LPM132/2012
ID intern unic:  345210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 132
din  08.06.2012
privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor
nucleare şi radiologice
Publicat : 02.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 229-233     art Nr : 739
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535
    LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855
    LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755    În scopul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice în conformitate cu cerinţele internaţionale în domeniu ce decurg din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare din 1 iulie 1968, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1623-XII din 26 octombrie 1993, din Acordul dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanţiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare şi a Protocolului la acest acord, ratificat prin Legea nr. 41-XVI din 2 martie 2006, din Convenţia privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 318), din Directiva Consiliului Uniunii Europene 96/29/EURATOM din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 159), din Seria Normelor de Securitate ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică GSR părţile 1–3,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege are drept obiect desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice în scopuri exclusiv paşnice, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 2. Scopul legii
    Prezenta lege are drept scop:
    a) neadmiterea răspîndirii armelor nucleare, a materialelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive explozive cu material radioactiv;
    b) stabilirea mecanismelor de asigurare a securităţii activităţilor nucleare şi radiologice, menţinerea lor la un nivel adecvat în orice domeniu ce ţine de utilizarea surselor de radiaţii ionizante;
    c) prevenirea desfăşurării neautorizate a activităţilor nucleare şi radiologice;
    d) protecţia personalului, populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva impactului negativ al radiaţiilor ionizante, în conformitate cu cerinţele internaţionale în domeniul radioprotecţiei şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice;
    e) prevenirea sustragerii, a traficului ilicit cu materiale nucleare şi radioactive, asigurarea securităţii fizice a obiectivelor nucleare şi radiologice.
    Articolul 3. Domeniile de aplicare a legii
    Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor activităţi nucleare şi radiologice:
    a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, repararea, dezafectarea obiectivelor nucleare şi radiologice;
    b) producerea, furnizarea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul, exportul, reexportul şi admiterea temporară sau exportul temporar al surselor de radiaţii ionizante, inclusiv al materialelor nucleare, al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive;
    [Art.3 lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric (radiometric etc.) al parametrilor cîmpurilor de radiaţii ionizante, a materialelor şi dispozitivelor de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, utilizate în monitorizarea sau controlul şi supravegherea activităţilor nucleare şi radiologice, precum şi a mijloacelor de ambalare şi containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop;
    d) introducerea și/sau punerea la dispoziție pe piață a produselor şi prestarea serviciilor destinate activităţii în siguranţă a obiectivelor nucleare şi radiologice: dozimetria individuală, testarea surselor radioactive (test la scurgere radioactivă), efectuarea controlului calității generatoarelor de radiații ionizante și calculul eficienței barierelor de protecție;
    [Art.3 lit.d) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    e) depistarea şi recuperarea surselor radioactive orfane.
    Articolul 4. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    accident nuclear/radiologic – eveniment care afectează instalaţia nucleară/ radiologică şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei, a mediului cu substanţe radioactive peste limitele permise de normele în vigoare;
    acte permisive ale Agenţiei Naţionale – autorizaţie radiologică, inclusiv cea parţială, certificat de securitate, în baza cărora se desfăşoară activitatea nucleară şi radiologică;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    activitate nucleară şi/sau radiologică – orice practică umană care introduce suplimentar surse de radiaţii ionizante sau căi de expunere la radiaţii ionizante;
    Agenţia Naţională – Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice;
    AIEA – Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică;
    asigurare a calităţii – acţiuni planificate şi sistematice necesare pentru convingerea deplină că instalaţiile, procedurile şi funcţionarea instalaţiei nucleare sau radiologice corespund cerinţelor stabilite prin legislaţia relevantă;
    autorizare – procedură de evaluare a corespunderii protecţiei radiologice (radioprotecţiei), securităţii nucleare şi radiologice a persoanei fizice sau juridice, la cererea acesteia, pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţii nucleare şi radiologice, urmată de eliberarea autorizaţiei radiologice;
    autorizaţie radiologică – act permisiv eliberat pentru activităţi neexceptate de la regimul de autorizare, ca urmare a evaluării corespunderii şi respectării condiţiilor de desfăşurare a activităţilor nucleare şi/sau radiologice conform art. 20;
    autorizaţie radiologică parţială – autorizaţie radiologică eliberată pentru realizarea unei faze de activitate nucleară sau radiologică în domeniul şi în intervalul de timp stabilit;
    bancă de date nucleare şi radiologice – sistem informaţional automatizat format din cel puţin două baze de date nucleare şi radiologice şi din sisteme de căutare, păstrare şi prelucrare a informaţiilor;
    bază de date nucleare şi radiologice – ansamblu de date structurate într-un anumit mod pe suport material, în formă scrisă, grafică, optică sau electromagnetică, accesibile permanent utilizatorilor de informaţii autorizaţi în domeniu;
    certificat de securitate – act permisiv care atestă corespunderea instalaţiei (utilajului) ce are surse de radiaţii ionizante, a mijlocului de transport al surselor radioactive, precum şi a ambalajului şi a containerului de transport, cu standardele, regulile, normele şi cu normativele tehnice care reglementează exploatarea în siguranţă a instalaţiilor nucleare sau radiologice;
    combustibil nuclear – substanţe radioactive care se utilizează în reactoare nucleare pentru obţinerea de energie;
    combustibil nuclear ars – combustibil nuclear iradiat în zona activă a reactorului şi extras definitiv din reactor;
    cultură a securităţii nucleare şi radiologice – ansamblu de caracteristici şi de atitudini ale persoanelor fizice şi juridice, care stabilesc ca prioritate radioprotecţia, securitatea nucleară şi radiologică;
    deşeuri radioactive – materiale, articole, instalaţii, orice tip de obiecte sub orice formă care conţin ori sînt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare şi pentru care nu s-a prevăzut şi nu se va prevedea nicio utilizare ulterioară;
    evaluare a securităţii nucleare şi radiologice – analiză a corespunderii la cerinţele radioprotecţiei şi ale securităţii nucleare şi radiologice, analiză a aspectelor proiectării şi exploatării instalaţiei nucleare sau radiologice care sînt relevante pentru protecţia persoanelor, pentru protecţia fizică a sursei radioactive sau a materialului nuclear, incluzînd analiza prevederilor pentru radioprotecţie şi securitate fizică stabilite la proiectarea, manipularea, utilizarea instalaţiilor nucleare sau radiologice, precum şi analiza riscurilor şi ameninţărilor asociate, în condiţii normale de lucru şi în situaţii de incident şi accident;
    expert atestat – persoană care deţine certificat de atestare, eliberat de Agenţia Naţională sau de altă entitate autorizată pentru pregătirea didactică și practică în domeniul radioprotecției și desfășurării în siguranță a activităților nucleare și radiologice, – confirmare a cunoştinţelor şi a pregătirii necesare pentru efectuarea testelor instrumentale fizice sau radiochimice în scopul prestării serviciilor destinate desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    fază – etapă succesivă a unui proces din activitatea nucleară sau radiologică pentru care se eliberează autorizaţie radiologică parţială;
    fond propriu de mijloace financiare – valoare a asigurării sau a altei garanţii financiare a solicitantului sau a deţinătorului de autorizaţie, care este proporţională valorii eventualelor cheltuieli de remediere a incidentului sau accidentului nuclear sau radiologic ori de gestionare a deşeurilor radioactive ale activităţilor proprii;
    incident nuclear/radiologic – eveniment care afectează instalaţia nucleară/ radiologică şi care conduce la mărirea dozei de expunere a personalului în raport cu nivelul admisibil şi/sau conduce la prezenţa substanţelor radioactive în zonele unde acestea nu sînt prevăzute conform proiectului şi care necesită aplicarea unor măsuri de corecţie;
    instalaţie nucleară – orice instalaţie în care sînt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitării lor în vederea transportării;
    instalaţie radiologică – generator de radiaţie ionizantă, aparat, dispozitiv care extrage, produce, prelucrează materiale radioactive; încăpere sau spaţiu care conţine materiale radioactive, inclusiv deşeuri radioactive;
    management al deşeurilor radioactive – totalitate a activităţilor administrative şi operaţionale legate de manipularea (gospodărirea), transportarea, pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive rezultate de la obiectivele nucleare sau radiologice;
    material fisionabil special – plutoniu, uraniu 233, uraniu îmbogăţit în izotopul 233 sau în izotopul 235, orice material îmbogăţit artificial în oricare dintre izotopii menţionaţi;
    material de interes nuclear – apă grea, grafit, zirconiu şi alte materiale care, datorită unor proprietăţi nucleare specifice, sînt de interes deosebit pentru domeniul nuclear;
    material nuclear – orice materie primă nucleară şi orice material fisionabil special;
    material radioactiv – orice material, în orice stare de agregare, care prezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive;
    materie primă nucleară – uraniu conţinînd un amestec de izotopi aflat în natură; uraniu sărăcit în izotopul 235; toriu; orice formă a acestora: metal, aliaj, compoziţie chimică sau concentraţie;
    măsuri de constrîngere – suspendare sau retragere a autorizaţiei radiologice, inclusiv a celei parţiale, retragere a certificatului de securitate şi a permisului de exercitare, sistare a activităţilor neautorizate;
