HGA638/2012
ID intern unic:  344654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 638
din  29.08.2012
cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 692
    Abrogată prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474


    În temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează Întreprinderea de Stat „Registrul Animalelor”, ale cărei funcţii de fondator sînt exercitate de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, prin fuziunea (absorbţia) Întreprinderii de Stat „Centrul Republican de Informaţie şi Calcul pentru Colectarea şi Prelucrarea Cerealelor” şi a Întreprinderii de Stat „Întreprinderea Ştiinţifico-Tehnologică „Agroindsistem”, ale căror funcţii de fondator sînt exercitate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    2. Se modifică denumirea „Întreprinderea de Stat „Registrul Animalelor” în „Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”.
    3. Se stabileşte că Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va exercita funcţia de fondator al Întreprinderii de Stat „Centrul Informaţional Agricol” şi va asigura reorganizarea întreprinderilor nominalizate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    4. Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol” va fi succesoare de drepturi şi obligaţii ale Întreprinderii de Stat „Registrul Animalelor”, ale Întreprinderii de Stat „Centrul Republican de Informaţie şi Calcul pentru Colectarea şi Prelucrarea Cerealelor” şi ale Întreprinderii de Stat „Întreprinderea Ştiinţifico-Tehnologică „Agroindsistem” şi va administra sistemele informaţionale din sectorul agricol.
    5. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va efectua transmiterea către Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol” a patrimoniului aflat în gestiunea întreprinderilor absorbite, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Finanţarea activităţii de identificare şi trasabilitate a animalelor, efectuată de Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”, se va efectua din mijloacele bugetare prevăzute anual pentru realizarea acţiunilor respective.
    7. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentele cadastrale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    8. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                              Vasile Bumacov

    Nr. 638. Chişinău, 29 august 2012.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.638
din 29 august 2012

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul l din Hotărîrea Guvernului nr. 119 din 7 februarie 2007 „Cu privire la Întreprinderea de Stat „Registrul animalelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 135), cu modificările ulterioare, propoziţia „Funcţiile de fondator al Întreprinderii de Stat „Registrul Animalelor” vor fi exercitate de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.” se exclude.
    2. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1183 din 20 octombrie 2008 „Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 190-192, art. 1189), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în titlul anexei, cuvintele „şi întreprinderilor” se exclud;
    poziţia „Întreprinderea de Stat „Registrul Animalelor” se exclude.
    3. La punctul 20 din Norma sanitar-veterinară privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 1424), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „ÎS „Registrul animalelor” se substituie prin cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”.
    4. În anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Întreprinderea de Stat „Centrul Republican de Informaţie şi Calcul pentru Colectarea şi Prelucrarea Cerealelor”, Chişinău” se substituie prin poziţia „Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”, Chişinău”.
    5. În Regulamentul privind procedurile şi documentele aferente Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 507 din 18 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155-159, art. 574), la punctul 1 alineatul zece, cuvintele „Întreprinderea de Stat „Registrul Animalelor” se substituie prin cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”, iar cuvintele „ , creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 119 din 7 februarie 2007,” se exclud.