi materialele în susţinerea acesteia vor fi depuse în două exemplare, unul pentru dosar şi unul pentru solicitantul cererii.
    102. Opoziţia este o procedură administrativă în cadrul procedurii de examinare.
    103. Cererea de examinare a opoziţiei se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI şi trebuie să conţină:
    a) date despre persoana care a înaintat opoziţia (numele sau denumirea întreprinderii, adresa, telefonul de contact, persoana responsabilă);
    b) indicaţii privind desenul sau modelul industrial împotriva căruia se formulează opoziţia (numărul de depozit, numele sau denumirea solicitantului cererii, nr. BOPI în care au fost publicate datele despre cerere);
    c) numele şi adresa reprezentantului, dacă este cazul;
    d) temeiul opoziţiei cu o prezentare detaliată a motivelor invocate;
    e) anexe (documente cu dată certă, făcute publice înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz, indicîndu-se în mod exact desenul sau modelul industrial la care se formulează opoziţia).
    Cererea de examinare a opoziţiei şi materialele în susţinerea acesteia vor fi depuse în două exemplare, unul pentru dosar şi unul pentru solicitantul cererii.
    La cererea de examinare a opoziţiei se anexează dovada de plată a taxei pentru examinarea opoziţiei.
    104. Informaţia care a devenit accesibilă publicului prin prezentare orală, prin folosire sau prin orice alt mijloc se ia în considerare numai dacă este confirmată printr-un document care să o conţină şi care să probeze că a devenit şi cînd a devenit accesibilă publicului; documentul poate fi şi ulterior datei la care a avut loc prezentarea publică orală, folosirea sau prezentarea prin orice alt mijloc, data relevantă fiind aceea la care informaţia a devenit accesibilă publicului.
    105. Opoziţia se examinează numai dacă sînt respectate cerinţele pct. 103 din prezentul Regulament, în termen de 3 luni de la data prezentării opoziţiei. Dacă se constată că opoziţia conţine neregularităţi sau dacă pentru examinare sînt necesare concretizări ale unor date, opozantul este notificat şi invitat să răspundă în termen de 30 de zile de la data expedierii notificării.
    106. AGEPI expediază opoziţia solicitantului, cerîndu-i acestuia să-şi prezinte punctul de vedere în termen de 30 de zile de la data expedierii. Solicitantul poate prelungi termenul de răspuns, dar nu mai mult decît pentru 3 luni.
    107. Dacă solicitantul cererii nu prezintă punctul său de vedere, AGEPI examinează opoziţia în baza documentelor disponibile.
    108. Opoziţia care corespunde cerinţelor art. 45 din Lege şi pct. 103 din prezentul Regulament se examinează de o comisie de specialitate, formată din:
    preşedinte – directorul adjunct al Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale;
    doi membri – şeful Secţiei modele şi desene industriale;
    – examinatorul cererii la care s-a formulat opoziţia.
    109. Comisia de specialitate poate admite sau respinge opoziţia, întocmind un raport cu privire la aceasta. Raportul se anexează la dosar, pentru a fi luat în considerare în cadrul examinării de fond, şi cîte un exemplar se transmite solicitantului cererii şi opozantului.
VI. Hotărîrile şi notificările AGEPI
    110. În cadrul examinării cererilor, AGEPI emite următoarele hotărîri:
    a) de nedepunere a cererii;
    b) de retragere a cererii;
    c) de înregistrare a cererii;
    d) de respingere a cererii.
    În cazul depozitului multiplu hotărîrea de înregistrare poate fi totală sau parţială.
    Hotărîrile AGEPI se notifică solicitantului sau reprezentantului în termen de o lună de la data adoptării hotărîrii şi se publică în BOPI.
    În BOPI se publică în formă de tabel următoarele date privind desenele şi modelele industriale înregistrate:
    (11)    numărul certificatului;
    (15)    data înregistrării;
    (18)    data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării;
    (20)    numărul desenului/modelului industrial;
    (21)    numărul de depozit;
    (22)    data de depozit;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    (43) data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (44)    data publicării hotărîrii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (51) clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno);
    (73) numele/denumirea şi adresa titularului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI.
