OMFM100/2012
ID intern unic:  344858
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 100
din  29.08.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea
auditorilor interni din sectorul public

Publicat : 28.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 205-207     art Nr : 1132     Data intrarii in vigoare : 29.08.2012
    MODIFICAT
   
OMF64 din 12.05.16, MO140-149/27.05.16 art.923; în vigoare 27.05.16
    OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15
    OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14
   
OMF38 din 18.03.14, MO78-79/01.04.14 art.403; în vigoare 01.04.14
   
OMF7 din 17.01.14, MO24-26/31.01.14 art.101; în vigoare 31.01.14
   
OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13


    Întru realizarea prevederilor art.29 litera g) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, cît şi pct.6 subpct.66) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de certificare a auditorilor interni din sectorul public, conform anexei nr.2.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data aprobării.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                 Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 100. Chişinău, 29 august 2012.

Anexa nr.1
la  Ordinul ministrului finanţelor
nr. 100 din 29 august 2012
REGULAMENT
privind certificarea auditorilor interni din sectorul public
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (în continuare – Regulamentul) este elaborat în temeiul art.29 litera g) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.231 – 234 / 730 din 26.11.2010), cît şi pct.6 subpct.66) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.208 – 209 / 1278 din 21.11.2008).
    2. Scopul prezentului Regulament constă în reglementarea procesului de examinare a pregătirii profesionale şi a experienţei practice în domeniul auditului intern a angajaţilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional.
    [Pct.2 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
II. OBIECTUL PREZENTULUI REGULAMENT
    3. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi atribuţiile Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public (în continuare – Comisie), modalitatea de admitere la examenul de calificare, desfăşurarea examenului de calificare, modul de evaluare a rezultatelor şi adoptarea deciziilor, eliberarea, menţinerea şi retragerea certificatului de calificare al auditorului din sectorul public, modul ţinerii Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public (în continuare Registru).
    [Pct.3 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.3 modificat prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI
    4. În scopul certificării în domeniul auditului intern în sectorul public, Ministerul Finanţelor instituie o Comisie, care activează în baza prezentului Regulament. Membrii Comisiei sînt specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor şi al altor instituţii publice, precum şi reprezentanţi ai mediului academic din domeniul economico-financiar.
    [Pct.4 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.4 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    5. Componenţa nominală a Comisiei se numeşte prin ordin al ministrului finanţelor şi este formată din şapte membri permanenţi şi patru membri supleanţi, selectaţi în ordine succesivă, care vor înlocui membrii Comisiei aflaţi în conflict de interese cu pretendenţii la examenul de calificare, precum şi în cazul subordonării directe a pretendentului. În caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, care corespund cerinţelor stipulate în punctul 51.
    [Pct.5 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.5 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    [Pct.5 modificat prin OMF38 din 18.03.14, MO78-79/01.04.14 art.403; în vigoare 01.04.14]
    51. Membrii Comisiei corespund următoarelor cerinţe:
    a) studii superioare în domeniul economico-financiar, management, drept sau tehnologii informaţionale;
    b) posedarea limbii de stat.
    [Pct.51 introdus prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    52. Membrii şi secretarul Comisiei se numesc pe un termen de trei ani calendaristici şi pot fi reconfirmaţi ulterior nu mai devreme de trei ani de la data expirării celui de-al doilea termen.
    [Pct.52 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.52 introdus prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    53. Membru al Comisiei nu poate fi persoana, care exercită concomitent funcţia de membru al Consiliului controlului financiar public intern.
    [Pct.53 introdus prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    54. Membrul Comisiei, care se află în conflict de interese cu pretendentul, care aplică la examenul de calificare, declară în scris acest aspect, semnînd, în acest sens, o Declaraţie cu privire la conflictul de interese (conform anexei nr.8), şi nu participă la exercitarea atribuţiilor Comisiei, expuse în punctul 8, lit.a) -  g).
    [Pct.54 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.54 introdus prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    6. În funcţia de secretar al Comisiei este numit un angajat al Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor.
    [Pct.6 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    7. Şedinţa Comisiei se consideră deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membri.
    8. Membrii Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    [Pct.8 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    a) examinează documentele prezentate de către pretendent pentru admiterea la examenul de calificare;
    b) aprobă lista pretendenţilor admişi la examenul de calificare;
    c) stabilesc data, ora, durata şi locul desfăşurării examenului de calificare;
    c1) examinează şi aprobă testul-grilă;
    [Pct.8 lit.c1) introdusă prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    d) creează şi implementează un sistem de codificare a testelor;
    e) evaluează probele teoretice şi practice ale pretendenţilor;
    [Pct.8 lit.e) modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    f) semnează formularul de evaluare a probei teoretice, formularul de evaluare a probei practice şi procesul-verbal al rezultatelor examenului de calificare;
    g) examinează şi iau decizii asupra cererilor de contestare primite;
    h) păstrează confidenţialitatea informaţiei obţinute pe parcursul examenului de calificare, semnînd, în acest sens, o Declaraţie de confidenţialitate (conform anexei nr. 9).
    [Pct.8 lit.h) introdusă prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    9. Secretarul Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    [Pct.9 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    a) recepţionează de la pretendenţi şi înregistrează cererea de admitere la examenul de calificare şi documentele necesare prevăzute în punctul 11 al prezentului Regulament;
    [Pct.9 lit.a) modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    b) întocmeşte listele pretendenţilor admişi la proba teoretică şi, ulterior, proba practică a examenului de calificare;
    [Pct.9 lit.b) modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    b1) elaborează proiectul testului-grilă şi asigură confidenţialitatea acestuia;
    [Pct.9 lit.b1) modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.9 lit.b1) introdusă prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    c) întocmeşte formularul de evaluare a probei teoretice, formularul de evaluare a probei practice şi procesul-verbal al rezultatelor examenului de calificare;
    [Pct.9 lit.c) modificată prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
   
