*OIFPS446/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  345106
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 446
din  21.06.2012
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare
a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale
Publicat : 29.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 802
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, întru executarea prevederilor art.1181 din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, conform anexei.
    2. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi ÎS „Fiscservinform”.
    3. Direcţia metodologia administrării fiscale va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUIFISCAL
    PRINCIPAL DE STAT                                                          Nicolae PLATON

    Nr. 446. Chişinău, 21 iunie 2012.

Anexă
la Ordinul IFPS nr. 446
din 21 iunie 2012

Instrucţiune
 privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în
Registrul general electronic al facturilor fiscale

I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta Instrucţiune este elaborată întru executarea prevederilor art.1181 din Codul fiscal şi reglementează modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (În continuare - Registru).
    2. Noţiuni generale:
    Registrul general electronic al facturilor fiscale – registru electronic constituit şi administrat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care, conform regulilor stabilite de art.1181 din Codul fiscal, se înregistrează facturile fiscale.
    Factură fiscală – formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA.
    Furnizor – persoană, înregistrată în calitate de subiect impozabil cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal, care efectuează livrarea impozabilă de mărfuri (servicii).
    Cumpărător (beneficiar) –  persoană fizică sau juridică căreia i se livrează valori materiale sau căreia i se prestează servicii.
    Utilizator – persoana ce are statut de utilizator al serviciilor electronice fiscale în baza acordurilor încheiate cu ÎS „Fiscservinform”.
    Operator – Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”, desemnată în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin Hotărîrea Guvernului nr.344 din 30.04.2009 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial nr.89-90/402 din12.05.2009).
    3. Subiecţii care au obligaţia de a înregistra în Registru facturile fiscale eliberate sînt:
    a) începînd cu 1 iulie 2012 - subiecţii impunerii cu TVA, care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;
    b) începînd cu 1 ianuarie 2013 - toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;
    c) începînd cu 1 ianuarie 2014 - toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 10 000 lei.
    Subiecţii impunerii cu TVA care nu întrunesc condiţiile enumerate în lit.a), b) şi c) nu sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registru.
    4. Valoarea impozabilă a livrării impozabile, în baza căreia factura fiscală urmează a fi înregistrată în Registru, conform art.97 din Codul fiscal, o constituie valoarea impozabilă a livrării impozabile achitată sau care urmează a fi achitată (fără TVA).
    5. Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registru pînă la ora 23:59:59 a zilei în care aceasta a fost eliberată. Momentul înregistrării facturii fiscale în Registru se consideră momentul acceptării acesteia în Registru.
    Faptul acceptării înregistrării facturii fiscale în Registru se aduce la cunoştinţa furnizorului prin notificarea de acceptare a facturii fiscale prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în Registru care conţine data şi ora exactă de acceptare.
    6. Facturile fiscale eliberate la documentarea retururilor, valoarea cărora depăşeşte mărimile stabilite în art.1181 din Codul fiscal, corespunzător datelor stabilite în acesta, urmează a fi înregistrate în Registru.
    7. Cumpărătorul este în drept să verifice faptul înregistrării de către furnizor a facturii fiscale în Registru, precum şi faptul corespunderii datelor din factura fiscală prezentată (eliberată) de furnizor cu datele din Registru.
    Posibilitatea verificării o au doar cumpărătorii înregistraţi şi doar după autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md.
    Cumpărătorul are posibilitatea de a verifica numai datele privind facturile fiscale prezentate (eliberate) acestuia de către furnizor.
II. Modul de înregistrare a facturilor fiscale în
Registrul general electronic al facturilor fiscale

    8. Înregistrarea facturilor fiscale în Registru de către furnizori, precum şi verificarea  de către cumpărători a faptului corespunderii datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registru, se efectuează prin intermediul intrării autorizate în „Biroul virtual al contribuabilului”, în rubrica „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, accesînd portalul www.servicii.fisc.md.
    9. Introducerea datelor în Registru se efectuează cu reflectarea obligatorie a următoarelor date din factura fiscală:
    a) seria şi numărul facturii fiscale;
    b) codul fiscal al cumpărătorului (beneficiarului);
    c) data eliberării facturii fiscale;
    d) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii fiscale;
    e) valoarea totală fără TVA pe factura fiscală;
    f) suma totală a TVA pe factura fiscală.
    10. Semnarea datelor facturilor fiscale pentru înregistrare în Registru se realizează prin utilizarea semnăturii digitale emise în condiţiile legislaţiei în vigoare sau prin utilizarea semnăturii electronice de autentificare emise de Operator şi utilizate de contribuabil în cadrul serviciului „Declaraţie electronică”. Semnăturile electronice de autentificare emise de Operator pot fi utilizate numai în relaţia cu organul fiscal.
    11. Se permite (admite) înregistrarea în Registru doar a valorii totale a indicatorilor din factura fiscală, fără divizarea pe tipuri de componente ale livrării reflectate în aceasta.
    12. Facturile fiscale anulate pe suport de hîrtie, urmează a fi anulate de către furnizor şi în Registru. Anularea înregistrării urmează a se efectua în aceeaşi zi în care are loc anularea facturii fiscale.
Anularea înregistrării facturii fiscale în Registru se admite doar cu condiţia anulării exemplarelor 1 şi 2 ale facturii fiscale.
    13. Corectarea datelor înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registru se asigură prin anularea înregistrării anterioare a facturii fiscale şi reînregistrarea acesteia.
    Data înregistrării în Registru a facturii fiscale după reînregistrarea acesteia se consideră data înregistrări iniţiale.
    14. La anularea înregistrării facturii fiscale în Registru se indică motivul anulării (anularea facturii fiscale pe suport de hîrtie, corectarea înregistrării anterioare a facturii fiscale în Registru, alt motiv).
Operatorul va asigura păstrarea în sistem a înscrierilor referitoare la facturile fiscale înregistrarea cărora a fost ulterior anulată, cu indicarea motivului anulării.
III. Dispoziţii finale
    15. Accesul la Registru, înregistrarea facturilor fiscale în acesta de către furnizori, precum şi verificarea  de către cumpărători a faptului corespunderii datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registru, se asigură gratuit.
    16. Agenţii economici care utilizează programele de evidenţă contabilă, precum: “1C”, “Wizcount”, “Acounting”, “Saga - C” şi “Nibocont”, vor putea importa în Registru datele pregătite în prealabil în programele de evidenţă contabilă sus-menţionate.
    17. Dacă la efectuarea livrărilor prevăzute la art.104 lit.a) din Codul fiscal, furnizorul prezintă (eliberează) factura fiscală, aceasta, în temeiul art.1181 din Codul fiscal, urmează a fi înregistrată în Registru în termenul stabilit.