    Data publicării sub codul INID (44) este ultima zi a lunii în care se publică BOPI (de exemplu, pentru o hotărîre de înregistrare ale cărei date au fost publicate în BOPI nr. 1/2007 data publicării este 2007.01.31).
    În cazul respingerii sau retragerii cererii sau a unor desene şi modele industriale din cererea multiplă, în BOPI se publică în formă de tabel următoarele date:
    (20)    numărul desenului/modelului industrial;
    (21)    numărul de depozit;
    (22)    data de depozit;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    numărul BOPI în care au fost publicate datele despre cerere;
    data respingerii sau retragerii.
    Hotărîrile AGEPI pot fi contestate în Comisia de contestaţii a AGEPI, procedura de examinare fiind cea prevăzută de regulamentul acesteia.
    111. Prin notificare se înţelege orice document transmis de AGEPI, inclusiv hotărîrile.
    112. Notificarea poate fi transmisă:
    prin poştă;
    prin înmînare directă;
    prin fax sau orice alt mijloc electronic de comunicare;
    prin publicare în BOPI.
    113. Notificările se expediază pe adresa de corespondenţă.
    114. Notificarea prin care se stabileşte un anumit termen pentru înaintarea eventualelor recursuri, pentru convocarea întrunirilor, precum şi înaintarea documentelor de importanţă majoră se expediază prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    Celelalte comunicări se fac prin corespondenţă simplă.
    115. Notificarea prin scrisoare recomandată se consideră efectuată chiar dacă destinatarul refuză să primească scrisoarea.
    116. Dacă notificarea a fost înmînată în sediul AGEPI destinatarului, acesta va confirma în scris primirea pe exemplarul doi care se va anexa la dosar sau prin semnătura într-un registru de evidenţă a corespondenţei.
    117. Dacă nu se poate afla adresa destinatarului sau dacă nu s-a putut expedia notificarea în mod repetat, AGEPI publică în BOPI textul notificării numai în cazul în care informaţia poate conduce la pierderea unui drept.
    118. Dacă s-a desemnat un reprezentant sau dacă solicitantul înscris primul pe o cerere cu mai mulţi solicitanţi este considerat reprezentant comun, notificările sînt adresate reprezentantului desemnat sau reprezentantului comun.
    Dacă mai multe părţi au desemnat un reprezentant comun, este suficient ca notificarea să fie adresată într-un singur exemplar reprezentantului respectiv.
    119. Documentele emise de una dintre părţi, care se referă la fondul cazului sau o declaraţie de retragere a unor asemenea documente sînt notificate de AGEPI celeilalte părţi. Notificarea este opţională dacă documentul în cauză nu conţine nici un element nou şi dacă stadiul în care se află dosarul permite deja luarea unei hotărîri.
VII. Înregistrarea desenului sau a modelului industrial şi eliberarea
 certificatului de înregistrare. Reînnoirea. Renunţarea

    120. În conformitate cu art. 52 din Lege, după emiterea hotărîrii de înregistrare AGEPI introduce datele privind înregistrarea în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate şi, în termen de 3 luni de la data adoptării hotărîrii de înregistrare, eliberează certificatul de înregistrare, fapt care se publică în BOPI.
    În BOPI se publică în formă de tabel următoarele date privind certificatele de înregistrare eliberate:
    (11)    numărul certificatului;
    (21)    numărul de depozit;
    (22)    data de depozit;
    (28)    numărul de desene/modele industriale;
    (43)   data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (44)    data publicării hotărîrii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (51)    clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno);
    (73) numele/denumirea şi adresa titularului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI.
    Data publicării sub codurile INID (43) şi (44) este ultima zi a lunii în care a fost făcută publicarea corespunzătoare în BOPI.
    121. Certificatul de înregistrare se eliberează pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, şi conţine următoarele date:
    (11)    numărul certificatului;
    (15)    data înregistrării;
    (18)    data expirării termenului de valabilitate a înregistrării;
    (21)    numărul de depozit;
    (22)    data de depozit;
    (23)    data priorităţii de expunere;
    (28)    numărul de desene/modele industriale;
    (31)    numărul cererii prioritare;
    (32)     data de depozit a cererii prioritare;
    (33)     ţara cererii prioritare, codul, conform normei ST. 3 OMPI;
    (43)    data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (44)    data publicării hotărîrii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (51)    clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno);
    (54)    indicarea produsului;
    (55)    reprezentarea desenului/modelului industrial.
