HGO569/2012
ID intern unic:  344342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 569
din  03.08.2012
cu privire la Strategia de informare şi comunicare
în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru
anii 2012-2016
Publicat : 10.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 626
    În vederea realizării prevederilor pct. 5.2 lit. d) din Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.153 din 15 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.499), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016, conform anexei nr. 1; 
    Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării:
    vor întreprinde măsuri eficiente pentru realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016;
    vor informa, anual, pînă la data de 15 ianuarie, autoritatea ierarhic superioară, precum şi Consiliul Suprem de Securitate despre realizarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Iurie Leancă
    Ministrul apărării                                                          Vitalie Marinuţa

    Nr. 569. Chişinău, 3 august 2012.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 569
din 3 august 2012
Strategia de informare şi comunicare în domeniul apărării
şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016
1. INTRODUCERE
    Strategia de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016 (în continuare – Strategia) este un document strategic care desfăşoară aspectele din Constituţia Republicii Moldova, Strategia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 153 din  15 iulie 2011, Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.746 din 18 august 2010, documentul final al Analizei Strategice a Apărării şi Documentul-cadru al Parteneriatului pentru Pace.
    Prezenta Strategie reflectă modalităţile de percepere generală a mediului de securitate pe plan naţional şi internaţional în care operează Republica Moldova, valorile şi principiile fundamentale ce urmează a fi protejate de stat şi de societatea moldovenească.
    Capacitatea cetăţenilor de a obţine informaţia necesară despre iniţiativele şi politicile instituţiilor cu atribuţii la domeniul de securitate şi apărare şi de a analiza impactul acestor programe, politici şi decizii asupra lor reprezintă un element fundamental al conceptului unei bune guvernări. O societate democratică necesită dezbateri în probleme de importanţă socială majoră, iar accesul liber la informaţie constituie o premisă fundamentală pentru participarea activă a cetăţenilor la procesul de adoptare a deciziilor, mai ales în domenii atît de complexe precum cel al securităţii şi apărării statului.
    Eforturile Republicii Moldova în domeniul asigurării apărării şi securităţii naţionale sînt orientate spre adresarea promptă şi eficientă a riscurilor şi ameninţărilor identificate în cadrul analizei contextului strategic şi situaţiei din ţară, inclusiv spre utilizarea oportunităţilor Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat cu privire la angajamentele conjugate faţă de respectarea valorilor comune şi implementarea reformelor politice, economice, instituţionale etc. Astfel, instituirea unui sistem viabil şi eficient de reacţie la crize, precum şi implementarea recomandărilor Planului, avînd la bază principiul constituţional de neutralitate permanentă a ţării noastre, va complementa acţiunile Republicii Moldova orientate spre integrarea în Uniunea Europeană, ceea ce va genera transformări şi reforme în toate segmentele de dezvoltare a sistemului de securitate a ţării.
    Sprijinul publicului pentru îndeplinirea recomandărilor Analizei Strategice a Apărării este un element important ce urmează a fi obţinut prin intermediul implementării prezentei Strategii.
    Prezenta Strategie stabileşte:
    a) funcţiile de bază;
    b) principiile de bază;
    c) obiectivele şi publicul-ţintă;
    d) partenerii în implementarea măsurilor;
    e) strategia şi conţinutul informaţional transmis;
    f) modalitatea evaluării impactului măsurilor;
    g) sursele de finanţare necesare implementării Strategiei.
    Obiectul prezentei Strategii îl reprezintă informarea eficientă a publicului despre domeniul de securitate şi apărare naţională şi despre contribuţia structurilor internaţionale la dezvoltarea acestui domeniu.
­­­­­­­­­­­­­2. DEFINIREA PROBLEMEI
    În iunie 2005, Republica Moldova şi-a declarat intenţia de a-şi intensifica eforturile privind modernizarea multilaterală a sectorului de securitate şi apărare cu ajutorul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.774 din 6 iulie 2006.
    Obiectivul urmărit de Republica Moldova prin implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat este de a spori capacitatea ţării pentru a-şi asigura propria securitate şi pentru a contribui la consolidarea securităţii regionale şi internaţionale.
