LPM130/2012
ID intern unic:  345127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 130
din  08.06.2012
privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă
Publicat : 26.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 721     Data intrarii in vigoare : 26.10.2013
    MODIFICAT
   
LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19
    LP217 din 25.10.18, MO441-447/30.11.18 art.693; în vigoare 30.12.18
   
LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661
    LP14 din 26.02.16, MO68/22.03.16 art.109
    RMO36 din 22.02.13, MO36-40/22.02.13, pag.12     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare
    (1) Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi de muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, folosirea acestor arme şi muniţii şi operaţiunile cu ele sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Prezenta lege nu se extinde asupra regimului armelor militare din dotarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, al căror regim este reglementat prin legi şi acte normative speciale.
    (3) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte conţin alte reguli decît cele prevăzute de legislaţia naţională privind armele şi muniţiile, se aplică prevederile  tratatelor internaţionale.
    (4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.1 al.(4) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    noţiuni de bază:
    armă – obiect sau dispozitiv, conceput sau adaptat, prin care un plumb, un glonţ ori un alt proiectil sau o substanţă nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare, pot fi descărcate cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul unor alţi agenţi propulsori, în măsura în care se regăseşte în una din categoriile prevăzute la anexa nr. 1;
    armă albă – obiect sau dispozitiv care poate pune în pericol sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi: baioneta, sabia, spada, floreta, cuţitul, arbaleta şi arcul. Această noţiune include doar cuţitele a căror grosime a lamei depăşeşte 2,6 mm sau a căror lungime a lamei depăşeşte 95 mm;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    armă de foc – armă portabilă cu ţeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonţ ori un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie. Se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc şi, ca urmare a construcţiei sale ori a materialului din care este confecţionat, poate fi transformat în acest scop. În sensul prezentei legi, în definiţia armelor de foc nu sînt incluse armele prevăzute la categoriile C şi D din anexa nr. 1;
    aplicare a armei de foc – executare a tragerii cu armă de foc;
    componentă esenţială de armă de foc – mecanism de închidere, cameră a cartuşului şi/sau ţeavă a armei de foc care, în calitate de obiecte separate, sînt incluse în categoria armelor de foc pe care sînt montate ori sînt concepute să fie montate;
    dezactivare a armelor – ansamblu de operaţiuni efectuate asupra armelor de către un armurier licenţiat în domeniul de reparaţie a armelor pentru a le modifica şi a le transforma în mod ireversibil în arme definitiv nefuncţionale;
    fabricare ilicită de arme de foc – fabricare sau montare fără înregistrare a armelor de foc, a pieselor sau a muniţiilor aferente din orice componente esenţiale traficate ilicit, fără o autorizaţie eliberată în modul stabilit de către o autoritate competentă a statului în care are loc fabricarea sau asamblarea fără înregistrare sau fără marcare a armelor de foc asamblate la data fabricării lor în conformitate cu cerinţele stabilite;
    marcaj – totalitate a elementelor codului simbolic imprimat în mod special pe suprafaţa metalului, cu protecţia lui informaţională în formă de matrice ireproductibilă;
    marcator de paintball – dispozitiv pneumatic care, pentru aruncarea bilelor de paintball (proiectil), foloseşte forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie-recipient, avînd destinaţie sportivă şi de agrement, alta decît tirul sportiv;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP217 din 25.10.18, MO441-447/30.11.18 art.693; în vigoare 30.12.18]
    bilă de paintball – proiectil de calibrul 0.68 sau 0.50, de folosinţă unică (capsulă biodegradabilă din gelatină, umplută cu vopsea solubilă în apă), destinat folosirii într-un marcator de paintball;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP217 din 25.10.18, MO441-447/30.11.18 art.693; în vigoare 30.12.18]
    modificare ilicită a construcţiei armelor – schimbarea sau transformarea, fără autorizaţia corespunzătore sau cu încălcarea procedurii stabilite, a pieselor sau componentelor esenţiale ale armei (ţeava, închizătorul, mecanismul de dare a focului), care creează posibilitatea utilizării armei în alte scopuri decît cele prevăzute de producător, cum ar fi: retezarea ţevilor la armele lungi pînă la o lungime mai mică de 500 mm; adaptarea armelor pentru  montarea dispozitivelor pentru reducerea zgomotului provocat de tragerea unui foc de armă; modificarea mecanismului de dare a focului pentru a permite efectuarea unor trageri în serii; modificarea construcţiei armelor cu pat pliant, astfel încît să fie posibilă efectuarea tragerilor atunci cînd patul este strîns; înlocuirea sau modificarea percutorului, ghearei extractoare şi a peretelui frontal al închizătorului; înlocuirea ţevii sau modificarea canalului ţevii;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    muniţie – ansamblu format din tubul cartuşului, încărcătura de azvîrlire, capsa de aprindere şi, după caz, din proiectil;
    omologare – procedură de evaluare a conformităţii prin care se determină respectarea cerinţelor esenţiale de securitate, stabilite prin normative, standarde sau prin reglementări tehnice;
    operaţiune cu arme şi muniţii – import, export, reexport, tranzit, introducere în ţară, scoatere din ţară, producere, confecţionare, asamblare, experimentare, vînzare, cumpărare, transport, transfer, transbordare, depozitare, păstrare, casare şi distrugere a armelor şi a muniţiilor, examinare tehnică periodică, prelucrare, completare, testare, verificare, dezactivare şi reparare a armelor;
    piesă de armă de foc – orice element sau element de înlocuire, special conceput pentru o armă de foc, esenţial pentru funcţionarea acesteia şi anume: ţeava, recuperatorul, manşonul mobil sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă;
    Registru de stat al armelor – totalitate a datelor sistematizate despre armele cu destinaţie civilă autorizate pe teritoriul Republicii Moldova şi despre titularii lor de drept;
    reparare a armelor – ansamblu de operaţiuni efectuate asupra armelor defectate pentru a le readuce în starea care să le asigure securitatea funcţionării conform destinaţiei, fără modificarea construcţiei lor;
    tir de tragere – încăpere sau teren, special amenajate,  în care se desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi se execută probe de tragere cu arme de foc lungi ori scurte sau cu aer comprimat, cu arcul sau cu arbaleta, autorizate să funcţioneze de subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne;
    trafic ilicit cu arme de foc şi cu muniţii aferente – achiziţionare, vînzare, livrare, mutare sau transfer al armelor de foc, al pieselor sau al muniţiilor aferente din sau prin teritoriul unui stat către teritoriul unui alt stat dacă oricare dintre statele respective nu autorizează acest lucru în conformitate cu procedura stabilită sau dacă armele de foc asamblate nu sînt marcate în conformitate cu cerinţele prescrise;
    noţiuni privind categoriile de arme şi de muniţii:
    arme şi muniţii interzise – arme şi muniţii din categoria A, conform anexei nr. 1, a căror procurare, deţinere, port şi folosire sînt interzise persoanelor fizice şi juridice;
    armă şi muniţii letale  – armă şi muniţii din categoria B lit. a)–l) şi n), conform anexei nr. 1, prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor;
    [Art.2 noţiunea modificată prin RMO36 din 22.02.13, MO36-40/22.02.13, pag.12]
    armă şi muniţii neletale – armă şi muniţii din categoria B lit. m) şi din categoria C, conform anexei nr. 1, care au scop utilitar sau care sînt destinate pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încît, utilizate fiind, să nu se cauzeze moartea persoanelor;
    noţiuni privind clasificarea armelor conform destinaţiei:
    arme militare – arme destinate uzului militar, orice alte arme din dotarea organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi a unităţilor aflate în subordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative;
    arme civile – arme, dispozitive, mijloace materiale proprietate privată sau de stat destinate (adaptate) uzului civil, apte din punct de vedere tehnic pentru vătămarea sau imobilizarea unei persoane ori a unui animal, pentru practicarea sportului sau a vînatului, pentru autoapărare, apărare şi pază a bunurilor şi valorilor sau pentru imitarea proprietăţilor lor de luptă;
    noţiuni privind clasificarea armelor civile din punctul de vedere al destinaţiei:
    armă de apărare şi pază – armă de foc scurtă, recunoscută în condiţiile prevăzute de lege, destinată pentru apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi a bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau juridice;
    armă de autoapărare – armă letală şi neletală scurtă (cu excepţia armei cu aer comprimat), recunoscută în condiţiile legii, special confecţionată pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau proiectile din cauciuc sau glonţ, în scop de autoapărare;
    armă de aruncare – armă destinată pentru nimicirea cu proiectile a obiectivelor la distanţă, a căror mişcare orientată se obţine folosind forţa musculară a omului sau forţa unui dispozitiv special adaptat;
    armă de asomare – armă utilitară, folosită pentru imobilizarea animalelor prin supunerea acestora la un şoc mecanic în scopul sacrificării ulterioare;
    armă de colecţie – armă destinată a fi piesă de muzeu, precum şi arme aflate sau nu în stare de funcţionare ce constituie rarităţi sau care au valoare istorică, documentară, ştiinţifică sau artistică;
    armă de recuzită – armă special confecţionată, fabricată sau devenită inofensivă ca urmare a modificării ei de către un armurier licenţiat în domeniul reparaţiei armelor, utilizată în activitatea instituţiilor specializate în domeniul artistic (cinematografice sau cultural-artistice);
    armă de panoplie – armă de foc devenită nefuncţională ca urmare a dezactivării ei sau datorită gradului avansat de deteriorare, atestat de către un armurier licenţiat în condiţiile legii;
    armă de semnalizare – armă destinată numai pentru transmiterea de semnale luminoase, fumigene sau acustice;
    armă de tir (sportivă) – armă destinată practicării tirului sportiv, omologată sau recunoscută în condiţiile legii;
    armă de vînătoare – armă destinată practicării vînatului, cu una sau mai multe ţevi, care foloseşte muniţii cu glonţ şi/sau cu alice, omologată sau recunoscută în condiţiile legii;
    armă dezactivată – armă devenită definitiv nefuncţională ca urmare a modificării şi transformării ei în mod ireversibil de către un armurier licenţiat în domeniul reparaţiei armelor;
    arme cu destinaţie industrială – arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil, care au aparenţa unei arme de foc automată;
    armă cu tranchilizante – armă utilitară, destinată imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante;
    armă inutilizabilă – armă deteriorată a cărei uzură depăşeşte 50% şi care are unul sau mai multe defecte evidente, atestate, conform reglementărilor tehnice, de către organul competent sau de către armurier;
    armă utilitară – armă destinată să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi în domeniile industrie, agricultură, piscicultură, în domeniul medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi să asigure desfăşurarea de către organizaţiile specializate de pază a activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor sau a transportului unor valori importante;
    armă veche – armă letală produsă înainte de anul 1877 sau reproducere a acesteia pentru a fi păstrată în colecţii;
    dispozitiv electroşoc – mijloc special de autoapărare a cărui încărcătură electrică de tensiune înaltă paralizează organismul omului şi al animalelor pentru o perioadă redusă de timp;
    spray cu gaze lacrimogene sau iritante – mijloc special de autoapărare conţinînd gaz lichefiat cu proprietatea de iritare sau de paralizare temporară; 
    noţiuni privind clasificarea armelor din punct de vedere al construcţiei:   
    [Art.2 noțiunea „armă albă cu lamă” exclusă prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    armă cu aer comprimat sau cu gaze sub presiune (pneumatică) – armă care, pentru aruncarea proiectilului, foloseşte forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie-recipient;
    armă cu gaze – armă concepută sau adaptată, prin care substanţa nocivă gazoasă, lichidă ori în o altă stare (iritantă sau lacrimogenă), încorporată în proiectilul ei, este transportată pînă la ţintă cu ajutorul forţei de expansiune dirijată a gazelor provenite prin detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături, ori prin intermediul altor agenţi propulsori;
    armă cu ţeavă ghintuită – armă a cărei ţeavă este prevăzută, pe toată lungimea suprafeţei interioare a canalului, cu şanţuri omogene spiralate (ghinturi) pentru a imprima proiectilului o mişcare de rotaţie pentru menţinerea stabilităţii acestuia pe traiectoria de zbor;
    armă cu ţeava lisă – armă a cărei ţeavă este netedă pe cel puţin două treimi din toată lungimea interioară a canalului, începînd de la camera cartuşului;
    armă de foc automată – armă de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat şi trage o serie de mai multe cartuşe prin apăsare continuă pe trăgaci;
    armă de foc cu o singură lovitură – armă de foc fără încărcător, care este încărcată înaintea fiecărei trageri prin introducerea manuală a cartuşului în cameră sau într-un spaţiu prevăzut în acest scop situat la intrarea în ţeavă;
    armă de foc cu repetiţie – armă de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual prin introducerea pe ţeavă a unui cartuş preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;
    armă de foc lungă – armă de foc a cărei lungime a ţevii sau lungime totală depăşeşte dimensiunile maxime ale armelor de foc scurte, stabilite de prezenta lege;
    armă de foc scurtă – armă de foc a cărei ţeavă nu depăşeşte 30 cm sau a cărei lungime totală nu depăşeşte 60 cm;
    armă de foc semiautomată – armă de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat, dar nu poate trage o serie de mai multe cartuşe prin apăsare continuă pe trăgaci;
    noţiuni privind categoriile de persoane:
    armurier – persoană fizică sau juridică licenţiată, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii;
    colecţionar de arme – persoană care a dobîndit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar, eliberat de autoritatea competentă, şi care este deţinător ori intenţionează să devină deţinător al unei colecţii de arme ce urmează a fi autorizate sau declarate conform prezentei legi, în scopul valorificării istorice a acestor arme;
    rezident al unui stat străin – persoană titulară a unui document de identitate eliberat de un stat străin, cum ar fi paşaportul sau buletinul de identitate, prin care se atestă faptul că are domiciliu sau reşedinţă în acel stat;
    sportiv şi antrenor de tir – sportiv şi antrenor legitimaţi de către organul central de specialitate din domeniul culturii fizice şi sportului, care sînt afiliaţi la o structură a sportului de profil, statutul căreia prevede activitatea sportivă de tir şi antrenament, precum şi dezvoltarea acestui sport;
    vînător – persoană fizică titular al unui carnet de vînătoare valabil în condiţiile Legii regnului animal;
    noţiuni privind tipurile de documente:
    paşaport pentru arme de foc – document, emis, la cerere, în condiţiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul titularului de a călători pe teritoriile unor alte state, în baza acordurilor încheiate cu acestea, cu armele de foc şi cu muniţiile înscrise în el;
    certificat de deţinător – document, emis în condiţiile legii de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armei la autoritatea competentă;
    permis de armă – document, emis în condiţiile legii de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică sau juridică dovedeşte dreptul de a deţine şi/sau, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme neletale ale căror tip, marcă, model, calibru şi număr de serie sînt înscrise în acest document;
    permis de armă provizoriu – document, emis în condiţiile legii de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi/sau, după caz, de a purta şi folosi temporar arme letale sau arme neletale ale căror tip, model, calibru şi număr de serie sînt înscrise în acest document;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    permis de procurare a armei – document, emis în condiţiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a cumpăra şi deţine armă;
    permis de transfer al armelor – document, eliberat de autorităţile competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi muniţii de pe teritoriul Republicii Moldova către un alt stat;
    permis de transport al armelor – document, emis în condiţiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a transporta arme şi muniţii dintr-un loc de păstrare în altul sau de la o persoană juridică la alta pe teritoriul Republicii Moldova ori dreptul la introducerea în ţară şi scoaterea din ţară, la importul şi tranzitul acestora.
