LPC184/2012
ID intern unic:  344395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 184
din  11.07.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 16.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169a     art Nr : 571     Data intrarii in vigoare : 16.11.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei nr. 85/374/CEE din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L210 din 7 august 1985, modificată şi completată prin Directiva nr. 1999/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), nr. L141 din 4 iunie 1999.
    Art. I. – La articolul 22 alineatul întîi din Legea nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1, art. 20), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor al” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a”.
    Art. II. – Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Inspectoratul metrologic” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
    2. La articolul 2 alineatul (8), în partea introductivă, textul „şi este subordonat” se înlocuieşte cu textul „şi este subordonată”.
    Art. III. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul XXXIV, în  titlul secţiunii a 2-a şi în în titlul articolului 1425, textul „produse defectuoase” se înlocuieşte cu textul „produse cu viciu”.
    2. Articolul 1426:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 1426. Produsul, producătorul şi prejudiciul
                               cauzat”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În sensul prezentei secţiuni, produs este orice bun mobil, chiar şi în cazul în care acesta este încorporat în alte bunuri mobile sau într-un bun imobil. De asemenea, sînt considerate produse energia electrică, gazele naturale şi apa livrate pentru consum individual.”
    la alineatul (3), cuvîntul „închiriere” se înlocuieşte cu textul „de locaţiune, de leasing”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În sensul prezentei secţiuni, prejudiciu se consideră:
    a) prejudiciul cauzat prin deces sau prin leziuni corporale;
    b) prejudiciul cauzat sau distrugerea oricărui bun, altul decît produsul cu viciu, cu condiţia cumulativă ca bunul viciat:
    – să fie, în mod normal, destinat utilizării sau consumului privat; şi
    – să fie utilizat de persoana prejudiciată în special pentru uz propriu sau pentru consum privat.
    Prezentul alineat nu aduce atingere dispoziţiilor de drept privind repararea prejudiciului moral.”
    3. Articolul 1427:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 1427. Produsul cu viciu”;
    la alineatul  (1), cuvîntul „defectuos” se înlocuieşte cu textul „cu viciu”.
    4. Articolul 1430:
    alineatul (1) va avea  următorul cuprins:
    „(1) În cazul în care pentru repararea prejudiciului nu este stabilit niciun termen, prejudiciul se repară dacă a apărut pe parcursul a 10 ani de la data la care producătorul a pus în circulaţie produsul ce a provocat prejudicii, cu excepţia cazurilor cînd persoana prejudiciată a iniţiat, în această perioadă, o procedură judiciară împotriva producătorului.”
    la alineatul (2), textul  „şi de” se înlocuieşte cu textul „, de viciul produsului şi de”.
    5. Articolul 1431 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1431. Interdicţia de a exclude sau de a
                               limita cu anticipaţie răspunderea
    (1) Răspunderea producătorului pentru produsele cu viciu nu poate fi exclusă ori limitată printr-o clauză contractuală. Convenţiile contrare nu produc efect.
    (2) Aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni nu exclude posibilitatea persoanei prejudiciate de a pretinde despăgubiri în temeiul răspunderii contractuale sau delictuale ori în conformitate cu actele legislative şi normative speciale din domeniu.”
    Art. IV. – La articolul 16 alineatul (1) din Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 141), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor”.
    Art. V. – La articolul 42 alineatul (3) din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 153), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
    Art. VI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 84, în titlu şi în dispoziţie, cuvîntul „Furnizarea” se înlocuieşte cu textul „Producerea, plasarea pe piaţă şi/sau comercializarea”.
    2. Articolul 278 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 278. Încălcarea cerinţelor legale privind
                             interesele economice ale consumatorilor
    (1) Încălcarea de către vînzător, prestator a termenului, prevăzut de lege, de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei sau a termenului stabilit prin contract pentru soluţionarea reclamaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Refuzul vînzătorului, prestatorului de a satisface reclamaţia consumatorului, fără a dovedi vina acestuia printr-o expertiză tehnică, în termen de cel mult 14 zile calendaristice, prevăzut de lege,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Refuzul vînzătorului de a înlocui sau de a restitui, la cererea consumatorului, contravaloarea produselor alimentare sau a produselor cosmetice necorespunzătoare cerinţelor prescrise sau declarate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Refuzul  vînzătorului de a înlocui, în condiţiile legii, în termen de cel mult 14 zile calendaristice, un produs nealimentar de calitate corespunzătoare cu un produs similar celui procurat, dacă acest produs nu-i convine consumatorului ca formă, gabarite, model, mărime, culoare sau dacă, din alte cauze, nu-l poate utiliza conform destinaţiei,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    3. La articolul 279, în dispoziţie, cuvintele „către consumator” se exclud, iar după cuvîntul „serviciilor” se introduce textul „la etapa plasării pe piaţă şi/sau comercializării”.
    4. Articolul 281:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 281. Comercializarea produselor supuse
                             obligatoriu evaluării conformităţii fără
                              certificat de conformitate, fără decla-
                              raţie de conformitate sau cu utilizarea
                              ilegală a mărcii naţionale de
                              conformitate”
    în dispoziţia articolului, cuvîntul „şi” se înlocuieşte cu textul „şi/sau”.
    5. Articolul 344:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 344.    Încălcarea cerinţelor prescrise sau
                                declarate privind producerea,
                                depozitarea, plasarea pe piaţă şi
                                comercializarea produselor, privind
                                prestarea serviciilor şi încălcarea
                                regulilor de protecţie a consumatorilor”
    la alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale (cerinţe privind asigurarea inofensivităţii produselor şi serviciilor pentru viaţa, sănătatea, ereditatea şi siguranţa oamenilor) şi/sau cu încălcarea cerinţelor privind protecţia intereselor consumatorilor (cerinţe privind informaţia despre compoziţia, destinaţia, originea şi calitatea produselor, masa netă şi volumul produselor, termenul de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire), stipulate în acte normative,
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;”
    alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) neasigurarea de către vînzător, producător a reparaţiei şi deservirii tehnice a produselor de folosinţă îndelungată, precum şi neasigurarea cu piese de schimb necesare pe durata de funcţionare stabilită de lege
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (3):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) lipsa registrului de reclamaţii sau neafişarea acestuia la loc vizibil pentru consumatori, neînregistrarea de către vînzător, prestator a reclamaţiei consumatorului;”
    la litera d), textul „cu emiterea deciziei, în ambele cazuri, de încetare sau de interzicere a practicii comerciale incorecte” se exclude.
    6. La articolul 345 alineatul (2) litera e), textul „sau a persoanelor cu funcţie de răspundere” se exclude, iar în final litera se completează cu textul „sau deteriorate”.
    7. Articolul 349 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Împiedicarea activităţii legitime a inspectorilor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor prin neadmiterea lor la efectuarea controlului iniţiat în limitele legii, prin împiedicarea accesului în încăperi sau pe teritoriul pasibil controlului, prin neprezentarea, în cadrul controlului, a documentelor/ informaţiei solicitate care sînt obiectul controlului, prin prezentarea informaţiei neautentice sau incomplete
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    8. La articolul 408 alineatul (1), textul „art. 84, 278–281, 344–348” se înlocuieşte cu textul „art. 84, 971–972, 278–281, 344–348, art. 349 alin. (4)”.
    Art. VII. – Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 184. Chişinău, 11 iulie 2012