    Acest lucru înseamnă promovarea reformelor democratice în diverse domenii, în special modernizarea structurilor naţionale de securitate şi apărare, controlul democratic al forţelor armate, combaterea terorismului şi a crimei organizate, cooperarea în domeniul ştiinţific, precum şi aprofundarea cooperării Republicii Moldova cu structurile şi instituţiile europene şi euroatlantice.
    Un element-cheie al procesului de transformare şi modernizare a sistemului de apărare şi securitate îl reprezintă Analiza Strategică a Apărării. În esenţă, Analiza Strategică a Apărării constituie o inventariere profundă a întregului sistem de apărare, în urma căreia sînt evidenţiate punctele forte şi cele vulnerabile ale sistemului. Drept rezultat, se vor propune schimbări conceptuale şi organizaţionale în dezvoltarea capabilităţilor militare, care ar satisface necesităţile de securitate ale Republicii Moldova.
    Succesul Analizei Strategice a Apărării poate fi asigurat doar în cazul atingerii consensului naţional privind rezultatele acesteia, precum şi a obiectivelor politicii de securitate şi apărare. Prezentei Strategii urmează să i se atribuie şi rolul de informare şi comunicare în domeniul Analizei Strategice a Apărării.
    Totodată, necesitatea acestor reforme este impusă şi de procesul ireversibil al integrării europene a ţării.
    Practica internaţională sugerează că asigurarea rezultatului scontat de acest proces al reformei nu poate avea loc în lipsa unui mecanism eficient de informare a societăţii la capitolul respectiv. Informarea corespunzătoare şi participarea activă a societăţii este indispensabilă pentru consolidarea instituţiilor şi principiilor democratice în ţară, asigurarea controlului civil al forţelor armate şi structurilor de forţă, precum şi a legitimităţii sectorului de securitate naţională per ansamblu. Astfel, Strategia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova şi Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat, în şirul de obiective pe care le trasează, stabilesc necesitatea adoptării unei Strategii de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale.
    Pornind de la prevederile Strategiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova şi ale Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat, a fost creat un grup de lucru responsabil de elaborarea acestui document strategic, care a inclus reprezentanţi ai instituţiilor de resort, precum şi ai societăţii civile specializaţi în problematica respectivă. În cadrul lucrărilor grupului de lucru, s-a constatat înţelegerea şi interesul scăzute din partea populaţiei faţă de subiectul apărării şi securităţii naţionale. Situaţia în cauză se datorează implicării insuficiente a instituţiilor de stat responsabile în procesul de reforme a sectorului de apărare şi securitate naţională şi, respectiv, mediatizării insuficiente de către mijloacele mass-media a proceselor care au loc în acest domeniu.
    Adoptarea şi implementarea prezentei Strategii are o importanţă deosebită pentru depăşirea treptată a problemei enunţate prin coordonarea eficientă a activităţilor de comunicare, consolidarea serviciilor de presă ale instituţiilor de resort, cooperarea mai strînsă a acestora cu societatea civilă şi mijloacele mass-media ş.a., astfel încît procesul respectiv să fie coerent şi echilibrat, să se evite suprapunerile şi informaţiile contradictorii, şi să se acopere lacunele din comunicare la acest capitol.
    Analiza SWOT
    Punctele forte:
    a) realizarea obiectivelor importante ale prezentei Strategii;
    b) implementarea angajamentelor statului asumate în contextul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat privind reforma sectorului de apărare şi securitate şi controlul democratic asupra acestuia;
    c) atragerea atenţei sporite, informarea şi educarea eficientă a populaţiei privitor la reforma sectorului de apărare şi securitate;
    d) consolidarea capacităţilor serviciilor de presă ale autorităţilor publice centrale;
    e) ridicarea nivelului de cooperare al instituţiilor de stat cu mijloacele mass-media.
    Punctele vulnerabile:
    a) pregătirea insuficientă a autorităţilor publice centrale în ceea ce priveşte cunoaşterea subiectelor ce ţin de reforma sectorului de apărare şi securitate;
    b) insuficienţa de capacităţi ale autorităţilor publice centrale în ceea ce priveşte elaborarea mecanismelor de comunicare eficientă cu mass-media;
    c) necoordonarea acţiunilor autorităţilor publice centrale privind informarea publicului;
    d) avînd în vedere specificul prezentei Strategii, va fi dificilă evaluarea exactă (în baza sondajelor opiniei publice) a rezultatelor obţinute în realizarea unor obiective.