    modificare a instalaţiei radiologice – activitate de înlocuire a unor subansambluri cu altele, nerecomandate de producător, şi/sau schimbare a unor parametri tehnici, inclusiv operaţii de recondiţionare, refacere, îmbunătăţire a parametrilor tehnici;
    niveluri de exceptare – valori stabilite de Agenţia Naţională, exprimate în termeni de activitate totală sau specifică ori după debit de doză (în cazul generatoarelor de radiaţii ionizante) sub care activitatea (practica) este exceptată de la cerinţele de autorizare din prezenta lege;
    notificare – document scris, de o formă stabilită, prin care persoana fizică sau juridică înştiinţează Agenţia Naţională despre intenţia sa de a desfăşura sau de a încheia activităţi nucleare şi/sau radiologice;
    obiectiv nuclear/radiologic – încăpere, teren, suprafaţă în care se desfăşoară activităţi nucleare sau radiologice ori în care se află instalaţii cu surse de radiaţii ionizante sau orice alte instalaţii nucleare, altele decît cele din ciclul nuclear;
    permis de exercitare – document eliberat în baza unei examinări şi evaluări a cunoştinţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care permite persoanei care manipulează un anumit echipament sau dispozitiv cu surse de radiaţii ionizanteși responsabilului de radioprotecție să desfăşoare activităţi autorizate în domeniu;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    personal de categoria A – persoane salariate sau persoane care desfăşoară activităţi independente, supuse unei expuneri la locul de muncă, ce pot produce doze care depăşesc 5 miliSieverți pe an, ca urmare a unei activităţi ce cade sub incidenţa prezentei legi;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    radiaţie ionizantă – orice iradiere corpusculară sau electromagnetică aptă de a produce direct sau indirect ioni (particule încărcate cu sarcină electrostatică) la trecerea prin substanţă sau orice radiaţie de tipul alfa, beta, gama, roentgen, neutroni, electroni, protoni, alte particule încărcate sau neutre (cu excepţia undelor electromagnetice: radio, radiaţiilor vizibile, infraroşii, ultraviolete, radiaţiilor laser, ultrasunetelor etc.);
    radioprotecţie – protecţie a personalului expus profesional, a populaţiei, a bunurilor materiale şi a mediului împotriva acţiunii radiaţiilor generate de surse de radiaţii ionizante, prevenire a contaminării cu radionuclizi, inclusiv asigurare a protecţiei care, în procesul diverselor activităţi, ar menţine riscul de iradiere la un nivel minim posibil;
    responsabil de radioprotecţie – persoană cu pregătire şi calificare corespunzătoare în domeniul radioprotecţiei şi securităţii nucleare şi radiologice, titulară a unui permis de exercitare, numită prin ordin în cadrul organizaţiei pentru a efectua controlul executării cerinţelor de radioprotecţie, de securitate nucleară şi radiologică, vizînd utilizarea în siguranţă a surselor de radiaţii ionizante;
    securitate cibernetică – ansamblu de măsuri tehnice şi administrative menite să asigure securizarea spaţiului cibernetic parte a datelor nucleare sau radiologice de importanţă naţională, care este parte intrinsecă a sistemului de securitate fizică;
    securitate fizică – ansamblu de măsuri tehnice şi administrative prevăzute la utilizarea, transportarea şi depozitarea materialelor nucleare şi radioactive pentru a evita sustragerea, pierderea acestora şi pentru a neutraliza actele de sabotaj îndreptate împotriva instalaţiilor şi obiectivelor nucleare şi radiologice, precum şi pentru a recupera controlul asupra acestor materiale în cazul pierderii sau sustragerii lor;
    securitate nucleară şi radiologică – ansamblu de măsuri tehnice şi organizatorice menite să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare sau radiologice în condiţii de siguranţă, să prevină şi să limiteze deteriorarea lor şi să asigure protecţia personalului, a populaţiei, a bunurilor materiale şi a mediului împotriva iradierii sau contaminării radioactive;
    sursă de radiaţii ionizante – emiţător de radiaţii ionizante, orice material radioactiv;
    sursă radioactivă orfană – sursă radioactivă care nu se află sub control de reglementare din motiv că fie niciodată nu s-a aflat sub control de reglementare, fie a fost abandonată, pierdută, furată sau amplasată, transferată fără autorizare;
    titular de autorizaţie – persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Naţională să desfăşoare genuri de activitate în domeniul nuclear sau radiologic;
    trafic ilicit – orice acţiune care implică o activitate nucleară sau radiologică neautorizată de deţinere, transfer, import şi de export al materialelor nucleare, al materialelor de interes nuclear, al materialelor radioactive, al echipamentelor şi dispozitivelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
    tratare şi condiţionare a deşeurilor radioactive – succesiune de procese tehnologice de transformare a deşeurilor radioactive într-o formă stabilă şi indispersabilă care nu permite reutilizarea lor şi care este adecvată pentru stocare îndelungată sau dispunere finală;
    urgenţă nucleară sau radiologică – eveniment produs la o instalaţie nucleară sau radiologică, clasificat, conform prevederilor legale, drept incident sau accident;
    utilizare a surselor de radiaţii ionizante – mod de folosire, operare, exploatare, funcţionare, inclusiv de păstrare şi de întreţinere curentă, a surselor de radiaţii ionizante.
    Articolul 5. Principiile fundamentale de reglementare
    Principiile fundamentale de reglementare a activităţilor nucleare şi radiologice sînt următoarele:
    a) nepermiterea depăşirii nivelului maxim admis de expunere la radiaţii ionizante;
    b) reducerea dozelor de iradiere la un nivel minim posibil;
    c) justificarea oricăror activităţi (practici) ce prevăd utilizarea surselor de radiaţii ionizante;
    d) asigurarea securităţii nucleare şi radiologice;
    e) asigurarea protecţiei fizice a materialelor nucleare şi radioactive;
    f) responsabilizarea titularilor de autorizaţie;
    g) asigurarea controlului asupra activităţilor nucleare şi radiologice.
    Articolul 6. Funcţiile de reglementare
    În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice se prevăd următoarele funcţii de reglementare:
    a) autorizarea;
    b) elaborarea şi aprobarea cadrului legislativ-normativ în domeniul securităţii nucleare şi radiologice şi al securităţii fizice;
    c) evidenţa surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor nucleare;
    d) controlul şi supravegherea de stat;
    e) aplicarea măsurilor de constrîngere pentru încălcarea legislaţiei în vigoare;
    f) controlul neproliferării armelor nucleare şi al respectării tratatelor internaţionale.
    Articolul 7. Reglementarea normativă
    Realizarea prevederilor prezentei legi, ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte se asigură prin:
    a) acte normative de reglementare a securităţii nucleare şi radiologice, a securităţii fizice a obiectivelor nucleare şi radiologice, a protecţiei fizice a materialelor nucleare şi surselor radioactive, de reglementare a radioprotecţiei, a cerinţelor pentru calificarea personalului, a managementului deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, a transportului materialelor nucleare şi radioactive, elaborate de Agenţia Naţională şi aprobate de Guvern în modul stabilit;
    b) alte acte normative de reglementare a securităţii nucleare şi radiologice şi a securităţii fizice (precum regulamente, instrucţiuni, ghiduri, norme tehnice) pentru executarea legilor, elaborate şi aprobate prin hotărîri ale Agenţiei Naţionale, în modul prevăzut de legislaţie;
    c) acte normative ce stabilesc valori ale factorilor radiologici, ale produselor supuse iradierii cu impact asupra sănătăţii personalului, a populaţiei şi asupra mediului, elaborate şi emise de alte autorităţi publice abilitate de lege, cu contrasemnarea Agenţiei Naţionale.
    Articolul 8. Subiecţii din domeniul activităţilor
                        nucleare şi radiologice
    (1)  Infrastructura din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice se constituie din totalitatea subiecţilor care contribuie la desfăşurarea activităţii nucleare şi radiologice.
    (2) Subiecţi în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice sînt:
    a) Agenţia Naţională;
    b) autorităţile cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, precum şi alte autorităţi publice centrale de specialitate sau autorităţi administrative nemenţionate la art. 13;
    c) persoanele fizice şi juridice autorizate în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
    d) experţii atestaţi, alte resurse umane de calificare corespunzătoare din domeniu, inclusiv din sistemul de cercetare, formare şi perfecţionare profesională;
    e) organizaţiile de suport tehnic, indiferent de forma juridică de organizare.
    Articolul 9. Prevederi speciale
    (1) În Republica Moldova sînt interzise:
    a) importul, exportul, reexportul, tranzitul, admiterea temporară sau exportul temporar al surselor de radiaţii ionizante (inclusiv parte a echipamentului medical sau de măsurare, calibrare) fără actul permisiv corespunzător, eliberat de Agenția Națională;
    [Art.9 al.(1), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) importul deşeurilor radioactive.
    (2) În domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice nu se admite cumulul funcţiilor de reglementare cu funcţiile de promovare, gestionare şi utilizare a surselor de radiaţii ionizante.
    (3) Este interzis importul instalațiilor radiologice sau al surselor radioactive utilizate anterior prin prezentarea declarației pe propria răspundere a persoanei juridice care importă instalațiile radiologice sau sursele radioactive.
    [Art.9 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Este interzis importul surselor radioactive închise fără obligația de reîntoarcere la producător. Utilizatorul final este obligat să prezinte asigurarea financiară în caz de faliment sau pierdere a capacității juridice.
    [Art.9 al.(4) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul  II
AGENŢIA NAŢIONALĂ
    Articolul 10. Statutul
    (1) Agenţia Naţională este o autoritate administrativă instituită de Guvern pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu statut de persoană juridică de drept public, care dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat, denumire în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale. Agenţia Naţională deţine, conform legislaţiei în vigoare, nivelul necesar de independenţă în exercitarea funcţiilor prevăzute de prezenta lege.
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (2) Structura şi regulamentul Agenţiei Naţionale sînt aprobate de Guvern.
