HGA710/2012
ID intern unic:  344851
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 710
din  26.09.2012
privind salarizarea personalului care efectuează
deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor
judecătoreşti,
a procuraturii şi a autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale
Publicat : 28.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 205-207     art Nr : 766
    Abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18

    MODIFICAT
    HG879 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.931; în vigoare 17.09.18
   
HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589
    HG666 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.767
    HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381
    HG1047 din 14.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1133
    HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614
    HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14    În vederea executării Legii nr.163 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169a,  art. 567), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabilesc, începînd cu 1 septembrie 2012, salariile de funcţie pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform anexei nr.1.
    2. Salariile de funcţie pentru adjuncţii conducătorilor de subdiviziuni se stabilesc cu o reducere de 5-10% faţă de salariul de funcţie prevăzut pentru conducătorii respectivi. Mărimea concretă a reducerii se determină de către conducătorul unităţii bugetare, după consultarea conducătorului subdiviziunii respective.
    3. Personalul de deservire tehnică care îşi desfăşoară activitatea în autorităţile publice din localităţile din partea stîngă a Nistrului, în satul Varniţa (raionul Anenii Noi) şi în satele Copanca şi Hagimus (raionul Căuşeni) beneficiază de spor în mărime de pînă la 30% din salariul de funcţie.
    4. Sporurile sau suplimentele ce ţin de specificul de activitate (pentru cumularea de funcţii, extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului lucrărilor executate; pentru exercitarea unor servicii suplimentare lucrului de bază sau a obligaţiilor unui lucrător temporar absent; pentru munca prestată în timp de noapte; alte suplimente cu caracter stimulator şi de compensare prevăzute de legislaţie) se stabilesc în modul şi în condiţiile prevăzute în art.30 al Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    5. În scopul stimulării personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţii publice în care activează, conducătorilor instanţelor judecătoreşti, ai procuraturii, ai autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale li se acordă dreptul să premieze lunar personalul respectiv  şi să le acorde ajutor material.
    În scopul premierii se utilizează mijloacele fondului de salarizare în cuantum de 20% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice pe funcţiile de deservire tehnică, iar pentru acordarea ajutorului material se utilizează  un fond mediu lunar de salarizare pe an.
    Mărimea concretă a premiului lunar se stabileşte salariaţilor, în limitele mijloacelor alocate în acest scop, diferenţiat, în funcţie de aportul personal, fără limitarea sumei premiului plătit unui salariat.
    Ajutorul material se acordă, în baza cererii scrise, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu.
    Ajutorul material acordat salariaţilor se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor în care salariatul şi-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) şi e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) şi i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) şi u) ori a fost înmatriculat la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin. (2) din Codul Muncii.

    [Pct.5 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

    6. Pentru activitatea desfăşurată, personalul care efectuează deservirea tehnică beneficiază de premiu anual în cuantumul unui salariu lunar de funcţie, calculat proporţional cu timpul efectiv lucrat.
    Premiul anual se plăteşte în luna februarie a anului următor anului pentru care se face plata.
    Conducătorul instanţei judecătoreşti, al procuraturii, al autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, după consultarea reprezentanţilor salariaţilor, dispune de dreptul de a reduce sau de a anula premiul pentru salariaţii care, pe parcursul anului, au desfăşurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.
    61.  Personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurilor organizaționale din sfera lor de competență beneficiază de plăți de stimulare. Plățile de stimulare se achită lunar din contul mijloacelor alocate anual pentru alte plăți de stimulare în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și din contul economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, concomitent cu plata salariului, și se stabilesc separat pentru fiecare persoană, proporţional salariului de funcție, conform următoarei formule:


    unde:
    PS – plăți de stimulare pentru o persoană;
    S  – salariul de funcție al personalului care efectuează deservirea tehnică, stabilit în anexa nr. 1;
    E – valoarea totală a mijloacelor alocate pentru alte plăți de stimulare și a economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, calculate pentru luna de calcul al plăților de stimulare;
    FS – fondul total de salarii lunare/de funcție/de bază prevăzute în schema de încadrare a autorității publice pentru luna de calcul al plăților de stimulare.
    [Pct.61 introdus prin HG666 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.767]
    62. Personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea autorităților administrației publice locale beneficiază lunar de plăți de stimulare în mărime de pînă la 15% din salariul de funcție. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului de funcție stabilit în anexa nr. 1, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităților respective.
     [Pct.62 introdus prin HG879 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.931; în vigoare 17.09.18]
    7. Personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale poate beneficia, din contul şi în limitele fondului de salarizare alocat pe anul respectiv, de premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, al căror cuantum în fiecare caz nu va depăşi salariul de funcţie lunar al salariatului premiat.
    8. Salarizarea muncitorilor încadraţi în autorităţile menţionate la pct. 1 se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art. 431).
    9. În cazurile în care, pentru unii salariaţi, care pînă la 1 ianuarie 2010 deţineau o funcţie publică, după 1 ianuarie 2010 au deţinut aceeaşi funcţie, dar avizată ca „post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice”, iar odată cu adoptarea Legii nr.163 din 11 iulie 2012 titlul postului s-a schimbat, dar atribuţiile de serviciu au rămas aceleaşi, salariile de funcţie, incluzînd plata premiului lunar, prevăzute de prezenta hotărîre, vor fi mai mici decît salariul de funcţie, incluzînd sporurile şi premiile pentru activitatea curentă prevăzute în actele normative la data de 31 decembrie 2009, acestora li se va plăti diferenţa de salariu pe perioada de activitate în autoritatea publică respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o  funcţie superioară.
    10. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 710. Chişinău, 26 septembrie 2012.


Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr. 710

din 26 septembrie 2012
 
Salariile de funcţie

pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi

asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii

şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

 
Funcţia

Salariul de funcţie, lei

Organele centrale

Organele teritoriale
Şef direcţie
        tehnologii informaţionale
        alte domenii
4200
3600
3700
3300
Şef secţie
       tehnologii informaţionale
       alte domenii
3700
3300
3200
2700

Şef secţie în cadrul direcţiei

       tehnologii informaţionale
      alte domenii
3300
3000
2900
2500
Şef serviciu
       tehnologii informaţionale
       alte domenii
2800
2600
2400
2200

Şef bibliotecă, şef sală de lectură, şef sală de audienţe, şef arhivă, şef birou de dactilografiere, şef expediere

1650
1600
Intendent, şef depozit, şef birou de copiere şi multiplicare
1550
1500

Analist principal sisteme informatice, programator principal, inginer principal exploatare a sistemelor informaţionale, inginer principal securitate informaţională; administrator principal: baze de date, reţea de calculatoare, sisteme informatice  

2300
2200

Analist superior sisteme informatice, programator superior, inginer superior exploatare a sistemelor informaţionale, inginer superior securitate informaţională; administrator superior: baze de date, reţea de calculatoare, sisteme informatice  

2100
2000

Analist sisteme informatice, programator, inginer exploatare a sistemelor informaţionale, inginer securitate informaţională; administrator: baze de date, reţea de calculatoare, sisteme informatice  

2000
1900

Ingineri principali de toate specialităţile, economist principal, contabil principal, contabil-casier principal, traducător principal, redactor principal, merceolog principal     

2100
2000

Ingineri superiori de toate specialităţile, economist superior, contabil superior, contabil-casier superior, traducător superior, redactor superior, merceolog superior 

1900
1800

Ingineri de toate specialităţile, economist, contabil, contabil-casier, traducător, redactor, merceolog

1800
1700

Tehnicieni superiori cu studii medii de specialitate din toate domeniile 

1700
1600

Tehnicieni cu studii medii de specialitate din toate domeniile

1600
1550

Secretar responsabil colegiu

1500
1450

Secretar al conducătorului (cu excepţia celor specificaţi în anexa nr. 12 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar).

1500
1450

Custode superior fonduri, statistician superior, inspector superior

1600
1550

Statistician, inspector, dispecer, casier, custode fonduri, operator introducere, validare şi prelucrare date

1500
1450

Administrator, intendent clădire, stenografă, secretară-stenografă, dactilografă, secretară prelucrare texte computer

1500
1450

Arhivar, restaurator materiale de arhivă şi bibliotecă

1400
1350
Curier, expeditor, persoană de serviciu la biroul de permise
1350
1300
Personalul cancelariei
 
 
Şef cancelarie, şef secretariat
2400
2300

Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor 

1800
1700

Inspector controlul asupra executării hotărîrilor

1600
1550

Secretar administrativ superior

1600
1550
Secretar administrativ
1500
1450
    Note:

    1. Salariile de funcţie pentru personalul de deservire tehnică din Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelaria de Stat, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Consiliul Concurenţei, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Stat de Arhivă şi din ministere se majorează cu 20% faţă de cele indicate în prezenta anexă.

    2. Specialiştii în tehnologii informaţionale, inclusiv personalul de conducere al subdiviziunii de programare, beneficiază suplimentar de un spor pentru testarea şi întreţinerea aplicaţiilor programatice în mărime de pînă la 20% din salariul de funcţie.

    3. Salariile de funcţie ale dactilografelor care lucrează cu texte în limbi străine (cu excepţia limbii ruse) se majorează cu pînă la 15%, în funcţie de volumul acestor lucrări.

    4. Salariile de funcție pentru personalul de deservire tehnică din Curtea de Conturi Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal se majorează cu 50% față de cele indicate în prezenta anexă.

    [Anexa nr.1 modificată prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]

    [Anexa nr.1 modificată prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]

    [Anexa nr.1 modificată prin HG1047 din 14.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1133]

    [Anexa nr.1 modificată prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]


Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 710
din 26 septembrie 2012


LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă

    1. Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.566).
    2. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1107 din 25 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.157, art.1203).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1408 din 11 decembrie 2006 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.189-192, art.1480).
    4. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.251 din 2 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.271).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.997 din 3 septembrie 2007 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.525 din 16 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1038).
    6. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1025 din 14 septembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.149-152, art.1069).
    7. Punctul 2 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1399 din 12 decembrie 2007 „Cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2008 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1453).
    8. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 17 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.13, art.74).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.560 din 30 aprilie 2008 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.84-85, art.549).
    10. Hotărîrea Guvernului nr.797 din 2 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.122-124, art.815).
    11. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1064 din 18 septembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.177, art.1069).
    12. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.18 din 20 ianuarie 2009 „Cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2009 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11, art.44).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.246 din 1 aprilie 2009 „Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.68, art.297).
    14. Punctul 4 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.807 din 7 decembrie 2009 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.184-186, art.895).
    15. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.20 din 19 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.8-10, art.49).
    16. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.38 din 2 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.18-19, art.75).
    17. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.650 din 20 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.129-130, art.735).
    18. Punctul 5 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 20 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212, art.1110).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 15 decembrie 2010 „Cu privire la completarea anexei nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.247-251, art.1251).
    20. Punctul 4 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.428 din 13 iunie 2011 „Privind aprobarea modificărilor, completărilor şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.99-101, art.491).
    21. Punctul 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 403 din 13 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-125, art. 443).
    22. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.469 din 26 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.131-134, art.514).