    Oportunităţi:
    a) îmbunătăţirea comunicării cu societatea civilă şi publicul larg;
    b) instituirea şi consolidarea parteneriatelor între instituţiile de stat şi societatea civilă, inclusiv cu organizaţiile nonguvernamentale;
    c) atragerea asistenţei sporite din partea partenerilor străini, în special NATO, pentru realizarea prezentei Strategii;
    d) imbold şi susţinere pentru implementarea obiectivelor Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat, conform termenelor stabilite;
    e) eliminarea prejudecăţilor în rîndul populaţiei ţării privind cooperarea Republicii Moldova cu NATO.
    Ameninţări:
    a) insuficienţa resurselor financiare pentru realizarea acţiunilor planificate;
    b) lipsa efortului conjugat necesar din partea tuturor instituţiilor responsabile de stat, precum şi a societăţii civile, per ansamblu, pentru atingerea obiectivelor trasate;
    c) tergiversarea adoptării documentelor strategice pentru reforma sectorului de apărare şi securitate poate afecta eficacitatea acţiunilor întreprinse în vederea implementării prezentei Strategii.
3. SCOPUL STRATEGIEI
    O prioritate a reformei sectorului de apărare şi securitate al Republicii Moldova este sensibilizarea opiniei publice privind valorile şi normele securităţii statului, noul mediu de securitate, necesităţile  sectorului de apărare naţională, precum şi tipurile de ameninţări la adresa securităţii naţionale, regionale şi globale.
    Scopul prezentei Strategii este de a răspunde necesităţilor de informare şi  educare a populaţiei cu privire la reformele militare şi de securitate ale statului în contextul integrării europene şi reunificării ţării, efectele socio-economice şi politice ale acestor procese, modalităţile de valorificare a activităţii instituţiilor statului în domeniu. În paralel, Strategia stabileşte şi principalele direcţii de acţiune în vederea informării publicului specializat şi publicului larg privind îndeplinirea angajamentelor pe care ţara noastră şi le-a asumat în cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat. O parte a Strategiei va fi dedicată informării în cadrul Analizei Strategice a Apărării. Prin urmare Strategia va ghida  toate structurile implicate în procesul Analizei Strategice a Apărării, precum şi liderii civili şi militari de toate nivelurile. Strategia reprezintă un cadru comun în baza căruia vor fi planificate şi  implementate componentele de informare ale activităţilor în sprijinul obiectivelor asumate.
    Astfel, toate structurile implicate în acest proces vor promova subiectul modernizării şi transformării sectorului de apărare şi securitate, precum şi beneficiile cooperării Moldovei în aceste domenii cu organizaţiile internaţionale şi statele partenere. Totodată, prezenta Strategie va acţiona şi pe plan extern în vederea consolidării imaginii Republicii Moldova drept contribuitor la securitatea regională şi internaţională.
4. FUNCŢIILE STRATEGIEI
    Prezenta Strategie are următoarele funcţii:
    a) informativă – distribuirea extensivă a materialelor informative publicate, folosind diverse canale de distribuţie – reţeaua de transport urban, bănci, biblioteci, calea ferată naţională, poşta naţională, şcoli, centre de informare, pagina web a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    b) educaţională – organizarea atelierelor de lucru, instruirea periodică, organizarea de lecţii etc. pentru anumite grupuri-ţintă;
    c) explicativă – detalierea informaţiilor prin programe educaţionale de televiziune, radio şi alte mijloace de informare în masă, prezentări, întîlniri cu publicul etc.;
    d) cognitivă – organizarea discuţiilor, meselor rotunde, conferinţelor, atelierelor de lucru, întîlnirilor în regiuni etc.;
    e) multiaspectuală – furnizarea de informaţii cu privire la reforma sectorului de apărare şi securitate al Moldovei în context cu alte subiecte europene.
5. PRINCIPIILE DE BAZĂ
    Principiile pe care se bazează realizarea prezentei Strategii sînt:
    a) legalitatea – potrivit căruia căutarea, culegerea şi valorificarea informaţiilor se execută conform competenţelor legale determinate;
    b) transparenţa – potrivit căruia informaţia despre activităţile autorităţilor oficiale ale Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor de confidenţialitate, va fi oferită la timp, obiectiv şi corect;
    c) disponibilitatea de a asculta şi receptivitatea la comentarii – care presupune capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din exterior. Prin angajamentul de a asigura o comunicare deschisă, autorităţile Republicii Moldova demonstrează disponibilitatea de a lua în considerare opiniile terţilor, pentru a beneficia de contribuţiile acestora în activitate şi în îndeplinirea sarcinilor lor. Acest lucru nu afectează răspunderea fundamentală a autorităţilor legislative şi executive ale Republicii Moldova de a decide asupra propriilor politici şi de a alege propriile activităţi operaţionale;