    (3) Finanţarea Agenţiei Naţionale se efectuează de la bugetul de stat, precum şi din alte surse conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Angajaţii Agenţiei Naţionale încadraţi în evaluarea, autorizarea, controlul, supravegherea de stat, reacţia la incidente sau accidente nucleare sau radiologice se atribuie personalului de categoria A ca persoane expuse la radiaţii ionizante, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă. Lista personalului de categoria A este prezentată de Agenţia Naţională şi avizată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Art.10 al.(4) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    Articolul 11. Misiunea şi funcţiile de bază
    Misiunea şi funcţiile de bază ale Agenţiei Naţionale sînt următoarele:
    a) elaborarea şi realizarea politicii statului în domeniul nuclear şi radiologic, consultarea autorităţilor publice conform competenţelor, elaborarea proiectelor de politici, de strategii naţionale, a cadrului legal cu promovarea lor în ordinea stabilită de legislaţie şi adoptarea de măsuri pentru reglementarea eficientă a activităţilor nucleare şi radiologice;
    b) monitorizarea implementării şi a executării prevederilor tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte şi a legislaţiei naţionale în domeniu;
    c) elaborarea şi promovarea în ordinea stabilită de legislaţie şi de art. 7 din prezenta lege a actelor legislative şi a altor acte normative în domeniu;
    d) înregistrarea în baza notificării a activităţilor nucleare şi radiologice, autorizarea acestor activităţi în baza evaluării solicitării de autorizaţie radiologică şi corespunderii la condiţiile de radioprotecţie, de securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice şi de garanţii nucleare;
    e) efectuarea controlului şi supravegherii de stat pentru verificarea condiţiilor de securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice, cu excepţia celor indicate la art. 14 lit. b1);
    [Art.11 lit.e) modificată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    f) întocmirea actelor de control şi emiterea prescripţiilor de rigoare, întocmirea şi examinarea proceselor-verbale cu privire la contravenţiile din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, aplicarea unor măsuri de constrîngere obligatorii spre executare persoanelor fizice şi juridice;
    g) asigurarea transparenţei procesului decizional în reglementarea activităţilor nucleare şi radiologice;
    h) eliberarea şi/sau recunoaşterea certificatelor de securitate pentru instalaţii cu surse de radiaţii ionizante (utilaje, ambalaje, containere sau mijloace de transport pentru surse radioactive, inclusiv deşeuri radioactive) conform prezentei legi;
    h1) informarea, educarea și formarea profesională corespunzătoare a tuturor persoanelor ale căror sarcini în activitate necesită competențe specifice în domeniul protecției radiologice;
    [Art.11 lit.h1) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    i) atestarea sau recunoaşterea experţilor în domeniul nuclear şi radiologic, cu eliberarea permisului de exercitare de nivelul III;
    j) evaluarea cunoştinţelor, eliberarea sau recunoaşterea permiselor de exercitare de nivelul I, II, eliberate de entităţi recunoscute de Agenţia Naţională, personalului care activează în domeniul nuclear sau radiologic şi responsabililor de radioprotecţie;
    k) propunerea modificării şi/sau completării actelor normative cînd este necesară corelarea lor cu tratatele şi cu standardele internaţionale din domeniu;
    l) gestionarea Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate;
    m) acordarea de asistenţă gratuită la depistarea surselor radioactive orfane; 
    n) recunoaşterea organizaţiilor de suport tehnic, experţilor naţionali şi internaţionali, instituţiilor de certificare şi de pregătire a cadrelor prin includerea lor în registrul respectiv şi prin publicare pe pagina web a Agenţiei Naţionale;
    o) coordonarea şi monitorizarea implementării proiectelor de asistenţă tehnică internaţională pentru domeniile securităţii nucleare şi radiologice, radioprotecţiei şi securităţii fizice;
    p) semnarea, în modul stabilit de lege, a acordurilor bilaterale sau multilaterale cu autorităţi de profil similare din ţări terţe;
    q) perfectarea şi transmiterea rapoartelor naţionale pe adresa organismelor internaţionale de profil conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    r) participarea ca parte intrinsecă a sistemului naţional de reacţie în caz de urgenţă nucleară sau radiologică;
    s) reprezentarea în calitate de organ naţional de reglementare – punct naţional de contact cu AIEA în cadrul tratatelor internaţionale în domeniul nuclear şi radiologic, cu organe de reglementare nucleară din ţări terţe.
    Articolul 12. Drepturile şi obligaţiile
    (1) Agenţia Naţională are dreptul:
    a) să aibă acces, în conformitate cu competenţele stabilite de lege, în orice loc unde se desfăşoară activităţi nucleare şi radiologice supuse autorizării şi controlului;
    b) să solicite persoanelor fizice şi juridice supuse controlului îndeplinirea prevederilor prezentei legi, ale actelor normative din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, precum și a limitelor și condițiilor de autorizare;
    [Art.12 al.(1), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) să efectueze măsurările şi instalările echipamentului de supraveghere şi de control necesar şi să beneficieze de suportul tehnic din partea organismelor internaţionale şi naţionale de profil;
    d) să solicite prelevarea şi transmiterea de eşantioane ale materialelor şi produselor supuse direct sau indirect controlului;
    e) să aibă acces la datele privind evidenţa surselor de radiaţii ionizante, a materialelor nucleare, la alte informaţii, date tehnice şi contractuale ale persoanelor autorizate, necesare îndeplinirii obiectivelor controlului;
    f) să solicite persoanelor fizice şi juridice titulari de autorizaţie radiologică:
    – să prezinte Agenţiei Naţionale rapoarte, informaţii şi notificări în conformitate cu legislaţia;
    – să ţină evidenţa materialelor nucleare şi radioactive, a surselor de radiaţii ionizante şi a activităţilor supuse controlului şi să controleze această evidenţă;
    – să demonstreze prezenţa echipamentului de protecţie necesar;
    g) să ia decizia de suspendare sau de retragere a autorizației radiologice, a autorizației radiologice parțiale, să suspende sau să retragă certificatul de securitate, se retragă permisul de exercitare și certificatul de atestare, în cazul încălcării de către titular a prevederilor legale, precum şi a limitelor și condiţiilor de eliberare a actelor respective;
    [Art.12 al.(1), lit.g) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
h) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată. Nomenclatorul serviciilor contra plată și mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern.
    [Art.12 al.(1), lit.h) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Agenţia Naţională  este obligată să asigure:
    a) confidenţialitatea informaţiei comerciale obţinute în procesul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
    b) informarea operativă a autorităţilor administraţiei publice centrale abilitate privind neconformităţile ce pot conduce la iradierea nejustificată a personalului, a populaţiei şi la contaminarea radioactivă a mediului;
    c) sistarea imediată a oricărei activităţi nucleare sau radiologice în caz de depistare a unei eventuale iradieri nejustificate a personalului, a pacientului, a populaţiei şi contaminării radioactive a mediului, cu iniţierea măsurilor de constrîngere de rigoare;
    d) actualizarea şi promovarea, ori de cîte ori este necesar, a nivelurilor de exceptare de la regimul de autorizare şi a actelor normative;
    e) conlucrarea eficientă cu autorităţile publice cu atribuţii în domeniul activităţilor reglementate.
Capitolul  III
COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR CU ATRIBUŢII  ÎN
DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

    Articolul 13. Autorităţile cu atribuţii în domeniul
                         activităţilor nucleare şi radiologice
    (1) Autorităţile cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, prin specificul lor, desfăşoară activităţi nucleare sau radiologice ori activităţi tangenţiale acestora şi raportează Agenţiei Naţionale fiecare caz de constatare a unor modificări în situaţia şi în evoluţia nucleară sau radiologică ce ţine de competenţa autorităţii respective.
    (2) Autorităţi cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice sînt următoarele:
    a) autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii;
    b) autoritatea administrativă în domeniul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale;
    c) autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul mediului;
    d) autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul agroindustrial;
    e) autoritatea administrativă a controlului vamal;
    e1) autoritatea administrativă de control al frontierei;
    [Art.13 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    f) organizaţii de cercetare sau de promovare a tehnologiilor nucleare sau radiologice.
    Articolul 14. Competenţa autorităţii administraţiei
                          publice centrale în domeniul ocrotirii
                          sănătăţii
    Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii asigură:
    a) supravegherea şi evaluarea igienică a conţinutului de radionuclizi în produsele alimentare, pe întregul lanţ alimentar, în apa potabilă, inclusiv în sursele de apă potabilă, în materialele de construcţie, în alte bunuri de consum destinate populaţiei, cu eliberarea certificatelor igienice pentru produsele autohtone sau pentru cele provenite din import;
    b) controlul plasării în circuitul economic şi social pentru consumul uman a produselor care au fost supuse iradierii sau care conţin materiale radioactive, utilizarea pentru diagnostic sau tratament medical a surselor radioactive, a generatoarelor de radiaţii ionizante şi a produselor farmacologice care conţin radionuclizi şi vin în contact cu organismul uman, utilizate pentru prima dată în ţară, în baza actelor de înregistrare de stat, eliberate în conformitate cu legea;
    b1) controlul şi supravegherea sanitară de stat, monitoringul radiologic și dozimetria de arie la locurile de muncă ale personalului de categoria A cu influență a factorului radiologic, verificarea respectării condiţiilor de securitate radiologică, radioprotecţie la utilizarea instalaţiilor radiologice în domeniul sănătății, a dispozitivelor medicale şi a produselor radiofarmaceutice, care au impact asupra sănătăţii și reprezintă surse de radiaţii ionizante;
    [Art.14 lit.b1) introdusă prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    c) monitorizarea influenţei activităţilor nucleare şi radiologice asupra sănătăţii populaţiei, cu eliberarea avizelor respective;
    c1) monitoringul dozimetric individual cu determinarea dozelor efective individuale ale personalului de categoria A din unităţile nucleare și radiologice, înregistrarea, păstrarea și arhivarea dozelor efective în Registrul expuşilor profesional la radiaţii ionizante;
    [Art.14 lit.c1) introdusă prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    d) normarea igienică a factorilor radiologici;
    e) supravegherea de stat a sănătăţii publice în privinţa obiectivelor nucleare şi radiologice, cu eliberarea autorizaţiilor sanitare, în condiţiile legii;
    f) estimarea dozelor primite de pacienţi în cadrul investigaţiilor medicale şi al tratamentului, monitorizarea expunerii la radiaţii ionizante a populaţiei în cazuri de accidente nucleare sau radiologice;
    g) supravegherea medicală a personalului de categoria A, cu stabilirea stării de sănătate înainte de angajarea lucrătorilor şi cu reexaminarea periodică, de cel puţin o dată în an, pentru stabilirea aptitudinii de a desfăşura o activitate de categoria A;
    [Art.14 lit.g) în redacția LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    h) cercetări ştiinţifice privind efectele medico-biologice ale radiaţiilor ionizante.
    Articolul 15. Competenţa autorităţii administrative
                          în domeniul protecţiei civile şi situaţiilor
                          excepţionale
    Autoritatea administrativă în domeniul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale asigură:
    a) elaborarea şi implementarea, în comun cu Agenţia Naţională şi cu autorităţile administraţiei publice centrale şi de specialitate, a Planului naţional de intervenţie la accidente nucleare sau radiologice;
    b) coordonarea implementării prevederilor din convenţiile internaţionale cu privire la protecţia fizică a materialului nuclear, cu privire la notificarea rapidă despre un accident nuclear, cu privire la asistenţă în caz de accident nuclear sau radiologic;
    c) realizarea, în calitate de punct de contact al AIEA, a prevederilor din convenţiile internaţionale cu privire la notificare rapidă şi la asistenţă în caz de accident nuclear sau radiologic;
    d) planificarea şi implementarea, în comun cu Serviciul Vamal, cu Agenţia Naţională şi cu alte instituţii abilitate în combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare şi radioactive, a acţiunilor de protecţie a populaţiei şi a mediului;
    e) organizarea şi realizarea activităţii reţelei naţionale de observare şi control de laborator privind monitorizarea, observarea şi controlul de laborator asupra contaminării mediului cu radionuclizi în caz de accident nuclear sau radiologic.
    Articolul 16. Competenţa autorităţii administraţiei
                         publice centrale în domeniul mediului
    Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul mediului, prin intermediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, efectuează:
    a) monitorizarea, colectarea, analiza informaţiei despre poluarea radioactivă de fond a mediului;
    b) cercetarea dinamicii poluării radioactive a elementelor de mediu;
    c) prognozarea dispersiei şi deplasării poluanţilor radioactivi;
    d) cercetarea influenţei poluanţilor radioactivi şi a consecinţelor posibile asupra elementelor mediului.