    Desenele şi modelele industriale care conţin ele­mente verbale sînt însoţite de remarca: Ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează;
    (62) numărul cererii divizate;
    (71)    numele/denumirea şi adresa solicitantului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (72)    numele autorului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (73) numele/denumirea şi adresa titularului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI.
    Datele ce corespund codurilor INID (23), (31), (32), (33), (62) şi (72) se indică, după caz.
    În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de înregistrare, AGEPI poate elibera, la cerere, un duplicat al acestuia, fapt care se publică în BOPI, iar pentru alte cazuri temeinic justificate se pot elibera titularului sau autorului copii certificate ale originalului documentului. Duplicatul şi copiile certificate se eliberează cu condiţia achitării taxelor legale.
Secţiunea 1
Reînnoirea
    122. Cu cel puţin 2 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a înregistrării, AGEPI comunică acest fapt titularului desenului sau modelului industrial. Lipsa notificărilor nu produce efecte juridice referitor la expirarea valabilităţii.
    123. Cererea de reînnoire se completează prin dactilografiere pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, şi conţine următoarele informaţii:
    numele sau denumirea şi adresa titularului conform pct. 14 lit. a) din Regulament;
    numele şi adresa reprezentantului, conform pct. 14 lit. b), cu anexarea procurii conform pct. 23-25 din prezentul Regulament, după caz;
    adresa de corespondenţă;
    numărul certificatului de înregistrare;
    numărul şi data de depozit;
    menţiunea privind solicitarea reînnoirii pentru toate desenele şi modelele industriale incluse în certificatul de înregistrare multiplu sau indicarea desenelor şi modelelor industriale pentru care se solicită reînnoirea, dacă nu se solicită reînnoirea pentru toate desenele şi modelele industriale.
    Cererea de reînnoire se depune de către titular sau de reprezentantul acestuia.
    124. Taxele care trebuie achitate pentru reînnoire în temeiul art. 14 alin. (3) şi (4) din Lege sînt următoarele:
    o taxă de reînnoire care, în cazul mai multor desene şi modele industriale incluse în certificatul de înregistrare multiplu, este determinată de numărul de desene şi modele industriale pentru care se solicită reînnoirea;
    taxa suplimentară prevăzută la art. 14 alin. (4) din Lege pentru achitarea cu întîrziere a taxei de reînnoire sau pentru prezentarea cu întîrziere a cererii de reînnoire, dacă este cazul.
    125. cererea de reînnoire este examinată în termen de 2 luni de la data depunerii la AGEPI.
    126. Dacă cererea de reînnoire este prezentată în termenul stabilit, dar nu sînt îndeplinite celelalte condiţii de reînnoire, AGEPI notifică titularului despre neregularităţile constatate.
    127. Dacă cererea de reînnoire nu a fost prezentată înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (3) din Lege sau dacă cererea de reînnoire a fost prezentată după expirarea acestui termen, dacă taxele nu au fost achitate sau au fost achitate doar după expirarea termenului în cauză sau dacă nu s-au remediat în termenul acordat de AGEPI neregularităţile semnalate, AGEPI notifică titularului despre expirarea perioadei de valabilitate a înregistrării.
    În cazul certificatului de înregistrare multiplu, dacă taxele achitate nu sînt suficiente pentru acoperirea tuturor desenelor şi modelelor industriale pentru care s-a solicitat reînnoirea, solicitantul va fi notificat pentru a menţiona expres desenele şi modelele industriale acoperite de suma achitată. Dacă nu există alte criterii care să permită identificarea desenelor şi modelelor industriale acoperite, AGEPI ia în considerare desenele şi modelele industriale în ordinea numerică în care sînt reprezentate şi notifică titularului despre expirarea perioadei de valabilitate a înregistrării tuturor desenelor şi modelelor industriale pentru care taxele de reînnoire nu au fost achitate sau au fost achitate doar parţial.
    128. După expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (4) din Lege, se înscrie în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate menţiunea privind caducitatea certificatului de înregistrare cu efect din ziua următoare datei expirării înregistrării existente, fapt care se publică în BOPI.
