*LPC355/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  344426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 355
din  23.12.2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 03.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 148
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. – (1) Prezenta lege reglementează modul, condiţiile de salarizare şi mărimile salariilor personalului din autorităţile administraţiei publice, instituţiile şi organizaţiile finanţate de la bugetul public naţional, denumite în continuare unităţi bugetare.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, personalului instanţelor judecătoreşti, procuraturii, funcţionarilor publici, persoanelor cu funcţii specifice apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare.
    Art.2. – (1) Salariile personalului din unităţile bugetare prevăzute la art.1 (cu excepţia persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi a persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi) cuprind:
    a) salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei) care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate;
    b) adaosuri, sporuri şi suplimente la salariul de bază cu titlu de stimulare sau compensare;
    c) premii pentru rezultatele activităţii curente, precum şi o recompensă conform rezultatelor activităţii anuale a unităţii bugetare.
    (2) Pe lîngă drepturi salariale, personalul unităţilor bugetare beneficiază de ajutor material, acordat în mărimile şi în modul stabilite de prezenta lege.
Capitolul II
SISTEMUL DE STABILIRE A SALARIULUI DE BAZĂ
    Art. 3. – (1) Baza de organizare a salarizării angajaţilor din unităţile bugetare o constituie sistemul de stabilire a salariilor de bază, care include:
    a) Reţeaua tarifară unică de salarizare a salariaţilor din unităţile bugetare, denumită în continuare Reţea tarifară unică;
    b) salariul tarifar pentru categoria 1 de salarizare a Reţelei tarifare unice;
    c) indicii de prioritate intersectorială diferenţiaţi pe domenii de activitate.
    (2) Reţeaua tarifară unică este cuprinsă în anexa nr.1, care stabileşte categoriile de salarizare şi grilele de salarii ale funcţiei pentru fiecare categorie de salarizare, în limitele cărora se stabilesc salariile de bază concrete.
    (3) Salariul tarifar pentru categoria 1 de salarizare se stabileşte şi se reexaminează în modul stabilit de Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002.
    (4) Grilele de salarii ale funcţiei stabilite pe categorii de salarizare, specificate în anexa nr.1, precum şi în anexele nr.4-8, se modifică prin lege.
    (5) Indicii de prioritate intersectorială constituie parte componentă a Reţelei tarifare unice şi se aplică în scopul diferenţierii nivelului de salarizare în raport cu specificul, complexitatea şi importanţa unor ramuri sau domenii de activitate.
    Art.4. – Sistemul de stabilire a salariilor de bază conform Reţelei tarifare unice nu se aplică persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi, personalului autorităţilor legislative, executive şi judecătoreşti, precum şi corpului de ofiţeri din aparatele centrale ale organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, a căror salarizare se efectuează în modul stabilit la capitolele III–V.
Capitolul III
SALARIZAREA PERSOANELOR CARE DEŢIN FUNCŢII
DE DEMNITATE PUBLICĂ ŞI A PERSOANELOR CARE
DEŢIN FUNCŢII PUBLICE DE RANGUL ÎNTÎI
    Art.5. – (1) În sensul prezentei legi, funcţia de demnitate publică este funcţia publică care se ocupă, prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor organizate, sau, indirect, prin numire, în condiţiile legii.
    (2) La funcţiile publice de rangul întîi se raportă funcţiile indicate în anexa nr.2 la Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995.
    Art.6. – (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică şi persoanele care deţin funcţii publice de rangul întîi au dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la un salariu lunar stabilit conform anexelor nr.2 şi 3, care reprezintă unica formă de salarizare a lor.
    (2) Pentru persoanele cu statut de magistrat sau de procuror, retribuţia totală cuprinde salariul lunar prevăzut în anexa nr.3 şi sporul pentru gradul de calificare (clasificare) deţinut, stabilit în cuantumul prevăzut în anexa nr.9.
    Art.7. – Salariile specificate la art.6 se modifică prin lege.
    Art.8. – (1) Persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi li se acordă anual un ajutor material în mărimea unui salariu lunar stabilit conform art.6.
    (2) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică şi persoanele care deţin funcţii publice de rangul întîi, precum şi funcţionarii publici pot beneficia de premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv.
Capitolul IV
SALARIZAREA PERSONALULUI INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI,
PROCURATURII, AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE
    Art.9. – (1) Salariile personalului instanţelor judecătoreşti, procuraturii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cu statut de funcţionar public, cuprind:
    a) salariul de bază care se stabileşte în raport cu responsabilitatea şi complexitatea atribuţiilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate;
    b) sporurile la salariul de bază:
    - pentru grad de calificare;
    - pentru vechime în muncă;
    - pentru înaltă competenţă profesională, intensitate a muncii, precum şi pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră;
    - pentru păstrarea confidenţialităţii;
    - pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine;
    c) premiul pentru rezultatele activităţii curente.
    (2) Grilele de salarii pentru funcţiile de bază din autorităţile indicate la alin.(1) sînt specificate în anexele nr.4–6. Grilele de salarii pentru adjuncţii conducătorilor de unităţi şi subdiviziuni, nespecificaţi în anexele nr.4–6, se stabilesc cu o reducere de 5–10% faţă de grilele de salarii prevăzute pentru conducătorii respectivi. Mărimea concretă a reducerii, în limitele stabilite în prezentul articol, se determină de către conducătorul unităţii bugetare după consultarea conducătorului subdiviziunii respective.