    d)  respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale – potrivit căruia politica de informare în domeniul asigurării securităţii naţionale va fi realizată cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cu menţinerea echilibrului între interesele cetăţenilor, societăţii şi statului în utilizarea şi schimbul de informaţie;
    e) eficienţa – potrivit căruia resursele vor fi utilizate optim în vederea atingerii impactului maxim;
    f) planificarea, anticiparea şi previziunea – potrivit cărora resursele informaţionale necesare se planifică, creează şi gestionează astfel încît să se asigure evitarea surprinderii strategice faţă de orice ameninţări interne sau externe;
    g) diferenţierea – potrivit căruia mesajelor nediferenţiate li se vor adăuga mesaje construite în raport cu nevoile de informare ale fiecărui grup-ţintă;
    h) parteneriatul public-privat – potrivit căruia acţiunile vor fi desfăşurate cu sprijinul organizaţiilor reprezentative ale oamenilor de afaceri şi al organizaţiilor neguvernamentale interesate;
    i) durabilitatea – potrivit căruia va fi asigurată continuitatea social-economică, politică şi militară.
6. OBIECTIVELE STRATEGIEI DE COMUNICARE
    Pentru îndeplinirea scopului declarat, prezenta Strategie are definite următoarele obiective principale:
    a) sporirea gradului de înţelegere şi conştientizare de către opinia publică a importanţei domeniului apărării şi securităţii naţionale, inclusiv prin familiarizarea continuă a acesteia cu specificul activităţilor şi evoluţiilor înregistrate în domeniu;
    b) creşterea gradului de transparenţă a Armatei Naţionale şi a instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul asigurării securităţii naţionale;
    c) informarea exhaustivă a populaţiei despre procesul Analizei Strategice a Apărării, precum şi implicarea societăţii civile în activităţile procesului respectiv;
    d) realizarea educării şi informării eficiente a publicului-ţintă în probleme specifice prin crearea unui spaţiu informaţional permanent care să asigure:
    informarea constantă şi corectă a tuturor grupurilor-ţintă despre activitatea structurilor implicate în modernizarea sectorului de apărare şi securitate, despre motivele pentru care a fost demarat acest proces, despre obiectivele şi beneficiile implementării acestora;
    obţinerea sprijinului parlamentar, al liderilor de opinie şi al publicului larg pentru continuarea procesului de reformare a sectorului de apărare şi securitate, precum şi pentru desfăşurarea Analizei Strategice a Apărării;
    asigurarea accesului populaţiei la informaţii de interes public în domeniul apărării naţionale şi creşterea gradului de informare a publicului cu privire la reforma în acest domeniu;
    menţinerea fluxului de informaţii de către toate institutiile implicate în proces, pentru a avea o perspectivă unitară cu privire la toate măsurile care se întreprind;
    acurateţea informaţiei în ceea ce priveşte proiectele derulate, inclusiv prezentarea etapelor parcurse şi a beneficiilor pentru societate;
    transparenţa în procesul de informare privind reformarea sectorului de apărare şi securitate naţională;
    creşterea eficienţei sectorului de securitate, determinată de consolidarea unui control democratic, proactiv, precum şi de colaborare cu societatea civilă.
7. PUBLICUL-ŢINTĂ
    Realizarea prezentei Strategii se orientează spre următoarele grupuri-ţintă:
    a) publicul profesionist: autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile nonguvernamentale specializate, operatorii de proiecte, liderii civili şi militari cu responsabilităţi  în domeniul apărării şi securităţii,  formatorii  de  opinie  din  mass-media, mediul academic, reprezentanţii Uniunii Europene, NATO şi Comunităţii Statelor Independente, reprezentanţii misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, experţii etc.;
    b) publicul larg: reprezentat de cetăţenii ţării care vor fi informaţi despre activităţile din domeniul apărării şi securităţii naţionale.
    Totodată, în politicile de informare a publicului larg trebuie să se ţină cont de comunicarea către două subcategorii importante: tineret şi populaţia rurală.
    Tinerii învaţă repede şi doresc să fie implicaţi. Sînt receptivi şi selectivi în ceea ce priveşte calitatea informaţiei furnizate şi relevanţa acesteia pentru ei. Sînt cei care vor transmite mesajul generaţiilor următoare. De aceea este nevoie de un limbaj special pentru ei, într-un format atractiv al instrumentelor de comunicare.