    În BOPI se publică în formă de tabel următoarele date privind expirarea perioadei de valabilitate a înregistrării:
    (11)    numărul certificatului;
    (18)    data expirării termenului de valabilitate a înregistrării;
    (21)    numărul de depozit;
    (22)    data de depozit;
    (73) numele sau denumirea şi adresa titularului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI.
    129. Dacă cererea de reînnoire este prezentată în termenele stabilite şi celelalte condiţii de reînnoire sînt îndeplinite, AGEPI adoptă hotărîrea de reînnoire, fapt care se notifică titularului şi se publică în BOPI.
    În BOPI se publică în formă de tabel următoarele date privind reînnoirea perioadei de valabilitate a înregistrării:
    (11)    numărul certificatului;
    (18)    data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării;
    (20)    numărul desenului/modelului industrial;
    (21)    numărul de depozit;
    (22)    data de depozit;
    (28)    numărul de desene/modele industriale;
    (43)    data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (44)    data publicării hotărîrii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (45)    data eliberării certificatului;
    (51)    clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno;
    (73) numele/denumirea şi adresa titularului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI.
    130. După reînnoirea certificatului de înregistrare datele se introduc în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate şi în termen de 3 luni de la data adoptării hotărîrii de reînnoire, titularului i se eliberează adeverinţa de reînnoire.
    131. Adeverinţa de reînnoire se eliberează pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, şi conţine următoarele date:
    numărul adeverinţei;
    (11)    numărul certificatului;
    (18)    data expirării termenului de valabilitate a înregistrării;
    (20)    numărul desenului/modelului industrial;
    (21)    numărul de depozit;
    (22)    data de depozit;
    (54)    indicarea produsului;
    (73) numele/denumirea şi adresa titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI.
Secţiunea a 2-a
Renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial
    132. Cererea de renunţare se depune pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, şi conţine următoarele date:
    a) numărul certificatului;
    b) numărul şi data de depozit;
    c) numele şi adresa titularului, conform pct. 14 lit. a) din prezentul Regulament;
    d) numele şi adresa reprezentantului conform pct. 14 lit. b) din prezentul Regulament, după caz;
    e) numărul fiecărui desen sau model industrial care face obiectul renunţării, dacă renunţarea se referă numai la o parte din desenele şi modelele industriale.
    Renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial se face în conformitate cu art. 55 din Lege.
    133. În cazul în care o licenţă a fost înscrisă în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate, renunţarea se înregistrează după expirarea a 3 luni de la data la care titularul desenului sau modelului industrial a prezentat la AGEPI documentele care atestă că a informat licenţiatul cu privire la intenţia sa de a renunţa la desenul sau modelul industrial. În cazul în care înainte de expirarea acestui termen, titularul prezintă la AGEPI dovada consimţămîntului licenţiatului şi a consimţămîntului autorilor, conform art. 55 alin. (4) din Lege, renunţarea se înregistrează imediat.
    În cazul în care nu sînt îndeplinite condiţiile care reglementează renunţarea, AGEPI îl informează pe titular cu privire la neregularităţile constatate şi îi acordă un termen de 3 luni de la data notificării pentru remedierea neregularităţilor. În cazul în care neregularităţile constatate nu sînt remediate în termenul acordat, AGEPI refuză înscrierea renunţării în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate.
VIII. Examinarea la AGEPI a cererii internaţionale
depuse prin procedura Aranjamentului de la Haga

    134. Procedura de înregistrare şi reînnoire a desenelor şi modelelor industriale internaţionale, cu desemnarea Republicii Moldova ca stat în care se solicită protecţia, se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova.
    135. După publicarea Buletinului de desene şi modele Industriale Internaţionale (în continuare – IDB) AGEPI selectează cererile conţinînd desemnarea Republicii Moldova. Publicarea cererii internaţionale în IDB este echivalentă cu publicarea naţională.
    IDB este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate pe site-ul OMPI pe adresa www.wipo.int.
    136. Examinarea cererilor se efectuează în termen de 6 luni de la data publicării IDB, în conformitate cu pct. 79 – 87, 92, 93 din prezentul Regulament.