    Articolul 17. Competenţa autorităţii administraţiei
                          publice centrale în domeniul
                          agroindustrial
    Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul agroindustrial, prin intermediul instituţiilor subordonate, efectuează:
    a) monitoringul radiologic şi evaluarea radiologică a inofensivităţii solului lucrat, a producţiei de origine animală şi vegetală, a hranei pentru animale;
    b) supravegherea departamentală a activităţilor nucleare şi radiologice din sectorul agroindustrial.
    Articolul 18.  Competenţa autorităţii administrative
                          a controlului vamal
    Serviciul Vamal efectuează controlul şi admite, exclusiv în baza autorizaţiei Agenţiei Naţionale, exportul, reexportul, importul şi admiterea temporară sau exportul temporar ori tranzitul surselor de radiaţii ionizante, echipamentelor cu surse de radiaţii ionizante, materialelor nucleare sau radioactive, precum şi al informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau altor dispozitive nucleare explozive.
    [Art.18 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 181. Competenţa autorităţii administrative
                             de control al frontierei
    Autoritatea administrativă de control al frontierei asigură:
    a) monitorizarea, colectarea şi analiza informaţiei pentru realizarea acţiunilor de prevenire, depistare şi contracarare a traficului ilicit transfrontalier cu materiale nucleare şi radioactive, substanţe chimice şi deşeuri radioactive;
    b) planificarea şi realizarea, în comun cu alte instituţii abilitate, a acţiunilor specifice de asigurare a sistemului de control al frontierei în scopul combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare şi radioactive, substanţe chimice şi deşeuri radioactive.
    [Art.181 introdus prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
Capitolul  IV
REGIMUL DE AUTORIZARE. ACTELE PERMISIVE
ALE AGENŢIEI NAŢIONALE
    Articolul 19. Autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice
    (1) Persoanele fizice şi juridice care au intenţia să practice sau care practică activităţi nucleare sau radiologice sînt obligate să solicite și să obțină autorizația corespunzătoare domeniului de activitate în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale actelor normative din domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice.
    (2) Modul de solicitare și acordare a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (3) Se supun autorizării următoarele activități nucleare și radiologice neexceptate de la regimul de autorizare conform prevederilor prezentei legi:
    a) exploatarea instalaţiilor roentgen în diagnosticul medical;
    b) deţinerea surselor de radiaţii ionizante;
    c) importul/exportul, admiterea temporară sau exportul temporar şi furnizarea surselor de radiaţii ionizante;
    d) importul/exportul, admiterea temporară sau exportul temporar şi furnizarea surselor radioactive;
    e) transportarea, tranzitarea materialelor radioactive;
    f) exploatarea surselor de radiaţii ionizante şi a acceleratoarelor de particule în radioterapie;
    g) utilizarea substanţelor radioactive în medicina nucleară;
    h) exploatarea surselor de radiaţii ionizante în cercetare, industrie, inclusiv în radiografia industrială şi în controlul nedistructiv;
    i) exploatarea surselor de radiaţii ionizante în verificarea metrologică;
    j) producerea, amplasarea, montarea, punerea în funcţiune, repararea, modificarea instalaţiilor roentgen;
    k) proiectarea și construcţia obiectivelor nucleare și radiologice;
    l) depozitarea temporară şi/sau definitivă, utilizarea, manipularea, prelucrarea şi tratarea (condiţionarea) deşeurilor radioactive;
    m) utilizarea, în activități de monitorizare, control şi supraveghere, a dispozitivelor de control dozimetric al parametrilor cîmpurilor de radiaţii ionizante, a materialelor şi dispozitivelor de protecţie împotriva radiațiilor ionizante;
    n) dezafectarea obiectivelor nucleare şi radiologice.
    (4) Solicitantul va depune la Agenţia Naţională cererea conform modelului de la anexa nr. 3 şi dosarul care va conține documentele necesare, în funcţie de genul de activitate, conform anexei nr. 4.
    (5) Termenul de evaluare a dosarelor privind utilizarea surselor radioactive ce se referă la categoriile I–III și a generatoarelor de radiație ionizantă cu diferența de potențial mai mare de 125 kV este de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, iar celelalte dosare se examinează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii. În procesul de evaluare a dosarului, Agenţia Naţională poate efectua, după caz, vizite în teritoriu pentru confirmarea celor expuse în dosar, întocmind un act de evaluare semnat de către părţi. În cazul în care solicitantul refuză semnarea actului de evaluare, acest fapt se consemnează de către evaluator și dosarul se respinge.
    (6) Nerespectarea condiţiilor expuse în actul de evaluare duce la respingerea dosarului, cu informarea solicitantului şi restituirea dosarului depus.
    (7) În cazul în care, în rezultatul procesului de evaluare, Agenţia Naţională acceptă condiţiile de desfăşurare a activităţilor nucleare sau radiologice declarate de solicitant și acest fapt se consemnează în actul de evaluare, Agenția Națională eliberează autorizația radiologică.
    (8) Autorizaţia radiologică se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului de evaluare și permite desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice numai în domeniul pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor stabilite în ea şi doar cu utilizarea instalaţiilor nucleare sau radiologice cu certificate de securitate valabile.
    (9) Persoanele fizice și juridice care intenționează să realizeze doar o fază din activitățile nucleare și radiologice menționate la alin. (3) sînt obligate să solicite și să obțină o autorizație radiologică parţială, numai pentru faza respectivă.
    (10) Autorizaţia radiologică parţială se eliberează pentru următoarele faze ale unei activități:
    a) proiectare;
    b) amplasare;
    c) reamplasare, transfer, transmitere la depozitare a surselor radioactive scoase din uz sau cu termen de utilizare expirat;
    d) construcţie şi/sau montaj;
    e) punere în funcţiune;
    f) funcţionare de probă;
    g) reparare şi/sau întreţinere;
    h) modificare;
    i) conservare;
    j) dezafectare;
    k) import, export sau tranzit;
    l) admitere temporară sau export temporar;
    m) transport.
    (11) Procedura de solicitare, examinare și eliberare a autorizației radiologice parțiale este identică cu cea pentru autorizarea radiologică.
    (12) Lista documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei radiologice parţiale, în funcţie de faza activității, este indicată în anexa nr. 5.
    (13) Autorizaţia radiologică parţială permite desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice numai pentru fazele pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor stabilite în ea şi doar cu utilizarea instalaţiilor nucleare sau radiologice cu certificate de securitate valabile.
    (14) Autorizația radiologică și autorizația radiologică parțială se eliberează gratis.
    (15) Termenul de valabilitate pentru autorizația radiologică și autorizația radiologică parțială este de 5 ani.
    [Art.19 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 20. Condiţiile de autorizare
    Autorizarea se efectuează doar în cazul în care solicitantul întruneşte următoarele condiţii:
    a) demonstrează calificarea profesională a personalului său pe funcţii şi desemnează, printr-un act administrativ, o persoană responsabilă de radioprotecţie;
    [Art.20 lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) asigură măsuri pentru prevenirea şi limitarea consecinţelor pe care le au incidentele şi accidentele nucleare sau radiologice cu posibile efecte de impact negativ asupra vieţii şi sănătăţii personalului, populaţiei, mediului, proprietăţii terţelor părţi sau patrimoniului statului, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    c) asigură deţinerea de către personalul responsabil de funcţionarea în siguranţă a instalaţiei a permisului de exercitare corespunzător activităţii, conform prevederilor prezentei legi;
    d) întreprinde toate măsurile pentru a preveni producerea de daune în urma construirii, funcţionării instalaţiei ori a utilajului nuclear sau radiologic ori transportării materialelor nucleare sau radioactive;
    e) dispune de asigurare sau de orice altă garanţie financiară care ar putea să-i compenseze posibilele daune, cuantumul, natura şi condiţiile asigurării sau ale altei garanţii fiind conforme tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    f) asigură luarea măsurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natură sau pentru înlăturarea perturbaţiilor datorate oricăror terţe părţi în procesul decizional, în timpul construcţiei şi pe durata funcţionării instalaţiei ori a utilajului nuclear sau radiologic;
    g) propune şi/sau dispune de un amplasament al instalaţiei ori utilajului nuclear sau radiologic care corespunde cerinţelor tehnice, actelor normative în vigoare din domeniul radioprotecţiei, al securităţii nucleare şi radiologice, precum şi intereselor publice privind necontaminarea apei, aerului, solului, şi care nu afectează funcţionarea unor alte instalaţii (obiective) amplasate în vecinătate. Acest amplasament se coordonează obligatoriu cu Agenţia Naţională;
    h) dispune de un fond propriu de mijloace financiare, suficient pentru dezafectarea, gospodărirea deşeurilor radioactive generate de propria activitate;
    i) utilizează instalaţii ori utilaje nucleare sau radiologice sau surse radioactive singulare care dispun de certificat de securitate, eliberat de Agenţia Naţională, şi mijloace de măsurare (inclusiv a mărimilor ionizante) adecvate, legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de lege;
    j) instituie şi menţine un sistem adecvat de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante;
    k) instituie şi menţine un sistem adecvat de protecţie fizică a materialelor nucleare şi radioactive, a produselor şi a deşeurilor radioactive, precum şi de securitate fizică a instalaţiei ori a utilajului nuclear sau radiologic, inclusiv a depozitelor de materiale nucleare şi radioactive, în conformitate cu actele normative în vigoare în domeniul radioprotecţiei, securităţii nucleare şi radiologice;
    l) instituie un sistem de protecţie fizică ce asigură inviolabilitatea materialului nuclear sau radioactiv gestionat;
    m) instituie şi menţine în activitatea proprie un sistem de asigurare şi de control al calităţii în activitatea nucleară şi radiologică, avizat de Agenţia Naţională;
    n) instituie şi menţine un sistem propriu de control conform cerinţelor de radioprotecţie, de securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivului, de pregătire a intervenţiei de urgenţă în cazul incidentelor sau al accidentelor nucleare sau radiologice care pot avea loc la instalaţiile sau la utilajele şi la sursele respective de radiaţii ionizante;
    o) instituie şi menţine, după caz, un sistem adecvat de aplicare a garanţiilor nucleare, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    p) deţine documentele prevăzute de lege, necesare desfăşurării autorizate a activităţii nucleare şi radiologice;
    q) instituie şi menţine un sistem adecvat de informare a publicului despre situaţia nucleară şi radiologică, în conformitate cu actele normative în vigoare în domeniul radioprotecţiei, al securităţii nucleare şi radiologice.