c1) anunţă rezulatele examenului de calificare;
    [Pct.9 lit.c1) introdusă prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
   
c2) completează certificatele de calificare;
    [Pct.9 lit.c2) introdusă prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    d) asigură evidenţa şi păstrarea dosarelor personale ale pretendenţilor şi documentelor ce ţin de examinare;
    e) întocmeşte, ţine şi actualizează Registrul;
    [Pct.9 lit.e) modificată prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    f) îndeplineşte alte activităţi necesare pentru buna desfăşurare a procesului de certificare.
IV. ADMITEREA LA EXAMENUL DE CALIFICARE
    10. Examenul de calificare se desfăşoară, cel puţin, 1 dată pe parcursul unui an calendaristic. În acest sens, Ministerul Finanţelor anunţă pe pagina web iniţierea procesului de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public, cît şi termenul limită de depunere a setului de documente.
    [Pct.10 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.10 modificat prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    11. Pretendentul este în drept să aplice la examenul de calificare pe parcursul anului, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente:
    [Pct.11 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.11 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    [Pct.11 modificat prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    a) cererea de admitere la examenul de calificare (conform anexei nr.1) - în original;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    b) carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern - în original şi în copie;
    [Pct.11 lit.b) modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.11 lit.b) modificată prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    c) buletinul de identitate - în original şi în copie;
    [Pct.11 lit.c) modificată prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    d) scrisoare emisă de către conducătorul entităţii, ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie.
    [Pct.11 lit.d) modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.11 lit.d) modificată prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    111. Pretendentul poate aplica pentru obţinerea Certificatului de calificare al auditorului din sectorul public (conform anexei nr.5) sau Certificatului de calificare în domeniu specializat al auditorului din sectorul public (conform anexei nr.6).
    [Pct.111 introdus prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    12. Lista pretendenţilor admişi la examen, data, ora şi locul desfăşurării examenului de calificare se plasează pe pagina web a Ministerului Finanţelor, cel puţin cu cinci zile lucrătoare înainte de desfăşurarea examenului de calificare.
V. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE CALIFICARE
    13. Examenul de calificare se desfăşoară în limba de stat şi constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică.
    [Pct.13 modificat prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    14. Proba teoretică se desfăşoară în baza unui test-grilă structurat pe următoarele module:
    I. Cadrul normativ în domeniul auditului intern
    - Legea privind controlul financiar public intern;
    - Standardele Naţionale de Audit Intern;
    - Normele metodologice de audit intern în sectorul public;
    - Codul etic al auditorului intern.
    II. Managementul financiar şi controlul
    - Mediul de control;
    - Managementul performanţelor şi al riscurilor;
    - Activităţile de control;
    - Informarea şi comunicarea;
    - Monitorizarea şi evaluarea.
    III. Audit în domenii specializate
    - Audit financiar;
    - Audit al performanţei;
    - Audit al tehnologiilor informaţionale.
    [Pct.14 modificat prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    15. Testul-grilă conţine întrebări cu un singur răspuns corect.
    16. În timpul probei teoretice se interzice pretendenţilor să se folosească de alte materiale decît cele repartizate de către Comisie.
    17. Proba practică se desfăşoară ulterior susţinerii probei teoretice, în baza unui interviu în cadrul căruia pretendentul prezintă desfăşurarea practică a unei misiuni de audit intern.
    [Pct.17 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    171. În cazul în care pretendentul nu s-a prezentat la proba practică, acesta este în drept să aplice repetat la examenul de calificare.   
    [Pct.171 introdus prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
   