    137. Dacă în urma examinării se constată că desenul sau modelul industrial solicitat nu corespunde condiţiilor de protecţie, pe adresa Biroului Internaţional al OMPI se expediază un aviz de respingere. Hotărîrea AGEPI poate fi contestată de solicitant, conform art. 49 - 51 din Lege.
    138. Cererile internaţionale pentru care s-a emis hotărîrea de înregistrare se publică în BOPI. Datele publicate în formă de tabel privind desenele şi modelele internaţionale înregistrate sînt urmă­toarele:
    (11) numărul înregistrării;
    (15) data înregistrării;
    (18) data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înre­gistrării;
    (20) numărul desenului/modelului industrial;
    (23) data priorităţii de expunere;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    (30) date referitoare la prioritate, conform Convenţiei de la Paris;
    (51) clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno);
    (54) indicarea produsului;
    (73) numele/denumirea şi adresa titularului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    numărul IDB în care a fost publicată înregistrarea internaţională.
    Datele ce corespund codurilor INID (20), (23) şi (30) se publică, după caz.
    139. În BOPI se publică în formă de tabel datele privind desenele şi modelele internaţionale reînnoite, şi anume:
    (11) numărul înregistrării;
    (18) data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării;
    (20) numărul desenului/modelului industrial, după caz;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    (73) numele/denumirea şi adresa titularului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională;
    numărul IDB în care a fost publicată reînnoirea internaţională.
IX. Dispoziţii comune
Secţiunea 1
Registrele
    140. AGEPI ţine:
    a) Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale (depuse prin procedura naţională);
    b) Registrul de desene şi modele industriale înregistrate (depuse prin procedura naţională);
    c) Registrul desenelor şi modelelor industriale internaţionale (depuse prin procedura Aranjamentului de la Haga).
    141. Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi Registrul de desene şi modele industriale înregistrate se ţin pe hîrtie şi în forma unei baze de date electronice.
    142. Registrul desenelor şi modelelor industriale internaţionale se ţine în forma unei baze de date electronice.
    143. Ţinerea registrelor este realizată conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    144. AGEPI eliberează, la cerere şi contra achitării unei taxe, extrase din registrele menţionate la pct. 140 din prezentul Regulament.
Secţiunea a 2-a
Termene
    145. Orice termen exprimat în ani expiră în anul următor care se ia în considerare în luna cu acelaşi nume şi în ziua de acelaşi ordin cu luna şi ziua în care a avut loc evenimentul de la care începe calcularea termenului; dacă luna următoare care se ia în considerare nu are o zi de acelaşi ordin, termenul expiră în ultima zi a acestei luni.
    146. Orice termen exprimat în luni expiră în luna următoare care se ia în considerare în ziua de acelaşi ordin cu ziua în care a avut loc evenimentul de la care începe calcularea termenului; dacă luna următoare care se ia în considerare nu are o zi de acelaşi ordin, termenul expiră în ultima zi a acestei luni.   
    147. Orice termen exprimat în zile începe din ziua următoare aceleia în care a avut loc evenimentul şi expiră în ultima zi a calculului.
    148. Dacă un termen oarecare, în cursul căruia o corespon­denţă sau o taxă trebuie să intre la AGEPI, expiră într-o zi în care AGEPI nu este deschisă publicului pentru efectuarea operaţiilor oficiale sau într-o zi în care nu se primeşte corespon­denţa, termenul se prelungeşte pînă la prima zi următoare în care nu mai există nici una din împrejurările menţionate.
    149. Data de primire a corespondenţei se consideră data indicată pe ştampila poştală, aplicată la primire.
    Data de expediere a cores­pondenţei se consideră data indicată pe ştampila poştală, aplicată la expediere.   
    150. Actele de procedură trimise prin poştă la AGEPI se consideră îndeplinite în termen, dacă au fost predate la oficiul poştal înainte de împlinirea termenului.
Secţiunea a 3-a
Formulare
    151. Formularele de procedură şi Ghidul de completare a formularelor respective se elaborează de AGEPI.
    AGEPI furnizează gratuit toate formularele.
    AGEPI poate, de asemenea, să furnizeze formularele într-o formă percepută de mijloace electronice (formă electronică).
    Formularele se pun la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul AGEPI pe adresa www.agepi.md.