*HCNPF8/6/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  344521
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 8/6
din  26.02.2010
privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de
către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară
a informaţiei privind acordarea serviciilor
Publicat : 25.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 81-82     art Nr : 310     Data intrarii in vigoare : 25.06.2010
ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
_________ Alexandru TĂNASE
nr. de înregistrare 751
din 18 mai 2010

    În temeiul art. 3, art.8 lit. b)  şi art. 21 alin. (1) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), cu modificările şi completările ulterioare, art. 55 alin. (5) din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 655), cu modificările şi completările ulterioare, art. 43 alin. (3) şi art. 53 alin. (5) din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, art. 46 alin. (2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506), cu modificările şi completările ulterioare,
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după o lună din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                          Mihail CIBOTARU

    Nr. 8/6. Chişinău, 26 februarie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
nr.8/6 din 26 februarie 2010
REGULAMENTUL
cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti
la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea
serviciilor
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor (în continuare – Regulament) stabileşte modul de prezentare publicului larg, clienţilor şi potenţialilor clienţi (în continuare – clienţi) a informaţiei privind situaţia financiară a participanţilor profesionişti şi informaţiei referitoare la prestarea serviciilor.
    2. Prevederile Regulamentului se extind asupra următorilor participanţi profesionişti la piaţa financiară nebancară (în continuare – participanţi profesionişti): participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare, organizaţiile de credit ipotecar şi birourile istoriilor de credit.
    3. Participantul profesionist este obligat să pună la dispoziţia clienţilor informaţii, în modul stabilit de Regulament, atît pînă la încheierea, cît şi pe parcursul derulării contractului. Informaţia se pune la dispoziţia clienţilor numai pentru a lua cunoştinţă de ea; transmiterea informaţiei clientului pe suport de hîrtie sau electronic poate avea loc numai cu acordul participantului profesionist.
    4. Regulamentul nu modifică obligaţiunile participanţilor profesionişti de a prezenta, publica sau de a dezvălui în alt mod informaţia prevăzută de alte  acte normative în vigoare.
II. Informaţii privind activitatea participantului profesionist
    5. Participantul profesionist are obligaţia să pună la dispoziţia publicului larg următoarele informaţii referitoare la activitatea desfăşurată:
    1) denumirea;
    2) codul IDNO;
    3) sediul;
    4) informaţia privind managementul participantului profesionist (structura organizaţională şi funcţiile respective, persoanele care deţin certificat de calificare, filialele şi reprezentanţele, componenţa consiliului societăţii şi a organului executiv);
    5) informaţia trimestrială privind respectarea normelor de prudenţă financiară stabilite de legislaţie (capitalul propriu, rezervele, fondurile de garanţie, lichiditatea etc.);
    6) informaţia privind serviciile şi produsele financiare acordate şi tarifele aplicate;
    7)  reţeaua şi  canalele de distribuţie a serviciilor şi produselor financiare;
    8) informaţia privind activele, obligaţiile, veniturile şi cheltuielile, numărul de contracte pentru ultimul an de activitate;
    9) informaţia privind factorii de resort autorizaţi să primească şi să soluţioneze sesizările/reclamaţiile clienţilor;
    10) regulile interne de lucru cu clienţii;
    11) copia licenţei - în cazul cînd activitatea participantului profesionist este supusă licenţierii;
    12) copia  deciziei de suspendare a activităţii sau a licenţei participantului profesionist din momentul intrării în vigoare şi pe toată perioada de valabilitate - în caz de adoptare a acestei decizii.
    6. Informaţia indicată în punctul 5 se afişează pe panou în oficiul şi filialele şi reprezentanţele participantului profesionist, pe pagina acestuia în reţeaua internet (dacă deţine această pagină) şi se actualizează în termen de 10 zile lucrătoare din data modificării. Participantul profesionist poate să prezinte informaţia menţionată şi în formă de broşură.
    7. Participantul profesionist are obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor  următoarele informaţii referitoare la contractul de acordare a serviciilor pe piaţa financiară nebancară:
    1) legea şi actele normative care guvernează contractul;
    2) documentele necesare de prezentat pentru încheierea contractului;
    3) clauzele opţionale  ale contractului;
    4) condiţiile, mărimea completă şi termenele de plată pentru serviciile acordate;
    5) modalităţile de încetare a contractului;
    6) consecinţele (penalităţile) neexecutării contractului de către părţi;
    7) procedura de soluţionare a eventualelor litigii.
    8. Participantul profesionist păstrează în oficiul său şi face accesibile clienţilor, la cererea acestora, următoarele documente:
    1) statutul;
    2) rapoartele anuale pentru ultimii trei ani de activitate, prezentate Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
    3) raportul de audit, în cazurile cînd acesta este prevăzut de legislaţie;
    4) strategiile şi perspectivele de dezvoltare a activităţii participantului profesionist pe piaţa financiară nebancară, în cazul cînd acestea sînt elaborate.
    9. Informaţia menţionată în punctul 5, în subpunctele 2)-7) din punctul 7 şi în punctul 8 se autentifică prin semnătura conducătorului participantului profesionist (iar în cazul în care se întocmeşte în baza informaţiei contabile - şi de contabilul-şef) şi prin aplicarea ştampilei.