    Articolul 3. Delimitarea competenţelor
    (1) Reglementarea juridică a controlului asupra armelor şi a muniţiilor ţine de competenţa Parlamentului.
    (2) Guvernul, în conformitate cu atribuţiile sale:
    a) aprobă actele normative de aplicare a prezentei legi;
    b) realizează politica de stat în domeniul circulaţiei şi folosirii armelor letale, neletale şi a muniţiilor cu destinaţie civilă;
    c) decide achiziţionarea armelor şi a muniţiilor, inclusiv din circuitul civil, pentru autorităţile administraţiei publice care au competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;
    d) elaborează şi aprobă regulamentul Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea competentă care exercită autorizarea, evidenţa, controlul şi supravegherea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi a muniţiilor, precum şi privind operaţiunile cu acestea, fiind unica autoritate competentă care reprezintă Republica Moldova în cadrul transferurilor şi notificărilor privind armele şi muniţiile în condiţiile prezentei legi. În domeniul autorizării, evidenţei, controlului şi supravegherii asupra circulaţiei armelor şi a muniţiilor, Ministerul Afacerilor Interne exercită următoarele funcţii:
    a) elaborează instrucţiuni privind regimul armelor şi al muniţiilor, forma şi conţinutul documentelor emise în temeiul prezentei legi;
    b) autorizează, ţine evidenţa, realizează controlul şi supravegherea privind procurarea, înstrăinarea, deţinerea, păstrarea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi privind efectuarea operaţiunilor cu acestea, în condiţiile prezentei legi;
    c) efectuează examinarea balistică, trageri experimentale din arme cu includerea tuburilor de cartuşe şi a gloanţelor trase în colecţia de tuburi de cartuşe şi gloanţe trase a Ministerului Afacerilor Interne, sistematizate după tip, marcă, model, calibru, serie, număr, după an de producere şi după lotul acestora;
    d) notifică autorităţile abilitate în domeniu ale statelor străine şi organizaţiile internaţionale relevante despre transferul de arme şi muniţii efectuat de pe teritoriul Republicii Moldova către acestea;
    e) administrează Registrul de stat al armelor;
    f) eliberează, reperfectează, suspendă şi retrage licenţe;
    g) emite prescripţii privind înlăturarea încălcării condiţiilor de licenţiere.
    Articolul 4. Aspecte generale privind regimul armelor şi al muniţiilor
    (1) Armele letale pot fi deţinute sau, în funcţie de categoria şi clasificarea lor conform prezentei legi, pot fi purtate şi folosite de persoane fizice în baza permisului de armă, iar de către persoane juridice – pot fi deţinute şi folosite în baza permisului de deţinere eliberat în condiţiile prezentei legi.
    (2) Armele neletale pot fi deţinute şi, în funcţie de categoria şi de clasificarea acestora conform prezentei legi, pot fi purtate şi folosite de persoane fizice şi juridice cu condiţia de îndeplinire a procedurilor de autorizare sau de înregistrare a acestora, după caz, la organele competente în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
    (3) Evidenţa posesorilor de arme letale şi neletale, evidenţa armelor deţinute de aceştia şi a documentelor prin care se acordă dreptul de deţinere, port şi folosire se ţin, la nivel local, de către organele de poliţie abilitate din raza de competenţă teritorială care au eliberat aceste documente, iar la nivel central, pentru armele letale cu ţeavă ghintuită – de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.
    (4) Deţinătorii de arme letale sau neletale sînt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau sustragerea acestor arme. 
    (5) Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.
    (6) Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată să anunţe sau să le predea de îndată ce este posibil, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, la cel mai apropiat organ de poliţie. 
    (7) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană care deţine legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează ori este declarat dispărut, să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat organ de poliţie în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, pentru păstrarea acestora pînă la stabilirea moştenitorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (8) Armele deţinute de persoanele fizice şi juridice în condiţiile prezentei legi trebuie păstrate la domiciliul ori la sediul acestora.
    (9) Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare arme sînt obligate să asigure securitatea lor. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.
    (10) Armele deţinute la domiciliul persoanei fizice sau la sediul persoanei juridice în baza documentelor prevăzute de lege pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decît în cel menţionat în documente numai cu acordul în scris al poliţiei, în conformitate cu procedura stabilită prin normele de aplicare a prezentei legi.
    (11) Introducerea pe teritoriul şi scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor şi a muniţiilor ce urmează a fi autorizate şi/sau declarate sînt permise de către organele Serviciului Vamal numai dacă sînt însoţite de permisul de transfer sau de permisul de transport al acestora.
    (12) La înstrăinarea armelor de foc, muniţiile aferente neutilizate trebuie să fie predate organului de poliţie competent spre a fi distruse.
    (13)  Persoanele autorizate în condiţiile legii au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă letală sau neletală, cu excepţia cazurilor de aflare pe terenuri destinate vînatului autorizat, precum şi în tiruri de tragere autorizate pentru funcţionare.
    (14) Este interzis portul armelor letale şi neletale:
    a) în locuri aglomerate, cum ar fi: stadioane, instituţii de învăţămînt, instituţii ale autorităţilor publice centrale, instanţe judecătoreşti, locaşuri sfinte, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri unde folosirea acestor arme este interzisă prin lege;
    b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau a substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori sub afecţiuni temporare de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa;
    c) dacă acestea nu sînt însoţite de documentul ce atestă dreptul de port şi de folosire a armelor.
    Articolul 5. Interdicţii şi restricţii în regimul armelor şi al muniţiilor
    (1) Se interzice procurarea, deţinerea, portul, folosirea, importul, exportul şi comercializarea de către persoane fizice şi juridice, cu excepţia organelor cu competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, a următoarelor arme şi muniţii, sisteme şi dispozitive pentru acestea:
    a) armelor şi muniţiilor care fac parte din categoria A conform anexei nr. 1;
    b) armelor confecţionate prin modificarea armelor militare automate;
    c) sistemelor de iluminare şi a sistemelor de ochire ce funcţionează pe principiul laser sau combinate cu acesta, destinate montării pe armă;
    d) sistemelor de ochire pe timp de noapte;
    e) dispozitivelor destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.
    [Art.5 lit.(1), lit.f) abrogată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
   
(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), se permite comercializarea, procurarea, înstrăinarea, deţinerea şi folosirea armelor confecţionate prin modificarea armelor militare automate, care se aflau legal în circuitul civil pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    [Art.5 al.(11) introdus prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (2) Se interzice portul armelor de categoria D lit. a.)–g), prevăzute la anexa nr. 1.
    (3) Se interzice folosirea şi aplicarea în locuri publice a armelor cu aer comprimat sau cu gaze sub presiune (pneumatice), precum şi cu o altă destinaţie decît pentru agrement şi pentru practicarea sportului în tiruri, în spaţii delimitate care nu sînt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.
    (4) Se interzice înstrăinarea sau transmiterea armei şi a muniţiilor supuse autorizării către o persoană care nu este autorizată în modul stabilit, cu excepţia cazurilor de depunere la un armurier sau la poliţie a unei donaţii sau a unui comodat, precum şi alte cazuri prevăzute de lege.
    (5) Se interzice gajarea armei sau grevarea ei în orice alt mod prin constituirea în favoarea unor terţi a unor drepturi asupra bunului, cu excepţia armurierilor licenţiaţi în domeniul comercializării armelor şi muniţiilor.
    [Art.5 al.(5) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (6) Se interzice portul armelor albe, cu excepţia cuţitelor de vînătoare care pot fi purtate numai pe terenurile destinate vînatului pentru care este autorizat.
    (7) Se stabilesc următoarele restricţii în regimul armelor şi al muniţiilor:
    a)  calibrul maxim al armelor de foc cu ţeava ghintuită să nu depăşească 12,7 mm;
    b) lungimea maximă a lamei să nu depăşească 90 mm la armele albe a căror lamă se extrage automat din mîner şi se fixează dur la apăsarea pe buton ori pe pîrghie sau se extrage în virtutea gravităţii ori mişcării accelerate şi se fixează automat;
    [Art.5 lit.(7), lit.c) abrogată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    d) se interzice comercializarea armelor de aruncare ai căror parametri nu corespund cerinţelor de securitate stabilite în standardele sau reglementările tehnice corespunzătoare;
    e) se interzice comercializarea arbaletelor pentru a căror utilizare este necesară aplicarea unei forţe mai mari de 70 kg şi folosirea săgeţilor cu diametrul  conului (vîrfului) ce depăşeşte diametrul săgeţii sau folosirea săgeţilor cu petale mobile;
    f) se interzice amplasarea şi amenajarea depozitelor de arme şi de muniţii în incinta imobilelor cu destinaţie locativă;
    g) se interzice comercializarea muniţiilor prin comision;
    h) se interzice, pînă la acreditarea unui laborator de încercări independent şi competent, importul armelor şi al muniţiilor care nu dispun de marcaj al staţiunilor de încercări ale ţărilor membre ale Comisiei Internaţionale Permanente pentru încercarea armelor şi a muniţiilor, recunoscută în Republica Moldova, sau de certificate de conformitate emise în ţările cu care Republica Moldova a semnat acord de recunoaştere reciprocă a rezultatelor certificării sau ale încercărilor.
Capitolul  II
PROCURAREA, ÎNSTRĂINAREA, DEŢINEREA, PORTUL
ŞI FOLOSIREA ARMELOR LETALE ŞI NELETALE SUPUSE
AUTORIZĂRII ŞI A MUNIŢIILOR AFERENTE DE CĂTRE
PERSOANE FIZICE CETĂŢENI AI REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 6.  Acordarea dreptului de procurare, înstrăinare, deţinere,
                         port şi folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării
                         şi a muniţiilor aferente
    (1) Persoanele fizice care întrunesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deţine, purta şi folosi arme letale şi arme neletale supuse autorizării, precum şi muniţii aferente.
    (2) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armelor prevăzute la alin. (1) se dobîndeşte la data eliberării de către Ministerul Afacerilor Interne a permisului de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.
    (3) Armele neletale, care fac obiectul declarării, pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după înregistrarea lor la Ministerul Afacerilor Interne, în condiţiile prezentei legi.
    (4) În funcţie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, Ministerul Afacerilor Interne acordă solicitantului dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armei procurate, menţionînd expres acest fapt în permisul de armă.
    (5) Dreptul de a deţine armă se acordă numai pentru arme de autoapărare, de tir, de vînătoare şi de colecţie, oferind titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliu.
    (6) Dreptul de a purta şi de a folosi arme se acordă numai pentru armele de autoapărare, precum şi pentru cele de apărare şi de pază. Acest drept oferă titularului posibilitatea de a purta arma asupra sa şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea ei, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.
    (7) Dreptul de a deţine arme de vînătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, vînătorilor care sînt membri ai unor asociaţii de vînători legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei privind regnul animal, care au susţinut examen pentru obţinerea calităţii de vînător, care deţin carnet de vînător valabil, precum şi sportivilor, antrenorilor de tir şi colecţionarilor de arme.
    (8) Titularul dreptului de a deţine arme de vînătoare poate purta şi folosi armele înscrise în permisul de armă numai pe terenurile destinate vînatului pentru care este autorizat, precum şi în tiruri de tragere autorizate în condiţiile legii.
    (9) Procurarea sau dobîndirea armelor prevăzute la alin. (1) se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, decorare, închiriere sau prin comodat.
    (10) Persoanele care deţin arme prevăzute la alin. (1), procurate sau dobîndite în condiţiile prezentei legi, le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor licenţiaţi în domeniul comercializării unor astfel de arme, precum şi prin donaţie.
    Articolul 7. Condiţiile de acordare a permisului de procurare a armelor
                       letale şi neletale supuse autorizării şi, după caz, a permisului
                       de armă
    (1) Permisul de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi, după caz, permisul de armă se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) dacă nu se află în una din situaţiile specificate la alin. (2) din prezentul articol şi întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au împlinit vîrsta de 21 de ani;
    b) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică acreditată în domeniu, în condiţiile legii, cu excepţia personalului atestat sau în rezervă din cadrul autorităţilor administraţiei publice care au competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi al ordinii publice, precum şi din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, al Procuraturii şi al Administrației Naționale a Penitenciarelor;
    [Art.7 al.(1), lit.b) modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.7 al.(1), lit.b) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    c) dispun de condiţii pentru asigurarea securităţii şi integrităţii armelor şi a muniţiilor;
    d) sînt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii;
    e) au calitatea impusă de lege, atestată prin documente prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor.
    (2) Permisele prevăzute la alin. (1) nu se acordă persoanelor care se află în una din următoarele situaţii:
    a) sînt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvîrşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare;
    b) au antecedente penale;
    c) le-a fost anulat, în ultimii 5 ani, dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura de anulare s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 8 alin. (2);
    d) au pierdut sau li s-au sustras, în ultimii 5 ani, în împrejurări imputabile lor, armele letale sau neletale supuse autorizării;
    [Art.7 al.(2), lit.d) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    e) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă pentru infracţiuni comise cu intenție cu folosirea armelor sau a muniţiilor, a substanţelor şi materialelor explozive sau toxice, precum şi a a substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, dar şi pentru purtarea, păstrarea, procurarea, producerea, fabricarea, transportarea sau comercializarea ilegală a acestora;
    [Art.7 al.(2), lit.e) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    [Art.7 al.(2), lit.e) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    f) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă la pedeapsă de privaţiune de libertate pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave comise cu intenţie;
    g) prezintă pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor şi se află la evidenţă specială în organele de poliţie;
    h) în privinţa cărora au fost aplicate ordinul de restricţie de urgenţă sau ordonanţa de protecţie.
    [Art.7 al.(2), lit.h) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
(21) Persoanelor care deţin în posesie arme letale şi neletale supuse autorizării şi se află în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) li se retrage și se anulează permisul de armă, inclusiv cel provizoriu, și, după caz, permisul de procurare a armelor.
    [Art.7 al.(21) introdus prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (3) Cererea de eliberare a permisului de procurare şi, după caz, a permisului de armă pentru armele cu ţeavă ghintuită şi lisă, precum şi cererea de eliberare a atestatului de colecţionar se depun la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, iar pentru armele cu ţeavă lisă – pot fi depuse şi la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii.
    [Art.7 al.(3) în redacția LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (4) Dacă autoritatea competentă în soluţionarea cererii constată că nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau că solicitantul se află în una din situaţiile specificate la alin. (2), acestuia i se refuză eliberarea permisului de procurare a armei şi i se comunică în scris, în termenul stipulat la alin. (3), decizia luată.
    (5) Deciziile emise în condiţiile alin. (4) pot fi contestate potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.
    Articolul 8. Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate
                       să procure arme letale şi neletale supuse autorizării
    (1) Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi nu se află în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) al articolului menţionat pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale şi neletale supuse autorizării.
    (2) Armele de vînătoare, precum şi armele de tir din categoria armelor lungi pot fi procurate numai de către vînători, sportivi, antrenori de tir şi de colecţionari de arme.
