*LPO48/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  344795
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  22.03.2012
privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Publicat : 31.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 63     art Nr : 213
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege reglementează modul şi condiţiile de salarizare a funcţionarilor publici, precum şi mărimea salariilor acestora.
    (2) Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici instituie cadrul general pentru aplicarea de standarde şi proceduri unitare de stabilire a salariilor şi asigură:
    a) crearea unei ierarhii a salariilor pe categorii de funcţionari publici;
    b) stabilirea unui raport echitabil între partea fixă şi partea variabilă a salariului în funcţie de importanţa, răspunderea, complexitatea şi riscurile activităţii desfăşurate, precum şi de performanţele profesionale ale funcţionarului public;
    c) stabilirea unor norme transparente şi uşor de aplicat.
    (3) Scopul prezentei legi este asigurarea condiţiilor necesare pentru exercitarea eficientă de către funcţionarii publici a atribuţiilor, precum şi contribuirea la asigurarea autorităţilor publice cu personal competent şi motivat.
    Articolul 2. Principiile sistemului de salarizare
    Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici are la bază următoarele principii:
    a) supremaţia legii, principiu conform căruia drepturile de natură salarială se stabilesc şi se acordă în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    b) competitivitate, principiu potrivit căruia este necesară echilibrarea nivelului veniturilor salariale din sectorul public cu cel din sectorul privat pentru funcţii sau activităţi similare ori comparabile sub aspectul complexităţii şi al responsabilităţilor;
    c) proporţionalitate, principiu conform căruia sistemul de salarizare asigură stabilirea şi acordarea salariului raportat la nivelul competenţelor cerute pentru ocuparea postului, la complexitatea activităţii desfăşurate şi la gradul de responsabilitate, la condiţiile de muncă, pe baza criteriilor generale de clasificare a funcţiilor publice;
    d) motivare, principiu potrivit căruia sistemul de salarizare permite evoluţia în carieră a funcţionarilor publici în condiţiile legii, recunoaşterea şi recompensarea performanţelor profesionale individuale;
    e) echitate şi coerenţă, principiu conform căruia sistemul de salarizare creează oportunităţi egale prin reglementarea principiilor şi normelor unitare privind stabilirea salariului funcţionarului public;
    f) flexibilitate şi adaptabilitate, principiu potrivit căruia sistemul de salarizare asigură un cadru general şi flexibil care permite ajustarea periodică a remuneraţiei funcţionarilor publici în funcţie de evoluţia economică, de modificările legislative şi instituţionale, precum şi gestiunea descentralizată a implementării;
    g) responsabilitate, principiu conform căruia executorii de buget răspund de respectarea drepturilor funcţionarilor publici reglementate de prezenta lege, iar funcţionarii publici răspund de exercitarea atribuţiilor şi îndeplinirea obligaţiilor, în condiţiile legii;
    h) transparenţă, principiu potrivit căruia mecanismul de stabilire a salariilor şi a altor drepturi de natură salarială ale funcţionarilor publici face parte din categoria informaţiilor de interes public.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
    Prevederile prezentei legi se aplică funcţionarilor publici din autorităţile publice specificate în anexa nr. 1 la Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din serviciul vamal şi din serviciul diplomatic.
    Articolul 4. Administrarea sistemului de salarizare
    (1) Administrarea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigură de fiecare executor de buget, cu încadrarea în resursele bugetare aprobate şi în efectivul-limită al autorităţii publice aprobat conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Pentru asigurarea administrării sistemului de salarizare şi a sistemului de carieră în funcţia publică, executorii de buget pot aproba redistribuirea unor posturi în cadrul subdiviziunilor autorităţii publice sau între structurile subordonate prin promovarea sau transferul funcţionarilor publici, cu încadrarea în resursele bugetare aprobate şi în efectivul-limită al autorităţii publice aprobat conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul II
SALARIUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC
    Articolul 5. Componentele salariului
    (1) Salariul total al funcţionarului public pentru activitatea desfăşurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit sarcinilor şi atribuţiilor din fişa postului, este constituit din:
    a) partea fixă, compusă din:
    - salariul de funcţie;
    - sporul pentru grad de calificare, grad special şi rang diplomatic;
    b) partea variabilă, care cuprinde:
    - sporul pentru performanţa colectivă a subdiviziunii/autorităţii publice;
    - premiul anual.
    (2) Suma sporului şi a premiului prevăzute la alin. (1) lit. b) în calcul lunar nu va depăşi 30% din salariul de funcţie stabilit.
