HGC807/2012
ID intern unic:  345230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 807
din  31.10.2012
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 02.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 229-233     art Nr : 870     Data intrarii in vigoare : 01.10.2012
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 6 alineatul cinci din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare se completează în final cu cuvintele „ , centrele de plasament şi reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă, inclusiv dădacele”;
    2) la anexa nr.3 punctul 8:
    litera c):
    la alineatul doi, cuvintele „personalului centrelor de plasament şi reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă” se exclud;
    se completează în final cu următorul alineat:
    „în mărime de 80 la sută din salariul de funcţie – pentru personalul medical şi în mărime de 50 la sută – pentru alt personal, cu excepţia personalului pedagogic, din centrele de plasament şi reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă”;
    la litera f), după cuvintele „Centrului republican de reabilitare pentru copii” se introduc cuvintele „ , centrelor de plasament şi reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă,”.
    2. Prevederile prezentei hotărîri vor fi realizate în limita unităţilor şi cheltuielilor de personal aprobate Ministerului Sănătăţii pe anul respectiv.
    3. Prevederile prezentei hotărîri se aplică cu începere de la 1 octombrie 2012.

    PRIM-MINISTRU                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                            Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                          Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                               Valentina Buliga

    Nr. 807. Chişinău, 31 octombrie 2012.