    Articolul 9.  Documentele care atestă dreptul de procurare, deţinere,
                        port şi folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării
    (1) Permisul de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecţionar, permisul de transportare, permisul de transfer, certificatul de deţinător se eliberează de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne şi/sau, după caz, de către organele de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul.
    (2) Condiţiile, procedura de eliberare a atestatului de colecţionar se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.
    (3) Titularul documentelor prevăzute la alin. (1) este obligat să anunţe organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul în termen de 10 zile de la data la care au intervenit orice fel de schimbări ce necesită modificări corespunzătoare în conţinutul documentului.
    (4) Sustragerea documentelor prevăzute la alin. (1) se declară de către posesorul acestora, în termen de 24 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială s-a făcut constatarea, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care le-a eliberat.
    (5) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut ori sustras se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a unui anunţ privind pierderea sau sustragerea documentului.
    (6) În cazul declarării pierderii, sustragerii sau distrugerii în străinătate a permisului de armă sau a permisului de transportare a acesteia, în care sînt înscrise armele şi muniţiile cu care titularul a ieşit de pe teritoriul Republicii Moldova, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova din ţara unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Ministerul Afacerilor Interne situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identificare a acestuia, tipul, marca, seria şi numărul armelor. În cazul lipsei reprezentanţelor Republicii Moldova, adresarea se face la organul de poliţie din statul unde s-a produs evenimentul.
    (7) Adeverinţa prevăzută la alin. (6) acordă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova armele înscrise în ea. La intrarea în ţară, armele se reţin de către organele Serviciului Vamal pînă la prezentarea permisului de armă.
    Articolul 10. Permisul de procurare a armelor
    (1) Permisul de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea emitentă, pe motive temeinice, pentru o nouă perioadă de pînă la 90 de zile.
    (2) Dacă titularul permisului de procurare a armelor nu a cumpărat armele în termenul prevăzut la alin. (1) din prezentul articol, acesta poate solicita în scris acordarea unui nou permis de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)–c) şi e).
    (3) Titularul permisului de procurare a armelor poate cumpăra, în termenul de valabilitate a permisului, armă de tipul şi în cantitatea înscrise în document de la orice armurier licenţiat să comercializeze astfel de arme.
    (4) Cumpărarea armelor de la o altă persoană fizică sau juridică este posibilă numai prin intermediul unui armurier licenţiat în comercializarea unor astfel de arme.
    (5) În cazul în care îşi schimbă domiciliul, titularul permisului de procurare a armei este obligat ca, în termen de 10 zile, să anunţe despre aceasta organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află noul său domiciliu.
    (6) Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar permisul de procurare a armelor se retrage de către organul emitent dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–e) ori se află în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) al articolului menţionat. 
    (7) Procedura de acordare a permisului de procurare a armelor se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.
    (8) În cazul returnării armelor şi a muniţiilor armurierului licenţiat în domeniul comercializării acestora, în baza Legii nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor, permisul de procurare a armelor sau, după caz, permisul de armă se anulează de către organul emitent, iar un nou permis de procurare a armelor din aceeaşi categorie se eliberează în baza dovezii privind returnarea armei şi a muniţiei aferente, precum şi în baza materialelor care au servit drept temei pentru eliberarea permisului precedent de procurare a armelor.
    [Art.10 al.(8) introdus prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    Articolul 11. Acordarea permisului de armă, înscrierea armei în permisul
                         de armă şi vizarea acestuia
    (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale sau neletale supuse autorizării are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a emis permisul de procurare pentru a solicita acordarea permisului de armă.
    (2) Permisul de armă trebuie vizat o dată la 5 ani de către autorităţile prevăzute la art. 7 alin. (3).
    (3) Titularii permisului de armă sînt obligaţi să se prezinte, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), în locurile stabilite de către organele de poliţie competente cu documentele stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.
    (4) Permisul de armă se vizează de către autorităţile prevăzute la art. 7 alin. (3) dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) şi nu se află în una din situaţiile specificate la alin. (2) al articolului menţionat, iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au fost supuse unei examinări tehnice periodice în modul stabilit de Guvern.
    (5) Persoanele fizice şi juridice care deţin arme letale cu ţeavă ghintuită sînt obligate, o dată la 10 ani, să prezinte la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne fiecare armă cu trei cartuşe aferente pentru efectuarea tragerii experimentale, cu includerea tuburilor de cartuşe şi a gloanţelor trase în colecţia de tuburi de cartuşe şi gloanţe a Ministerului Afacerilor Interne. Efectuarea tragerii experimentale se atestă prin proces-verbal, în cazul persoanelor juridice, şi prin certificat, în cazul persoanelor fizice.
    [Art.11 al.(5) introdus prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    Articolul 12.  Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul
                           de procurare şi de deţinere
    Persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi nu se află în una din situaţiile specificate la alin. (2) al articolului menţionat pot fi autorizate să procure şi să deţină arme după cum urmează:
    a) cel mult două arme de foc scurte cu ţeavă ghintuită (revolver sau pistol);
    b) cel mult două arme de foc lungi cu ţeavă ghintuită cu dimensiuni diferite ale ţevii;
    c) cel mult opt arme de foc lungi cu ţeavă lisă;
    d) un număr nelimitat de arme de foc pentru sportivii de tir care fac dovada necesităţii acestora pentru antrenamente şi/sau pentru participare la competiţii sportive;
    e) un număr nelimitat de arme pentru colecţionarii de arme.
    Articolul 13. Regimul procurării şi al deţinerii muniţiilor aferente armelor
                         letale şi neletalesupuse autorizării
    (1) Titularii dreptului de deţinere sau de port al armelor pot procura de la armurieri licenţiaţi în domeniu numai muniţii aferente armelor înscrise în permisul de armă.
    (2) Cantitatea de muniţii care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileşte după cum urmează:
    a) pentru armele cu ţeavă ghintuită – cel mult 250 de cartuşe cu glonţ pentru fiecare armă, cu excepţia armelor prevăzute la lit. c);
    b) pentru armele lungi cu ţeavă lisă – cel mult 500 de cartuşe pentru fiecare armă;
    c) pentru armele de colecţie – cel mult 50 de cartuşe pentru fiecare armă.
    (3) Persoanele care deţin arme de autoapărare pot purta asupra lor în afara domiciliului unde este depozitată muniţia cel mult 2 încărcătoare cu cartuşe pentru pistoale sau 2 dispozitive cu cartuşe de încărcare rapidă pentru revolver, unul dintre aceste dispozitive reprezentînd tamburul revolverului.
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (4) Transportarea cartuşelor se efectuează în ambalaj cu asigurarea condiţiilor de siguranţă.
    (5) Se interzice înstrăinarea muniţiei prevăzute la alin. (2) de către persoana care a procurat-o, cu excepţia cazurilor în care muniţia este depusă la organul de poliţie competent.
    (6) Se interzice comercializarea sau înstrăinarea sub o altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care prin păstrare sau folosire ar putea pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea  persoanelor.
    Articolul 14. Condiţiile de păstrare şi de port al armelor letale şi neletale
                          supuse autorizării
    (1) Titularul dreptului de deţinere şi, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării are obligaţia de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate şi de a nu permite accesul la ea al persoanelor neautorizate.
    (2) Păstrarea la domiciliul deţinătorului a armei prevăzute la alin. (1) se face în locuri special destinate, în seif metalic fixat de podea sau de perete, astfel încît să fie exclus accesul persoanelor neautorizate. 
    (3) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de titularul permisului corespunzător, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) să fie asigurată în cazul în care, în condiţii de uzină, este prevăzut să aibă piedică de siguranţă şi să nu fie armată;
    b) să stea în permanenţă introdusă în toc, în loc ascuns vederii, cu  excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o aplice;
    c) să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie transmisă în nicio formă unor alte persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliţie competente, precum şi a personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
    d) să fie însoţită de documentul care atestă dreptul de port şi de folosire.
    Articolul 15.  Transportul, portul şi folosirea armelor letale lungi
    (1) Transportul armelor de vînătoare, pentru care s-a eliberat permis de armă cu drept de deţinere, de la domiciliul deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare vînatul, potrivit legii, se face în următoarele condiţii:
    a) armele trebuie ţinute în husă, neîncărcate;
    b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (3) lit. c), iar armele să fie însoţite de documentul care atestă dreptul de deţinere.
    (2) Portul armelor de vînătoare în locul destinat vînatului se face în următoarele condiţii:
    a) arma poate fi încărcată cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtată astfel încît să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;
    b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 14  alin. (3) lit. c), iar armele să fie însoţite de documentul care atestă dreptul de deţinere.
    (3) Titularul dreptului de a deţine arme lungi cu ţeavă ghintuită şi de colecţie (cu excepţia celor înscrise expres în permisul de armă cu drept de port)  poate să obţină, la cerere, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul permis de transport pentru scoaterea armelor deţinute în condiţiile legii din locul lor de păstrare în următoarele situaţii:
    a) depunerea lor la un armurier;
    b) schimbarea locului de păstrare a lor;
    c) transportarea şi folosirea lor într-un tir de tragere special amenajat şi autorizat în condiţiile legii pentru categoria respectivă de arme;
    d) transportarea lor pentru a fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova în vederea participării la competiţii sportive sau la vînătoare.
    (4) Transportarea armelor prevăzute la alin. (3) se efectuează în următoarele condiţii:
    a) armele să fie ţinute în husă, neîncărcate;
    b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (3) lit. c), iar armele să fie însoţite de documentul ce atestă dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi folosire.
    (5) În permisul de transportare a armelor prevăzut la alin. (3) se menţionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului de păstrare a lor, motivul pentru care sînt transportate, traseul, destinaţia şi condiţiile de asigurare a lor în timpul transportului.
    (6) În cazul în care armele lungi cu ţeava ghintuită sînt scoase din incinta locului de păstrare a lor pentru a fi prezentate la organele competente spre avizarea permisului de armă, nu este necesară obţinerea prealabilă a permisului prevăzut la alin. (3).
    Articolul 16. Limitele de aplicare a armei
    (1) Titularii dreptului de a purta şi de a folosi arme de autoapărare sau de apărare şi pază pot aplica arma numai în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi sau în stare de legitimă apărare, sau în stare de extremă necesitate.
    (2) Titularul dreptului de a deţine arme de vînătoare poate aplica arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vînatului pentru care a fost autorizat, precum şi pentru antrenament, în tiruri de tragere autorizate în condiţiile legii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), armele de vînătoare pot fi aplicate şi în stare de legitimă apărare sau în stare de extremă necesitate, în condiţiile legii. 
    (4) Titularii dreptului de a deţine arme lungi (cu excepţia armelor prevăzute la alin. (2)) pot aplica arma numai în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), armele lungi pot fi aplicate şi în stare de legitimă apărare, în stare de extremă necesitate sau în caz fortuit, în condiţiile legii.
    (6) Folosirea armelor în tiruri de tragere autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
    (7) Condiţiile în care o persoană care îndeplineşte o funcţie publică poate purta şi folosi arme letale în exercitarea obligaţiilor de serviciu se stabilesc prin legile organice care reglementează atribuţiile acesteia.
    Articolul 17. Obligaţii în cazul aplicării armei
    (1) Persoana care a aplicat arma este obligată să acţioneze imediat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală răniţilor.
    (2) Persoana care a aplicat arma este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.
    (3) În situaţia expusă la alin. (2), organul de poliţie sau organul de urmărire penală sesizat are obligaţia de a cerceta circumstanţele în care s-a produs evenimentul şi de a efectua cercetarea la faţa locului. Arma care a fost folosită şi ridicată ca probă rămîne la păstrare la organul de poliţie sau la organul de urmărire penală care efectuează cercetarea pînă la încheierea acesteia.
    (4) Sub incidenţa alin. (2) şi (3) din prezentul articol nu cade cazul în care arma s-a aplicat în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi sau în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4), cu excepţia situaţiei în care, în urma aplicării armei, au rezultat victime umane.
    [Art.17 al.(4) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    Articolul 18. Încetarea dreptului de posesie şi limitarea dreptului de proprietate
                         asupra armelor
    (1) Dreptul de posesie a armelor încetează dacă titularul se află în una din următoarele situaţii:
    a)  nu mai întruneşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e);
    b) se află în una din situaţiile specificate la art. 7 alin. (2) lit. e)–g);
    c) nu se prezintă pentru vizarea permisului de armă în termen de un an de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2);
    d) remite spre distrugere arma înscrisă în permis;
    e) pleacă definitiv din Republica Moldova sau pierde cetăţenia ei;
    f) s-a stabilit că a aplicat armele deţinute fără a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) şi (4); precum şi
    g) în alte situaţii prevăzute de legislaţie.
    (2) Limitarea dreptului de proprietate prin interdicţia de posesie a armelor se aplică dacă titularul:
    a) se află în una din situaţiile specificate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi/sau h);
    [Art.18 al.(2), lit.a) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    b) nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d);
    c) a comis una dintre contravenţiile pentru care legislaţia prevede privarea de dreptul de port şi de folosire a armei.
    (3) Limitarea dreptului de proprietate prin interdicţia de posesie a armelor pe un termen de 5 ani se aplică dacă titularul:
    a) se află în una din situaţiile specificate la art. 7 alin. (2) lit. d);
    b) a comis una din contravenţiile ce ţin de încălcarea prevederilor actelor normative privind vînatul, de încălcarea modului de comercializare şi/sau de înstrăinare a armelor şi a muniţiilor, de încălcarea prevederilor privind procurarea, portul, păstrarea armelor, de încălcarea prevederilor privind repararea armelor neînregistrate în modul stabilit, de încălcarea regulilor de folosire a armelor;
    c) a refuzat, s-a împotrivit sau s-a eschivat de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical, în cazul în care poartă asupra sa arme letale şi/sau neletale supuse autorizării sau declarării.
    [Art.18 al.(3), lit.c) introdusă prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (4) În cazul în care titularul se află în una din situaţiile specificate la alin. (1), (2) sau (3), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să depună armele şi întreaga cantitate de muniţii aferente la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori este obligat să le înstrăineze în condiţiile prezentei legi.
    (41) În cazul în care titularului i-a fost limitat dreptul de proprietate prin interdicţia de posesie a armelor pe un termen de 5 ani, după expirarea acestui termen, pentru restabilirea în dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor, titularul este obligat să absolve repetat un curs de instruire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, organizat în modul stabilit.
    [Art.18 al.(41) introdus prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (5) În cazul în care persoana se află în situaţia specificată la alin. (1) lit. c), dreptul de posesie încetează doar asupra armelor referitor la care nu mai sînt îndeplinite condiţiile pentru deţinere prevăzute de lege.
    (6) Constatarea situaţiilor specificate la alin. (1)–(5) din prezentul articol se face de către autorităţile competente indicate la art. 7 alin. (3), care iau măsura de retragere sau, după caz, de anulare a permisului de armă la armele referitor la care dreptul de posesie încetează sau dreptul de proprietate este limitat prin interdicţie de posesie.
    (7) Măsura prevăzută la alin. (4) poate fi contestată în modul stabilit de legislaţia cu privire la contenciosul administrativ.