    (3) În condiţiile legii, funcţionarul public poate beneficia de suplimente de plată pentru munca suplimentară şi de premii unice.
    Articolul 6. Salariul de funcţie
    (1) Pentru stabilirea salariilor de funcţie ale funcţionarilor publici în raport cu sarcinile şi atribuţiile funcţiei ocupate, se instituie 23 de grade de salarizare, specificate în anexa nr. 1.
    (2) Gradul de salarizare reprezintă elementul sistemului de salarizare în baza căruia se determină salariul de funcţie pentru funcţionarii publici în dependenţă de diferenţierea lor conform ierarhiei funcţiilor în domeniile respective de activitate.
    (3) Gradele de salarizare pentru funcţiile publice din autorităţile publice sînt indicate în anexele nr. 2 şi nr. 3. Pentru adjuncţii conducătorilor de unităţi şi subdiviziuni nespecificaţi în anexele nr. 2 şi nr. 3, gradul de salarizare se va stabili cu un grad inferior faţă de cel prevăzut pentru conducătorul respectiv. Salariile de funcţie conform treptelor din gradele de salarizare specificate în anexele nr. 2 şi nr. 3 sînt stabilite pentru funcţionarii publici cu studii superioare. Pentru persoanele care nu au nivelul de pregătire necesar, salariile de funcţie corespunzătoare treptelor şi gradelor de salarizare deţinute se aplică cu coeficientul 0,95.
    (4) În funcţie de specificul şi condiţiile de activitate, gradele de salarizare specificate în anexele nr. 2 şi nr. 3 se majorează:
    a) cu un grad – dacă activitatea desfăşurată impune păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care se ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei;
    b) cu unu sau două grade – pentru funcţionarii publici din organele abilitate cu funcţii de control economico-financiar, fiscal, vamal, de control în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, care deţin funcţii de control şi desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă, pe perioada de exercitare a funcţiei;
    c) cu trei grade – pentru funcţionarii publici care activează în localităţile din partea stîngă a Nistrului, în satul Varniţa (raionul Anenii Noi) şi în satele Copanca şi Hagimus (raionul Căuşeni).
Funcţiile publice, modul şi condiţiile de majorare a gradelor de salarizare prevăzute la prezentul alineat se stabilesc de Guvern.
    (5) Pentru diferenţierea salariului de funcţie în dependenţă de performanţa profesională individuală a funcţionarului public, în limitele gradului de salarizare stabilit se instituie trepte de salarizare.
    (6) Treptele de salarizare se stabilesc astfel:
    a) 5 trepte pentru gradele de salarizare 21–23;
    b) 9 trepte pentru gradele de salarizare 1–20.
    (7) Creşterea salariului de funcţie de la o treaptă la alta constituie 7,5% faţă de salariul de funcţie corespunzător treptei I de salarizare pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi 5,0% pentru funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici de execuţie.
    (8) Treapta I de salarizare se acordă funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţie prin concurs.
    (9) Trecerea funcţionarului public într-o treaptă de salarizare superioară se efectuează succesiv, cu condiţia că a activat minimum un an în treapta de salarizare din care avansează şi a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin calificativul „bine” pentru avansarea în treptele II–VI şi, respectiv, minimum 2 ani pentru avansarea în treptele VII–IX.
    (10) Dacă a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale calificativul „satisfăcător”, funcţionarul public rămîne în aceeaşi treaptă de salarizare.
    (11) Salariul de funcţie al funcţionarilor publici care au atins, în gradul respectiv de salarizare, treapta maximală de salarizare (V – pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior, IX – pentru funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici de execuţie) poate fi majorat cu 5% din trei în trei ani dacă performanţele profesionale individuale au fost apreciate cu calificativul „foarte bine” cel puţin de două ori în ultimii trei ani.
    (12) Pentru majorarea salariilor de funcţie în modul prevăzut la alin. (11) se alocă anual mijloace în limita a 3% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare. Funcţionarii publici care vor beneficia de majorare a salariilor de funcţie se desemnează anual, în cursul lunii februarie, în baza rezultatelor obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale în ultimii trei ani. Salariile majorate se aprobă printr-un act administrativ al conducătorului autorităţii publice şi se plătesc începînd cu 1 aprilie a anului în curs.