172. În timpul desfăşurării probei teoretice şi practice în sala de examinare nu sunt prezente alte persoane decît pretendenţii admişi la examen, secretarul şi membrii Comisiei.
    [Pct.172 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    18. În cadrul probei practice se evaluează abilităţile pretendentului privind aplicarea cadrului normativ în următoarele domenii:
    - Planificarea;
    - Lucrul în teren;
    - Raportarea;
    - Urmărirea implementării recomandărilor.
    [Pct.18 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.18 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    19. Întru demonstrarea abilităţilor practice, pretendentul este în drept să dispună şi să prezinte Comisiei, pe parcursul probei practice, un dosar curent aferent unei misiuni de audit intern realizate.
VI. EVALUAREA REZULTATELOR
ŞI ADOPTAREA DECIZIILOR
    20. Testul-grilă se verifică de către membrii Comisiei. Fiecare întrebare din test se apreciază cu 0 (greşit) sau 1 (corect) şi acest punctaj se înscrie în dreptul fiecărei întrebări din testul-grilă. Punctajul acumulat de către pretendent se indică de către Comisiе pe prima foaie a testului în scris, cît şi în Formularul de evaluare a probei teoretice (conform anexei nr.2).
    21. Pentru fiecare domeniu evaluat din proba practică Comisia atribuie maximum 10 puncte şi le înscrie în Formularul de evaluare a probei practice (conform anexei nr.3).
    22. Ulterior desfăşurării probei practice, Comisia înscrie în Procesul-verbal al rezultatelor examenului de calificare (conform anexei nr.4) punctajul acumulat de către fiecare pretendent.
    23. Procesul-verbal al rezultatelor examenului de calificare, cu anexarea Formularului de evaluare a probei teoretice, Formularului de evaluare a probei practice, precum şi a testelor în scris se păstrează într-un dosar separat în cadrul Ministerului Finanţelor.
    24. Pretendentului i se conferă certificat de calificare al auditorului din sectorul public dacă acesta a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările testului-grilă şi a acumulat cel puţin 20 puncte la proba practică.
    [Pct.24 în redacţia OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
   
241. Pretendentului i se conferă certificat de calificare în domeniul specializat al auditorului din sectorul public dacă acesta dispune de certificat de calificare al auditorului din sectorul public, a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările testului-grilă şi a acumulat cel puţin 20 puncte la proba practică.
    [Pct.241 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.241 introdus prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    242. Rezultatele desfăşurării examenului de calificare se plasează pe pagina web a Ministerului Finanţelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării probei practice.
    [Pct.242 introdus prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    25. Pretendentul este în drept să conteste la Comisie decizia asupra rezultatului examenului.
    [Pct.25 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
   