    10. Băncile, care dispun de licenţă pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare, vor dezvălui informaţia menţionată în punctul 5 în conformitate cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
    11. Participantul profesionist poate dezvălui şi altă informaţie pe care o consideră importantă la evaluarea situaţiei financiare, activităţii proprii şi riscurilor pe care şi le asumă.
    12. Participantul profesionist va ţine un registru special, în care clienţii, la încheierea contractului, prin semnătură, vor confirma faptul că au luat cunoştinţă de informaţia prevăzută în Regulament.
III. Informaţii specifice activităţilor pe piaţa financiară nebancară
    13. Suplimentar la informaţiile prevăzute la punctele 5, 7 şi  8, participantul profesionist este obligat să prezinte clientului informaţii specifice domeniului de activitate, prevăzute în punctele 14-24.
    14. În cadrul desfăşurării activităţii pe piaţa valorilor mobiliare brokerul este obligat  să furnizeze la timp clienţilor săi informaţii referitoare la efectuarea tranzacţiilor, pentru a le permite acestora luarea deciziilor investiţionale în cunoştinţă de cauză.
    15. Estimatorul valorilor mobiliare este obligat să aducă la cunoştinţa clientului cerinţele faţă de contractul pentru serviciile de estimare şi faţă de conţinutul raportului şi a certificatului de estimare.
    16. Administratorul fiduciar  este obligat să aducă la cunoştinţa fondatorului administrării fiduciare informaţia privind obligaţiunile administratorului fiduciar şi dreptul fondatorului administrării fiduciare de a controla activitatea de administrare fiduciară a patrimoniului său.
    17. Registratorul este obligat să aducă la cunoştinţa deţinătorului de valori mobiliare, în cazul apelării acestuia la serviciile registratorului, informaţia privind cerinţele faţă de dispoziţia de transmitere a valorilor mobiliare, procedurile de eliberare a extrasului din registru.
    18. Asigurătorul sau reprezentantul acestuia trebuie să pună la dispoziţia clientului următoarea informaţie:
    1) elementele de calcul al indemnizaţiilor şi despăgubirilor de asigurare, inclusiv modul de calcul  al cuantumului despăgubirii;
    2) modalitatea de plată a indemnizaţiilor şi despăgubirilor de asigurare;
    3) clauzele care dau dreptul asigurătorului să refuze plata despăgubirii de asigurare;
    4) în dependenţă de tipul contractului asigurătorul este obligat de a familiariza clientul cu clauzele contractuale specifice, stabilite de legislaţie pentru asigurările de viaţă, asigurările de bunuri, asigurările de răspundere civilă, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.
    19. Brokerul şi agentul de asigurare trebuie să pună la dispoziţia  clientului informaţiile prevăzute de Regulament referitor la activitatea asigurătorului ale cărui servicii le intermediază, 
    20. Agentul de asigurare, pe lîngă informaţiile menţionate în punctul 19, trebuie să pună la dispoziţia clienţilor şi contractul încheiat cu asigurătorul în numele căruia activează.
    21. Asociaţia de economii şi împrumut va pune la dispoziţia membrilor săi şi persoanelor care intenţionează să devină membri informaţiile privind condiţiile de acordare a împrumuturilor, inclusiv:
    1) suma minimă/maximă a împrumutului;
    2) termenul (minim/maxim) al împrumutului;
    3) rata dobînzii achitată de membru, precum şi metoda de calculare a valorii absolute a ratei dobînzii;
    4) alte plăţi care vor fi achitate de membru şi care nu sînt incluse în rata dobînzii;
    5) modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor;
    6) documentele necesare pentru obţinerea împrumutului;
    7) cerinţe privind modul de garantare a împrumuturilor de către membri, stabilit de asociaţia de economii şi împrumut;
    8) procedura de modificare a clauzelor contractuale, inclusiv privind rata dobînzii.
    22. Asociaţia de economii şi împrumut, care deţine licenţă de categoria B sau C, va pune la dispoziţia membrilor săi şi persoanelor care intenţionează să devină membri informaţia prevăzută la punctul 21, precum şi informaţia privind condiţiile de acceptare a depunerilor, inclusiv:
    1) suma minimă/maximă a depunerii;
    2) termenul (minim/maxim) depunerii;
    3) rata dobînzii, precum şi modul de plată;
    4) procedura de modificare a clauzelor contractuale, inclusiv privind rata dobînzii.
    23. Organizaţia de microfinanţare şi organizaţia de credit ipotecar vor pune la dispoziţia clienţilor informaţia referitor la acordarea creditelor, prevăzută la punctul 21.
    24. Fondul nestatal de pensii sau managerul activelor fondului, dacă acesta este prevăzut de contract, va pune la dispoziţia membrilor şi potenţialilor membri ai fondului:
    1) planurile de pensii elaborate de fond şi propuse pentru încheierea contractelor de pensii individuale sau colective;
    2) informaţia privind drepturile beneficiarului şi ale deponentului fondului;
    3) informaţia privind modul de retragere a calităţii de membru al fondului.