     Articolul 7. Sporul pentru grad de calificare,
                        grad special şi rang diplomatic
    (1) Sporul lunar pentru grad de calificare, grad special sau rang diplomatic se plăteşte în mărimile specificate în anexa nr. 4.
    (2) Sporul lunar pentru grad de calificare, grad special sau rang diplomatic se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat în funcţia publică.
    Articolul 8. Sporul pentru performanţa colectivă
                       a subdiviziunii/autorităţii publice
    (1) Sporul pentru performanţa colectivă a subdiviziunii/autorităţii publice (în continuare – spor pentru performanţă colectivă) are drept scop stimularea funcţionarilor publici de a obţine rezultate optime la nivel de subdiviziune/ autoritate publică.
    (2) Mijloacele necesare pentru acordarea sporului pentru performanţă colectivă se alocă anual în limita a 10% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice.
    (3) Sporul pentru performanţă colectivă se acordă semestrial conform performanţei colective a subdiviziunii/autorităţii publice pentru semestrul gestionar şi se achită în luna următoare perioadei de gestiune în mărime de:
    – 15% din fondul de salarizare semestrial, calculat în raport cu salariile de funcţie ale personalului din subdiviziunea/autoritatea publică apreciată cu calificativul „foarte bine” la evaluarea semestrială;
    – 10% din fondul de salarizare semestrial, calculat în raport cu salariile de funcţie ale personalului din subdiviziunea/autoritatea publică apreciată cu calificativul „bine” la evaluarea semestrială.
Personalului din subdiviziunea/autoritatea publică care, la evaluarea semestrială, a obţinut calificativele „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu i se acordă spor pentru performanţă colectivă.
    (4) Evaluarea performanţei subdiviziunilor/autorităţilor publice în ansamblu se efectuează la finele semestrului în curs conform criteriilor stabilite de Guvern, de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) Sporul pentru performanţă colectivă se stabileşte diferenţiat pentru fiecare funcţionar public de către conducătorul subdiviziunii/autorităţii publice, în limitele sumei calculate conform alin. (3) şi în funcţie de aportul fiecăruia la obţinerea rezultatelor planificate. În cazul conducătorilor de subdiviziuni, sporul se stabileşte de către conducătorul care coordonează nemijlocit activitatea acestora sau, după caz, de către conducătorul autorităţii publice.
    (6) Sporul pentru performanţă colectivă nu se acordă funcţionarilor publici care pe parcursul perioadei de gestiune au desfăşurat o activitate de serviciu necorespunzătoare ori au fost sancţionaţi disciplinar. În cazul suspendării de către instanţa de judecată a actului administrativ de sancţionare a funcţionarului, sporul se va acorda în condiţiile alin. (5).
    Articolul 9. Suplimentele de plată pentru
                       munca suplimentară
    (1) Pentru activitate suplimentară, funcţionarul public are dreptul la:
    a) plată pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor din fişa postului;
    b) suplimente pentru executarea unor sarcini suplimentare lucrului de bază şi pentru executarea obligaţiilor unui funcţionar public temporar absent.
    (2) Plata orelor prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile specificate la art. 19 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (3) Suplimentele pentru executarea unor sarcini suplimentare lucrului de bază şi pentru executarea obligaţiilor unor funcţionari publici temporar absenţi se stabilesc pe parcursul lunii gestionare funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie în funcţie de volumul real de lucrări executate. Cuantumul suplimentelor menţionate nu va depăşi salariul de funcţie pentru funcţia cumulată a funcţionarului public absent. Funcţionarii publici de conducere pot cumula doar funcţii de execuţie.
    (4) Pentru executarea de către locţiitorul titular a obligaţiilor conducătorului temporar absent suplimente nu se plătesc. În cazul în care exercită obligaţiile conducătorului temporar absent fără a fi locţiitor titular şi fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, funcţionarul public va primi salariul de funcţie al conducătorului absent. Dacă îndeplineşte obligaţiile unei persoane temporar absente care deţine o funcţie de demnitate publică, funcţionarul public va primi salariul lunar al persoanei absente.
    (5) Autorităţile publice locale pot stabili funcţionarilor publici, în condiţiile legii, din contul veniturilor obţinute din taxe şi impozite locale în anul curent financiar, plăţi suplimentare în mărime de pînă la patru salarii de funcţie pe an, în modul şi condiţiile stabilite de Guvern. Plăţile suplimentare menţionate se vor acorda în baza unui regulament intern, elaborat în conformitate cu condiţiile stabilite de Guvern şi aprobat prin decizie a consiliului local respectiv.