    (3) Funcţionarii publici din organele abilitate cu funcţii de control economico-financiar, fiscal, vamal şi de control în domeniul muncii, care desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă, beneficiază de salarii de bază mai mari cu pînă la 30% faţă de cele prevăzute în anexa nr.5. Funcţiile publice, modul, condiţiile şi mărimile concrete ale majorării salariilor funcţiei se stabilesc de Guvern şi, respectiv, de Parlament.
    (4) Grilele de salarii specificate în anexele nr.4–6 sînt stabilite pentru personalul cu studii superioare. Pentru persoanele care nu au nivelul de pregătire necesar, grilele salariilor funcţiei se aplică cu coeficientul 0,85.
    Art.10. – (1) Diferenţierea salariului de bază în limitele grilei de salarii prevăzute pentru funcţia respectivă se efectuează în raport cu performanţele profesionale individuale ale angajatului la nivelul gradaţiilor I-VI, salariul de bază pentru gradaţia I fiind egal cu limita minimă a grilei de salarii, iar salariul de bază pentru gradaţia imediat superioară se constituie prin însumarea a 20% din diferenţa dintre limita maximă şi cea minimă a grilei de salarii respective, astfel salariul de bază la nivelul gradaţiei VI va fi egal cu limita maximă a grilei de salarii.
    (2) Trecerea în gradaţia imediat superioară se face o dată pe an, de regulă, după aprobarea bugetului, la propunerea şefului subdiviziunii în care lucrează persoana respectivă, şi se aprobă de conducătorul autorităţii publice respective.
    (3) Trecerea în gradaţia imediat superioară sau retrogradarea într-o gradaţie imediat inferioară se efectuează conform performanţelor obţinute în activitatea profesională în anul precedent, evaluate în baza criteriilor şi normelor stabilite de Guvern.
    (4) Vechimea în muncă minimă, necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară, este de 2 ani. În funcţie de performanţele individuale, vechimea minimă poate fi redusă pînă la 6 luni.
    (5) La confirmarea în funcţie, salariul de bază se stabileşte la nivelul gradaţiei I a grilei respective, iar în cazul avansării în funcţie, salariul de bază se stabileşte la nivelul gradaţiei ce asigură un cuantum al salariului de bază nu mai mic decît cel avut de angajat în funcţia deţinută anterior.
    Art.11. – (1) În scopul eficientizării activităţii serviciului public, conducătorii de ministere, de alte autorităţi administrative centrale se autorizează să stabilească funcţionarilor publici antrenaţi în realizarea unor proiecte sau programe de importanţă majoră salarii individuale, negociate în contractele individuale de muncă pe o perioadă limitată de timp sau pentru toată perioada de derulare a acestor proiecte sau programe.
    (2) Salariile individuale se stabilesc în limita mijloacelor fondului de retribuire a muncii al unităţii bugetare, în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern.
    Art.12. – (1) Sporul lunar pentru grad de calificare se plăteşte în mărimile specificate în anexa nr.9.
    (2) Sporul lunar pentru grad de calificare se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile pentru care se acordă grade de calificare.
    Art.13. – (1) Sporul pentru vechimea în muncă se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul de bază, ţinîndu-se cont de sporul lunar pentru grad de calificare, corespunzător timpului efectiv lucrat, în următoarele mărimi:

Vechimea în muncă

Sporul, în % faţă de salariul de bază, ţinîndu-se cont de sporul lunar pentru grad de calificare

De la 2 la 5 ani
15
De la 5 la 10 ani
25
De la 10 la 15 ani
30
De la 15 la 20 ani
35
Peste 20 ani
40

    (2) Modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă se stabileşte de Guvern.
    (3) Sporul pentru vechime în muncă, stabilit conform alin.(1), se majorează cu 1% pentru fiecare an de activitate în serviciul public, realizat cu începere de la 27 august 1991, dar nu mai mult de 20%.
    Art.14. – (1) Pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră, funcţionarii publici pot beneficia de un spor la salariu, calculat la salariul de bază, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă. Categoriile de funcţionari publici care beneficiază de acest spor şi cuantumul mijloacelor alocate pentru acordarea acestuia se stabilesc de Guvern şi, respectiv, de Parlament.
    (2) Sporurile pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine (cu excepţia limbii ruse) se stabilesc funcţionarilor publici în mărimile şi în condiţiile prevăzute la art.29 alin.(8).
    Art.15. – Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii, funcţionarii publici primesc lunar un spor de pînă la 20% din salariul de bază. Categoriile de funcţionari publici care beneficiază de acest spor şi mărimea concretă în procente a acestuia se stabilesc de Guvern.
    Art.16. – (1) Conducătorilor instanţelor judecătoreşti, procuraturii, autorităţilor publice centrale şi locale li se acordă dreptul să premieze personalul de conducere, specialiştii, personalul care efectuează deservirea tehnică şi să le acorde ajutor material.
    (2) În scopul premierii se utilizează mijloacele fondului de salarizare, în mărime de 6 fonduri lunare pe an, calculate în raport cu salariile de bază, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă, iar pentru acordarea ajutorului material – mijloace în limitele a 2 fonduri medii lunare de salarizare pe an.
    Art.17. – Salariile personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice cuprind salariile funcţiei, stabilite conform anexei nr.8, sporul pentru vechime în muncă în mărimile specificate la art.29 alin.(3), suplimentele acordate în condiţiile art.30, premiul şi ajutorul material acordat potrivit art.16.
    Art.18. – Condiţiile specifice de salarizare şi de compensare a cheltuielilor aferente îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, altele decît cele specificate la prezentul capitol, pentru funcţionarii publici din Aparatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova şi din Aparatul Guvernului se stabilesc de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova, respectiv de Guvern, în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în legea bugetului de stat pe anul respectiv.