    (8)  Deţinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i s-a adus la cunoştinţă măsura prevăzută la alin. (6), să depună armele şi întreaga cantitate de muniţii aferente la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepţia situaţiilor în care acestea sînt ridicate de organul de poliţie competent. Exercitarea căilor de atac, prevăzute de lege, împotriva măsurii de anulare a permisului de armă nu suspendă obligaţia deţinătorului de a depune armele la organul de poliţie.
    (9) Din momentul survenirii situaţiilor specificate la alin. (1) lit. b) sau c), titularul dreptului de proprietate asupra armelor este obligat ca, în cel mult 15 zile, să înstrăineze ori să depună arma la un armurier autorizat pentru înstrăinare, cu înştiinţarea organului de poliţie, iar în cazul în care s-a omis termenul prevăzut, intervine înstrăinarea silită.
    Articolul 19. Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de deţinere
                          sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse
                          autorizării, precum şi a muniţiilor
    (1) Suspendarea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (2) sau (3).
    (2) Suspendarea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în una din situaţiile specificate la art. 18 alin. (2).
    (3) Suspendarea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor pe un termen de 5 ani se dispune de către organul competent care a acordat acest drept în cazul în care titularul se află în una din situaţiile specificate la art. 18 alin. (3).
    (4) Pe perioada suspendării dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de muniţii deţinute se depun în 24 de ore la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială titularul îşi are domiciliul, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridică de către organul de poliţie.
    (5) Suspendarea încetează la data la care titularul dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor nu se mai află în situaţiile specificate la alin. (1)–(3), iar permisul de armă, armele şi muniţiile i se restituie.
    (6) Revocarea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (1).
    (7) Anularea dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept în următoarele situaţii:
    a) se constată că, la data de acordare a permisului de armă, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru deţinere sau port şi folosire a armelor;
    b) persoanei i s-a acordat dreptul de deţinere sau de port şi de folosire a armelor în baza unor documente sau informaţii false.
    (8) Decizia de revocare sau de anulare a dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării se comunică în scris titularului de drept sau, în situaţia de deces, succesorilor acestuia.
    (9) În termen de 10 zile de la data la care i s-a adus la cunoştinţă decizia de revocare sau de anulare a dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale, titularul este obligat să depună permisul de armă la organul de poliţie competent şi să depună arma şi întreaga cantitate de muniţii deţinute la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie.
    (10) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării poate fi contestată potrivit legislaţiei cu privire la contenciosul administrativ.
    Articolul 20.  Regimul călătoriilor în străinătate cu arme letale şi neletale
                          supuse autorizării, precum şi cu muniţie, deţinute de către
                          cetăţenii Republicii Moldova
    (1) Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi neletale supuse autorizării şi care doreşte să călătorească în străinătate cu ele poate solicita serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne eliberarea unui permis de transport al armelor în vederea perfectării formalităţilor vamale la ieşirea de pe teritoriul ţării.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (2) Persoana prevăzută la alin. (1) are obligaţia ca, la revenire în Republica Moldova, să prezinte la punctele de trecere a frontierei de stat toate armele şi actele perfectate de către organul vamal pe care le deţineau la ieşire din ţară. În cazul în care, în perioada aflării în străinătate, armele scoase temporar de pe teritoriul Republicii Moldova au fost pierdute, sustrase sau distruse, persoana prevăzută la alin. (1) trebuie să prezinte, fără a le depune, la întoarcere, la efectuarea controlului la punctul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, documentele, legalizate în modul stabilit, emise de statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, sustragerea sau, după caz, distrugerea armei, Serviciul Vamal avînd obligaţia de a informa în scris Ministerul Afacerilor Interne.
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (3) În situaţia în care, în perioada aflării în străinătate, armele scoase temporar de pe teritoriul Republicii Moldova au fost pierdute, sustrase sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte personal la organul de poliţie care a eliberat permisul de armă şi să depună o declaraţie despre evenimentul produs, împreună cu o copie legalizată a documentului corespunzător, emis de organul competent din statul în care s-a produs evenimentul.
    [Art.20 al.(3) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (4) Permisul prevăzut la alin. (1) se acordă în cazul cînd solicitantul întruneşte următoarele condiţii:
    a) este titular al unui permis de armă pentru armele şi muniţia cu care intenţionează să călătorească în străinătate;
    [Art.20 al.(4), lit.a) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    b) prezintă motivele călătoriei sale în străinătate cu armele şi muniţia pentru care solicită eliberarea permisului.
    (5) Permisul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acestuia, data şi punctul de trecere a frontierei de stat prin care titularul urmează să iasă din tară, precum şi informaţii despre armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 21. Condiţiile de introducere pe teritoriul ţării a armelor din
                          străinătate
     Persoanele fizice care au cetăţenia Republicii Moldova şi au intrat în posesia unor arme obţinute prin succesiune, donaţie sau decoraţie în alt stat ori care şi-au stabilit locul permanent de trai pe teritoriul Republicii Moldova pot introduce pe teritoriul ţării numai arme prevăzute de prezenta lege dacă întrunesc condiţiile indicate la art. 7 alin. (1) şi (3) şi nu se află în una din situaţiile specificate la acelaşi articol alin. (2).
Capitolul  III
PROCURAREA, ÎNSTRĂINAREA, DEŢINEREA, PORTUL
ŞI FOLOSIREA ARMELOR NELETALE ŞI A MUNIŢIILOR
AFERENTE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE
    Articolul 22. Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele străine cu şedere legală în Republica Moldova, care au împlinit vîrsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, cu excepţia celor supuse autorizării, precum şi muniţii aferente numai de la un armurier licenţiat în domeniul comercializării armelor din Republica Moldova, prezentînd certificatul medical (concluzia narcologică şi psihiatrică), din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (2) Armele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol pot fi înstrăinate de către proprietar în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (10), cu informarea organului de poliţie care a eliberat certificatul de deţinător în termen de 10 zile de la data înstrăinării armei.
    Articolul 23. Certificatul de deţinător
    (1) Persoanele care au procurat arme neletale în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile indicate la art. 9 alin. (1) în vederea eliberării certificatului de deţinător.
    (2) Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, de port şi de folosire a armelor înscrise în el.
    (3) Titularii certificatului de deţinător pot trece frontiera de stat a Republicii Moldova cu armele înscrise în el fără a le putea înstrăina în afara Republicii Moldova.
    (4) Procedura de acordare a certificatului de deţinător se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Articolul 24. Păstrarea şi portul armelor neletale
    (1) Posesorii de arme neletale, prevăzuţi la art. 22 alin. (1), au obligaţia să ia măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, astfel încît să nu permită accesul persoanelor neautorizate la ele şi să nu existe niciun pericol de vătămare corporală accidentală.
    (11) Armele prevăzute la art. 22 alin. (1), precum şi muniţiile aferente se păstrează la domiciliul posesorului într-un seif sau dulap metalic, fixat de podea sau de perete, astfel încît să fie exclus accesul persoanelor neautorizate
    [Art.24 al.(11) introdus prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (2) Posesorii de arme neletale pot purta numai arme neletale destinate autoapărării, însoţite de certificatul de deţinător.
    Articolul 25. Aplicarea armei neletale
    (1) Titularii dreptului de a purta şi de a folosi arme neletale destinate autoapărării, prevăzuţi în art. 22 alin. (1), pot aplica arma numai în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi sau în stare de legitimă apărare ori în stare de extremă necesitate.
    (2) Armele scurte şi lungi cu aer sau gaz comprimat (pneumatice) destinate agrementului şi tirului sportiv, marcatoarele de paintball, precum şi arbaletele şi arcurile destinate tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sînt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP217 din 25.10.18, MO441-447/30.11.18 art.693; în vigoare 30.12.18]
    (3) Arbaletele, arcurile, precum şi armele prevăzute la alin. (2) din prezentul articol, destinate colecţiei pot fi folosite numai în locurile unde se află colecţia, în scop de legitimă apărare. În cazul în care a aplicat arma, colecţionarul are obligaţia să acţioneze în modul indicat la art. 17 alin. (1) şi (2).
    (4) Folosirea armelor neletale, prevăzute la art. 22 alin. (1), în tirurile de tragere autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
    (5) Se interzice folosirea armelor prevăzute la alin. (2) în locuri publice sau pe terenuri destinate vînatului. 
    Articolul 26. Folosirea armelor utilitare
    Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite, în condiţiile legii, doar împotriva animalelor, iar armele cu destinaţie industrială, pistoalele de alarmă şi de semnalizare şi pistoalele de start, folosite în competiţiile sportive – numai în scopul pentru care sînt destinate, în astfel de condiţii încît să nu cauzeze vătămări corporale altor persoane.
    Articolul 27. Procurarea muniţiei pentru armele neletale
    (1) Muniţia aferentă armelor neletale prevăzute la art. 22 alin. (1) poate fi procurată numai în baza certificatului de deţinător de la armurieri autorizaţi să o comercializeze.
    [Art.27 al.(2) abrogat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
Capitolul  IV
CONDIŢII PRIVIND PROCURAREA, ÎNSTRĂINAREA,
DEŢINEREA, PORTUL ŞI FOLOSIREA ARMELOR LETALE
ŞI NELETALE ŞI A MUNIŢIILOR AFERENTE DE CĂTRE
CETĂŢENI STRĂINI
    Articolul 28. Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova
                         a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi a muniţiilor
                         aferente de către cetăţeni străini
    (1) Cetăţenii străini pot să procure în Republica Moldova arme letale şi neletale supuse autorizării sau muniţii aferente în baza permisului de procurare a armei, eliberat în ţara în care îşi au domiciliul, în vederea scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Armele şi muniţiile prevăzute la alin. (1) pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova numai prin intermediul armurierilor licenţiaţi în domeniul importului şi comercializării lor, care deţin permis de transfer al armelor şi muniţiilor eliberat de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, precum şi autorizaţia corespunzătoare de la Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice pentru armele şi muniţiile aferente prevăzute în Nomenclatorul mărfurilor strategice în vederea scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu dispun de dreptul de transport, port şi folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării pe teritoriul Republicii Moldova.
    (4) Permisul de transfer prevăzut la alin. (2) se eliberează la cerere, care se examinează în termen de 10 zile lucrătoare.
    Articolul 29. Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea pe teritoriul
                          Republicii Moldova a armelor letale şi neletale de către
                          cetăţenii străini
    (1) Rezidenţii unui stat străin pot introduce temporar în Republica Moldova arme letale şi neletale, muniţii aferente în cazul exercitării misiunilor diplomatice, însoţirii delegaţiilor oficiale, participării la competiţii sportive sau la vînătoare.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să facă dovada faptului că sînt acreditaţi sau invitaţi de către instituţiile sau asociaţiile abilitate în domeniu şi să obţină de la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne permis de armă pentru perioada activităţii.
    (3) Cetăţenii străini care vin în Republica Moldova pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vînatul, în condiţiile legii, în baza unei vize valabile ori în baza scutirii de a dispune de viză, potrivit legii, pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vînătoare sau de tir pe care le deţin dacă prezintă actele eliberate de către organul competent din ţara de plecare şi, după caz, actele vamale cu privire la introducerea temporară pe teritoriul Republicii Moldova. Pot fi introduse numai armele şi muniţiile a căror procurare şi deţinere sînt permise în Republica Moldova.
    [Art.29 al.(3) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (4) Permisul provizoriu de armă pentru introducere a acesteia în ţară se poate acorda cetăţenilor străini de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne în următoarele condiţii:
    a) solicitantul face dovada deţinerii legale a armelor în ţara de unde provine;
    b) arma întruneşte condiţiile impuse de normele de omologare;
    c) în cazul armelor de vînătoare, solicitantul prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vînătoare din Republica Moldova, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei, pentru a participa la o vînătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    d) în cazul armelor de tir, solicitantul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau de un club de tir sportiv.
    (5) În cazul tranzitării teritoriului Republicii Moldova de către cetăţeni străini care au asupra lor arme prevăzute la alin. (3), serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne eliberează permis de transport al armei pentru tranzit, care se acordă cu condiţia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor şi a muniţiilor aferente este permisă pe teritoriul statului de destinaţie.
    (6) Procedura şi documentele necesare de acordare a permiselor prevăzute la alin. (4) şi (5), cantităţile de arme care pot fi introduse de către cetăţeni străini în Republica Moldova, precum şi punctele de trecere a frontierei de stat prin care cetăţenii străini pot intra în Republica Moldova cu aceste arme şi cu muniţia aferentă se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Articolul 30. Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini
                         deţinători de arme letale
    (1) Însoţitorii delegaţiilor străine la nivelul şefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie pot introduce, purta şi folosi pe teritoriul Republicii Moldova arme de apărare şi de pază, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă despre acestea a fost notificat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne şi s-a obţinut autorizaţia acestuia.
    (2) Personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova poate purta şi folosi arme de autoapărare, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obţinerea permisului de armă.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura în Republica Moldova arme de autoapărare în bază de permis eliberat de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) poartă şi folosesc pe teritoriul Republicii Moldova arme şi muniţii în condiţiile legii, în baza permisului de armă provizoriu eliberat de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne. 
    (5) Procedura şi documentele necesare pentru acordarea permiselor prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.
Capitolul  V
PROCURAREA, DEŢINEREA ŞI FOLOSIREA ARMELOR
 ŞI MUNIŢIILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

    Articolul 31. Categoriile de persoane juridice care pot procura, deţine
                          şi folosi arme şi muniţii
    (1) Autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, al securităţii statului şi al ordinii publice sînt autorizate să procure, să înstrăineze, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, muniţii aferente pentru înarmarea personalului propriu în condiţiile stabilite prin legi organice.
    (2) Persoanele juridice de drept public altele decît cele prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele juridice şi unităţile care sînt în subordinea lor sau în a căror privinţă autorităţile publice exercită funcţia de fondator sînt autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţii aferente, în condiţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de înfiinţare şi de funcţionare a acestora.
    (3) Persoanele juridice de drept privat care nu sînt în subordinea autorităţilor publice sau în a căror privinţă aceste autorităţi nu exercită funcţia de fondator pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi şi în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţii aferente, pentru:
    a) înarmarea personalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau a obiectivelor care le aparţin sau pe care le păzesc, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau a transportului ori a depozitării de valori importante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori în cazul celor care îşi pot asigura pază proprie, în condiţiile legii;
    b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în tiruri de trageri special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b);
    c) desfăşurarea activităţilor artistice în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru.
    (4) Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, să procure şi să deţină arme de colecţie, precum şi arme neletale.
    (5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină ori să folosească pe teritoriul Republicii Moldova arme militare, arme letale şi neletale supuse autorizării şi nici muniţii aferente.
    Articolul 32. Autorităţile competente să acorde permis de procurare, deţinere
                         şi de folosire a armelor şi a muniţiilor
    Autorizările prevăzute la art. 31 alin. (2)–(4) se acordă de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne sau de organele de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială se află sediul persoanei juridice sau locul de păstrare a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 33. Condiţiile de procurare, deţinere, păstrare şi dotare a personalului
                         propriu cu arme şi muniţii
    (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) pot procura şi, după caz, înstrăina arme letale şi neletale, precum şi muniţii aferente, în condiţiile prezentei legi, prin armurieri licenţiaţi în sfera de comercializare a armelor.