    Articolul 21. Condiţiile de suspendare sau retragere
                          a autorizaţiei radiologice, de renunţare
                          la ea
    (1) În cazul în care se depistează încălcarea de către persoana fizică sau juridică autorizată a prevederilor legislaţiei, precum și a limitelor și condițiilor de autorizare, Agenţia Naţională decide suspendarea sau retragerea autorizaţiei radiologice. Decizia se aduce la cunoştinţă titularului în termen de două zile lucrătoare.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.21 al.(2) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   (3) Modul de suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.21 al.(3) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Autorizaţia radiologică se retrage în toate cazurile în care se constată că titularul:
    a) nu respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, în limitele şi în condiţiile prevăzute;
    b) nu îndeplineşte integral şi în termen prescripţiile Agenţiei Naţionale privind înlăturarea încălcărilor şi a necorespunderilor depistate, în baza perfectării unui proces-verbal, în cadrul controlului şi al supravegherii de stat;
    c) nu  anunţă existenţa a noi situaţii din punct de vedere tehnic sau de altă natură, necunoscute la data eliberării autorizaţiei radiologice, care pot afecta desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;
    d) nu îndeplineşte obligaţiile cu privire la constituirea unui fond propriu de mijloace financiare pentru gestionarea deşeurilor radioactive şi pentru dezafectare sau cu privire la asigurarea de răspundere civilă către terţe părţi pentru posibilele daune în caz de incident sau de accident nuclear sau radiologic, care se pot produce în legătură cu instalaţiile (utilajele) şi cu sursele respective de radiaţii ionizante;
    e) încetează a fi legal constituit;
    f) şi-a pierdut capacitatea de exerciţiu, în cazul persoanelor fizice.
    (5) Retragerea autorizaţiei radiologice are ca efect obligaţia titularului:
    a) de încetare imediată a activităţilor în domeniul nuclear sau radiologic;
    b) de a lua măsuri pentru asigurarea securităţii fizice a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi a securităţii nucleare şi radiologice.
    (6) Suspendarea autorizaţiei radiologice se aplică pentru încălcări care pot fi înlăturate într-un termen de cel mult şase luni. Dacă această cerinţă nu este îndeplinită în termenul indicat, se ia decizia de retragere a autorizaţiei radiologice. În cazul în care gravitatea încălcărilor nu permite această remediere în termen de şase luni, decizia de retragere se aplică imediat de către inspectorul de stat în baza actului de control al Agenţiei Naţionale. Suspendarea autorizaţiei radiologice are ca efect obligaţia titularului:
    a) de încetare imediată a activităţilor în domeniul nuclear sau radiologic;
    b) de adoptare a măsurilor pentru asigurarea securităţii radiologice a surselor de radiaţii ionizante şi securităţii fizice a instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi a protecţiei fizice a materialului nuclear şi radioactiv;
    c) de prezentare, în maximum cinci zile lucrătoare, a unui plan de măsuri, cu termene de realizare şi cu persoane responsabile, pentru rezolvarea problemelor care au condiţionat suspendarea.
    (7) Ridicarea suspendării se face prin notificarea titularului în temeiul unui act de control în care s-a constatat că toate necorespunderile care au stat la baza deciziei de suspendare au fost înlăturate sau în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive.
    (8) Persoana autorizată este în drept să renunţe la autorizaţia radiologică în baza unui demers adresat în scris Agenţiei Naţionale.
    (9) Modificarea, suspendarea, retragerea şi renunţarea la autorizaţie au efect juridic după notificarea în scris a titularului, într-un termen de două zile, despre decizia Agenţiei Naţionale.
    (10) Titularul de autorizaţie radiologică este în drept să conteste decizia Agenţiei Naţionale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 22. Pierderea valabilităţii autorizaţiei
                          radiologice
    Autorizaţia radiologică îşi pierde valabilitatea în caz de:
    a) expirare a termenului pentru care a fost eliberată;
    b) pierdere a capacităţii de persoană juridică sau de întreprinzător;
    c) renunţare la ea, dacă sînt îndeplinite condiţiile de încetare a activităţii;
    d) abandonare sau înstrăinare confirmată documentar a activităţii (practicii) autorizate;
    e) retragere a acesteia.
    Articolul 23. Cerinţele pentru eliberarea certificatului
                         de securitate şi a permisului de exercitare
    (1) Se solicită certificat de securitate pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de instalaţie nucleară sau radiologică, inclusiv dispozitiv generator de radiaţii ionizante, de material sau echipament utilizat pentru protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, de ambalaj, mijloc de containerizare sau mijloc de transport special amenajat.
    (2) Cererea de solicitare a certificatului de securitate şi dosarul care va conține documentele necesare, în funcţie de genul de activitate, se depun la Agenţia Naţională. Documentația tehnică, parte a dosarului, necesară pentru obținerea certificatului de securitate, trebuie să conțină, după caz, informații suficiente despre:
    [Art.23 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) certificatul de conformitate pentru produs sau despre un alt document ce atestă conformitatea produsului, eliberat de un organism notificat şi publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene;
    b) proiect şi fabricaţie (manualul de operare);
    c) programul de testare şi rezultatul acestuia;
    d) sistemul de asigurare a calităţii (manualul calităţii);
    e) scopul pentru care a fost conceput;
    f) instalare, montare, întreţinere;
    g) operare/utilizare;
    h) etichetare, marcare;
    i) perioada de garanţie, durata de viaţă a instalaţiei, perioada pentru care producătorul asigură piese de schimb;
    j) deservire, reparare;
    k) documentaţia însoţitoare;
    l) modalitatea de dezafectare sau de dispunere ca deşeu;
    m) pericolul de iradiere;
    n) alte pericole pe care le poate genera.
    (3) Certificatul de securitate se eliberează în decurs de cel mult 20 de zile calendaristice de la depunerea cererii, cu un termen de valabilitate de 5 ani, în baza evaluării de către Agenţia Naţională a documentaţiei tehnice şi a condiţiilor de utilizare (în teren, după caz) a instalaţiilor nucleare şi radiologice, dispozitivelor cu surse de radiaţii ionizante, containerelor pentru surse radioactive, vehiculelor de transportare a materialelor radioactive. Certificatul de securitate se eliberează gratis.
    [Art.23 al.(3) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Titularul autorizaţiei radiologice va utiliza în activităţile sale numai personal titular de permis de exercitare valabil pentru aceste activităţi.
    (5) Permisul de exercitare se eliberează de Agenţia Naţională persoanelor cu pregătire specifică domeniului, responsabililor de radioprotecţie şi experţilor, în baza evaluării, de către Agenţia Naţională sau de o altă instituţie abilitată recunoscută de Agenţia Naţională, a cunoştinţelor în domeniu ale solicitantului.
    (6) O condiţie prealabilă eliberării permisului de exercitare este obţinerea certificatului medical în baza reglementărilor emise de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Art.23 al.(6) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (7) Permisul de exercitare se eliberează pentru o perioadă de 5 ani.
    Articolul 24.  Retragerea sau renunţarea la certificatul
                          de securitate şi la permisul de exercitare
    (1) Agenţia Naţională  retrage certificatul de securitate şi permisul de exercitare în cazul în care titularul:
    a) nu a respectat prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice şi nici condiţiile incluse în autorizaţia radiologică;
    b) nu a implementat sistemul de control şi de asigurare a calităţii în activităţile nucleare sau radiologice conform cerinţelor stipulate în autorizaţia radiologică, în cazul persoanei juridice;
    c) şi-a pierdut capacitatea de exerciţiu.
    (2) Renunţarea la certificatul de securitate se efectuează de titular în formă scrisă la adresa Agenţiei Naţionale.
    (3) Renunţarea la permisul de exercitare și certificatul de atestare se efectuează de titular în formă scrisă la adresa Agenţiei Naţionale.
    [Art.24 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Certificatul de atestare se retrage în cazul în care titularul:
    a) nu a respectat prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
    b) nu a implementat sistemul de control şi de asigurare a calităţii în activităţile nucleare sau radiologice conform condițiilor stipulate în autorizaţia radiologică, în cazul persoanei responsabile de radioprotecție;
    c) şi-a pierdut capacitatea de exerciţiu.
    [Art.24 al.(4) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 25. Prelungirea, reperfectarea autorizației radiologice
                           și a certificatului de securitate, eliberarea duplicatului
                           autorizației radiologice și a certificatului de securitate
    [Art.25 denumirea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (1) Prelungirea autorizaţiei radiologice şi a certificatului de securitate se solicită cu 90 de zile înainte de expirare.
    (2) Reperfectarea autorizaţiei radiologice se solicită de titular  în caz de:
    a) schimbare a denumirii, schimbare a sediului persoanei fizice sau juridice ori modificări în documentele de constituire sau în actele administrative referitoare la informațiile pe care s-a bazat eliberarea autorizației radiologice;
    [Art.25 al.(2), lit.a) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) modificare a limitelor şi a condiţiilor specificate în autorizaţia radiologică;
    c) modificări care ar putea afecta securitatea radiologică a surselor de radiaţii ionizante sau radioprotecţia personalului expus, a populaţiei sau a mediului.
    [Art.25 al.(2), lit.c) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Reperfectarea certificatului de securitate se solicită în caz de:
    a) modificare a condiţiilor specificate în certificatul de securitate;
    b) reamplasare a instalațiilor cu surse de radiație ionizantă sau a surselor radioactive.
    [Art.25 al.(3) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Solicitarea reperfectării se face prin expedierea la Agenţia Naţională a unui dosar de modificare, cu filele numerotate, care cuprinde:
    a) cererea de modificare a autorizaţiei radiologice sau a certificatului de securitate;
    b) documentaţia necesară pentru susţinerea modificărilor solicitate ce decurg din alin. (2) și (3).
    [Art.25 al.(4), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Reperfectarea autorizaţiei radiologice sau a certificatului de securitate se efectuează în termen de trei zile lucrătoare din momentul depunerii cererii și nu schimbă termenul lor de valabilitate anterior.
    [Art.25 al.(5) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (6) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizaţiei radiologice, a certificatului de securitate sau a permisului de exercitare, titularul solicită în scris un duplicat, care se eliberează de către Agenţia Naţională în termen de trei zile lucrătoare din data primirii solicitării. Termenul de valabilitate a duplicatului este similar termenului actului original.