    La fel şi în cazul populaţiei rurale, care este cea mai slab informată despre tot ce ţine de domeniul apărării şi securităţii naţionale, colaborării cu NATO şi UE. Oamenii de la ţară sînt cei mai sceptici în privinţa unor reforme, au încredere în mare parte în liderii locali şi au acces la surse minime de informare. Astfel, comunicarea cu ei trebuie să fie intensă, iar mesajul adaptat la nevoile şi cunoştinţele lor.
8. PARTENERII DE IMPLEMENTARE
    În scopul iniţierii unei comunicări eficiente în domeniul apărării şi securităţii naţionale, se vor intensifica relaţiile cu partenerii naţionali şi internaţionali. Se impune iniţierea strategiei de comunicare individuală şi specifică pentru toţi partenerii identificaţi, care vor avea un rol crucial în cadrul prezentei Strategii şi în acordarea unui sprijin în procesul de reformare a sectorului de apărare şi securitate din Republica Moldova:
    a) Comisia Naţională pentru implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO;
    b) instituţiile publice centrale cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale;
    c) ONG-urile naţionale şi internaţionale specializate în problematica de securitate, în mod special Centrul de Informare şi Documentare NATO;
    d) mass-media centrală şi locală;
    e) corpul de ataşaţi militari;
    f) cartierul General NATO;
    g) ambasadele statelor membre şi partenere ale NATO şi UE acreditate în Republica Moldova;
    h) misiunile diplomatice ale Republicii Moldova;
    i) diaspora moldovenească.
9. CĂI DE COMUNICARE
    Fiecare dintre grupurile-ţintă are nevoi specifice de informare şi canale preferate de primire a informaţiei, iar comunicarea, în acest sens, se efectuează pe căi directe şi indirecte.
    Comunicarea directă se face prin organizarea unor evenimente de informare publică (conferinţe de presă, forumuri, lansări de proiecte, vizite ale unor oficiali care au tangenţă cu acest domeniu etc.) la care să fie invitaţi atît reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, cît şi ai mass-media, organizaţiilor neguvernamentale, experţi independenţi. Scopul unor astfel de evenimente este de a prezenta şi evalua stadiul derulării unui proiect anume în domeniul apărării şi securităţii.
    Comunicarea indirectă se va face prin intermediul mijloacelor tipărite sau electronice (comunicate de presă, broşuri, foi volante, afişe, spoturi publicitare etc.). De asemenea, este necesară şi crearea unui website, şi a unei adrese de e-mail dedicate acestui domeniu. În lipsa instrumentelor respective, ar exista o alternativă – plasarea informaţiilor operative pe paginile electronice ale instituţiilor implicate în reformarea domeniului apărării şi securităţii, blogurile de corporaţie, paginile specializate.
    Publicul din Republica Moldova este specific în felul său, avînd la bază diferenţe istorice, economice, sociale, etnice şi culturale. De aceea, pentru o comunicare eficientă trebuie luate în calcul toate aceste particularităţi. Mesajele transmise către public trebuie formulate clar, folosindu-se un limbaj comun şi accesibil. Doar în felul acesta informaţia va fi recepţionată corect.
    În toate cazurile, informaţia de interes va fi furnizată publicului larg, cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei naţionale referitoare la accesul la informaţii.
    Instrumente de comunicare cu publicul profesionist:
    a) organizarea de evenimente pe parcursul anului (întrevederi, semnarea unor acorduri, lansarea unor proiecte concrete, workshop-uri, conferinţe,  dezbateri etc.);
    b) emiterea de comunicate de presă cu privire la activităţile instituţiilor ce fac parte din sistemul de asigurare a apărării şi securităţii naţionale (întrevederi, şedinţe ale grupurilor de lucru în domeniu, semnarea unor acorduri, lansarea unor proiecte concrete, conferinţe etc.);
    c) prezentarea unor rapoarte cu privire la implementarea proiectelor;
    d) editarea de broşuri, pliante, afişe şi buletine informative despre importanţa realizării unor obiective în domeniu.
    Instrumente de comunicare cu publicul larg:
    a) organizarea conferinţelor de presă;
    b) declanşarea campaniilor de informare publică;
    c) realizarea şi tipărirea bannerelor pentru diferite tipuri de evenimente;
    d) editarea unor broşuri, tipărirea foilor volante şi afişelor;
    e)  crearea unei baze de date video/foto despre evenimentele desfăşurate;
    f) actualizarea paginilor electronice ale institutiilor vizate cu informaţii noi;
    g) spoturile TV/radio, ce au cel mai mare impact asupra publicului în general;
    h) utilizarea reţelelor de socializare.
    Acţiuni şi instrumente de informare, cu implicarea publicului-ţintă:
Grupuri
 