251. Cererea de contestare este depusă de pretendent la secretarul Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor. 
    [Pct.251 introdus prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    252. Secretarul Comisiei înştiinţează membrii Comisiei despre data şi ora desfăşurării şedinţei privind examinarea cererii de contestare, stabilită de către  Preşedintele Comisiei.
    [Pct.252 introdus prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    253. Cererea de contestare, depusă de pretendent, va conţine argumente privind dezacordul cu rezultatele examenului de calificare.
    [Pct.253 introdus prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    254. Comisia examinează aspectele, expuse de către pretendent în cererea de contestare, precum şi rezultatele obţinute de acesta la proba teoretică şi practică.
    [Pct.254 introdus prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    255. Rezultatul contestării se consemnează într-un proces-verbal şi se comunică pretendentului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării deciziei Comisiei.
    [Pct.255 introdus prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    26. În cazul dezacordului pretendentului cu rezultatul contestării depuse la Comisie, decizia asupra rezultatului examenului poate fi contestată în Consiliul controlului financiar public intern, în termen de 30 de zile de la data înştiinţării în scris. La solicitarea Consiliului controlului financiar public intern, secretarul Comisiei va transmite informaţiile corespunzătoare în termen de 2 zile lucrătoare.
    [Pct.26 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
VII. ELIBERAREA, MENŢINEREA ŞI
SUSPENDAREA CERTIFICATULUI

    27. Certificatul de calificare al auditorului din sectorul public şi Certificatul de calificare în domeniul specializat al auditorului din sectorul public se eliberează de către Ministerul Finanţelor.
    28. Termenul de valabilitate al certificatului de calificare al auditorului din sectorul public şi certificatului de calificare în domeniul specializat al auditorului din sectorul public este nelimitat, cu condiţia menţinerii acestora prin dezvoltare profesională continuă.
    29. Întru menţinerea certificatului, deţinătorul acestuia este obligat să-şi asigure diverse forme de dezvoltare profesională continuă, cu o durată de cel puţin 40 ore anual sau prin oferirea instruirilor în calitate de formator în domeniul auditului intern şi managementului financiar şi controlului, cu o durată de cel puţin 20 ore anual, începînd cu anul următor după anul primirii certificatului.
    [Pct.29 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.29 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    [Pct.29 modificat prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    30. Confirmarea orelor de dezvoltare profesională continuă acumulate se face în mod individual de fiecare deţinător al certificatului de calificare prin prezentarea către Comisie a dovezilor de acumulare a orelor respective, nu mai tîrziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune.
    [Pct.30 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.30 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    31. În cazul în care deţinătorul certificatului de calificare nu a satisfăcut cerinţele de menţinere a certificatului, Comisia consideră certificatul suspendat, cu excepţia deţinătorilor, care şi-au întrerupt raporturile de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa lor şi a angajatorului, prezentînd Comisiei, nu mai tîrziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune, dovada respectivă 1.
    __________________________________
    1a) alegere sau numire într-o funcţie de demnitate publică pentru perioada respectivă;
    b) încadrare în cabinetul persoanei ce exercită funcţie de demnitate publică;
    c) concediu de maternitate;
    d) boală sau traumă;
    e) carantină;
    f) încorporare în serviciul militar ori în serviciul civil (de alternativă);
    g) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor de serviciu;
    h) stabilire pe termen determinat a gradului de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă suferit în timpul exerciţiului funcţiei publice, care nu-i permite funcţionarului public exerciţiul acesteia;
    i) în alte circumstanţe prevăzute de lege.

