*LPO155/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  344677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 155
din  21.07.2011
pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
Publicat : 04.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 164-165     art Nr : 480
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se aprobă Clasificatorul unic al funcţiilor publice, cuprins în anexă, care este parte integrantă a prezentei legi.
    Art. 2. – Prezenta lege nu se extinde asupra funcţiilor publice ocupate de funcţionarii publici cu statut special.
    Art. 3. – Autorităţile publice vor utiliza, la aprobarea sau, după caz, la modificarea statelor de personal, exclusiv titlurile funcţiilor publice prevăzute de prezenta lege. În cazul în care, după aprobarea sau modificarea statelor de personal, titlurile funcţiilor publice deţinute de unii funcţionari publici se vor modifica fără schimbarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu aferente funcţiilor respective, aceştia vor fi numiţi în noile funcţii în modul prevăzut la art. 69 lit. a) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a statelor de personal corespunzătoare. Numirea se face prin actul administrativ al persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie.
    Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data punerii în aplicare a noului sistem de salarizare a funcţionarilor publici, cu excepţia prevederilor ce ţin de cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivelul stabilit în rubrica „Cerinţe specifice minime” din anexă, definit potrivit Cadrului european de cunoaştere a unei limbi străine, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2014.
    Art. 5. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi;
    – va aproba lista autorităţilor publice care cad sub incidenţa prezentei legi;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 155. Chişinău, 21 iulie 2011.


    anexa