HGM664/2012
ID intern unic:  344726
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 664
din  06.09.2012
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele
de sănătate la mişcarea animalelor de circ
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 719
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    În temeiul art. 35 alin. (2) al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    1. Norma sanitar-veterinară privind cerinţele de sănătate la mişcarea animalelor de circ (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
   [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                Vasile Bumacov


    Nr. 664. Chişinău, 6 septembrie 2012.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 664
din 6 septembrie 2012

NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ
privind cerinţele  de sănătate la mişcarea animalelor de circ
    Prezenta Normă sanitar-veterinară privind cerinţele de sănătate la mişcarea animalelor de circ transpune parţial Regulamentul Comisiei 1739/2005/CE din 21 octombrie 2005 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală privind circulaţia animalelor de circ între statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 279/47 din 22 octombrie 2005.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind cerinţele de sănătate la mişcarea animalelor de circ (în continuare –  Normă sanitar-veterinară) stabileşte:
    a) condiţiile de sănătate animală care trebuie îndeplinite la circulaţia animalelor de circ;
    b) modelul paşaportului, al registrului animalelor de circ şi al registrului destinaţiilor;
    c) lista bolilor cu declarare obligatorie.
    2. Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare  se aplică fără a aduce atingere:
    a) măsurilor care se aplică animalelor sensibile la turbare;
    b) normelor de certificare privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice la comercializarea acestora.
    3. În sensul prezentei Norme sanitar-veterinare, sînt utilizate urmatoarele noţiuni:
    circ – o prezentare sau un tîrg cu caracter itinerant, care presupune prestaţia unuia sau a mai multor animale, înregistrat în Registrul de stat al circurilor;
    animal – orice animal sensibil la bolile cu declarare obligatorie, specificate în anexa nr. 5 la prezenta Normă sanitar-veterinară, deţinut în vederea prezentării sale în faţa publicului în scopuri de divertisment sau de educaţie;
    exploatant de circ – proprietarul circului sau reprezentantul său care poartă întreaga responsabilitate pentru circ.
Capitolul II
Cerinţe speciale
    4. Un circ se poate mişca spre o altă  destinaţie numai cu condiţia că este înregistrat conform prezentei Norme sanitar-veterinare.
    5. Exploatantul circului se obligă, în termen de patruzeci de zile calendaristice înainte de prima mişcare a circului, să depună  în scris o cerere la autoritatea sanitar-veterinară competentă teritorială în a cărei rază se află acesta.
    6. Autoritatea sanitar-veterinară competentă:
    1) se asigură de respectarea condiţiilor de sănătate animală, stabilite în prezenta Normă sanitar-veterinară;
    2) în cazul în care sînt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta Normă sanitar-veterinară, eliberează:
    a) un număr de înregistrare unic pentru circ, începînd cu codul ISO al ţării;
    b) registrul  animalelor existente în circ, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    c) registrul destinaţiilor circului, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    d) un paşaport pentru animale întocmit în limba de stat şi în limba engleză, conform modelelor respective din anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    e) un paşaport colectiv pentru păsările şi rozătoarele existente în circ, conform modelului din anexa nr.4 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    3) păstrează, în mod obligatoriu, o copie a tuturor documentelor eliberate.
    7. Registrul animalelor trebuie:
    a) să poarte un număr de înregistrare unic prevăzut în prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) să  conţină ştampila şi semnătura medicului veterinar oficial, înaintea eliberării registrului;
    c) să fie prezentat sub forma unui registru ale cărui pagini nu pot fi înlocuite cu altele;
    d) să fie păstrat pe o perioadă de minimum 5 ani.
    8. Registrul destinaţiilor circului trebuie:
    a) să poarte un număr de înregistrare unic prevăzut în prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) să conţină ştampila şi semnătura medicului veterinar oficial, înaintea fiecărei mişcări.
    9. Paşaportul pentru animalele de circ se îndeplineşte  cu:
    a) respectarea riguroasă a ordinii rubricilor, inclusiv a cifrelor;
    b) numerotarea, în josul paginii, cu indicarea numărului acesteia din numărul total de pagini.
    10. Cîinii, pisicile şi nevăstuicile deţinute de circ intră sub incidenţa dispoziţiilor în materie de paşapoarte şi de sănătate animală, prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 17 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193-196, art. 949), cu modificările şi completările ulterioare.
    11. Ecvideele deţinute de fiecare circ cad, de asemenea, sub incidenţa cerinţelor de sanătate animală şi necesită paşapoarte care reglementează mişcarea ecvideelor, conform legislaţiei în vigoare.
    12. Înaintea mişcării circului spre o altă destinaţie, exploatantul trebuie:
    a) să asigure îndeplinirea corectă şi completă a registrelor;
    b) să se asigure că toate animalele existente în circ dispun de paşaportul respectiv;
    c) să informeze, cu zece zile înainte, autoritatea sanitar-veterinară competentă despre intenţia mişcării circului spre o altă destinaţie;
    d) să se asigure că animalele circului sînt întreţinute astfel încît se evită orice contact direct sau indirect cu animalele din afara circului;
    e) să păstreze informaţiile din registre pentru o perioadă minimă de cinci ani.
    13. Înaintea mişcării circului spre o altă destinaţie, medicul veterinar oficial din punctul de plecare trebuie:
    a) să verifice dacă locul de destinaţie nu constituie obiectul restricţiilor de sănătate animală privind o boală faţă de care unul dintre animale prezintă o sensibilitate, conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 5  la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) în decursul a zece zile înaintea mişcării, să examineze toate animalele existente în circ pentru a se asigura că aceste animale se află într-o stare bună de sănătate clinică;
    c) să verifice dacă registrul animalelor existente în circ este actualizat şi completat în ziua inspecţiei;
    d) să verifice dacă paşaportul animalelor din circ este completat cu toate informaţiile necesare privind starea de sănătate a animalelor;
    e) să elibereze certificatul sanitar-veterinar prin care să confirme starea de sănătate bună a animalelor.
    14. Paşaportul pentru animalele de circ trebuie să conţină următoarele teste pentru:
    1) animalele din speciile ovină sau caprină – o examinare anuală la bruceloză (B. melitensis) cu rezultat negativ la proba Roz Bengal sau la testul de fixare a complementului:
    2) animalele din specia bovină (Bos taurus, Bubalus bubalis şi Bison bison):
    a) o examinare anuală la bruceloză cu rezultatul negativ la testul de seroaglutinare sau la testul inelului;
    b) o examinare anuală la tuberculoză cu un rezultat negativ la testul intradermic cu tuberculină;
    3) camelide:
    a) o examinare anuală la bruceloză (B. abortus, B. melitensis, B. ovis);
    b) o examinare anuală la tuberculoză cu un rezultat negativ la testul intradermic cu tuberculină;
    4) porumbei – o vaccinare pe an împotriva bolii Newcastle.
    15. Autoritatea sanitar-veterinară competentă permite mişcarea circului spre o altă destinaţie numai după respectarea condiţiilor stipulate în pct.13 din prezenta Normă sanitar-veterinară, prin aplicarea semnăturii şi ştampilei pe ultima coloană din registrul destinaţiilor specificat în anexa nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5