Acţiuni
Mass-media

Concursuri cu tematică de apărare şi securitate naţională (colaborare NATO), serie de cursuri de instruire tematică, reuniuni de informare, interviuri

 

Mediatizarea rezultatelor ştiinţifice obţinute în urma implementării proiectelor realizate cu susţinerea Programului NATO Ştiinţă pentru Pace şi Securitate

Mediul academic/universitar

Diseminarea oportunităţilor de participare a mediului academic la Programul NATO Ştiinţă pentru Pace şi Securitate

Concurs de eseuri, discursuri tematice, cercetări
Liderii de opinie
Discuţii, cercetări
Tinerii/elevii
Dezbateri, publicaţii, concursuri
Populaţia rurală

Publicaţii, filme scurte de prezentare, programe specilizate la TV/radio publice şi private, reuniuni cu autorităţile administraţiei publice locale şi experţii în domeniu

Experţi naţionali şi internaţionali

Întîlniri în diverse localităţi ale ţării, discuţii cu formatorii de opinie şi jurnaliştii

ONG-uri

Cercetări, sondaje de opinie, discuţii, publicaţii, campanii de informare

Partide politice

Informare, participare la evenimente, întîlniri cu diferite grupuri-ţintă

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova şi cele străine acreditate la Chişinău

Susţinerea proiectelor, furnizarea bazelor informaţionale în domeniu, promovarea iniţiativelor

 

10. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI
    Autorităţile responsabile de implementarea prezentei Strategii vor prezenta anual structurilor ierarhic superioare şi Consiliului Suprem de Securitate rapoartele despre mersul implementării Strategiei şi vor formula, după caz, propuneri, recomandări şi soluţii coordonate. Rezultatele acestor evaluări ar putea facilita modalităţile de implementare a prezentei Strategii. Astfel, va fi efectuată o evaluare a impactului acţiunilor întreprinse de autorităţile din domeniul de apărare şi securitate naţională, precum şi evidenţiate progresele sau regresele înregistrate în procesul de informare.
    Pentru realizarea sarcinilor trasate va fi constituit un grup permanent de lucru – Grupul de experţi, asistat de un secretar. Grupul de experţi va asigura comunicarea cu instituţia responsabilă de implementarea prezentei Strategii, estimînd eficacitatea şi conţinutul instrumentelor de comunicare folosite şi consultînd în ceea ce priveşte propunerile concrete şi soluţiile experţilor. Membri ai Grupului vor fi experţi în comunicare, jurnalişti, jurişti, sociologi, analişti politici, reprezentanţi ai ONG-lor identificate şi partidelor politice sau ai Parlamentului, făcînd parte, fie din sfera economică şi universitară, fie avînd calitatea de parteneri locali şi reprezentanţi ai grupurilor interesate.
    Prezenta Strategie va fi realizată în perioada 2012-2016, concomitent cu implementarea Strategiei Securităţii Naţionale şi a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului  Republica Moldova – NATO actualizat.
    Indicatorii de evaluare ai acţiunilor de informare sînt:
    a) numărul şi frecvenţa comunicatelor de presă difuzate către mass-media;
    b) numărul comunicatelor de presă publicate de mijloacele de informare în masă;
    c) numărul de conferinţe de presă organizate;
    d) numărul de alte evenimente organizate (ceremonii de semnare a acordurilor, lansări proiecte, forumuri, seminare etc.);
    e) numărul de materiale tipărite (broşuri, reviste, pliante, foi volante etc.);
    f) numărul apariţiilor televizate/interviurilor radio;
    g) numărul de vizitatori pe website-urile instituţiilor implicate în procesul de reformare a domeniului de apărare şi securitate naţională;
    h) rezultatele sondajelor sociale.
    Astfel, în baza acestor indicatori se va stabili dacă măsurile de informare întreprinse pe parcursul anului au fost suficiente şi eficiente, dacă mesajele transmise au ajuns la publicul-ţintă definit de fiecare instituţie separat şi dacă a crescut gradul de informare a cetăţenilor cu privire la apărarea şi securitatea naţională. Rezultatele acestor evaluări ar putea facilita identificarea unor modalităţi de implementare a prezentei Strategii.
11. BUGETUL DE IMPLEMENTARE
    Activităţile vor fi realizate cu finanţare de la bugetul fiecărei instituţii din fondurile identificate în acest sens, dar şi cu suportul financiar al donatorilor, de către partenerii publici şi privaţi în strînsă cooperare cu şi sub coordonarea instituţiei responsabile de implementarea prezentei Strategii.
    Datele privind cheltuielile pentru campania de comunicare trebuie incluse în rapoartele anuale prezentate de către instituţiile implicate.
12. ACTIVITĂŢILE DE IMPLEMENTARE
A OBIECTIVELOR STRATEGIEI
    12.1. Planul de acţiuni
    Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016 este principalul mecanism de realizare a prevederilor acesteia şi include obiectivele, acţiunile propriu-zise de implementare, perioada concretă de timp şi disponibilităţile bugetare.
    12.2. Studiul sociologic
    Prezenta Strategie, pentru a fi mai eficientă, necesită o informaţie substanţială de date sociologice reprezentative şi analiza lor. Un asemenea studiu sociologic, realizat periodic prin intermediul Centrului de Informare şi Documentare privind NATO de către agenţiile specializate în elaborarea şi estimarea rezultatelor barometrului de opinie publică, va include:
    a) analiza secundară a datelor disponibile obţinute în urma studiului opiniei publice;
    b) studiul sistematic al opiniei publice cu inserarea informaţiei privind Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale din domeniul securităţii şi apărării, o serie de întrebări vizînd diverse probleme ce ţin de securitate, apărare, neutralitate etc. Respondenţii vor fi aleşi prin metoda de selectare proporţională. Studiile vor reprezenta o sursă de furnizare a informaţiilor de bază şi evaluare a impactului activităţilor instituţiilor implicate în realizarea prezentei  Strategii în cadrul programului de informare despre integrarea europeană şi campania de marketing al instrumentelor de informare;
    c) interviuri detaliate cu experţi (dialoguri cu politicieni de vază, oameni de afaceri şi personalităţi din regiuni). Interviurile vor fi realizate cu 30 (cel puţin) de respondenţi din fiecare grup-ţintă. Un alt rezultat necesar va fi dedus prin studierea detaliată a argumentelor oferite de respondenţi;
    d) studiul şi analiza detaliată a opiniei publice privind NATO şi informaţiile cu privire la necesităţile grupurilor corespunzătoare va cuprinde toate domeniile aferente procesului de reformă a sectorului de securitate şi apărare din Republica Moldova (avantaje, dezavantaje, disponibilitatea informaţiei despre NATO, încrederea în instituţiile NATO etc.). Acestea vor insera identificarea grupurilor-ţintă corespunzătoare pentru prezenta Strategie şi vor identifica necesităţile lor de informare. Respondenţii cu vîrsta mai mare de 15 ani vor fi aleşi prin metoda de selectare proporţională.
    12.3. Logo-ul Strategiei
    Prezenta Strategie va dispune de propriul logou.
    Logo-ul cu profil grafic va cuprinde toate activităţile de informare, efectuate în numele Republicii Moldova. Vor fi elaborate îndrumări speciale privind utilizarea logou-lui. Documentele vor fi şablonate pentru calculatoare şi manuale în scopuri de tipar etc.
    Logo-ul va fi testat în prealabil atît din punct de vedere al funcţionalităţii, cît şi al conţinutului comunicativ. Logo-ul va face parte şi va însoţi toate instrumentele de informare ale statului. Accesul la sistemul informaţional nu va fi anevoios, cetăţenii orientîndu-se şi folosindu-l fără dificultate. De asemenea, logo-ul va garanta o înaltă calitate a informaţiei oferite de către stat. Se va organiza un concurs între şcolile de artă din Moldova şi studenţi, cel mai reuşit logou fiind ales şi testat de către organul consultativ împreună cu cetăţenii. Logo-ul şi eventualul slogan ce va însoţi implementarea prezentei Strategii vor fi prezentate publicului şi mass-media, după elaborarea lui şi identificarea clară a sursei de finanţare. Centrul de Informare şi Documentare privind NATO urmează a fi cooptat în vederea realizării acestei măsuri.