    [Pct.31 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.31 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    32. Decizia de suspendare a certificatului se aduce la deţinătorului certificatului şi a entităţii publice în care acesta activează în scris, de către Ministerul Finanţelor, în termen de 5 zile de la data emiterii.
    [Pct.32 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.32 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    33. Deţinătorul certificatului căruia i s-a suspendat certificatul este în drept să susţină examenul de calificare.
    [Pct.33 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.33 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    34. În cazul schimbării numelui, prenumelui deţinătorului certificatului de calificare, pierderii, deteriorării certificatului, la cererea motivată a deţinătorului/angajatului unităţii de audit intern, Ministerul Finanţelor eliberează un duplicat al certificatului.
    [Pct.34 modificat prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.34 modificat prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
VIII. REGISTRUL AUDITORILOR INTERNI
CERTIFICAŢI DIN SECTORUL PUBLIC
    35. Pentru evidenţa certificatelor eliberate, Ministerul Finanţelor întocmeşte şi ţine Registrul, conform anexei nr.7.
    [Pct.35 modificat prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    36. Ministerul Finanţelor asigură actualizarea şi publicarea periodică pe pagina web a Registrului.
    37. Registrul cuprinde:
    a) numărul de ordine;
    b) numele şi prenumele deţinătorului certificatului de calificare;
    [Pct.37 lit.b) modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.37 lit.b) modificată prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
    c) numărul şi data emiterii certificatului de calificare al auditorului din sectorul public şi certificatului de calificare în domeniu specializat al auditorului din sectorul public;
    [Pct.35 lit.c) modificată prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    [Pct.35 lit.d) exclusă prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]
    e) date privind suspendarea certificatului;
    f) denumirea entităţii publice în care activează deţinătorul certificatului de calificare;
    [Pct.37 lit.f) modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Pct.37 lit.f) modificată prin OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
   
g) note.
    [Pct.37 lit.g) introdusă prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Anexa nr.3 modificată prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]

   
anexa nr.5

    anexa nr.6


   
anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Anexa nr.7 în redacţia OMF85 din 14.06.13, MO135/25.06.13 art.924; în vigoare 25.06.13]

   
anexa nr.8
    [Anexa nr.8 introdusă prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]

   
anexa nr.9
    [Anexa nr.9 introdusă prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
Anexa nr.2
la  Ordinul ministrului finanţelor
nr. 100 din 29 august 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei de certificare a auditorilor
interni din sectorul public
    Veronica URSU        -  secretar de stat al Ministerului Finanţelor,
                                         preşedintele Comisiei;
    Nina ONOFREI        -  şef al Direcţiei generale metodologie,
                                         planificare şi analiză, Curtea de Conturi;
    Viorica PRICOP        -  şef adjunct al Direcţiei de armonizare a
                                          controlului financiar public intern, şef al
                                          Serviciului de armonizare a auditului intern
                                          în sectorul public, Ministerul Finanţelor;
    Ion BORTA                -  vicedirector al Inspecţiei financiare din
                                          subordinea Ministerului Finanţelor;
    Aliona BÎRCĂ            -  doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                          Catedra contabilitate, Academia de Studii
                                          Economice din Moldova;
    Svetlana DASCAL     -  şef al Direcţiei generale audit intern,
                                          Casa Naţională de Asigurări Sociale;
    Anton CERNEI          -   şef al Direcţiei audit intern, Inspectoratul
                                           Fiscal Principal de Stat;
    Ana LUCA                 -   şef al Direcţiei audit intern, Serviciul Vamal,
                                           membru supleant al Comisiei;
    Roman VITIUC          -   şef al Secţiei audit operaţional, Direcţia audit
                                           intern, Primăria municipiului Chişinău, membru
                                           supleant al Comisiei;
    Ludmila POPA            -   şef-adjunct al Direcţiei audit intern, Ministerul
                                           Finanţelor, membru supleant al Comisiei;
    Sergiu CÎRLIC            -  şef al Serviciul audit intern, Compania Naţională
                                           de Asigurări în Medicină, membru supleant al
                                            Comisiei;
    Petru BABUCI            -  şef al Serviciului de armonizare a managementului
                                            financiar şi controlului în sectorul public, Direcţia
                                            de armonizare a controlului financiar public intern,
                                            Ministerul Finanţelor, secretar al Comisiei.
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF64 din 12.05.16, MO140-149/27.05.16 art.923; în vigoare 27.05.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF195 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2392; în vigoare 11.12.15]
    [Anexa nr.2 în redacția OMF171 din 12.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1852; în vigoare 19.12.14]
   
[Anexa nr.2 modificată prin OMF38 din 18.03.14, MO78-79/01.04.14 art.403; în vigoare 01.04.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF7 din 17.01.14, MO24-26/31.01.14 art.101; în vigoare 31.01.14]