    (2) Tipurile şi cantitatea de arme şi de muniţii care pot fi procurate se stabilesc în funcţie de activităţile specifice care urmează să fie desfăşurate, de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorii persoanelor juridice prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3), cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 32.
    (3) Păstrarea armelor şi a muniţiilor prevăzute la alin. (1) se face în spaţii special amenajate, care întrunesc condiţiile prevăzute la anexa nr. 3.
    (4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorii persoanelor juridice prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) sau, după caz, ai unităţilor în subordinea acestei persoane juridice sau în a căror privinţă persoana juridică exercită funcţia de fondator. În ordine se menţionează datele de identificare a armei, datele de identificare a deţinătorului, sarcinile în a căror executare deţinătorul poate purta şi folosi arme, locurile în care deţinătorul poate purta şi folosi arme, precum şi condiţiile în care acesta poate aplica arma.
    (5) Persoana juridică şi unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) au obligaţia să constituie la nivel central un registru în care să ţină evidenţa armelor şi a muniţiilor procurate, deţinute şi înstrăinate, a muniţiilor consumate şi, la nivel local, un registru în care să ţină evidenţa armelor şi a muniţiilor eliberate şi recepţionate, precum şi a personalului dotat cu ele. Această evidenţă, la solicitare, se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2) din prezentul articol.
    (6) Evidenţa prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 20 de ani în cazul armelor letale şi timp de 10 ani în cazul armelor neletale.
    (7) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) au obligaţia să prezinte registrele, cu ocazia constituirii lor, la autorităţile prevăzute la art. 32 în vederea înregistrării. Evidenţa registrelor consemnate la alin. (5) din prezentul articol se ţine de către autorităţile stabilite la art. 32.
    Articolul 34. Dotarea personalului propriu cu arme  letale şi neletale supuse
                          autorizării şi cu muniţii aferente
    (1) Pot fi dotate cu arme letale şi neletale supuse autorizării, în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (4), persoanele care:
    a) au cetăţenia Republicii Moldova;
    b) au împlinit 21 de ani;
    c) sînt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau la unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3);
    d) întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi d) şi nu se află în una din situaţiile specificate la alin. (2) al articolului menţionat;
    e) au urmat un instructaj, desfăşurat de angajator, privind scopul pentru care sînt dotate cu arme, precum şi privind condiţiile în care trebuie purtată şi folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (14), art. 6 alin. (6), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (1) şi (6), art. 25 şi art. 26, după caz, la sfîrşitul căruia semnează un angajament prin care se obligă să poarte şi să folosească armele şi muniţia din dotare numai în scopurile şi în condiţiile stabilite în instructaj.
    (2) Conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. e) din prezentul articol se stabileşte de angajator şi se avizează de către autorităţile prevăzute la art. 32.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, de administrare şi de întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică.
    (4) Armele aflate în dotare pot fi purtate şi folosite numai în intervalul de timp stabilit zilnic de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) din prezentul articol exercită atribuţiile de serviciu ce necesită portul şi folosirea acestora, precum şi numai în condiţiile şi în locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfîrşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 33 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3), cu excepţia armelor deţinute de personalul serviciului silvic şi de personalul serviciului de protecţie a mediului, care le pot păstra în condiţiile stabilite de legislaţie. Se interzice deţinerea, portul şi folosirea armelor din dotare de către personal în afara orelor de program.
    (5) Folosirea armelor şi a muniţiilor de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 32, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3).
    (6) În vederea dotării cu arme, angajatorul solicită pentru fiecare persoană avizul autorităţilor prevăzute la art. 32, prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) din prezentul articol.
    (7) Semnarea contractului individual de muncă presupune şi acordul persoanelor care urmează să fie dotate cu arme de apărare şi de pază în scop de testare a integrităţii lor profesionale şi morale prin verificări de specialitate, efectuate de autorităţile prevăzute la art. 32 în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de folosire a armelor din dotare în alte scopuri decît cele prevăzute în prezenta lege.
    (8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobîndit certificat de identitate sportivă şi sînt afiliate la autoritatea publică centrală de profil, la federaţii, asociaţii şi la cluburi sportive, precum şi folosirea acestor arme de către sportivi şi antrenori se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al instituţiei de specialitate, cu avizul organului teritorial de poliţie sau al serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.
    Articolul 35. Dotarea personalului propriu cu arme neletale
    (1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 33 alin. (4), cu arme neletale (cu excepţia celor supuse autorizării) persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi sportivii şi antrenorii de tir, în condiţiile art. 34 alin. (8).
    (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau de unităţile indicate la art. 31 alin. (2) şi (3).
    Articolul 36. Verificarea personalului dotat cu arme şi cu muniţii,
                          precum şi a stării tehnice a armelor şi a muniţiilor
    (1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) au obligaţia să desfăşoare periodic, la intervale stabilite de autorităţile prevăzute la  art. 32, următoarele activităţi:
    a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme şi cu muniţii a condiţiei de la art. 7 alin. (1) lit. d), a cunoaşterii instructajului indicat la art. 34 alin. (1) lit. e), precum şi a modului în care sînt respectate prevederile instructajului;
    b) verificarea stării tehnice a armelor şi a muniţiilor de către armurieri licenţiaţi în acest domeniu, precum şi a condiţiilor în care sînt păstrate.
    (2) Autorităţile prevăzute la art. 32 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor stipulate la alin. (1) din prezentul articol sau pot participa nemijlocit la efectuarea acestor verificări.
    Articolul 37. Tirurile de tragere pentru antrenament şi pentru verificarea
                         armelor
    (1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) pot construi şi amenaja tiruri de tragere pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum şi pentru verificarea armelor şi a muniţiilor deţinute, în condiţiile prezentei legi.
    (2) Personalul abilitat cu funcţii de administrare, de întreţinere şi de supraveghere a tirurilor de tragere trebuie să întrunească condiţiile prevăzute la   art. 34 alin. (1) şi (4).
    (3) Personalul care urmează să desfăşoare supravegherea permanentă a  activităţilor din incinta tirurilor de tragere, precum şi activităţi de instruire şi de îndrumare a persoanelor care efectuează activităţi de antrenament, trebuie să dispună de pregătire profesională în domeniu.
    (4) Activităţile care se pot desfăşura în tirurile de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, avizat de autorităţile prevăzute la art. 32.
    Articolul 38. Categoriile de persoane juridice şi de unităţi care pot
                         deţine şi folosi diferite tipuri de arme şi de muniţii
    (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) pot deţine şi folosi arme şi muniţii cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33–37, după cum urmează:
    a) autoritatea administrativă de specialitate pentru silvicultură poate deţine şi folosi, prin intermediul Agenţiei „Moldsilva” şi al întreprinderilor de stat în privinţa cărora aceasta exercită funcţii de fondator, arme de apărare şi de pază, arme utilitare, precum şi muniţii aferente pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control în domeniul pazei fondului forestier şi al ocrotirii animalelor, precum şi arme de vînătoare şi muniţii aferente pentru recoltarea planificată a vînatului şi combaterea animalelor dăunătoare;
    b) societăţile de vînători şi de pescari legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, pot deţine şi folosi, printr-un personal special desemnat, arme utilitare şi muniţii aferente pentru paza fondurilor de vînătoare, precum şi arme de vînătoare şi muniţii aferente pentru recoltarea planificată a vînatului şi combaterea animalelor dăunătoare;
    c) unităţile de învăţămînt superior cu profil cinegetic pot deţine şi folosi arme de vînătoare şi arme utilitare pentru exercitarea activităţii didactice;
    d) autoritatea administraţiei publice centrale pentru piscicultură şi unităţile care sînt în subordinea ei sau în a căror privinţă autoritatea exercită funcţia de fondator pot deţine şi folosi arme utilitare cu muniţii fără proiectil pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;
    e) administraţiile aeroporturilor pot deţine şi folosi arme utilitare cu muniţii fără proiectil pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;
    f) autoritatea administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului şi unităţile care sînt în subordinea ei sau în a căror privinţă autoritatea exercită funcţia de fondator  pot deţine şi folosi arme de apărare şi de pază, arme utilitare, precum şi muniţii aferente, necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice în domeniul protecţiei şi conservării habitatelor naturale, a diversităţii biologice şi a reţelei naţionale de arii protejate;
    g) asociaţiile, agenţiile, catedrele militare, federaţiile, cluburile şi şcolile sportive, care au tangenţe cu practicarea tirului sportiv şi a biatlonului afiliate acestor persoane juridice, pot deţine şi folosi arme de tir şi muniţii aferente, în funcţie de necesitate, pentru antrenamente sau concursuri de tir aprobate de persoanele juridice menţionate;
    h) instituţiile de cultură şi artă, asociaţiile cultural-artistice şi sportive pot deţine şi folosi arme de panoplie pentru activităţile lor;
    i) centrele de producţie cinematografică, circurile, teatrele, alte instituţii de cultură, artă şi sport pot deţine şi folosi arme de recuzită pentru activităţile lor.
    (2) În cazul armelor deţinute în condiţiile alin. (1) lit. g) din prezentul articol, dotarea sportivilor cu arme de tir şi cu muniţii aferente pentru antrenamente şi concursuri se poate efectua numai în incinta tirurilor de tragere, fără ca aceştia să întrunească condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a)–d), în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora.
    (3) În cazul armelor utilitare deţinute în condiţiile alin. (1) lit. d) şi f) din prezentul articol, dotarea persoanelor desemnate să le folosească pentru activităţi specifice se poate face fără îndeplinirea condiţiilor indicate la art. 34 alin. (1) lit. a)–d), iar în cazul armelor de panoplie sau de recuzită, dotarea se poate face şi fără îndeplinirea condiţiei de la art. 33 alin. (4).
    Articolul 39. Permisele pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor
                          şi a muniţiilor
    (1) În vederea procurării de arme şi muniţii sau a construirii şi amenajării tirurilor de tragere, persoanele juridice indicate la art. 31 alin. (2) şi (3) trebuie să depună la autorităţile prevăzute la art. 32 o cerere pentru eliberarea permiselor corespunzătoare, care se examinează în termen de 15 zile.
    (2) Autorităţile prevăzute la art. 32 eliberează, vizează o dată la 3 ani, preschimbă, retrag sau anulează permisele pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor, precum şi permisele pentru construirea şi amenajarea tirurilor de tragere.
    (3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau de anulare a permisului pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Articolul 40. Preschimbarea permiselor pentru procurarea, deţinerea
                          şi folosirea armelor şi a muniţiilor
    (1) Permisele prevăzute la art. 39 alin. (1) se preschimbă în cazurile:
    a) schimbării denumirii ori a sediului persoanei juridice;
    b) pierderii, sustragerii, distrugerii sau deteriorării lor;
    c) folosirii spaţiilor destinate pentru aplicarea vizei sau a menţiunilor.
    (2) Pentru eliberarea unui nou permis, persoana juridică depune cerere la autorităţile prevăzute la art. 32 în termen de 10 zile de la data cînd a intervenit una din situaţiile specificate la alin. (1) lit. a) şi b) din prezentul articol. Eliberarea unui nou permis în locul celui declarat pierdut sau sustras se efectuează numai după publicarea unui anunţ corespunzător în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 41. Retragerea şi anularea permiselor pentru procurarea,
                         deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor
    (1) Permisele obţinute în conformitate cu art. 39 alin. (1) se retrag în următoarele situaţii:
    a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;
    b) titularul a săvîrşit contravenţii pentru care legea prevede privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei;
    [Art.41 al.(1), lit.b) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    c) titularul a săvîrşit timp de un an mai mult de două contravenţii în ceea ce priveşte încălcarea modului de comercializare sau de înstrăinare, a regulilor de deţinere, transport, folosire sau înregistrare a armelor, precum şi de vizare a permiselor de deţinere şi folosire a armelor, altele decît cele prevăzute în lit. b).
    (2) Anularea permiselor obţinute în conformitate cu art. 39 alin. (1) se dispune în următoarele situaţii:
    a) dacă se constată că, la data acordării permisului, titularul nu întrunea condiţiile prevăzute de lege pentru procurarea, deţinerea sau folosirea armelor şi a muniţiilor sau, după caz, condiţiile privind construirea, amenajarea şi funcţionarea tirului de tragere;
    b) dacă titularului i s-a acordat permisul în baza unor documente sau informaţii false.
    Articolul 42. Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină
                          şi să folosească arme şi muniţii
    Persoanele juridice autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţii au următoarele obligaţii:
    a) să se prezinte în perioada stabilită la autorităţile prevăzute la art. 32 pentru vizarea permiselor indicate la art. 39 alin. (2);
    b) să anunţe, cu cel puţin 10 zile înainte, schimbarea sediului la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială este situat noul sediu pentru efectuarea menţiunilor respective în permis;
    c) să anunţe autorităţile prevăzute la art. 32 despre pierderea, sustragerea sau distrugerea autorizaţiei în 24 de ore de la constatarea evenimentului;
    d) în cazul în care încetează să activeze, să comunice acest fapt, în termen de 10 zile, autorităţilor prevăzute la art. 32;
    e) să prezinte, în termen de 10 zile, autorităţilor prevăzute la art. 32 documentele care dovedesc procurarea sau, după caz, înstrăinarea armelor şi a muniţiilor pentru efectuarea menţiunilor respective în permis.
    Articolul 43. Autorizarea procurării armelor şi muniţiilor de către
                          persoanele juridice specializate în activităţi de pază
    (1) Persoanele juridice specializate în activităţi de pază, constituite în condiţiile legii, pot fi autorizate, la cerere, să procure arme de apărare şi de pază de la armurieri licenţiaţi în domeniul comercializării armelor.
    (2) În funcţie de activităţile legale de pază pe care le desfăşoară, persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure arme şi muniţii după cum urmează:
    a) în cazul activităţilor de protecţie a persoanelor – arme de apărare şi de pază – numai pentru protecţia persoanelor care nu se află în una din situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b), e)–g), iar arme neletale scurte – pentru protecţia celorlalte categorii de persoane;
    b) în cazul activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor – arme de apărare şi de pază: numai pentru paza sediilor băncilor, partidelor politice, sediilor şi punctelor de lucru ale societăţilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor, depozitelor de arme, muniţii, de materii explozive, de substanţe toxice, de substanţe stupefiante şi medicamente ce conţin substanţe stupefiante, de metale preţioase şi pietre preţioase; obiectivelor la care se asigură paza cu efectiv de poliţie în cooperare cu societăţile specializate în activităţi de pază, a tirurilor în care se desfăşoară activităţi cu folosirea armelor letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens; iar arme neletale scurte – pentru activităţile de pază a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii;
    c) în cazul activităţilor de pază a transportului unor valori importante – arme letale scurte – numai pentru paza transporturilor cu arme, muniţii, materii explozive, cu substanţe toxice, cu substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, cu metale preţioase şi pietre preţioase, cu înscrisuri de valoare, bani, titluri de credit, cecuri, precum şi cu alte valori prevăzute de lege; iar arme neletale scurte – în cazul activităţilor de pază a celorlalte categorii de transporturi.
    (3) Serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne ţine evidenţa centralizată a tuturor persoanelor juridice specializate în activităţi de pază, autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţii.
    (4) Persoanelor angajate în organizaţiile specializate în activităţi de pază li se interzice ca, pe durata îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afara celor de serviciu.