    12.4. Consolidarea serviciilor de presă din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale
    În contextul promovării obiectivului de integrare europeană şi reformei corespunzătoare a sectorului de securitate se impune necesitatea consolidării serviciilor de presă din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. Realizarea obiectivelor prezentei Strategii necesită următoarele acţiuni prioritare:
    a) consolidarea şi implicarea specială a serviciului de presă al instituţiilor publice centrale cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale;
    b) ridicarea nivelului profesional al ofiţerilor de presă şi al purtătorilor de cuvînt (instruirea lucrătorilor mass-media, instruirea cu referire la organizaţiile internaţionale din domeniul securităţii şi apărării, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, o cooperare mai strînsă cu jurnaliştii şi identificarea necesităţilor acestora);
    c) monitorizarea şi analiza mijloacelor de informare naţionale şi a celor din străinătate;
    d) organizarea şedinţelor pentru furnizarea informaţiilor de bază mediului jurnalistic naţional;
    e) organizarea întîlnirilor individuale ale purtătorilor de cuvînt cu jurnaliştii naţionali;
    f) publicarea cu promptitudine a comunicatelor de presă;
    g) organizarea conferinţelor de presă susţinute cu regularitate de către ministere şi Centrul de Informare şi Documentare privind NATO.
    12.5. Instruirea colaboratorilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice, în special, a administraţiei publice locale
    Prezenta  Strategie nu poate fi implementată fără un proces paralel de educaţie a funcţionarilor din cadrul serviciului public şi administraţiei publice locale în aspectele ce ţin de asigurarea apărării şi securităţii naţionale. Instruirea urmează a fi organizată în cooperare cu organizaţiile internaţionale din domeniul securităţii şi apărării, Centrul de Informare şi Documentare privind NATO şi alte ONG-uri. Ar fi oportun ca centrele regionale de informare şi documentare privind NATO să organizeze diferite seminare şi instruiri pentru lucrătorii din cadrul autorităţilor administraţiei  publice locale.
    12.6. Cooperarea cu mass-media: Reacţia de răspuns din partea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor publice locale
    Procesul de monitorizare şi analiză contextuală curentă a mass-media în ceea ce priveşte informarea jurnaliştilor despre activităţile organizaţiilor internaţionale din domeniul securităţii şi apărării este deosebit de important. Aceasta oferă o imagine compactă asupra conţinutului şi structurii argumentelor folosite la teleradiodifuziune, în mass-media imprimată sau electronică. Monitorizarea serveşte drept instrument de evaluare a eficienţei şi corectitudinii comunicărilor făcute referitor la tematicile organizaţiilor internaţionale din domeniul securităţii şi apărării relevante şi contribuie la înlăturarea impreciziilor din prezenta Strategie.
    12.7. Sporirea interesului mass-media pentru tematica referitoare la apărare şi securitate naţională
    Asigurarea independenţei mass-media serveşte ca o testare a funcţionării principiilor democratice în Moldova, constituind o prioritate pentru Parlament şi Guvern. Pentru îmbunătăţirea reflectării de către mass-media a problemelor referitoare la apărare şi securitate naţională, vor fi luate următoarele măsuri:
    a) eficientizarea activităţii Serviciului de presă al instituţiilor abilitate în domeniu;
    b) atribuirea unui rol proeminent mass-media audiovizuale prin  colaborări strînse  şi întîlniri regulate cu operatorii şi mediatorii;
    c) crearea unei imagini obiective a organizaţiilor internaţionale din domeniul securităţii şi apărării pentru populaţie prin plasarea politicilor şi activităţilor într-un cadru „de interes uman”, permiţînd depăşirea stereotipurilor existente la cetăţeni pentru a înţelege mai bine importanţa şi relevanţa acesteia;
    d) abordarea subiectelor ce ţin de asigurarea apărării şi securităţii naţionale într-un context naţional şi local;
    e) actualizarea cu regularitate a fluxului de informaţie privind activitatea Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Consiliului Suprem de Securitate, precum şi relaţiile Republica Moldova  –  NATO (vizite oficiale, întruniri, participare a oficialilor moldoveni la conferinţele internaţionale, implementarea eficientă a documentelor bilaterale Republica Moldova – NATO);
    f) susţinerea posturilor naţionale TV şi radio – căutarea surselor financiare şi susţinerea proiectelor europene;
    g) promovarea calităţii înalte a paginilor Internet proeuropene;
    h) organizarea unor întruniri de bază cu tematici de securitate şi apărare, dezbateri neoficiale cu jurnaliştii;
    i) instruirea jurnaliştilor în domeniul administrării în mod european a afacerilor;
    î) organizarea de vizite ale jurnaliştilor la instituţiile euroatlantice;
    j) implicarea directă a jurnaliştilor naţionali în procesul de cooperare cu organizaţiile internaţionale din domeniul securităţii şi apărării şi de implementare a prezentei Strategii;
    k) utilizarea publicaţiilor referitor la NATO şi a altor surse de informare europeană;
    l) cooperarea cu diverse asociaţii de jurnalism din Moldova pentru elaborarea unei strategii orientate spre mass-media naţională.
    12.8. Alte activităţi
    Încurajarea cooperării dintre instituţiile de învăţămînt, fondatorii acestora şi alte părţi implicate, susţinerea investiţiilor în infrastructură, în domeniul tehnologiilor de comunicare şi informare, perfecţionarea metodelor de predare a tematicii de apărare şi securitate a învăţătorilor de educaţie civică, istorie, geografie, a orientării învăţătorilor în domeniul euroatlantic prin intermediul instruirii continue.
    Oferirea unei informaţii de bună calitate tinerei generaţii şi multiplicatorilor acestei informaţii în scopul prevenirii încercărilor de a prezenta detalii eronate despre NATO.

    anexa nr.2