Capitolul V
SALARIZAREA MILITARILOR, A EFECTIVULUI DE TRUPĂ
ŞI A CORPULUI DE COMANDĂ ANGAJAŢI ÎN SERVICIUL ORGANELOR
APĂRĂRII NAŢIONALE, SECURITĂŢII STATULUI ŞI ORDINII PUBLICE
    Art.19. – (1) Grilele de salarii pentru funcţiile corpului de ofiţeri ai aparatului central al Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, corpului de ofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Grăniceri, Departamentului instituţiilor penitenciare, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi efectivului de curieri speciali din Serviciul de Stat de Curieri Speciali, precum şi pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, sînt specificate în anexa nr.7.
    (2) Grilele de salarii pentru adjuncţii conducătorilor de subdiviziuni nespecificaţi în anexa nr.7 se stabilesc cu o reducere de 5–10% faţă de grilele de salarii prevăzute pentru conducătorii respectivi.
    (3) Diferenţierea salariului de bază în limitele grilei de salarii prevăzute pentru funcţia respectivă se efectuează în conformitate cu art.10. Performanţele obţinute în activitatea profesională se evaluează în baza normelor şi criteriilor stabilite de Guvern.
    Art.20. – (1) Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice sînt specificate în anexa nr.10.
    (2) Categoriile concrete de salarizare, în limitele diapazonului de categorii de salarizare, şi condiţiile de salarizare pentru militarii unităţilor militare, trupelor de grăniceri şi carabinieri, precum şi pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al subdiviziunilor poliţiei, subdiviziunilor sistemului penitenciar, efectivului de subofiţeri şi sergenţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, serviciilor de pază militarizată, de salvatori şi de pompieri şi colaboratorii de rînd ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se stabilesc prin hotărîre de Guvern.
    Art.21. – (1) Militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice beneficiază de sporuri la salariul de bază:
    a) pentru gradul militar (special);
    b) pentru vechime în muncă;
    c) pentru categoria de calificare;
    d) pentru condiţii speciale de activitate, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea, în regim de urgenţă, a unor sarcini speciale de importanţă majoră;
    e) pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine; precum şi
    f) alte sporuri ce ţin de specificul de activitate a unor categorii aparte de personal din organele indicate.
    (2) Sporurile lunare pentru grad militar (special) se stabilesc conform anexei nr.9, iar sporul pentru vechimea în muncă – în mărimile şi în condiţiile prevăzute la art.13 alin.(1) şi (2).
    (3) Sporurile pentru categoriile de calificare se stabilesc specialiştilor de categoriile superioară, întîi şi a doua şi din rîndul militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice în mărime de 30, 20, respectiv 15% din salariul de bază.
    (4) Sporurile pentru condiţii speciale de activitate, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea, în regim de urgenţă, a unor sarcini speciale de importanţă majoră, se stabilesc de către conducătorii organelor respective, utilizînd lunar în acest scop 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază. Sporurile în cauză se stabilesc, de asemenea, şi funcţionarilor publici din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal şi angajaţilor civili (cu excepţia muncitorilor) din sistemul penitenciar.
    (5) Sporurile pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine se stabilesc militarilor din cadrul organelor indicate la art.19 alin.(1) în mărimile şi în condiţiile prevăzute la art.29 alin.(8).
    (6) Alte sporuri şi suplimente la salariile de bază ce ţin de specificul activităţii unor categorii aparte de personal din organele indicate se acordă în modul, condiţiile şi mărimile stabilite prin hotărîre de Guvern.
    Art.22. – (1) Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin contract în organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice li se plăteşte o indemnizaţie, conform totalurilor activităţii pe anul în curs, în mărime de 6 salarii lunare, calculate cu luarea în considerare a sporurilor şi suplimentelor stabilite conform actelor normative în vigoare, cu excepţia sporului pentru grad militar (special), folosindu-se lunar în acest scop 0,5 din fondul lunar de salarizare.
    (2) Colaboratorilor angajaţi în serviciul organelor indicate la art.19 alin.(1) şi specificaţi în anexa nr.7 li se acordă ajutor material în mărime de 2 salarii lunare de bază, calculate ţinîndu-se cont de sporuri şi suplimente, iar militarilor unităţilor militare, trupelor de grăniceri şi carabinieri, precum şi efectivului de trupă şi corpului de comandă al subdiviziunilor poliţiei, subdiviziunilor sistemului penitenciar, efectivului de subofiţeri şi sergenţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, serviciilor de pază militarizată, de salvatori şi de pompieri şi colaboratorilor de rînd ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – în mărimea unui salariu de bază, calculat ţinîndu-se cont de sporuri şi suplimente.
    Art.23. – Salarizarea angajaţilor civili din organele specificate la capitolul V se efectuează, în funcţie de statutul lor, în modul stabilit la capitolele IV şi VI–VIII.
Capitolul VI
SALARIZAREA PERSONALULUI UNITĂŢILOR BUGETARE
ÎN BAZA REŢELEI TARIFARE UNICE
    Art.24. – (1) Salariile de bază în instituţiile de învăţămînt, de cercetări ştiinţifice, sanitare şi de asistenţă socială, de cultură şi artă, sportive, precum şi în alte instituţii finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se stabilesc diferenţiat, pe funcţii, conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice.
    (2) Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru funcţiile de bază ale angajaţilor sectorului bugetar se stabilesc conform anexei nr.10.