    [Art.25 al.(6) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 26.  Activităţile nucleare şi radiologice
                          exceptate de la regimul de autorizare
    Activităţile nucleare şi radiologice în care se utilizează materiale cu concentraţie totală sau specifică redusă (de masă) a radionuclizilor (activităţi şi activităţi specifice), generatori de radiaţii ionizante de tipul aprobat de Agenţia Naţională şi orice tuburi catodice care întrunesc limitele şi criteriile de exceptare prevăzute la anexa nr.1, astfel încît riscurile aferente acestor activităţi sînt minim acceptate, se exceptează de către Agenţia Naţională de la aplicarea regimului de autorizare prevăzut în prezenta lege. Acest fapt nu scuteşte persoana fizică sau juridică de obligaţia de a notifica Agenţia Naţională.
    Articolul 27. Condiţiile pentru autorizarea importului, exportului,
                           reexportului şi admiterii temporare sau exportului temporar
                           de surse de radiaţii ionizante și materiale de interes nuclear
    [Art.27 denumirea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (1) Autorizarea importului, exportului, reexportului, admiterii temporare sau exportului temporarde surse de radiaţii ionizante se efectuează în cazul în care solicitantul:
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) deține certificat de conformitate pentru produs/instalaţie, eliberat de un organism notificat şi publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene;
    [Art.27 al.(1), lit.a) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) demonstrează competenţa şi probitatea persoanelor cu drept de control decizional asupra operaţiilor pentru care solicită autorizaţie, în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative în vigoare;
    c) se angajează, în caz de import al surselor radioactive, să asigure, după expirarea termenului de utilizare, returnarea lor către producător și respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul radioprotecţiei şi al securităţii nucleare şi radiologice, al protecţiei fizice a materialelor radioactive, precum şi respectarea tratatelor internaţionale în domeniul energiei atomice la care Republica Moldova este parte, să livreze produse şi informaţii numai către beneficiari autorizaţi în acest scop şi să comunice Agenţiei Naţionale intrarea în ţară a produselor respective, adresa şi alte date de contact ale destinatarului;
    [Art.27 al.(1), lit.c) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    d) stabileşte măsurile necesare radioprotecţiei, securităţii nucleare şi radiologice şi protecţiei fizice în timpul transportării de materiale nucleare sau radioactive, în scopul menţinerii sub limitele admise a expunerii la radiaţii a personalului, a populaţiei, a bunurilor şi a mediului în timpul şi ca urmare a operaţiunilor auxiliare pe care le presupune transportarea acestor materiale;
    e) obţine, în caz de export, de la partenerul său extern garanţii din care să rezulte că acesta nu va folosi produsele şi informaţiile în scopuri care să prejudicieze obligaţiile internaţionale asumate de Republica Moldova sau securitatea naţională şi demonstrează că exportul îndeplineşte prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice. Exportatorul raportează, în termen de cinci zile lucrătoare, Agenţiei Naţionale despre ieşirea din ţară a produselor respective şi a informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare.
    (2) Autorizarea importului, exportului, admiterii temporare sau exportului temporar al materialelor de interes nuclear din categoria mărfurilor strategice se efectuează de Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice conform actelor normative în vigoare.
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 28. Informarea beneficiarilor de servicii
    (1) Titularul autorizaţiei radiologice, al certificatului de securitate, al permisului de exercitare este obligat să afişeze copiile de pe aceste acte la loc vizibil pentru a asigura informarea veridică a beneficiarilor de servicii. De asemenea, se va afişa la loc vizibil beneficiarilor copiile de pe deciziile Agenţiei Naţionale privind suspendarea sau retragerea autorizaţiei radiologice, privind retragerea certificatului de securitate sau a permisului de exercitare.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) conduce la aplicarea de către Agenţia Naţională a sancţiunilor contravenţionale faţă de conducătorul organizaţiei.
Capitolul  V
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA DE STAT ASUPRA
ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

    Articolul 29. Condiţiile de exercitare a controlului
                         şi a supravegherii de stat asupra
                         activităţilor nucleare şi radiologice.
                         Drepturile şi responsabilităţile
                         inspectorilor de stat
    (1) Controlul şi supravegherea de stat asupra activităţilor nucleare şi radiologice se exercită pentru protecţia personalului, populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva impactului negativ al radiaţiilor ionizante şi pentru ţinerea evidenţei la nivel de stat în bazele de date nucleare şi radiologice a surselor de radiaţii ionizante, a materialului nuclear, a deşeurilor radioactive, a persoanelor fizice şi juridice autorizate, a dozelor individuale etc.
    (2) Controlul şi supravegherea de stat asupra respectării prevederilor actelor normative se exercită planificat, inopinat şi repetat de către inspectorii de stat ai Agenţiei Naţionale, separat sau în comun cu reprezentanţii unor alte autorităţi de control, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de prezenta lege şi de legislaţia privind controlul de stat.
    (21) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.29 al.(21) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (3) Directorul Agenţiei Naţionale este din oficiu inspector principal de stat în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, iar directorul adjunct este din oficiu adjunctul inspectorului principal de stat.
    (4) Pentru asigurarea accesului în sediul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară sau care intenţionează să desfăşoare activităţi nucleare şi radiologice, inspectorii de stat deţin legitimaţii de un model unic, aprobat de inspectorul principal de stat.
    (5) Se interzice orice amestec în activitatea inspectorilor de stat care ar putea afecta securitatea activităţilor nucleare şi radiologice.
    (6) Controlul se efectuează în incinta în care persoana fizică sau juridică desfăşoară activităţile supuse regimului de autorizare sau în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi, în condiţiile respectării legii, în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) în perioada de valabilitate a autorizaţiei radiologice (control planificat sau repetat);
    b) în baza notificării şi/sau solicitării persoanei fizice sau juridice (control planificat sau repetat);
    c) în cazul în care, în urma unor informaţii, s-ar putea presupune desfăşurarea neautorizată a activităţilor prevăzute la art. 3 (control inopinat), în limita prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, dacă persoana fizică sau juridică controlată desfășoară activitate de întreprinzător.
    [Art.29 al.(6), lit.c) modificată prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (7) În cazul depistării, în urma unui control, a încălcării cerinţelor de securitate nucleară sau radiologică şi de protecţie fizică a materialelor nucleare sau radioactive, Agenţia Naţională dispune suspendarea activităţii şi indisponibilizarea, prin sigilare, a instalaţiilor nucleare sau radiologice, a materialelor nucleare şi radioactive, a materialelor de interes nuclear, a altor materiale, dispozitive, echipamente şi informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive care prezintă pericol în exploatare ori în deţinere. Dispunerea suspendării activității și a indisponibilizării la persoanele care practică activitate de întreprinzător se efectuează cu respectarea limitelor stabilite la art. 51 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.29 al.(7) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (8) Exercitarea atribuţiilor de serviciu ale inspectorilor de stat se va realiza în baza delegației de control şi a legitimaţiei.
    [Art.29 al.(8) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (9) Inspectorul principal de stat, iar în lipsa lui, adjunctul, are următoarele atribuţii:
    a) de a sista activităţile nucleare sau radiologice neautorizate;
    b) de a emite decizii privind suspendarea sau retragerea autorizaţiei radiologice, privind retragerea certificatului de securitate sau a permisului de exercitare, în cazul încălcării de către titular a prevederilor legislaţiei în vigoare, precum și a limitelor și condițiilor de autorizare;
    [Art.27 al.(9), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) de a înainta procesele-verbale cu privire la contravenţii, întocmite de către inspectorii de stat, organelor competente pentru examinarea şi aplicarea sancţiunilor de rigoare;
    d) de a sesiza organul de urmărire penală în cazul depistării unor încălcări ce pot constitui infracţiuni prevăzute de Codul penal.
    (10) Inspectorii de stat sînt responsabili de:
    a) respectarea legilor şi altor acte normative în vigoare, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice supuse controlului şi supravegherii de stat;
    b) îndeplinirea competentă, imparţială şi responsabilă a obligaţiilor ce le revin;
    c) informarea operativă a conducerii Agenţiei Naţionale şi altor organe competente despre încălcările depistate ce pot conduce la iradierea nejustificată a personalului, a populaţiei şi a mediului;
    d) respectarea secretului de stat şi a secretului comercial, a confidenţialităţii altor informaţii obţinute în procesul activităţii lor;
    e) veridicitatea informaţiilor incluse în actele de control, legalitatea concluziilor şi a sancţiunilor propuse spre aplicare;
    f) acţionarea adecvată şi promptă în situaţii de urgenţă în timpul efectuării controlului şi a supravegherii de stat.
    Articolul 30. Efectuarea controlului şi supravegherii
                         de stat
    (1) Controlul şi supravegherea de stat se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi planurilor anuale aprobate de inspectorul principal de stat. Priorităţile, frecvenţa controlului şi a supravegherii de stat sînt determinate de riscul nuclear şi radiologic pe care îl pot reprezenta activităţile şi instalaţiile respective, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu recomandările internaţionale.
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) În cazul depistării de încălcări care nu prezintă pericol grav pentru viaţa şi sănătatea persoanelor, pentru mediu (care produc o iradiere mai mică de 1,0 microsievert pe oră la o distanţă de 0,1 metri de la sursă sau de la suprafaţa instalaţiei radiologice) şi care pot fi lichidate în timpul controlului, inspectorul de stat va da indicaţii cu privire la lichidarea lor, va verifica lichidarea lor şi, în caz pozitiv, nu le va reflecta în actele de control.
    (3) În cazul depistării de încălcări ale cerinţelor de securitate nucleară şi radiologică şi de protecţie fizică a materialelor nucleare sau radioactive (cu excepţia celor care cad sub incidenţa alin. (2)), inspectorul de stat va înainta inspectorului principal de stat propuneri de suspendare sau de retragere a autorizaţiei radiologice, de retragere a certificatului de securitate sau a permisului de exercitare, cu sigilarea utilajului sau a încăperilor a căror utilizare poate dăuna sănătatea persoanelor sau mediul.
    (4) Dacă în cadrul controlului şi al supravegherii de stat vor fi depistate încălcări ce constituie contravenţii, inspectorul de stat va întocmi un proces-verbal cu privire la contravenţie, conform procedurii prevăzute de Codul contravenţional, şi îl va anexa la actul de control.
    (5) Dacă în cadrul controlului şi al supravegherii de stat vor fi depistate încălcări ce pot constitui infracţiuni prevăzute de Codul penal, Agenţia Naţională va sesiza organele de urmărire penală competente în investigarea unor astfel de cazuri.