    Articolul 10. Premiul anual
    (1) Funcţionarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv.
    (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul funcţionarilor publici care au fost sancţionaţi disciplinar în anul pentru care se face premierea. În cazul suspendării de către instanţa de judecată a actului administrativ de sancţionare a funcţionarului, premiul se va acorda în condiţiile alin. (1).
    (3) Premiul anual se plăteşte în anul următor celui pentru care se face premierea.
    Articolul 11. Premiile unice
    Funcţionarii publici pot beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul de funcţie al salariatului premiat.
Capitolul III
STABILIREA SALARIULUI
    Articolul 12. Reguli generale privind stabilirea salariului
    (1) Salariul se stabileşte şi se plăteşte pentru activitatea desfăşurată pe perioada unei luni calendaristice, în timpul normal de muncă, proporţional cu durata efectiv lucrată.
    (2) Salariul funcţionarului public se stabileşte, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de normele sale de aplicare, prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.
    Articolul 13. Salariul de funcţie în cazul asigurării
                         interimatului sau în cazul detaşării
    (1) Funcţionarul public care asigură interimatul funcţiei publice de conducere de nivel superior sau al funcţiei publice de conducere are dreptul la salariul de funcţie corespunzător funcţiei exercitate temporar, stabilit în condiţiile art. 14.
    (2) Funcţionarului public detaşat în interes de serviciu în cadrul altei autorităţi publice i se păstrează salariul de funcţie stabilit pentru funcţia din care a fost detaşat.
    (3) Pe perioada detaşării, funcţionarul public beneficiază, pe lîngă salariul de funcţie, şi de celelalte drepturi acordate personalului din autoritatea publică respectivă, în condiţiile prezentei legi.
    (4) Drepturile acordate pe perioada detaşării sînt suportate de autoritatea publică în care este detaşat funcţionarul public. În caz de imposibilitate a achitării drepturilor salariale de către autoritatea publică în care a fost detaşat funcţionarul public, achitarea se va efectua de către autoritatea care a detaşat salariatul.
    Articolul 14. Salariul de funcţie al funcţionarilor
                         publici promovaţi în funcţie
    (1) Funcţionarii publici promovaţi în funcţie au dreptul la salariul de funcţie stabilit conform gradului de salarizare pentru funcţia publică respectivă pe treapta de salarizare imediat inferioară treptei de salarizare deţinute în funcţia precedentă.
    (2) Dacă salariul de funcţie stabilit în condiţiile alin. (1) este mai mic decît cel acordat pentru funcţia publică din care a fost promovat, funcţionarul public beneficiază de dreptul de a avansa în treapta de salarizare imediat superioară, prin care i se asigură o creştere salarială de cel puţin 5%.
    Articolul 15. Stabilirea salariului de funcţie
                        în situaţii speciale
    (1) Funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi funcţionarii publici de conducere care solicită transferul într-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă au dreptul la salariul de funcţie prevăzut pentru funcţia publică în care vor fi numiţi, corespunzător treptei de salarizare dobîndite în calitate de funcţionar public de conducere de nivel superior sau, după caz, de funcţionar public de conducere.
    (2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de funcţie conform gradului de salarizare pentru funcţia publică în care vor fi numiţi, corespunzător treptei de salarizare dobîndite în funcţia de conducere deţinută anterior.
    (3) Funcţionarii publici transferaţi au dreptul la salariul de funcţie pentru funcţia publică în care vor fi transferaţi, corespunzător treptei de salarizare dobîndite în funcţia deţinută anterior.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reîncadraţi dacă prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.
    (5) Funcţionarii publici de conducere de nivel superior care sînt transferaţi într-o altă funcţie publică au dreptul la salariul de funcţie stabilit la nivelul prevăzut pentru funcţia respectivă, corespunzător treptei de salarizare dobîndite anterior.
    (6) Pentru funcţionarii publici care se vor reîncadra în funcţie publică după punerea în vigoare a prezentei legi, treapta de salarizare se acordă la decizia conducătorului, ţinînd cont de evaluarea anterioară a performanţelor profesionale individuale, dar nu mai înaltă de treapta IV.
    Articolul 16. Revizuirea salariilor de funcţie
                         ale funcţionarilor publici
    (1) Salariile de funcţie stabilite în condiţiile prezentei legi conform gradelor şi treptelor de salarizare, potrivit anexei nr.1, pot fi majorate periodic în funcţie de condiţiile economice concrete şi posibilităţile bugetului public naţional.