    (3) Categoriile concrete de salarizare în limitele diapazonului de categorii de salarizare se stabilesc de către Guvern după consultarea sindicatelor.
    (4) Salariul funcţiei concret în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice se stabileşte de către conducătorul unităţii bugetare conform criteriilor şi normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual de la bugetul respectiv.
    (5) Criteriile de stabilire a salariilor de bază în limitele grilei de salarii şi conform normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă prin hotărîre de Guvern după consultarea sindicatelor.
    (6) Salariul de bază al unui salariat poate fi reevaluat anual de către angajator, cu respectarea limitelor grilei de salarii prevăzute pentru categoria de salarizare deţinută de persoana respectivă.
    Art.25. – (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, specialiştii, şefii de subdiviziuni interioare de bază şi conducătorii unităţilor bugetare pot primi un salariu de merit care va depăşi cu cel mult 50% salariul funcţiei prevăzut la categoria de salarizare în care sînt încadraţi. Condiţiile pentru acordarea salariului de merit se stabilesc de Guvern.
    (2) Persoanele care beneficiază de salariul de merit se stabilesc o dată pe an. Pentru personalul nou angajat, salariul de merit poate fi acordat după o perioadă de cel puţin 12 luni de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numărul total de funcţii (de specialitate şi de conducere) prevăzute în statul de funcţii ale unităţii bugetare şi în limitele mijloacelor suplimentare pentru salarizare, alocate în mărime de 4% din fondul de salarizare, calculat în funcţie de salariile de bază stabilite angajaţilor încadraţi în statul de funcţii al unităţii bugetare.
    (4) Pentru acordarea salariilor de merit personalului de conducere al unităţii bugetare pot fi utilizate cel mult 30% din mijloacele destinate pentru stabilirea acestor salarii.
    (5) Prevederile prezentului articol se extind şi asupra personalului de specialitate şi de conducere salarizat conform capitolelor IV şi V.
    Art.26. – (1) Salariile de bază pentru personalul cu funcţii de conducere din unităţile bugetare se stabilesc conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice prevăzute pentru funcţiile respective.
    (2) Conform specificului activităţii unităţii bugetare, salariul de bază al personalului de conducere se poate constitui prin însumarea salariului funcţiei corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau categoriei de calificare şi a unei indemnizaţii de conducere, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin personalului cu funcţii de conducere.
    (3) Indemnizaţiile de conducere se stabilesc în procente din salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie şi se acordă în limitele stabilite de Guvern.
    (4) Mărimea concretă a indemnizaţiei de conducere se stabileşte la încadrarea în funcţie de către conducătorul unităţii bugetare şi poate fi reevaluată anual în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă.
    (5) Categoria concretă de salarizare, salariul de bază în limitele grilei de salarii, cuantumul indemnizaţiei de conducere şi condiţiile de salarizare a conducătorului unităţii bugetare sînt stipulate în contractul încheiat între organul de conducere ierarhic superior şi conducătorul respectiv.
    (6) Salariile funcţiei pentru adjuncţii conducătorilor de unităţi şi subdiviziuni bugetare care nu beneficiază de indemnizaţie de conducere se stabilesc cu o reducere de 10–30% faţă de grila de salarii corespunzătoare categoriei de salarizare prevăzute pentru conducători, dacă nu există alte prevederi stabilite prin hotărîre de Guvern vizînd condiţiile de salarizare în ramura respectivă.
    Art.27. – (1) Profesiile muncitorilor se tarifează în conformitate cu îndrumarele tarifare de calificare a lucrătorilor şi profesiilor muncitorilor de la categoria I pînă la categoria VIII de calificare, iar salariile lor tarifare se stabilesc în limitele grilelor de salarii prevăzute pentru categoriile 1–8 de salarizare ale Reţelei tarifare unice.
    (2) În cazul salarizării pe unitate de timp, salariile tarifare pe oră se determină prin împărţirea salariilor tarifare lunare, stabilite conform categoriilor de calificare (salarizare) respective, la durata medie a programului lunar complet de lucru de 169 ore sau la durata redusă a timpului de muncă, stabilită pentru unele categorii de salariaţi în funcţie de vîrstă, starea sănătăţii sau condiţiile de muncă.
    (3) Diferenţierea salariilor tarifare în raport cu complexitatea şi importanţa lucrărilor îndeplinite se efectuează prin aplicarea coeficienţilor complexităţii lucrărilor, ale căror cuantumuri se stabilesc prin hotărîre de Guvern.
    (4) Muncitorilor de înaltă calificare (categoriile de calificare IV–VIII) angajaţi la lucrări deosebit de importante şi de o extremă răspundere li se pot stabili salarii tarifare majorate cu 50–100% faţă de salariul tarifar cuvenit conform categoriei de calificare deţinute. Lista lucrărilor deosebit de importante şi de o extremă răspundere se aprobă de ministere şi de alte autorităţi administrative centrale, în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului. Salariile tarifare majorate se stabilesc, de regulă, pe un termen de pînă la un an. În cazul în care se înregistrează o scădere a indicilor de muncă, salariul tarifar majorat se reduce pînă la cel prevăzut pentru categoria de salarizare stabilită.
    Art.28. – (1) Consiliilor raionale li se acordă dreptul de a majora salariile salariaţilor unităţilor sferei sociale din localităţile rurale şi oraşe din contul veniturilor suplimentare obţinute la executarea bugetului local, în proporţie de pînă la 20% din salariul de bază pe perioada pentru care veniturile suplimentare sînt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de majorare a salariilor, dar nu mai mult decît în anul financiar curent, cu separarea cheltuielilor respective în buget şi în darea de seamă.