    Articolul 31. Perfectarea rezultatelor controlului
    Rezultatele controlului şi ale supravegherii de stat (cu excepţia celor care cad sub incidenţa art. 30 alin. (2)) se consemnează în actul de control conform legislaţiei privind controlul de stat.
Capitolul  VI
GARANŢIILE  NUCLEARE
    Articolul 32. Angajamentele utilizării paşnice
    (1) Materialele nucleare şi radioactive sînt utilizate în Republica Moldova exclusiv în scopuri paşnice şi în conformitate cu obligaţiile ce reies din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Lista materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive este prezentată la anexa nr. 2.
    (2) În Republica Moldova sînt interzise:
    a) cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, admiterea temporară sau exportul temporar, tranzitul, deţinerea, distribuirea, realizarea, repararea, punerea în funcţiune, manipularea, închirierea, plasarea, detonarea armei nucleare, a oricărui dispozitiv nuclear exploziv sau dispozitiv exploziv cu material radioactiv;
    [Art.32 al.(2), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) importul, exportul, reexportul, tranzitul, admiterea temporară sau exportul temporar al combustibilului nuclear, inclusiv ars;
    [Art.32 al.(2), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) importul, exportul, reexportul, tranzitul, admiterea temporară sau exportul temporar al materialului nuclear fără autorizaţia Agenţiei Naţionale şi a autorităţilor publice abilitate.
    [Art.32 al.(2), lit.c) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 33. Regimul de garanţii nucleare
    (1) În cadrul implementării prevederilor Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare şi ale Acordului dintre Republica Moldova şi AIEA cu privire la aplicarea garanţiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare şi a Protocolului la acest acord (denumit în continuare Acord), Agenţia Naţională: 
    a) coordonează la nivel naţional implementarea garanţiilor nucleare, altor acţiuni, în special a celor ce ţin de autorizare, control şi supraveghere, precum şi sancţionare a acţiunilor relevante aplicării garanţiilor;
    b) acordă asistenţă pentru facilitarea accesului inspectorilor AIEA pe teritoriul Republicii Moldova în vederea efectuării verificărilor necesare;
    c) supraveghează implementarea de către persoanele fizice şi juridice autorizate a sistemului de evidenţă şi control al materialelor nucleare şi radioactive, al materialelor de interes nuclear şi al măsurilor de protecţie fizică a lor;
    d) colectează informaţiile necesare pentru aplicarea garanţiilor;
    e) întocmeşte şi actualizează lista detaliată a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi altor dispozitive nucleare explozive şi o prezintă Guvernului spre aprobare.
    (2) Autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a coopera cu reprezentanţii AIEA în aplicarea măsurilor privind garanţiile, inclusiv:
    a) de a prezenta informaţiile relevante aplicării prevederilor Acordului;
    b) de a asigura accesul în locaţiile ce cad sub incidenţa Acordului;
    c) de a acorda suport necesar inspectorilor Agenţiei Naţionale şi celor din cadrul AIEA în efectuarea controalelor;
    d) de a permite inspectorilor Agenţiei Naţionale şi AIEA efectuarea măsurărilor necesare, conform Acordului.
    (3) Agenţia Naţională este responsabilă de aprobarea sau respingerea motivată a inspectorilor propuşi de AIEA.
    (4) Activităţile de cercetare şi dezvoltare relevante ciclului combustibilului nuclear care cad sub incidenţa Acordului pot fi începute doar cu notificarea şi obţinerea autorizaţiei prealabile a Agenţiei Naţionale.
    Articolul 34. Controlul de stat al materialelor nucleare
    Agenţia Naţională asigură implementarea măsurilor de garanţii privind materialele nucleare prin:
    a) instituirea unui sistem de control şi evidenţă a materialului nuclear din ţară;
    b) implementarea procedurilor de inventariere şi de raportare a cantităţilor de material nuclear;
    c) implementarea procedurilor de autorizare şi de monitorizare a mişcării materialului nuclear;
    d) implementarea procedurilor de raportare către AIEA a cantităţilor de material nuclear;
    e) menţinerea, actualizarea anuală a registrului naţional de materiale nucleare (pe suport electronic sau pe hîrtie).
Capitolul  VII
SECURITATEA FIZICĂ A OBIECTIVELOR NUCLEARE
ŞI RADIOLOGICE. TRAFICUL ILICIT CU MATERIALE
NUCLEARE ŞI RADIOACTIVE

    Articolul 35. Reglementarea securităţii fizice a
                          obiectivelor nucleare şi radiologice
                          şi a protecţiei fizice a materialelor nucleare
                          şi radioactive
    Agenţia Naţională elaborează şi propune spre adoptare Guvernului cerinţe privind securitatea fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice şi protecţia fizică a materialelor nucleare şi radioactive prin:
    a) asigurarea categorizării obiectivelor nucleare, a materialelor nucleare şi radioactive în baza evaluării vulnerabilităţii, daunelor potenţiale, consecinţelor unor eventuale diversiuni, acte de sabotaj ori sustrageri;
    b) identificarea măsurilor de asigurare a securităţii fizice în funcţie de categoria materialului sau obiectivului nuclear;
    c) instituirea evidenţei şi controlului de stat al materialelor nucleare şi radioactive;
    d) înaintarea cerinţelor, la nivel de condiţii de autorizare, referitoare la securitatea fizică, inclusiv cibernetică în calitate de componentă intrinsecă;
    e) impunerea măsurilor de control şi supraveghere de stat, de verificare a rezultatelor inventarierii;
    f) impunerea măsurilor de constrîngere conform prevederilor legii în caz de încălcare a legislaţiei, precum și a limitelor și condițiilor de autorizare.
    [Art.35 lit.f) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 36. Combaterea traficului ilicit cu materiale
                         nucleare şi radioactive
    (1) În scopul prevenirii, detectării şi reacţiei în caz de tentativă sau de trafic ilicit cu materiale nucleare şi radioactive, Serviciul Vamal instituie şi implementează un control de rigoare la frontiere.
    (2) Persoana fizică sau juridică care a depistat un caz sau o tentativă de trafic ilicit cu material nuclear sau radioactiv informează Agenţia Naţională, în termen de 24 de ore din momentul depistării, despre acest fapt.
    Articolul 37. Responsabilitatea persoanei autorizate
                          pentru protecţia fizică a materialului
                          nuclear sau radioactiv
    Titularul autorizaţiei radiologice poartă responsabilitate deplină pentru protecţia fizică a materialului nuclear sau radioactiv gestionat şi pentru informarea în termenul stabilit la art. 36 a Agenţiei Naţionale, a altor autorităţi abilitate despre cazul sau tentativa de sustragere a acestui material.
Capitolul VIII
REACŢIA ÎN CAZ DE INCIDENT SAU ACCIDENT
NUCLEAR SAU RADIOLOGIC.
TRANSPORTUL MATERIALELOR RADIOACTIVE
    Articolul 38. Informarea şi reglementarea în caz de
                          incident sau accident nuclear sau
                          radiologic
    (1) În caz de pierdere a controlului asupra materialului nuclear sau radioactiv, fapt care poate afecta terţe ţări, Agenţia Naţională asigură informarea, conform procedurilor stabilite între părţi, a AIEA şi a terţelor ţări despre evenimentul respectiv, inclusiv despre cazurile de identificare a traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive.
    (2) Agenţia Naţională, în comun cu autorităţile publice centrale şi de specialitate, asigură cadrul normativ, precum şi demararea şi efectuarea lucrărilor de depistare şi de identificare a materialului nuclear sau radioactiv pierdut de sub control.
    (3) Agenţia Naţională solicită, după caz, asistenţă tehnică internaţională în soluţionarea cazului respectiv, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (4) Informarea autorităţilor abilitate despre incident sau accident se efectuează de persoana care prima a depistat cazul, conform schemei şi procedurilor stabilite în reglementările aprobate de Guvern.
    Articolul 39. Reacţia
    Persoana autorizată este obligată să dispună de:
    a) planuri de reacţie efectivă la nivel de ameninţări de proiect prin interacţiunea unităţilor respective în caz de urgenţe nucleare sau radiologice;
    b) personal pregătit şi antrenat pentru activităţi de reacţie;
    c) planuri proprii de intervenţie în caz de incident sau accident nuclear sau radiologic;
    d) un sistem propriu de asigurare şi control al calităţii în menţinerea securităţii nucleare sau radiologice şi a securităţii fizice în cadrul activităţilor desfăşurate;
    e) un sistem de informare a Agenţiei Naţionale în termenele stabilite de actele normative în vigoare despre incidentul sau accidentul nuclear sau radiologic care a avut loc şi care a produs prejudicii persoanelor fizice sau juridice, pierderi economice şi poluare radioactivă a mediului, precum şi despre posibilitatea producerii incidentului sau accidentului nuclear sau radiologic.
    Articolul 40. Transportul materialelor nucleare
                         şi radioactive
    (1) Transportul materialelor nucleare şi radioactive se efectuează exclusiv de către titularii de autorizaţie radiologică corespunzătoare.
    (2) Fiecare transportare prin teritoriu a surselor radioactive sau a materialelor nucleare neexceptate de la regimul de autorizare necesită obţinerea în modul stabilit a autorizaţiei radiologice parţiale pentru transport.
Capitolul  IX
POLITICA NAŢIONALĂ ŞI PRINCIPIILE ÎN
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR RADIOACTIVE

    Articolul 41. Politica naţională a managementului
                         deşeurilor radioactive
    (1) În conformitate cu obligaţiile asumate la nivel internaţional de Republica Moldova ca stat membru al AIEA, Guvernul promovează politica de management al deşeurilor radioactive în conformitate cu următoarele principii:
    a) protejarea sănătăţii umane: deşeurile radioactive sînt gestionate astfel încît să se asigure un nivel acceptabil de protecţie a sănătăţii umane;
    b) protecţia mediului: deşeurile radioactive sînt gestionate astfel încît să ofere un nivel acceptabil de protecţie a mediului, inclusiv a resurselor naturale;
    c)  protecţia dincolo de frontierele Republicii Moldova: deşeurile radioactive sînt gestionate astfel încît să fie luate în considerare efectele posibile asupra sănătăţii umane şi a mediului dincolo de frontierele naţionale;
    d) protecţia generaţiilor viitoare: deşeurile radioactive sînt gestionate astfel încît impactul asupra sănătăţii generaţiilor viitoare nu va fi mai mare decît nivelurile relevante ale impactului care sînt acceptabile astăzi;
    e) povara pentru generaţiile viitoare: deşeurile radioactive sînt gestionate astfel încît să nu impună o povară nejustificată asupra generaţiilor viitoare;
    f) cadrul juridic naţional: deşeurile radioactive sînt gestionate într-un cadru naţional juridic adecvat, inclusiv sînt stabilite clar responsabilităţile şi atribuţiile pentru reglementarea independentă a acestor activităţi;
    g) controlul generării deşeurilor radioactive: generarea de deşeuri radioactive va fi menţinută la un nivel minim posibil;
    h) securitatea nucleară şi radiologică, securitatea fizică a obiectivelor cu deşeuri radioactive: securitatea nucleară şi radiologică, securitatea fizică a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor radioactive se vor asigura într-un mod corespunzător în fiecare etapă a ciclului de viaţă al instalaţiei.