    (2) În cazul majorării salariilor de funcţie, funcţionarilor publici li se păstrează treptele de salarizare deţinute anterior.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 17. Intrarea în vigoare
    Prezenta lege intră în vigoare la 1 aprilie 2012, cu excepţia art. 8, care se va pune în aplicare începînd cu acordarea sporului pentru rezultatele semestrului II al anului 2012, şi a art. 10, care se va pune în aplicare începînd cu anul 2013.
    Articolul 18. Reguli privind stabilirea salariilor
                         de funcţie începînd cu anul 2012
    (1) Începînd cu 1 aprilie 2012, salariile de funcţie ale funcţionarilor publici se vor stabili în mărimile specificate în anexa nr. 1, conform gradelor de salarizare corespunzătoare funcţiilor publice incluse în statele de personal ale autorităţilor publice.
    (2) Treptele de salarizare conform gradelor de salarizare corespunzătoare funcţiilor deţinute se acordă, începînd cu 1 aprilie 2012, astfel:
    a) pentru funcţionarii publici în exerciţiul funcţiei la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    - se calculează salariul lunar total cuvenit funcţionarului public conform condiţiilor de salarizare prevăzute de Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi de hotărîrea Guvernului privind salarizarea funcţionarilor publici, cu excluderea sporului pentru grad de calificare, grad special sau rang diplomatic;
    - în baza rezultatului obţinut şi în limitele fondului de salarizare aprobat, conducătorul autorităţii publice stabileşte treapta de salarizare căreia îi corespunde salariul egal sau mai mare decît cel calculat conform subalineatului întîi de la prezenta literă după cum urmează:
    treapta I – funcţionarilor publici cu o vechime în serviciul public realizată după 27 august 1991 de pînă la 2 ani;
    treptele II–V – funcţionarilor publici cu o vechime în serviciul public realizată după 27 august 1991 de la 2 la 15 ani; 
    treptele V–VII – funcţionarilor publici cu o vechime în serviciul public realizată după 27 august 1991 de peste 15 ani; 
    b) pentru funcţionarii publici numiţi în serviciul public începînd cu 1 aprilie 2012, treapta de salarizare se stabileşte conform art. 6 alin. (8) şi/sau art. 15 din prezenta lege.
    (3) Gradele şi treptele de salarizare astfel stabilite se fixează prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice în schema de încadrare a autorităţii şi în dosarele personale ale funcţionarilor publici.
    (4) Avansarea funcţionarului public în treptele de salarizare următoare se va efectua în modul prevăzut la art. 6 din prezenta lege.
    (5) La determinarea de la 1 aprilie 2012 a treptelor de salarizare, treptele de salarizare IV–V pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi, respectiv, treptele VIII–IX pentru funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici de execuţie nu se vor acorda, ele urmînd să fie aplicate ulterior în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
    Articolul 19. Asigurarea menţinerii veniturilor
                         salariale ale funcţionarilor publici
    (1) În cazul în care, pentru unii funcţionari publici, prin aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Legii nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, salariul total calculat este mai mic decît salariul total calculat funcţionarilor publici respectivi la data intrării în vigoare a prezentei legi conform condiţiilor de salarizare în vigoare prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi de hotărîrea Guvernului privind salarizarea funcţionarilor publici, acestora li se va plăti diferenţa de salariu pe perioada de activitate în autoritatea publică respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie mai înaltă.
    (2) Diferenţa de salariu se va calcula şi se va plăti pe perioada exercitării în continuare de către funcţionarul public a sarcinilor în cadrul autorităţii publice respective în modul prevăzut la art. 38 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    Articolul 20
    Guvernul:
    a) în termen de 6 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) în termen de 8 luni, va adopta actele normative necesare executării prezentei legi;
    c) în termen de 24 de luni, va realiza evaluarea funcţiilor publice şi, după caz, va propune Parlamentului modificări şi/sau completări ale sistemului de gradare a funcţiilor publice.
    Articolul 21
    Pînă la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, actele legislative în vigoare, precum şi orice alte prevederi cu privire la salarizarea funcţionarilor publici se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.
    Articolul 22
    Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, la elaborarea oricăror acte legislative, se interzice includerea în ele a prevederilor ce ţin de salarizarea funcţionarilor publici.
    Articolul 23
    Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 48. Chişinău, 22 martie 2012.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4