    (2) Majorarea prevăzută la alin.(1) poate fi operată pe categorii aparte de personal, pe ramuri sau în ansamblu pe totalitatea unităţilor sociale din localităţile rurale şi oraşe.
Capitolul VII
SPORURI ŞI SUPLIMENTE LA SALARIUL DE BAZĂ
    Art.29. - (1) Personalul unităţilor bugetare salarizat în baza Reţelei tarifare unice beneficiază de sporuri la salariul de bază:
    a) pentru grad (categorie) de calificare;
    b) pentru vechime în muncă;
    c) pentru grad ştiinţific;
    d) pentru titlu onorific;
    e) pentru munca prestată în condiţii nefavorabile;
    f) pentru eficienţă înaltă în muncă, intensitatea muncii, precum şi pentru executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă;
    g) pentru utilizarea în exerciţiul funcţiunii a unor limbi străine;
    h) pentru responsabilitate majoră şi activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă (pentru lucrătorii medicali); precum şi
    i) alte sporuri ce ţin de specificul activităţii lor.
    (2) Sporul pentru gradul (categoria) de calificare se stabileşte specialiştilor de gradele (categoriile) de calificare superior, întîi şi doi din rîndurile pedagogilor, inclusiv cu funcţii de conducere, personalului de specialitate din biblioteci, lucrătorilor medicali, medicilor veterinari în mărime de 50, 40, respectiv 30% din salariul funcţiei. Sporul se plăteşte lunar pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile sau specialităţile pentru care au fost conferite gradele (categoriile) în cauză.
    (3) Sporul pentru vechime în muncă se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul funcţiei, ţinîndu-se cont de indemnizaţia de conducere, în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă

Sporul, în % faţă de salariul funcţiei, ţinîndu-se cont

de indemnizaţia de conducere
De la 2 la 5 ani
10
De la 5 la 10 ani
15
De la 10 la 15 ani
20
De la 15 la 20 ani
25
Peste 20 ani
30

    Cercetătorilor ştiinţifici care activează în organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării sporul pentru vechime în muncă se plăteşte în mărimile şi în condiţiile prevăzute de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004.
    Sporul pentru vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celeia în care s-a întregit vechimea în muncă prevăzută la tranşa respectivă. Modul de calculare a perioadei de muncă pentru acordarea sporului de vechime în muncă se stabileşte de Guvern.
    (4) Mărimea sporului pentru grad ştiinţific acordat cercetătorilor ştiinţifici care activează în organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării şi persoanelor din corpul profesoral care deţin titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar se stabileşte în modul prevăzut de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004.
    Specialiştilor şi conducătorilor din alte domenii de activitate, inclusiv persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi şi funcţionarilor publici din autorităţile legislative, executive şi judecătoreşti, cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în specialitatea ce corespunde obligaţiilor funcţiei şi care desfăşoară muncă ştiinţifico-metodică în specialitate, sporul pentru grad ştiinţific se stabileşte în mărime de 50% din mărimile sporurilor stabilite persoanelor cu grade ştiinţifice din corpul profesoral şi cercetătorilor ştiinţifici. Sporurile în cauză se acordă anual în baza raportului privind rezultatele activităţii ştiinţifice desfăşurate de persoana cu grad ştiinţific în anul precedent.
    Sporul pentru grad ştiinţific sau pentru titlu ştiinţifico-didactic se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă sau ale unei sarcini didactice şi nu se majorează în cazul muncii prin cumul în afara orelor de program.
    (5) Sporul pentru titlu onorific se stabileşte persoanelor distinse cu titluri onorifice "al poporului" sau "emerit" în mărime de 200, respectiv 100 de lei.
    (6) Sporurile pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc conform rezultatelor atestării locurilor de muncă şi se aplică muncitorilor – pentru durata reală a muncii desfăşurate, iar celorlalţi lucrători – pentru angajare permanentă (nu mai puţin de 50% din durata zilnică normală a timpului de muncă). Conducătorilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice, subunităţilor de producţie şi ai altor subdiviziuni interioare sporurile la salariu menţionate se stabilesc în cazul în care aceştia sînt angajaţi permanent (cel puţin 50% din durata zilnică normală a timpului de muncă) în subunităţi, sectoare, în încăperi de laborator, secţii şi sectoare de producţie, unde mai mult de jumătate de lucrători beneficiază de sporuri la salariu pentru condiţii de muncă nefavorabile. În cazul raţionalizării locurilor de muncă şi ameliorării condiţiilor de muncă, sporurile la salariu se micşorează sau se anulează. Lista lucrărilor grele şi nocive, precum şi deosebit de grele şi deosebit de nocive pe ramuri, se stabileşte de Guvern. Lista lucrărilor concrete, a locurilor de muncă şi mărimile concrete ale sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se legalizează în contractele colective ale unităţilor bugetare. Mărimile concrete ale sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc în Convenţia colectivă încheiată la nivel naţional, dar nu mai mici decît 25% din salariul minim pe ţară pentru lucrări în condiţii grele şi nocive şi nu mai mici decît 50% din salariul minim pentru lucrări în condiţii deosebit de grele şi deosebit de nocive.