    (2) Politica şi principiile la nivel naţional ale managementului deşeurilor radioactive se vor realiza în strînsă legătură cu obiectivul de dezvoltare durabilă a ţării, care satisface nevoile generaţiei prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.
    (3) În Republica Moldova deşeurile radioactive se vor gestiona în conformitate cu următoarele principii şi poziţii:
    a) poluatorul plăteşte: povara financiară pentru gestionarea deşeurilor radioactive va fi suportată de către generatorul de deşeuri radioactive;
    b) transparenţă în aspectele legate de managementul deşeurilor radioactive: toate activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive se realizează în mod deschis şi transparent, iar publicul are acces la informaţii cu privire la managementul deşeurilor radioactive, în cazul în care acesta nu aduce prejudicii securităţii fizice a obiectivului nuclear sau radiologic;
    c) transparenţă decizională în baza cercetărilor ştiinţifice, evaluării de risc şi optimizării resurselor: procesul de luare a deciziei se bazează pe informaţii şi rezultate ştiinţifice argumentate, efectuate şi prezentate de către instituţiile competente naţionale şi internaţionale din domeniul dat;
    d) precauţie: în cazul în care există incertitudini cu privire la siguranţa nucleară sau radiologică a unei activităţi legate de managementul deşeurilor radioactive, se adoptă o abordare conservatoare;
    e) interzicerea importului de deşeuri radioactive;
    f) cooperare internaţională: Guvernul îşi asumă responsabilitatea faţă de alte ţări pentru problemele globale şi regionale conexe managementului deşeurilor radioactive. În activitatea dată se vor respecta principiile politicii naţionale şi cele ce reies din tratatele regionale şi internaţionale relevante la care Republica Moldova este parte;
    g) participare: în luarea deciziilor în domeniul managementului deşeurilor radioactive se vor lua în considerare interesele şi preocupările tuturor părţilor afectate sau interesate;
    h) educaţia populaţiei: Guvernul va crea condiţii şi posibilităţi de educaţie şi de cultivare a toleranţei faţă de activităţile legate de managementul în condiţii de siguranţă al deşeurilor radioactive.
    Articolul 42. Cerinţele tehnice în domeniul
                          managementului deşeurilor radioactive
    Cerinţele tehnice pentru managementul în siguranţă al deşeurilor radioactive, categorizarea deşeurilor radioactive sînt elaborate şi promovate de Agenţia Naţională şi aprobate de Guvern.
    Articolul 43. Responsabilitatea în domeniu
    Responsabilitatea pentru managementul deşeurilor radioactive o poartă generatorul deşeurilor, iar după predarea lor instituţiei specializate – titularul de autorizaţie radiologică pentru gospodărirea deşeurilor radioactive, conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 44. Planul de dispunere a deşeurilor
                          radioactive
    Titularul de autorizaţie radiologică pentru gospodărirea deşeurilor radioactive este obligat să deţină un plan de dispunere a deşeurilor radioactive, de instituire a controlului activ şi pasiv după dispunerea finală şi după închiderea definitivă a depozitului.
    Articolul 45.  Responsabilitatea titularului
                          de autorizaţie
    Titularul de autorizaţie radiologică pentru gospodărirea deşeurilor radioactive este responsabil de:
    a) siguranţa nucleară şi radiologică, precum şi de securitatea fizică a obiectivului;
    b) categorizarea in situ a deşeurilor radioactive;
    c) sortarea, prelucrarea, condiţionarea şi stocarea deşeurilor radioactive conform cerinţelor stabilite de lege;
    d) elaborarea şi gestionarea registrului (bazei de date) al deşeurilor radioactive stocate;
    e) elaborarea şi prezentarea pînă la 30 decembrie Agenţiei Naţionale a raportului anual privind managementul deşeurilor radioactive;
    f) monitorizarea radiologică continuă a teritoriului adiacent privind conţinutul radionuclizilor în aer, sol, apele freatice, cu prezentarea datelor Agenţiei Naţionale şi autorităţilor abilitate;
    g) informarea în termen de 24 de ore, pe suport de hîrtie sau în format electronic, a Agenţiei Naţionale despre recepţionarea deşeurilor radioactive, a surselor radioactive sau a materialelor nucleare neutilizabile, cu caracterizarea lor exhaustivă conform unei fişe aprobate de Agenţia Naţională.
Capitolul  X
DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA
PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE
    Articolul 46. Drepturile persoanelor fizice
    În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, persoanele fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul:
    a)  la condiţii inofensive de muncă şi de trai într-un mediu favorabil;
    b) la informare veridică, operativă şi competentă despre situaţia nucleară sau radiologică;
    c) la protecţie socială (compensare materială) şi la reabilitare medicală gratuită în caz de suprairadiere accidentală cu radiaţii ionizante cu prejudicii pentru sănătate.
    Articolul 47. Drepturile persoanelor fizice şi juridice
                         autorizate
    Persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate cărora li s-au aplicat măsuri de constrîngere au dreptul la contestare conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi la compensaţii conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.47 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 48. Obligaţiile persoanelor fizice
    În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, persoanele fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligate să ia măsurile de precauţie stabilite de standardele, normele şi regulile de radioprotecţie, securitate nucleară şi radiologică şi securitate fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice.
    Articolul 49. Obligaţiile persoanelor fizice
                         şi juridice autorizate
    (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate sînt obligate să asigure:
    a) securitatea nucleară şi radiologică, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, protecţia fizică a materialelor nucleare şi radioactive;
    b) evidenţa strictă a materialelor nucleare şi radioactive, a tuturor surselor de radiaţii ionizante utilizate sau produse în activitatea proprie;
    c) respectarea tuturor limitelor și condițiilor stabilite în autorizaţia radiologică şi raportarea către Agenţia Naţională  a oricărei abateri de la limitele şi condiţiile incluse în autorizaţie;
    [Art.49 al.(1), lit.c) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    d) practicarea activităţilor pentru care au fost autorizate;
    e) elaborarea propriului sistem de cerinţe, regulamente şi instrucţiuni care să asigure desfăşurarea activităţilor autorizate fără riscuri de orice natură.
    (2) Persoana autorizată care desfăşoară activităţi nucleare şi radiologice şi care generează sau a generat deşeuri radioactive este obligată:
    a) să fie responsabilă de gospodărirea adecvată a deşeurilor radioactive generate de activitatea proprie;
    b) să suporte cheltuielile aferente colectării, manipulării, transportării, tratării, dezafectării, condiţionării şi depozitării temporare sau definitive a deşeurilor, în care scop va crea un fond propriu de mijloace financiare pentru gospodărirea deşeurilor radioactive, al cărui cuantum va acoperi cheltuielile necesare. Fondul va fi destinat numai acestor scopuri;
    c) să elaboreze un program propriu de dezafectare şi să îl prezinte Agenţiei Naţionale spre avizare;
    d) să prevadă posibilitatea transmiterii surselor radioactive uzate şi deşeurilor radioactive către furnizor sau utilizator.
    (3) Expirarea valabilităţii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei radiologice nu exonerează  titularul ei sau pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, obiectivelor şi instalaţiilor ori utilajelor nucleare sau radiologice de obligaţiile prevăzute în prezenta lege sau de cele care decurg din condiţiile prevăzute în autorizaţia radiologică.
    (4) Pe durata controlului, persoanele fizice şi juridice autorizate supuse controlului au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a permite exercitarea acestuia în condiţii bune.
    (5) În caz de nesupunere controlului sau oricărei dispoziţii legale a Agenţiei Naţionale, aceasta poate cere intervenţia autorităţilor competente de menţinere a ordinii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 50. Răspunderea
    (1) Încălcarea prevederilor actelor normative ce reglementează desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice atrage răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
    (2) Deţinătorul autorizaţiei radiologice poartă toată răspunderea pentru încălcarea cerinţelor de securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică, precum şi pentru încălcarea prezentei legi şi a altor acte normative din domeniu.
    (3) Desfăşurarea neautorizată a activităţilor nucleare şi radiologice, traficul ilicit cu materiale nucleare şi radioactive, cu instalaţii ori utilaje nucleare sau radiologice, dispozitive nucleare explozive sau cu componente ale acestora, ceea ce poate provoca daune populaţiei sau mediului, atrag sistarea activităţii, sechestrul, aplicarea unor alte măsuri prevăzute de lege.
    (4) Păstrarea surselor de radiaţii ionizante sechestrate se face din contul persoanei fizice sau juridice autorizate, într-un loc sigur, sub sigiliul Agenţiei Naţionale, cu respectarea cerinţelor ce ţin de securitatea nucleară şi radiologică şi de securitatea fizică, astfel încît să nu se pună în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, să nu se cauzeze contaminarea radioactivă a bunurilor sau a mediului, să nu fie facilitat traficul ilicit, pînă la dispunerea de măsuri legale.
    (5) Răspunderea pentru daunele provocate în timpul ori în urma incidentelor sau accidentelor nucleare sau radiologice care au avut ca urmare decesul, vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei sau mai multor persoane, distrugerea, degradarea sau imposibilitatea temporară de folosire a vreunui bun revine în întregime titularului de autorizaţie radiologică, în condiţiile prevăzute de Codul civil sau de Codul penal.
    (6) Răspunderea pentru daunele provocate persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în urma tranzitării de material nuclear, în urma incidentelor sau accidentelor nucleare sau radiologice produse în afară teritoriului Republicii Moldova va fi aplicată în temeiul Convenţiei privind răspunderea civilă pentru daune nucleare din 21 mai 1963, la care Republica Moldova este parte.
Capitolul  XI
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 51
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98–101, art. 451), cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Guvernul, în termen de 9 luni:
    a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 132. Chişinău, 8 iunie 2012.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]