    [Art.43 al.(4) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    Articolul 44. Condiţiile privind procurarea, deţinerea, dotarea
                          personalului, precum şi portul şi folosirea armelor
                          şi a muniţiilor pentru paza proprie a persoanelor
                          juridice de drept privat care nu sînt în subordinea
                          sau în coordonarea unor instituţii publice
    (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sînt în subordinea sau în coordonarea unei instituţii publice şi care îşi asigură pază proprie în condiţiile legii pot fi autorizate, la cerere, să procure, să deţină şi să folosească pentru activităţile de pază proprie numai arme neletale scurte şi muniţii aferente.
    (2) Persoanelor juridice menţionate la alin. (1) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător şi prevederile art. 33 alin. (3) şi ale art. 34–37 în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi muniţii aferente destinate pentru pază proprie, precum şi în ceea ce priveşte condiţiile în care persoanele dotate cu arme aparţinînd acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.
    Articolul 45. Regimul de autorizare şi regimul de funcţionare
                          a tirurilor de tragere
    (1) În funcţie de obiectul de activitate, persoanele juridice care nu sînt în subordinea sau în coordonarea autorităţilor administraţiei publice prevăzute la art. 31 alin. (1) pot construi şi amenaja tiruri de tragere cu arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autorităţile consemnate la art. 32 să funcţioneze după cum urmează:
    a) tiruri de tragere pentru pregătirea personalului propriu – în cazul persoanelor juridice specializate în activităţi de pază;
    b) tiruri de tragere pentru verificarea armelor şi a muniţiilor – în cazul armurierilor licenţiaţi să producă şi să repare arme;
    c) tiruri de tragere pentru antrenament şi agrement – în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activităţi de tragere pentru antrenament şi agrement.
    (2) Permisul de funcţionare prevăzut la alin. (1) se poate acorda dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) tirul de tragere corespunde cerinţelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;
    b) personalul desemnat pentru administrarea, întreţinerea şi supravegherea tirurilor de tragere trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) şi (4);
    c) personalul desemnat pentru supravegherea activităţilor care se desfăşoară în incinta tirurilor de tragere, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau care urmează cursurile de instruire teoretică şi practică prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), trebuie să corespundă condiţiei stipulate la art. 37 alin. (3);
    d) în cazul unor eventuale accidente produse în incinta tirurilor de tragere, să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă.
    (3) Activităţile care se pot desfăşura în tirurile de tragere se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care se avizează de autorităţile prevăzute la art. 32.
    Articolul 46. Condiţiile de procurare a armelor şi muniţiilor destinate
                          folosirii în incinta tirurilor de tragere
    (1) Persoanele juridice ale căror tiruri de tragere au fost autorizate să funcţioneze în condiţiile stabilite la art. 45 alin. (1) lit. a) şi c) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme şi muniţii aferente de la armurieri licenţiaţi în domeniu, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) arme letale şi neletale supuse autorizării – numai cu permis de procurare a armei;
    b) arme neletale şi muniţii aferente – în modul prevăzut de lege.
    (2) În vederea acordării permisului de procurare a armei, de deţinere şi folosire a armelor şi a muniţiilor de către autorităţile prevăzute la art. 32, persoanele juridice indicate la art. 45 alin. (1) întocmesc un plan de dotare cu arme şi cu muniţii, care se depune la aceste autorităţi împreună cu cererea de autorizare.
    (3) Poate fi autorizată numai procurarea armelor şi muniţiilor pentru care tirul de tragere a fost autorizat ca să fie folosite în incinta sa. Cantitatea de arme şi de muniţii care poate fi procurată se stabileşte de către autoritatea care acordă autorizaţia, în raport cu necesarul de arme şi de muniţii înscris în planul de dotare indicat la alin. (2).
    Articolul 47. Condiţiile de acces al diferitelor categorii de persoane
                          în incinta tirurilor de tragere
    (1) În funcţie de destinaţia tirului de tragere, în incinta lui se admite accesul şi desfăşurarea activităţilor de tragere cu arma pentru următoarele categorii de persoane:
    a) personalul angajat la persoana juridică specializată de pază desemnat să poarte şi să folosească arme şi muniţii – în tirurile de tragere prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a);
    b) personalul specializat în repararea şi testarea armelor din cadrul armurierilor licenţiaţi să repare arme – în tirurile de tragere prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b);
    c) titularii permisului de armă, precum şi persoanele care au atins vîrsta majoratului, cu condiţia însoţirii lor de către o persoană care îi va supraveghea şi instrui, – în tirurile de tragere prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c).
    (2) Persoanele care au acces în incinta tirurilor de tragere în condiţiile alin. (1) lit. a) şi c) pot executa trageri cu armele din dotare sau din cele aflate în dotarea tirului de tragere.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) din prezentul articol, accesul în incinta tirurilor de tragere este permis şi cu armele din dotare sau cu armele înscrise în permisul de armă în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deţinere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceştia prezintă permisul prevăzut la art. 15 alin. (3).
    (4) În cazul în care tirurile de tragere prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c) sînt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta lor este admis oricărei persoane care a împlinit vîrsta de 14 ani, cu condiţia ca minorii sub 18 ani să fie însoţiţi de o persoană adultă. Accesul acestor persoane în incinta tirului de tragere este admis şi cu armele şi muniţia pe care le deţin dacă sînt titulari ai certificatului de deţinător în care armele sînt înscrise.
    (5) În cazul producerii unor incidente în incinta tirurilor de tragere din care au rezultat victime sau pagube materiale, administratorul tirului are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2).
Capitolul  VI
REGIMUL CIRCULAŢIEI ARMELOR ŞI A MUNIŢIILOR
    Articolul 48. Condiţiile de deţinere şi de comercializare a armelor
                          şi a muniţiilor
    (1) Armele şi muniţiile fabricate în Republica Moldova pot fi deţinute sau comercializate numai dacă întrunesc următoarele condiţii:
    a) sînt marcate de armurierul licenţiat să le producă;
    b) sînt omologate de către organismele de certificare acreditate şi sînt notificate, în modul stabilit de legislaţie;
    c) armele au fost înscrise în Registrul de stat al armelor.
    (2) Armele şi muniţiile fabricate în străinătate, introduse pe teritoriul Republicii Moldova pot fi comercializate ori deţinute de persoane fizice şi juridice din Republica Moldova numai dacă:
    a) sînt marcate de producătorul din străinătate;
    b) sînt avizate de autoritatea de omologare a armelor şi a muniţiilor în conformitate cu normele de omologare, cu excepţia celor prevăzute la art. 52 alin. (7);
    c) armele au fost înscrise în Registrul de stat al armelor.
    [Art.48 al.(2), lit.c) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (3) Sînt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) armele şi muniţiile care tranzitează în condiţiile legii teritoriul Republicii Moldova.
    (4) Armele şi muniţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comercializate numai armurierilor licenţiaţi în domeniul comercializării armelor.
    Articolul 49. Marcarea armelor şi a muniţiilor produse de armurieri
                         din Republica Moldova
    (1) Armurierii licenţiaţi să producă arme şi/sau muniţii au obligaţia ca, în procesul de fabricaţie, să aplice pe arme şi muniţii marcaje de identificare.
    (2) Marcajele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) indicativul de ţară al Republicii Moldova;
    b) indicativul armurierului care le produce;
    c) indicativul corespunzător categoriei prevăzute în anexa nr. 1 din care face parte arma sau calibrul muniţiilor aferente;
    d) anul de fabricaţie a armelor şi a muniţiilor, numărul de ordine al fiecărei arme, stabilit pentru fiecare categorie din cele consemnate în anexa nr. 1.
    (3) Forma şi conţinutul elementelor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Articolul 50. Evidenţa armelor şi a muniţiilor fabricate în Republica Moldova
    (1) Armurierii care produc arme şi muniţii au obligaţia de a ţine evidenţa fabricării armelor şi a muniţiilor în registre de arme şi muniţii, instituite cu avizul serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Registrele instituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, care ţine evidenţa registrelor tuturor armurierilor licenţiaţi să producă arme şi muniţii.
    (3) Evidenţa care se ţine în registrele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se face după criteriul elementelor stipulate la art. 49 alin. (2) lit. b)–d).
    (4) Evidenţa armelor letale şi neletale, precum şi a muniţiilor aferente, fabricate în Republica Moldova constituie informaţii atribuite la secretul de stat.
    Articolul 51. Păstrarea registrelor de evidenţă a armelor şi a muniţiilor
                          fabricate
    (1) Registrele prevăzute la art. 50 alin. (1) se păstrează timp de 20 de ani la armurierii licenţiaţi să producă arme şi muniţii, după care se depun spre arhivare la autoritatea indicată la art. 50 alin. (1).
    (2) În situaţia în care armurierii încetează să producă arme şi muniţii, registrele prevăzute la art. 50 alin. (1) se depun la autoritatea indicată în art. 50 alin. (1) în termen de 10 zile de la încetarea activităţii.
    Articolul 52. Omologarea armelor şi a muniţiilor
    (1) Activitatea de omologare a armelor şi a muniţiilor se desfăşoară de către o instituţie, organizaţie sau întreprindere acreditată în domeniu şi are drept scop instituirea unui regim de corespundere şi de respectare a criteriilor de securitate stabilite prin normele de omologare a armelor şi a muniţiilor.
    (2) Activitatea de omologare prevăzută la alin. (1) se efectuează ţinîndu-se cont de următoarele obiective:
    a) caracteristicile tehnice ale armelor şi ale muniţiilor să corespundă destinaţiilor stabilite prin prezenta lege;
    b) deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor să îndeplinească astfel de criterii de securitate încît să nu genereze riscul de producere a accidentelor care să pericliteze viaţa, sănătatea, integritatea fizică a deţinătorului sau a persoanelor neimplicate în situaţiile ce impun folosirea legală a armelor şi nici riscul de producere a accidentelor care pot pricinui pagube materiale.
    (3) Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (2) sînt supuse omologării:
    a) armele, muniţiile şi componentele lor;
    b) liniile tehnologice de producere a armelor şi a muniţiilor;
    c) arbaletele şi săgeţile aferente;
    d) dispozitivele electroşoc.
    (4) Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de către elementele specificate la alin. (3) se atestă prin certificat de conformitate, eliberat de organul de specialitate abilitat în domeniul omologării.
    (5) În cazul armelor şi al muniţiilor prevăzute la art. 48 alin. (2), îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atestă prin certificat de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, eliberat de instituţia, organizaţia sau întreprinderea acreditată în domeniul omologării.
    (6) Atribuţiile instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii acreditate în domeniul omologării, normele şi procedura de omologare se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.
    (7) Armele şi muniţiile omologate în ţara de origine cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de recunoaştere reciprocă a rezultatelor activităţilor în domeniul evaluării conformităţii sau care dispun de marcaj al staţiunilor de încercări ale ţărilor membre ale Comisiei Internaţionale Permanente şi sînt importate din aceste ţări nu se supun repetat procedurii de omologare sau de avizare.
    (8) Dacă la efectuarea procedurii de omologare ori de examinare tehnică periodică se constată că nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare, armele se depun, în funcţie de destinaţie, la armurierii licenţiaţi în domeniul reparării armelor spre a fi reparate ori spre a fi transformate în arme dezactivate sau se depun spre distrugere la organul de poliţie de competenţă teritorială pentru a fi predate Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor, în condiţiile legislaţiei.
    Articolul 53. Examinarea tehnică periodică 
    (1) Armurierii licenţiaţi în domeniul reparării armelor efectuează, cu ocazia vizării permiselor de armă sau a înstrăinării armelor, examinarea tehnică periodică a armelor pentru a constata dacă acestea satisfac cerinţele esenţiale de securitate.
    (2) Dacă la efectuarea examinării tehnice periodice se constată că elementele verificate satisfac cerinţele esenţiale de securitate, armurierul licenţiat în domeniul reparării armelor eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin armele certificat de efectuare a examinării tehnice periodice, care este valabil pentru o perioadă de 5 ani, în condiţiile legii.
    Articolul 54. Instituirea şi ţinerea Registrului de stat al armelor
    (1) Ministerul Afacerilor Interne este posesor şi deţinător al Registrului de stat al armelor, avînd următoarele atribuţii în domeniul gestionării regimului circulaţiei armelor şi a muniţiilor:
    a) ţine evidenţa operaţiunilor cu arme şi cu muniţii, înscriind în registru menţiunile corespunzătoare despre persoanele care le-au procurat;
    b) ţine evidenţa armurierilor care efectuează operaţiuni cu arme;
    c) ţine evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, sustragerii sau distrugerii armelor şi a muniţiilor aflate în circulaţie, efectuînd menţiunile necesare în registru;
    d) cooperează cu instituţii naţionale, precum şi cu instituţii din străinătate şi organizaţii internaţionale relevante în vederea monitorizării operaţiunilor cu arme.
    (2) Regulamentul cu privire la ţinerea Registrului de stat al armelor se aprobă de Guvern.
    (3) Armurierii care produc arme şi muniţii au obligaţia de a ţine evidenţa automatizată a armelor şi a muniţiilor fabricate. Controlul evidenţei armelor şi a muniţiilor se efectuează de Ministerul Afacerilor Interne.
    (4) Transmiterea datelor cu caracter personal despre posesorii de arme şi despre armele acestora se efectuează cu consimţămîntul necondiţionat al subiectului acestor date cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    (5) Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, persoanele fizice şi juridice licenţiate în domeniu a căror activitate generează, modifică ori suspendă relaţiile de drept în domeniul regimului armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă vor asigura, în acest sens, prezentarea de date în Registrul de stat al armelor în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziei adoptate.
    (6) Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” va avea acces la Registrul de stat al populaţiei şi la Registrul de stat al unităţilor de drept pentru asigurarea schimbului informaţional între organele care efectuează activităţi speciale de investigaţii, în regim on-line, prin intermediul sistemului informaţional de căutare „Acces-Web”.
Capitolul VII
REGIMUL OPERAŢIUNILOR CU ARME ŞI MUNIŢII
    Articolul 55. Efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii
    (1) Operaţiunile cu arme şi muniţii pot fi efectuate pe teritoriul Republicii Moldova numai de către armurieri sau prin intermediul lor, în condiţii stabilite de prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza permisului de transport, pot introduce sau scoate din ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale, muniţii aferente.
    (2) Armurierii pot efectua operaţiuni cu arme şi cu muniţii în bază de licenţă eliberată de autoritatea de licențiere.
    [Art.55 al.(2) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (3) Se supun reglementării prin licenţiere operaţiunile cu arme şi cu muniţii după cum urmează:
    a) importul şi comercializarea de arme şi de muniţii;
    b) repararea armelor;
    c) producerea de arme şi/sau de muniţii.
    (4) Posesorii armelor lungi cu ţeavă lisă au dreptul să încarce (reîncarce) cartuşe aferente, fără licenţe sau autorizaţii, numai pentru uz personal.