    (7) Sporurile pentru înaltă eficienţă în muncă, intensitatea muncii, precum şi pentru executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă, se stabilesc, fără a limita mărimile lor, pe termenul efectuării lor de către conducătorii unităţilor bugetare, din contul şi în limitele fondului de salarizare, conducătorilor de subdiviziuni, personalului de specialitate şi funcţionarilor administrativi. Conducătorilor unităţilor bugetare li se pot stabili sporuri la salariul de bază în mărime de pînă la 50% din salariul funcţiei, ţinîndu-se cont de sporul pentru gradul (categoria) de calificare, prin hotărîrea organului de conducere ierarhic superior. Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate în caz de înrăutăţire a calităţii muncii.
    (8) Sporurile pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine (cu excepţia limbii ruse) se stabilesc angajaţilor (cu excepţia interpreţilor, traducătorilor, ghizilor-interpreţi şi profesorilor de limbi străine) pentru posedarea limbilor străine şi aplicarea lor în activitatea practică de zi cu zi. Sporurile se stabilesc în mărime de 15% din salariul de bază pentru posedarea unei limbi şi de 25% pentru posedarea a două sau mai multor limbi străine.
    (9) Sporurile pentru responsabilitate majoră şi activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă se stabilesc medicilor şi personalului medical mediu în mărime de la 15 la 40% din salariile de bază, conform listei funcţiilor aprobate de Guvern, la prezentarea de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Comerţului.
    Art.30. – (1) Conducătorilor unităţilor bugetare li se acordă dreptul de a stabili, din contul şi în limitele fondului de salarizare, suplimente de plată:
    a) pentru cumularea de profesii sau funcţii, extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului lucrărilor executate;
    b) pentru executarea unor servicii suplimentare lucrului de bază şi a obligaţiilor unui lucrător temporar absent;
    c) pentru munca prestată în timp de noapte;
    d) pentru zi de muncă cu program divizat în două părţi;
    e) pentru conducerea unei brigăzi sau echipe; precum şi
    f) alte suplimente cu caracter stimulator şi de compensare specifice unor domenii aparte de activitate.
    (2) Suplimentele pentru cumulare de profesii sau funcţii în orele de program, extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului lucrărilor executate se stabilesc în limitele economiei de mijloace din fondul de salarizare, formate din salariile tarifare sau din salariile funcţiei lucrătorilor disponibilizaţi. Cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare nu poate fi mai mic decît 50% din salariul tarifar (salariul funcţiei) stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată. Lista profesiilor cumulate nu se limitează. Nu se permite cumularea de funcţii în orele de program personalului cu funcţii de conducere şi corpului profesoral.
    (3) Suplimentele pentru executarea unor sarcini suplimentare lucrului de bază şi a obligaţiilor unor lucrători temporar absenţi pot fi stabilite muncitorilor, maiştrilor, şefilor de sectoare, specialiştilor (inclusiv celor cu statut de funcţionar public) şi funcţionarilor administrativi. Mărimea concretă a suplimentelor se stabileşte pornindu-se de la volumul real de lucrări executate în cuantum nu mai mic decît 50% şi nu mai mare decît 100% din salariul funcţiei (salariul tarifar) pentru funcţia cumulată a lucrătorului absent. Nu se plătesc suplimente pentru executarea de către locţiitorii titulari a obligaţiilor conducătorilor, în lipsa provizorie a acestora. În cazul îndeplinirii obligaţiilor conducătorului temporar absent de către angajatul care nu este locţiitor titular, persoanei în cauză i se plăteşte diferenţa dintre salariul funcţiei al persoanei înlocuite, ţinîndu-se cont de indemnizaţia de conducere şi de salariul funcţiei al angajatului.
    (4) Suplimentele pentru personalul a cărui zi de muncă este stabilită cu program divizat în două părţi (cu o întrerupere ce depăşeşte două ore, neincluse în timpul de muncă) se stabilesc în mărime de pînă la 30% din salariul de bază pentru timpul real lucrat în aceste zile.
    (5) Personalul care, potrivit programului stabilit de lucru, munceşte în timpul nopţii, între orele 22.00 şi 6.00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de timp de un supliment de plată în mărime de 50% din salariul tarifar (salariul funcţiei) pe oră. Ţinînd cont de condiţiile specifice de activitate, Guvernul poate stabili pentru unele categorii de angajaţi suplimente pentru activitate în orele de noapte în mărime de pînă la 100% din salariul tarifar (salariul funcţiei) pe oră.
    (6) Suplimentele pentru conducerea unei brigăzi se stabilesc brigadierilor din rîndurile muncitorilor, funcţionarilor sau specialiştilor, care nu sînt scutiţi de lucrul de bază, în funcţie de numărul lucrătorilor din brigadă, de volumul şi specificul lucrărilor executate, în mărime de pînă la 15% din salariul de bază – pentru conducerea unei brigăzi cu un efectiv de pînă la 10 lucrători şi în mărime de pînă la 25% – pentru conducerea unei brigăzi cu un efectiv de peste 10 lucrători. Pentru şefii de echipe, suplimentele se stabilesc în mărime de 50% din mărimea suplimentului stabilit pentru brigadier. Suplimentele pentru conducerea brigăzii sau echipei se plătesc cu condiţia ca brigăzile (echipele) să îndeplinească sarcinile de producţie stabilite.
    Art.31. - Alte sporuri şi suplimente cu caracter stimulator şi de compensare ce ţin de condiţiile specifice de muncă din diferite ramuri sau domenii de activitate din sectorul bugetar se stabilesc în modul şi în mărimile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în conformitate cu condiţiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile respective.
