LPC187/2012
ID intern unic:  344679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 187
din  11.07.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 186-189     art Nr : 625     Data intrarii in vigoare : 07.03.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 3 al Legii nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Cererea privind eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie se depune la organele competente în modul stabilit de Guvern.”
    Art. II. – Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării, în cazul:
    a) persoanei care a depus cerere privind eliberarea buletinului de identitate – pe perioada de confecţionare a acestuia;
    b) persoanei care nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
    c) persoanei social vulnerabile – pentru a beneficia de asistenţă socială, medicală sau juridică;
    d) persoanei care nu posedă act de identitate pentru efectuarea acţiunilor ce generează schimbarea sau retragerea buletinului de identitate;
    e) persoanei reţinute sau aflate în arest preventiv – la solicitarea organelor competente;
    f) persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei.
    (12) Pentru buletinul de identitate provizoriu, termenul de valabilitate se stabileşte de autoritatea emitentă şi nu poate depăşi un an, iar în cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe un termen de 10 ani.”
    la alineatele (3) şi (31), textul „în limbile moldovenească, rusă şi engleză” se înlocuieşte cu textul „în limba de stat”;
    alineatul (5):
    la litera b), textul:
    „РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
    REPUBLIC Of MOLDOVA” se exclude;
    literele d), i), k), m), o) şi r) vor avea următorul cuprins:
    „d) codurile şi denumirile actelor:
    CA – BULETIN DE IDENTITATE;
    CC – BULETIN DE IDENTITATE PENTRU APATRIZI;
    BP – BULETIN DE IDENTITATE PROVIZORIU;
    RI –  BULETIN DE IDENTITATE PENTRU REFUGIAŢI;
    IH –  BULETIN DE IDENTITATE PENTRU BENEFICIARII DE PROTECŢIE UMANITARĂ;
    CR – PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTĂ;
    IR – PERMIS DE ŞEDERE PROVIZORIE PENTRU CETĂŢENI STRĂINI;
    IC – PERMIS DE ŞEDERE PROVIZORIE PENTRU APATRIZI;
    „i) cetăţenia. Această informaţie nu se indică în buletinul de identitate şi în permisul de şedere provizorie pentru apatrizi, în buletinul de identitate pentru refugiaţi şi în buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;”
    „k) numărul de identificare de stat. Această informaţie nu se indică în buletinul de identitate provizoriu al persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei;”
    „m) reşedinţa şi perioada acesteia. În cazul buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, buletinului de identitate pentru apatrizi, permisului de şedere permanentă şi buletinului de identitate pentru refugiaţi, această informaţie se indică în fişa de însoţire la aceste acte, eliberată în acest scop;”
    „o) numărul actului de identitate naţional (pentru permisele de şedere);”
    „r) domiciliul şi data înregistrării (cu excepţia permiselor de şedere provizorie şi a buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară);”
    la litera s), textul „ , statura, culoarea ochilor” se exclude;
    litera t) va avea următorul cuprins:
    „t) numele, prenumele, semnătura persoanei responsabile şi ştampila autorităţii emitente (pentru buletinele de identitate provizorii);”
    alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    „(6) Buletinele de identitate şi permisele de şedere se completează în limba de stat.
    (7) Denumirea cîmpurilor informaţionale din buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se indică în limba de stat şi în limba rusă.”
    la alineatul (8), textul „moldovenească şi engleză” şi cuvîntul „moldoveneşti” se înlocuiesc cu textul „de stat”, iar în final alineatul se completează cu textul: „Numele şi prenumele străinilor în permisele de şedere şi în buletinele de identitate nu se traduc, dar se transcriu în conformitate cu datele din paşaportul naţional sau din documentul de călătorie introduse pe baza grafiei latine.”
    la alineatul (14), literele a) şi b)  se abrogă.
    2. Articolul 4:
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) Cererea pentru eliberarea actelor de identitate se depune la organele competente, în modul stabilit, de către solicitant, iar în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitatea de exerciţiu limitată, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestora, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate. În cazul persoanei imobilizate, persoanei aflate la tratament forţat, persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.”
    la alineatul (31), după textul „Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” se introduce textul „de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova în alte state”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Actul de identitate se înmînează contra semnătură personal titularului sau reprezentantului lui legal ori reprezentantului împuternicit prin procură. La cererea solicitantului, actul se expediază prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.”
    Art. III. – Codul electoral nr. 1381-XIII  din  21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    în noţiunea „domiciliu”, textul „cu ştampila «domiciliu»”  se exclude;
    în noţiunea „reşedinţă”, textul „cu ştampila «reşedinţă»” se exclude.
    2. Articolul 53:
    la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă.”
    alineatul (3):
    la litera a), textul „în care se indică” se înlocuieşte cu textul „care confirmă”;
    la litera d), textul „actul de identitate provizoriu de tip F-9” se înlocuieşte cu textul „buletinul de identitate provizoriu”.
    3. La articolul 84 alineatul (2), textul „nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă” se înlocuieşte cu textul „nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă”.
    Art. IV. – Legea nr. 100-XV  din  26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 38 se abrogă.
    2. La articolul 71 alineatul (8), textul „ , iar cele ce se înscriu pe actele de identitate – de către Serviciul Stare Civilă, de comun acord cu organele care le eliberează” se exclude.
    Art. V. – La articolul 44 al Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1054), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se abrogă.
    Art. VI. – Punctul 12 din Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, aprobată prin Legea nr. 101-XVI din 15 mai 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117–119, art. 457), se modifică după cum urmează:
    la litera a), textul „ , în care se indică” se înlocuieşte cu textul „care confirmă”;
    la litera d), textul „actul de identitate provizoriu de tip F-9” se înlocuieşte cu textul „buletinul de identitate provizoriu”.
    Art. VII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării, cu excepţia articolului V, care intră în vigoare la data publicării.
    (2) Buletinele de identitate şi permisele de şedere eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora.
    (3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 187. Chişinău, 11 iulie 2012.