    [Art.55 al.(4) introdus prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    Articolul 56. Condiţiile de licenţiere şi taxa de licenţă
    (1) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de import şi de comercializare a armelor şi a muniţiilor se acordă persoanei juridice care întruneşte următoarele condiţii:
    a) deţine spaţii destinate pentru depozitarea armelor şi muniţiilor, care corespund condiţiilor stipulate la anexa nr. 3;
    b) deţine spaţii destinate pentru efectuarea operaţiunilor de comercializare a armelor şi a muniţiilor, care corespund condiţiilor indicate la anexa nr. 4;
    c) administratorul întreprinderii a urmat cursuri de instruire în domeniul armelor şi al muniţiilor, organizate de o autoritate acreditată conform legislaţiei;
    [Art.56 al.(1), lit.c) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    d) vînzătorul a urmat cursuri de instruire în domeniul armelor şi al muniţiilor;
    [Art.56 al.(1), lit.d) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    e) toţi angajaţii întreprinderii întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi d), nu se află în niciuna din situaţiile stipulate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi e)–g) şi sînt autorizaţi de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne să efectueze operaţiuni cu arme şi cu muniţii.
    (2) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă solicitantul întruneşte următoarele condiţii:
    a) deţine spaţii destinate reparării şi păstrării armelor, care corespund cerinţelor indicate la anexa nr. 5;
    b) cel puţin un angajat a urmat cursuri de calificare în domeniu;
    [Art.56 al.(2), lit.b) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    c) toţi angajaţii întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7
alin. (1) lit. a) şi d), nu se află în niciuna din situaţiile stipulate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi e)–g) şi sînt autorizaţi de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne să efectueze operaţiuni cu arme şi cu muniţii.
    (3) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor şi/sau a muniţiilor se acordă numai dacă solicitantul întruneşte următoarele condiţii:
    a) deţine spaţii destinate pentru efectuarea operaţiunilor de producere a armelor şi/sau muniţiilor, care corespund cerinţelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;
    b) deţine spaţii destinate pentru depozitarea armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv pentru depozitarea muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţii, care corespund condiţiilor stipulate la anexa nr. 3;
    c) dispune de linii tehnologice de producere a armelor şi a muniţiilor omologate în condiţiile legii;
    [Art.56 al.(3), lit.d) abrogată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    e) cel puţin un angajat are studii în domeniu;
    f) toţi angajaţii întreprinderii întrunesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi d), nu se află în niciuna din situaţiile stipulate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi e)–g).
    [Art.56 al.(3), lit.f) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genul de activitate prevăzut la art. 58 lit. a) este de 10 000 de lei, pentru genul de activitate prevăzut la art. 58 lit. b) este de 5 000 de lei, iar pentru genul de activitate prevăzut la art. 58 lit. c) este de 20 000 de lei. Licenţa se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (5) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau pentru eliberarea copiei de pe licenţă se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea licenţei, iar a duplicatului licenţei este de 500 de lei.
    (6) Taxele pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau pentru eliberarea copiei de pe licenţă, sau pentru eliberarea duplicatului licenţei se varsă la bugetul de stat.
    [Art.56 al.(7) abrogat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (8) Pentru obținerea, prelungirea sau reperfectarea licenței pentru activitățile specificate în prezentul articol, solicitantul anexează la cererea depusă la autoritatea de licențiere următoarele documente:
    a) copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locațiune pentru spațiile aferente genului de activitate licențiat;
    b) copia de pe documentul care atestă absolvirea cursului de instruire sau, după caz, a cursului de calificare, studiile în domeniul armelor și munițiilor, pentru activitățile specificate la alin. (1) în domeniul armelor și al munițiilor, pentru activitățile specificate la alin. (1) din prezentul articol;
    [Art.56 al.(8), lit.b) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    c) declarația pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor contravenționale sau penale, în corespundere cu prevederile art. 7.
    [Art.56 al.(8) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (9) Odată cu recepționarea solicitării, autoritatea de licențiere:
    a) emite certificatul constatator;
    b) după caz, în scopul verificării întrunirii condițiilor specificate la art. 7, solicită informația necesară de la Ministerul Afacerilor Interne, pe care acesta este obligat să o acorde în cel mult 5 zile lucrătoare;
    c) solicită organului/organelor de control aferente o vizită de control, cu întocmirea, în cel mult 10 zile, a procesului-verbal de control corespunzător, în scopul verificării întrunirii condițiilor stabilite de prezenta lege pentru spațiile destinate operațiunilor cu arme și muniții.
    [Art.56 al.(9) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 57. Temeiurile de retragere sau de suspendare a licenţei
    (1) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de import şi de comercializare a armelor şi a muniţiilor se retrage în următoarele situaţii:
    a) neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a)–c);
    b) comercializare a armelor interzise sau deţinute ilegal;
    c) comercializare sau depozitare a armelor sau a muniţiilor în spaţii necorespunzătoare condiţiilor stabilite;
    d) nerespectare a condiţiilor stabilite la art. 56 alin. (1) lit. e);
    e) comercializare a armelor supuse autorizării sau a muniţiilor aferente persoanelor care nu dispun de autorizaţia corespunzătoare sau de actul de identitate prezentat în original.
    (2) Licenţa prevăzută la alin. (1) se suspendă în următoarele situaţii:
    a) neîntrunire de către titular a condiţiilor prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)–d);
    b) neîndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. d) sau g);
    c) neîndeplinire a prescripţiei organului abilitat în domeniul controlului armelor şi al muniţiilor.
    (3) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se retrage în următoarele situaţii:
    a) păstrare sau reparare a armelor interzise sau pentru care nu s-a făcut dovada de deţinere a lor legală;
    b) modificare sau dezactivare a armelor fără autorizaţie eliberată în modul stabilit;
    c) neîndeplinire a cerinţelor prevăzute la art. 66 alin. (2).
    (4) Licenţa prevăzută la alin. (3) se suspendă în următoarele situaţii:
    a) neîntrunire de către titular a condiţiilor prevăzute la art. 56 alin. (2);
    b) neîndeplinire a prescripţiei organului abilitat în domeniul controlului armelor şi al muniţiilor.
    (5) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor şi/sau a muniţiilor se retrage în următoarele situaţii:
    a) neîndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) şi (2), art. 50 alin. (1) şi (2) sau art. 51 alin. (1);
    b) producere a armelor sau a muniţiilor interzise;
    c) producere ori depozitare a armelor sau a muniţiilor în spaţii necorespunzătoare condiţiilor stabilite;
    d) comercializare a armelor sau a muniţiilor neomologate în modul stabilit;
    e) nerespectare a condiţiilor prevăzute la art. 48 alin. (4).
    (6) Licenţa prevăzută la alin. (5) se suspendă în următoarele situaţii:
    a) neîntrunire de către titular a condiţiilor prevăzute la art. 56 alin. (3);
    b) neîndeplinire a prescripţiei organului abilitat în domeniul controlului armelor şi al muniţiilor.
    (7) În caz de retragere a licenţei, titularul acesteia are dreptul să comercializeze sau să înstrăineze armele şi muniţiile sale armurierilor licenţiaţi în domeniul comercializării armelor.
    [Art.57 al.(7) introdusă prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    Articolul 58. Categoriile de operaţiuni care pot fi efectuate de armurieri
                         licenţiaţi
    Armurierii licenţiaţi în condiţiile art. 56 pot efectua următoarele activităţi:
    a) armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de import şi de comercializare a armelor şi a muniţiilor: cumpărare, vînzare, depozitare, import, export, reexport, transbordare, transfer şi transport de arme, de muniţii şi de componente ale acestora, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni;
    b) armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: păstrare, reparare, dezactivare, completare, testare şi verificare a armelor, efectuare a examinării tehnice periodice; 
    c) armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor şi/sau a muniţiilor: producere, fabricare, confecţionare, asamblare, prelucrare, experimentare, depozitare, vînzare, transport, export, casare şi distrugere de arme şi muniţii, precum şi import, export, reexport de piese şi de părţi componente de arme şi/sau de muniţii. 
    Articolul 59. Obligaţiile armurierilor licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni
                         de import şi de comercializare  a armelor şi a muniţiilor
    (1) Armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de import şi de comercializare a armelor şi a muniţiilor au următoarele obligaţii:
    a) să introducă în circuitul comercial numai armele şi muniţiile care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 48 alin. (1) şi (2);
    b) să comercializeze armele şi muniţiile numai persoanelor fizice şi juridice autorizate să le procure, în baza actelor de identitate prezentate în original, iar în cazul armelor cu ţeavă ghintuită – numai după prezentarea la organul de poliţie competent a fiecărei arme cu ţeavă ghintuită, împreună cu cîte 3 cartuşe de calibrul fiecărei arme, pentru efectuarea tragerii experimentale şi a înregistrării proiectilelor şi a tuburilor de cartuşe (trase experimental) în evidenţele operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Efectuarea tragerii experimentale se atestă prin proces-verbal – pentru persoane juridice şi prin certificat – pentru persoane fizice;
    [Art.59 al.(1), lit.b) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    c) să procure arme şi muniţii numai de la persoane juridice străine sau din Republica Moldova autorizate să desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate;
    d) să instituie registre de evidentă a operaţiunilor cu arme şi cu muniţii conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special şi care se înregistrează la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, şi să le prezinte la control poliţiştilor special desemnaţi;
    e) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme şi cu muniţii, precum şi documentele în baza cărora au comercializat arme;
    f) să prezinte lunar organului de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială persoana fizică îşi are domiciliul sau persoana juridică îşi are sediul listele celor care au procurat arme letale şi neletale, precum şi datele de identificare a acestor arme, iar în cazul armelor cu ţeavă ghintuită, să comunice şi serviciilor Ministerului Afacerilor Interne abilitate cu gestionarea Registrului de stat al armelor şi cu înregistrarea şi evidenţa operativă a proiectilului şi a tubului-martor (transexperimental); 
    g) să asigure condiţiile de securitate deplină a armelor şi a muniţiilor aflate în gestiune, astfel încît cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau din raft; 
    h) să înscrie în permisul de procurare, eliberat de organele de poliţie şi prezentat de către cumpărător, datele necesare de identificare a armei vîndute şi poziţia din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vînzare;
    i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor şi a muniţiilor, iar după vînzare – o copie de pe factură;
    j) să anunţe imediat organul de poliţie cînd constată că armele primite în consignaţie de la persoane fizice şi juridice prezintă modificări vizibile sau alte caracteristici decît cele originale;
    k) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să efectueze operaţiuni cu arme şi cu muniţii.
    (2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 10 ani şi trebuie să cuprindă datele necesare de identificare a fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identificare a furnizorului şi a destinatarului fiecărei operaţiuni. După expirarea termenului de 10 ani, registrele se depun spre arhivare la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import de arme şi de muniţii, în condiţiile prezentei legi, armurierii au obligaţia să solicite în prealabil serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne permis de procurare şi permis de transport, iar la export şi reexport – permis de transfer.
    (4) Permisul de procurare şi permisul de transport la import, precum şi permisul de transfer la export şi reexport se acordă individual, pentru fiecare operaţiune şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme şi de muniţii care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate a permiselor este de 12 luni de la data de acordare. Neefectuarea în termen a operaţiunii pentru care s-a acordat permisul, indiferent de motiv, conduce la anularea permisului.
    [Art.59 al.(4) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (5) Pentru efectuarea operaţiunilor de import, export, reexport şi de tranzit al armelor şi al muniţiilor aferente din categoria A, prevăzute în Nomenclatorul mărfurilor strategice, armurierii au obligaţia să solicite în prealabil, în condiţiile prezentei legi, autorizaţie corespunzătoare la Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului, importului şi a tranzitului de mărfuri strategice.
    [Art.59 al.(5) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (6) Persoana juridică, în termen de 30 de zile de la efectuarea importului, exportului sau a reexportului, trebuie să depună la autoritatea prevăzută la alin. (3) documentele în a căror bază s-a efectuat operaţiunea.
    (7) Schimbarea de către armurieri a destinaţiei armelor sau a muniţiei procurate în condiţiile prezentei legi se face cu autorizarea autorităţii prevăzute la alin. (3). 
    Articolul 60. Obligaţiile armurierilor licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni
                         de reparare a armelor
    Armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor au următoarele obligaţii:
    a) să prezinte lunar serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne lista armelor cu ţeavă ghintuită primite la reparat cărora le-au fost schimbate una sau mai multe piese menţionate la art. 66 alin. (2), precum şi lista posesorilor acestor arme;
    b) să ţină evidenţa reparaţiilor în registrele create potrivit art. 59 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte la control organelor de poliţie competente;
    c) să primească la reparaţie doar arme pentru care se face dovada faptului că sînt deţinute legal;
    d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada faptului că o deţine legal, să înştiinţeze imediat organul de poliţie proxim.
    Articolul 61. Obligaţiile armurierilor licenţiaţi să efectueze operaţiuni de
                          producere a armelor şi/sau a muniţiilor
    (1) Armurierii licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor şi/sau a muniţiilor au următoarele obligaţii:
    a) să producă numai arme, muniţii şi să efectueze operaţiuni care sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) să producă arme şi muniţii în conformitate cu normele tehnice şi de securitate a acestora;
    c) să marcheze, în modul stabilit, armele şi muniţiile la data de fabricare a lor, precum şi la data de transferare din stocurile guvernamentale în uzul civil permanent;
    d) să instituie registre de evidenţă a armelor şi a muniţiilor produse, precum şi de evidenţă a tuturor operaţiunilor cu ele la intrarea şi la ieşirea armelor, muniţiilor, pieselor şi a componentelor acestora, care să conţină date de identificare unică, respectiv tipul, marca, modelul, calibrul şi seria armei, precum şi numele, adresa şi numărul de identificare ale persoanei care a procurat arma;
    e) să instituie registre conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special, se înregistrează la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne şi se prezintă la control poliţiştilor special desemnaţi;
    f) să dispună de laborator de încercare a armelor şi a muniţiilor, acreditat în modul stabilit;
    g) să efectueze încercarea armelor şi a muniţiilor;
    h) să comercializeze numai arme şi muniţii a căror conformitate la indicii de securitate a fost evaluată prin certificare, inspecţie, încercări sau testări de laborator în vederea corespunderii lor cu normele de omologare;
    i) să organizeze şi să desfăşoare operaţiuni de casare şi de distrugere a armelor şi a muniţiilor care nu corespund normelor de omologare;
    j) să comercializeze arme şi muniţii numai angro şi numai către persoane juridice autorizate să le procure şi să le transporte, în baza actelor de identitate autentice ale persoanei responsabile de efectuarea operaţiunii în cauză;
    k) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme şi cu muniţii, precum şi documentele în baza cărora au comercializat arme;
    l) să prezinte lunar serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne listele persoanelor juridice care au procurat arme şi muniţii, precum şi datele de identificare a acestor arme;
    m) să asigure integritatea şi condiţiile de securitate deplină a armelor şi a muniţiilor aflate în gestiune; 
    n) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii.
    (2) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import de piese de arme şi/sau cu muniţii, în condiţiile prezentei legi, armurierii licenţiaţi în domeniul de producere a armelor şi/sau a muniţiilor au obligaţia să solicite în prealabil serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne permis de procurare şi permis de transport, iar la export şi reexport de arme, cu muniţii şi cu piese ale acestora – permis de transfer.
    (3) Permisul de procurare şi permisul de transport la import, precum şi permisul de transfer la export şi reexport se acordă individual, pentru fiecare operaţiune şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme şi de muniţii, pentru piesele şi părţile componente ale acestora care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate a permiselor este de 6 luni. Neefectuarea în termen a operaţiunii pentru care s-a acordat permisul, indiferent de motiv, conduce la anularea permisului. 