Capitolul VIII
PREMII ŞI AJUTOR MATERIAL
    Art.32. – (1) Pentru cointeresarea materială a personalului în sporirea eficienţei şi calităţii muncii, conducătorilor unităţilor bugetare li se acordă dreptul, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, să premieze salariaţii, în limitele fondului de salarizare, fără limitarea sumei premiului plătit unui salariat, precum şi să le acorde ajutor material.
(2) În scopul premierii lunare curente şi acordării de ajutor material, se utilizează mijloacele fondului de salarizare, în mărimile prevăzute în condiţiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile sau grupurile respective de salariaţi, dar nu mai puţin de un fond lunar de salarizare pe an calculat în raport cu salariile tarifare şi salariile funcţiei, ţinîndu-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia, precum şi de cota economisită din fondul de salarizare.
    (3) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unităţile bugetare beneficiază, la sfîrşitul anului calendaristic sau al anului şcolar, după caz, de un premiu anual de cel puţin un salariu lunar de bază, realizat în anul pentru care se face plata. Premiul anual poate fi redus sau anulat salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.
    (4) Indicii şi condiţiile de premiere, precum şi mărimile premiilor salariaţilor se stabilesc de către conducătorii unităţilor bugetare, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor.
    (5) Pentru realizarea efectului economic în urma implementării rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor ştiinţifice în economia naţională, cercetătorii ştiinţifici ai instituţiilor de cercetări ştiinţifice finanţate de la buget beneficiază de recompense lunare calculate în raport cu mărimea efectului economic realizat în anul premergător anului gestionar. Modul de calculare, stabilire şi plată a recompensei se stabileşte prin hotărîre de Guvern.
    Art.33. – (1) Indicii, mărimile şi termenele de premiere a conducătorilor unităţilor bugetare se stabilesc de către organul de conducere ierarhic superior. Mărimea maximă a premiilor pentru conducători nu poate depăşi 50% din salariul de bază lunar, ţinîndu-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia.
    (2) Conducătorilor unităţilor bugetare şi locţiitorilor acestora li se poate acorda anual un ajutor material în mărime de pînă la un salariu lunar de bază, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în condiţiile legii.
    Art.34. – (1) În modul stabilit la capitolele VI–VIII se efectuează şi salarizarea salariaţilor unităţilor bugetare finanţate, integral sau parţial, din contul mijloacelor speciale.
    (2) Cuantumul salariului unui salariat plătit din contul mijloacelor bugetare şi/sau din contul mijloacelor speciale pentru îndeplinirea funcţiilor de bază nu va depăşi nivelul salarizării stabilit conform actelor normative pentru categoriile respective de salariaţi.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art. 35. – (1) Prezenta lege intră în vigoare:
    la 1 decembrie 2005 – pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, persoanele care deţin funcţii publice de rangul întîi, personalul instanţelor judecătoreşti, procuraturii, funcţionarii publici, salariaţii din învăţămînt, ştiinţă, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, din cultură, artă şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional;
    la 1 ianuarie 2006 – pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă, angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), alte termene de punere în vigoare se stabilesc pentru:
    art.13 alin.(3), care urmează a fi aplicat de la 1 ianuarie 2007;
    art.16 – în partea ce ţine de acordarea mijloacelor pentru premiere (cu excepţia personalului aparatelor Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului, personalului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, al Serviciului Vamal şi Serviciului Control Financiar şi Revizie), care se va efectua treptat: în anii 2006-2007 – pentru funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice locale şi în anii 2007-2008 – pentru funcţionarii publici din autorităţile publice centrale, în mărimile şi în termenele stabilite de Guvern;
    art.21 alin.(4) – în partea ce ţine de acordarea sporurilor pentru condiţii speciale de activitate, care se vor stabili militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă, angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, utilizînd lunar în acest scop 0,5 din fondul lunar de salarizare în anul 2006 şi plus încă 0,3 din fondul lunar de salarizare în anul 2007. Pentru funcţiile corpului de ofiţeri ai aparatelor centrale ale ministerelor, departamentelor, serviciilor, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, inclusiv pentru funcţionarii publici ai acestuia, precum şi pentru funcţionarii publici ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal şi anagajaţilor civili (cu excepţia muncitorilor) din sistemul penitenciar, sporurile se vor acorda utilizînd 0,4 din fondul lunar de salarizare în anul 2007 şi plus încă 0,4 din fondul lunar de salarizare în anul 2008;
    art.25, care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2010;
    art.29 alin.(3), care se pune în aplicare de la 1 iulie 2007, cu excepţia ramurilor în care sporul pentru vechime în muncă a fost stabilit pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi;
    art.32 alin.(3), începînd cu premierea pentru rezultatele anului 2009.
    (3) Termenele şi proporţiile implementării normelor salariale prevăzute la articolele specificate în alin.(2) se vor concretiza anual în funcţie de suma mijloacelor alocate în acest scop în bugetul public naţional pentru anul respectiv.
    (4) Modul, condiţiile de salarizare şi mărimile salariilor prevăzute în capitolul IV pentru funcţionarii publici se vor modifica, la propunerea Guvernului, în funcţie de reformarea administraţiei publice.
    (5) O dată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, la elaborarea oricăror acte legislative se interzice includerea în ele a prevederilor ce ţin de salarizarea personalului unităţilor bugetare.