    (4) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului, exportului sau a reexportului, persoana juridică trebuie să depună la autoritatea prevăzută la alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea.
    (5) Schimbarea destinaţiei armelor sau a muniţiilor produse de armurieri, în condiţiile prezentei legi, se face cu autorizarea autorităţii prevăzute la alin. (2).
    Articolul 62. Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să transporte
                          arme şi muniţii
    Persoanele juridice autorizate să transporte arme şi muniţii au următoarele obligaţii:
    a) să asigure paza transporturilor de arme pe care le efectuează, precum şi condiţiile lor de siguranţă;
    b) în cazul transportării unui număr mai mare de 5 unităţi de arme sau de 25000 de cartuşe, să comunice despre aceasta organului de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială se află locul de destinaţie al transportului, cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia, prezentînd o copie a planului de pază a transportului de arme şi de muniţii şi o copie a ordinului de transport.
    [Art.62 lit.b) modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    Articolul 63. Transferul armelor letale şi al muniţiilor din Republica Moldova
                          într-un alt stat
    (1) Armurierii din Republica Moldova licenţiaţi pentru importul şi comercializarea armelor şi a muniţiilor sau în domeniul producerii armelor şi a muniţiilor pot efectua operaţiuni de transfer de arme letale şi de muniţii aferente către o persoană dintr-un alt stat cu condiţia obţinerii prealabile a cîte unui permis de transfer pentru fiecare operaţiune, iar în cazul transferului de arme şi de muniţii aferente prevăzute în Nomenclatorul mărfurilor strategice, vor obţine şi autorizaţia Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice.
    (2) Permisul de transfer al armelor se acordă, la cerere, de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne în următoarele condiţii:
    a) armurierul comunică organului de poliţie informaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4), precum şi scopul transferului;
    b) destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se află să procure şi să deţină armele care îi vor fi transferate.
    (3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4), care au fost comunicate de armurier, şi este valabil numai pentru armele şi perioada înscrise în el. Documentul trebuie să însoţească armele pe tot parcursul transferului, pînă la destinaţie, şi este supus controlului autorităţilor competente ale statelor tranzitate.
    (4) Serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne trebuie să comunice autorităţilor competente ale statului de destinaţie datele din permisul de transfer al armelor pînă cel tîrziu la data demarării operaţiunii de transfer.
    Articolul 64.  Permisul de transfer al armelor fără acord prealabil
    (1) Armurierii din Republica Moldova licenţiaţi să desfăşoare operaţiuni de import, export şi de reexport pot solicita un permis de transfer al armelor fără acord prealabil, în baza căruia pot efectua operaţiuni de transfer al armelor de foc către armurieri din statele în care aceste transferuri nu se condiţionează, prin acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme şi către statele înscrise în permisul de transfer al armelor.
    (2) Permisul de transfer al armelor fără acord prealabil se eliberează, la cerere, de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne pentru o perioada de un an, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.
    (3) În permisul de transfer al armelor fără acord prealabil se înscriu următoarele:
    a) datele de identificare a armurierului;
    b) tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer al armelor;
    c) statele care permit introducerea pe teritoriul lor, fără acord prealabil, a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului de arme;
    d) perioada de valabilitate a permisului de transfer al armelor fără acord prealabil.
    (4) Efectuarea oricărei operaţiuni de transfer al armelor în baza permisului prevăzut la alin. (1) este condiţionată de prezentarea de către armurier a organului de poliţie competent, cel tîrziu pînă la data de începere a operaţiunii, a următoarelor date:
    a) numele şi adresa vînzătorului sau ale persoanei care înstrăinează şi ale cumpărătorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului;
    b) adresa destinatarului de transfer sau de transport al armelor;
    c) numărul armelor care urmează să fie transportate;
    d) caracteristicile de identificare a fiecărei arme şi indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control al marcajelor de identificare;
    e) mijloacele de transfer al armelor;
    f) data de plecare şi data estimativă de sosire. 
    (5) Serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne trebuie să transmită imediat autorităţilor competente ale statului de destinaţie a transferului de arme datele comunicate de armurieri în condiţiile alin. (4).
    (6) Permisele de transfer al armelor fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliţie competente, prin decizie motivată, ori de cîte ori există date certe că operaţiunea de transfer prezintă un pericol pentru ordinea publică, securitatea statului, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.
    Articolul 65. Importul armelor şi al muniţiilor
    (1) Armurierii licenţiaţi în domeniul importului şi al comercializării armelor şi a muniţiilor, în condiţiile prezentei legi, au dreptul să importe arme letale şi neletale şi muniţii în baza permiselor de procurare şi a permiselor de transport al armelor.
    (2) Permisele prevăzute la alin. (1) se acordă, la cerere, de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne pentru o perioadă de 12 luni, numai pentru tipurile de arme şi de muniţii pentru care s-a solicitat autorizarea.
    [Art.65 al.(2) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (3) În permisul de  procurare se înscriu următoarele:
    a) datele de identificare a armurierului;
    b) tipurile, calibrul şi cantitatea de arme şi de muniţii care fac obiectul operaţiunilor de procurare şi de import;
    c) perioada de valabilitate a permisului;
    d) perioada de valabilitate a permisului de transfer al armelor fără acord prealabil.
    (4) În permisul de  transport al armelor se înscriu următoarele:
    a) datele de identificare a armurierului;
    b) tipurile, calibrul şi cantitatea de arme care fac obiectul operaţiunilor de transport şi de import;
    c) ţara din care se efectuează importul;
    d) datele de identitate ale persoanei responsabile de efectuarea operaţiunii de transport şi de import;
    e) perioada de valabilitate a permisului.
    (5) Permisele prevăzute la alin. (1) care nu au fost folosite în termen se restituie organului emitent.
    Articolul 66. Repararea armelor, schimbarea componentelor şi a
                         pieselor de arme
    (1) Repararea armelor şi schimbarea componentelor şi a pieselor de arme se efectuează de către un armurier licenţiat în domeniul reparaţiei armelor.
    (2) Schimbarea componentelor esenţiale şi a pieselor de armă de foc cu ţeavă ghintuită (percutorul, ţeava, gheara extractoare, pragul aruncător, închizătorul, manşonul închizător) se efectuează în baza autorizaţiei eliberate în modul stabilit de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) La schimbarea componentelor şi a pieselor prevăzute la alin. (2) pentru arme de foc cu ţeavă ghintuită, posesorul armei, în termen de 10 zile, va prezenta arma cu 3 cartuşe la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne pentru a efectua tragerea experimentală pentru colecţia de gloanţe şi tuburi de cartuşe.
    Articolul 67.  Regimul armelor care au devenit improprii pentru folosire
    (1) Armele care, din cauza unor defecţiuni iremediabile, au devenit improprii pentru folosire se examinează de către Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor.
    (2) Improprii pentru folosire se consideră armele care au marcaj falsificat, distrus, îndepărtat sau modificat, care, după efectuarea examinării balistice, dacă nu constituie corpuri delicte, se transmit Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor în vederea casării lor.
    (3) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcţionare se pot dezactiva şi păstra ca arme de colecţie, panoplie, instrucţie ori piese de muzeu, iar cele nevandabile, scoase din uz sau componentele lor se predau Ministerului Afacerilor Interne pentru casarea şi distrugerea lor.
    Articolul 68. Dezactivarea armelor
    (1) Dezactivarea armelor se efectuează de către un armurier licenţiat în domeniul reparării armelor în baza permisului de dezactivare a armei.
    (2) Permisul de dezactivare a armei se eliberează de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne la cererea posesorului de armă.
    (3) Arma se consideră dezactivată atunci cînd toate componentele ei esenţiale au devenit definitiv nefuncţionale şi nu pot fi îndepărtate, înlocuite sau modificate astfel încît arma să poată fi reactivată.
    (4) Dezactivarea armei de foc prin modificarea şi transformarea ei ireversibilă în una nefuncţională în mod definitiv se atestă prin raport de constatare tehnico-ştiinţifică, eliberat de serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, care serveşte drept temei pentru radierea acesteia din evidenţă.
    (5) Armele dezactivate se folosesc numai pentru instrucţie, panoplie, colecţie şi ca piese de muzeu sau de expoziţie.
    (6) Procedura de dezactivare a armelor de foc se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Articolul 69. Regimul pulberii
    Pulberea destinată pentru confecţionarea cartuşelor se păstrează într-un seif sau dulap metalic, cu următoarele restricţii:
    a) se admite păstrarea a maximum 20 kg neto de pulbere în clădiri cu spaţii comerciale, într-o încăpere adiacentă spaţiului de comercializare;
    b) se interzice păstrarea pulberii în încăperile de comercializare, cu excepţia cantităţii pentru comercializare;
    c) se admite păstrarea a maximum 50 kg neto de pulbere în clădiri nelocuite situate în zone populate, în depozitul unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale;
    d) cantităţi mai mari decît cele menţionate la lit. a) şi c) se păstrează numai în depozite de materii explozive autorizate conform legii;
    e) efectuarea importului, reexportului şi comercializării pulberii se permite doar persoanelor juridice autorizate de către serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.
    Articolul 70. Ridicarea armelor şi a muniţiilor
    (1) În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1), (3), (6), (7) şi (9), armele şi muniţiile se ridică de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială proprietarul armelor îşi are domiciliul.
    (2) Armele prevăzute la alin. (1) şi (6) se păstrează la organul de poliţie competent pînă la adoptarea unei decizii definitive, iar armele prevăzute la alin. (3), (4) şi (5) se predau Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor.
    [Art.70 al.(2) modificat prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]
    (3) Armele şi muniţiile se ridică dacă sînt deţinute în lipsa actelor care confirmă legalitatea deţinerii lor.
    (4) Armele se ridică dacă au marcaj falsificat, distrus, îndepărtat sau modificat.
    (5) Armele se ridică dacă sînt transformate, au ţeava ori patul retezat ori sînt adaptate la folosirea dispozitivelor de diminuare a zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.
    (6) Armele şi muniţiile se ridică în situaţia de examinare a sesizărilor sau a petiţiilor privind folosirea lor nelegitimă sau contrar destinaţiei, precum şi pentru încălcarea actelor normative privind vînatul.
    (7) Armele şi muniţiile se ridică şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    Articolul 71. Controlul în domeniul armelor şi al muniţiilor
    (1) Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea competentă care, prin intermediul reprezentanţilor săi, exercită controlul privind respectarea regimului armelor şi al muniţiilor, în condiţiile prezentei legi.
    (2) La efectuarea controlului privind respectarea regimului armelor şi al muniţiilor, autoritatea de control va ţine cont de următoarele principii:
    a) legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de legislaţie;
    b) interpretarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea persoanei supuse controlului;
    c) prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în timpul controlului.
    (3) Controalele planificate asupra modului în care persoanele fizice şi juridice respectă regimul armelor şi al muniţiilor se efectuează de către autoritatea de control cel mult o dată la 6 luni calendaristice, cu antrenarea, după caz, a reprezentanţilor instituţiilor cu funcţii de reglementare şi de control, conform competenţei.
    (4) Controalele inopinate se efectuează numai în temeiul unei sesizări în scris din partea instituţiilor cu funcţii de reglementare şi de control privind încălcarea comisă de persoana supusă controlului a regimului armelor şi al muniţiilor ori privind îndeplinirea prescripţiilor de lichidare a încălcărilor ce ţin de regimul armelor şi al muniţiilor.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazurile şi în conformitate cu procedurile expres stabilite de alte legi, controalele inopinate privind respectarea regimului armelor şi al muniţiilor pot fi efectuate de către autoritatea de control în temeiul autosesizării sau al unei sesizări în scris, depuse conform prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor sau cu privire la petiţionare.
    (6) La efectuarea controlului asupra respectării regimului armelor şi al muniţiilor, persoana supusă controlului prezintă informaţia şi documentele relevante pentru scopul acestui control şi asigură condiţiile pentru efectuarea lui.
    (7) În baza rezultatelor controlului se întocmeşte un act de control în două exemplare, unul dintre care se remite persoanei supuse controlului, al doilea se păstrează la autoritatea de control. În caz de dezacord cu rezultatele controlului, persoana supusă controlului poate prezenta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de întocmire a actului de control, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
    (8) În cazul în care se depistează încălcări ale regimului armelor şi al muniţiilor, autoritatea de control, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de întocmire a actului de control, emite o prescripţie de lichidare a încălcărilor, cuprinzînd recomandările referitoare la modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, precum şi la avertizarea despre posibila suspendare sau retragere a permisului de deţinere a armelor sau, după caz, a autorizaţiei de funcţionare a tirului de tragere dacă încălcările depistate nu vor fi lichidate în termenul stabilit.
    (9) Primind prescripţia de lichidare a încălcărilor regimului armelor şi al muniţiilor, persoana supusă controlului este obligată să prezinte autorităţii de control, în termenul indicat în prescripţie, o informaţie privind lichidarea încălcărilor.
    (10) În caz de depistare a încălcării regimului armelor şi al muniţiilor, instituţiile cu funcţii de reglementare şi control sînt obligate să sesizeze autoritatea de control sau, după caz, autoritatea de licenţiere, prezentîndu-le documentele corespunzătoare. Autoritatea de control sau, după caz, autoritatea de licenţiere verifică, în baza documentelor prezentate, respectarea regimului de arme şi muniţii sau, după caz, a condiţiilor de licenţiere şi emite, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare, o prescripţie de lichidare a încălcării regimului de arme şi muniţii sau, după caz, a condiţiilor de licenţiere, conform prevederilor alin. (8).
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    Articolul 72
    (1) Tarifele pentru prestarea serviciilor şi pentru emiterea actelor emise în domeniul armelor şi al muniţiilor sînt stabilite conform anexei nr. 2.
    (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, organizaţiile, întreprinderile, alte persoane juridice şi armurierii care deţin în proprietate sau care utilizează arme şi muniţii vor întreprinde, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, măsurile necesare pentru executarea prevederilor ei.
    (3) Licenţele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi activitatea de întreprinzător care decurge din domeniul licenţiat, dar nu se supune licenţierii se consideră valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate a licenţei.
    (4) Persoanele fizice şi juridice care deţin arme au obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se prezinte la organele de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială îşi au domiciliul ori sediul pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru deţinerea ori portul şi folosirea armelor, pentru eliberarea documentelor corespunzătoare, în condiţiile legii.
    (5) Permisele de armă eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt valabile pînă la expirarea termenului lor de valabilitate, dar nu mai tîrziu de 25 octombrie 2018. Persoanele care nu se vor conforma prevederilor prezentei legi pînă la expirarea termenului stabilit pierd dreptul de deținere, port și de folosire a armelor și a munițiilor.
    [Art.72 al.(5) în redacția LP14 din 26.02.16, MO68/22.03.16 art.109]
    Articolul 73
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 12 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor lor normative ce contravin prevederilor prezentei legi;
    d) va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru aplicarea prezentei legi.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 43), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 130. Chişinău, 8 iunie 2012.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP217 din 25.10.18, MO441-447/30.11.18 art.693; în vigoare 30.12.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP251 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.8]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5