    Art.36. – (1) Din luna decembrie 2005:
    a) se vor majora, pînă la cuantumul minim prevăzut de grilele de salarii, recalculat cu coeficientul K = 0,8, salariile de bază ale salariaţilor din învăţămînt (cu excepţia cadrelor didactice şi personalului medical din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, precum şi a personalului de specialitate din biblioteci), din ştiinţă, cultură, artă şi sport, din alte unităţi bugetare, precum şi ale personalului auxiliar din unităţile sanitare, asistenţa socială şi din autorităţile publice, salarizaţi conform anexei nr.1, şi, în mărime deplină, vor fi plătite începînd cu 1 ianuarie 2007;
    b) se vor majora, pînă la cuantumul minim prevăzut de grilele de salarii, recalculat cu coeficientul K = 0,9, salariile de bază pentru personalul de bază din unităţile sanitare şi de asistenţă socială, salarizat conform anexei nr.1, şi pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice, salarizat conform anexei nr.8, şi, în mărime deplină, vor fi plătite începînd cu 1 ianuarie 2007;
    c) la calculul salariilor funcţiei se vor aplica indicii de prioritate prevăzuţi pentru cercetătorii ştiinţifici, personalul medical din expertiza medico-legală, expertiza psihiatrico-legală şi din secţiile de anatomie patologică, precum şi pentru cadrele didactice din învăţămîntul primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate şi din şcolile sportive. Pentru personalul medical din instituţiile de profil sanitaro-epidemiologic, din instituţiile de învăţămînt şi asistenţă socială, precum şi din instituţiile de transfuzie a sîngelui, cadrele didactice din învăţămîntul preşcolar, extraşcolar şi din alte forme de învăţămînt preuniversitar, angajaţii din cultură şi artă, experţii judiciari, indicii de prioritate se vor pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2007;
    d) salariile de bază pe categoriile de salarizare pentru cadrele didactice se vor determina prin majorarea cu 40% a salariilor în vigoare pînă la 1 decembrie 2005 şi se vor stabili în limitele grilelor de salarii prevăzute pe categoriile de salarizare, conform anexei nr.1, în învăţămîntul preşcolar, extraşcolar şi alte forme de învăţămînt preuniversitar şi în limitele grilelor de salarii calculate cu aplicarea indicelui de prioritate 1,20 – în învăţămîntul primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate şi în şcolile sportive;
    e) salariile de bază pentru funcţionarii publici se vor stabili în cuantum de 90% din mărimile minime nominale prevăzute în anexele nr.4–6, iar, în mărime deplină, salariile funcţiei pentru persoanele indicate vor fi plătite începînd cu 1 ianuarie 2007;
    f) salariile lunare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică şi pentru persoanele care deţin funcţii publice de rangul întîi se vor stabili în cuantum de 80 % din mărimile nominale prevăzute în anexele nr.2 şi 3 şi, în mărime deplină, vor fi plătite începînd cu 1 ianuarie 2007.
    (2) În luna ianuarie 2006:
    a) salariile funcţiei pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă, salarizaţi conform anexei nr.1, se vor majora pînă la cuantumul minim prevăzut de grilele de salarii, iar indicele de prioritate prevăzut pentru ei se va aplica în cuantum de 1,25 – de la 1 ianuarie 2007 şi în mărime deplină (1,50) – de la 1 ianuarie 2008;
    b) salariile funcţiei pentru funcţiile efectivului de trupă şi corpului de ofiţeri din aparatele centrale ale organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice se vor stabili în cuantum de 90 % din mărimile nominale prevăzute în anexa nr.7, iar, în mărime deplină, salariile de bază pentru persoanele indicate se vor plăti începînd cu 1 ianuarie 2007.
    (3) Condiţiile de salarizare şi mărimile sporurilor şi suplimentelor specificate la art.21 alin.(6) se aplică după intrarea în vigoare a hotărîrii respective a Guvernului.
    (4) Din anul 2007, salariile de bază se vor stabili în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice de către conducătorul unităţii bugetare, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual de la bugetul respectiv, iar din anul 2008 – în baza criteriilor şi normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, aprobate de Guvern.
    Art.37. – (1) Mijloacele bugetare destinate salarizării se alocă reieşind din mărimea medie a grilelor de salarii ale funcţiei, conform grilelor de salarii stabilite în anexele la prezenta lege.
    (2) Determinarea mijloacelor bugetare destinate salarizării, reieşind din mărimea medie a grilelor de salarii ale funcţiei stabilite, se va efectua treptat, în decurs de trei ani, începînd cu anul 2007.
    Art.38. – În cazurile în care, pentru unii salariaţi, după punerea în aplicare a prezentei legi, salariile de bază, incluzînd sporurile şi suplimentele, vor fi mai mici decît salariile de bază anterior în vigoare, incluzînd sporurile şi suplimentele, angajaţilor în cauză, pentru perioada de activitate în instituţia bugetară respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie mai avansată, li se va plăti diferenţa de salariu. Modul de calculare şi de plată a diferenţei de salariu se stabileşte prin hotărîre de Guvern.
    Art.39. – Salarizarea angajaţilor Băncii Naţionale a Moldovei se efectuează în conformitate cu Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 şi cu regulamentul respectiv, aprobat de către Consiliul de Administraţie al Băncii şi coordonat cu Parlamentul.
    Art.40. – Guvernul:
    în termen de 6 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    va pune în concordanţă cu prezenta lege actele sale normative;
în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va adopta actele normative necesare executării acesteia.
    Art.41. – Pînă la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, actele legislative în vigoare, precum şi orice alte prevederi cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.
    Art.42. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă art.5 şi anexele nr.1–4 şi nr.6 la Legea salarizării nr.1305-XII din 25 februarie 1993.
    Art.43. – Anexele nr.1–10 fac parte integrantă din prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             MARIAN LUPU

    Chişinău, 23 decembrie 2005.
    Nr.355-XVI.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10