HGO826/2012
ID intern unic:  345409
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 826
din  07.11.2012
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire
a contractului de achiziţie publică
Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 237-241     art Nr : 895
    În scopul asigurării executării art.50 alin.(3) al Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea asigurării  unei metodologii unice privind procedurile de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 826. Chişinău, 7 noiembrie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 826
din 7 noiembrie 2012

REGULAMENT
cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială
de atribuire a contractului de achiziţie publică
I. DEFINIŢII
    În sensul prezentului Regulament se folosesc următoarele noţiuni:
    acord-cadru – acord încheiat între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, avînd ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite în decursul unei perioade determinate, în special preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute;
    contract subsecvent – contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă între operatorul economic sau unul dintre operatorii economici cu care a fost încheiat un acord-cadru şi autoritatea contractantă parte a acestui acord, prin care se materializează solicitarea acesteia referitoare la procurarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii în sensul Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, ce fac obiectul respectivului acord-cadru;
    documentaţie de atribuire – documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul acordului-cadru şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini prin care se detaliază condiţiile tehnice aferente bunurilor/serviciilor/lucrărilor care răspund necesităţilor autorităţii contractante în raport cu obiectul acordului-cadru ce urmează a fi încheiat, inclusiv cerinţele faţă de calitatea materialelor/bunurilor, standardele şi reglementările tehnice aplicabile, protecţia mediului, protecţia muncii, tehnologiile utilizate, transportul, inspecţiile, testele, verificările, modificările, măsurătorile etc.;
    ofertă tehnică – document al ofertei, elaborat în baza cerinţelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;
    ofertă financiară – document al ofertei, prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia de atribuire cu privire la preţuri unitare, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale;
    procedura de atribuire – etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în acordul-cadru să fie considerat valabil. Procedura de atribuire, în urma căreia se încheie acordul-cadru, urmează din punct de vedere procedural aceleaşi etape cu procedura de licitaţie deschisă.
II. CONDIŢII GENERALE DE APLICARE
A ACORDULUI-CADRU
Secţiunea 1. Concept şi arie de aplicabilitate
    1. Utilizarea acordului-cadru va fi efectuată atunci cînd necesitatea autorităţii contractante cu privire la achiziţionarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor are un caracter repetitiv, ce poate fi prevăzut cu limite minimale şi maximale pentru o perioadă determinată, iar produsele/serviciile/lucrările ce satisfac cerinţele autorităţii contractante fac obiectul unui contract subsecvent.
    2. Procedura de atribuire, în urma căreia se încheie acordul-cadru, urmează din punct de vedere procedural aceleaşi etape cu procedura de licitaţie deschisă, aşa cum este aceasta reglementată prin Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
Secţiunea 2. Constrîngeri în aplicarea acordului-cadru
    3. Autoritatea contractantă nu are dreptul să utilizeze în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încît să împiedice, să restrîngă sau să distorsioneze concurenţa.
    4. În sensul prevederilor pct. 3 din prezentul Regulament, autoritatea contractantă:
    a) nu are dreptul :
    să încheie acorduri-cadru cu o durată mai mare de 3 ani;
    să atribuie contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de altă natură decît cele stabilite prin acordul-cadru;
    să încheie acorduri-cadru în baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele faţă de altele;
    să încheie contracte subsecvente decît cu operatorii economici semnatari ai acordului-cadru şi numai în baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în respectivul acord;
    să atribuie contracte subsecvente în numele şi pentru o altă autoritate contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decît în cazul în care are calitatea de unitate de achiziţii centralizate conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice;
    b) fără a aduce atingere prevederilor aferente modului de calcul al valorii estimate, are obligaţia de a impune condiţii  de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru.
Secţiunea 3. Transparenţă
    5. Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare – Agenţia) a invitaţiilor de participare şi de atribuire a acordului-cadru, în conformitate cu forma şi conţinutul stabilit în documentaţia de atribuire pentru realizarea achiziţiilor publice prin procedura ce face obiectul prezentului Regulament.
    6. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei anunţul de atribuire a acordului-cadru nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia.
    7. Anunţul de atribuire a acordului-cadru va cuprinde minimum următoarele date privind:
    a) denumirea obiectului acordului-cadru încheiat;
    b) denumirea şi adresa juridică a autorităţii contractante care a încheiat acordul-cadru;
    c) data încheierii acordului-cadru;
    d) denumirea şi alte date de identificare ale operatorului economic/operatorilor economici cîştigător/cîştigători;
    e) preţul unitar în baza căruia a fost încheiat acordul-cadru;
    f) numărul de oferte primite;
    g) criteriul de atribuire utilizat;
    h) informaţii privind invitaţia de participare publicată.
    8. Autoritatea contractantă are obligaţia să înainteze documentaţia de atribuire Agenţiei pentru examinare şi înregistrare înainte de a publica invitaţia de participare în Buletinul Achiziţiilor Publice.
    9. Orice operator economic interesat are dreptul să solicite şi să obţină documentaţia de atribuire.
    10. Autoritatea contractantă are obligaţia să pună la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens un exemplar din documentaţia de atribuire.
    11. Costul documentaţiei de atribuire va include doar cheltuielile de tipărire a documentelor şi de livrare a acestora către operatorul economic.
Secţiunea 4. Prevederi referitoare la valoarea estimată
    12. Valoarea estimată aferentă unui acord-cadru se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică subsecvente ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, în decursul întregului termen de aplicare a acestuia.
    13. Grupul de lucru însărcinat cu derularea procedurii de atribuire, în urma căreia va fi încheiat acordul-cadru, are obligaţia să întocmească un înscris în care este argumentată valoarea estimată, în baza cantităţilor aferente obiectului acordului-cadru şi a preţului/preţurilor unitar estimativ/estimative.
    14. Preţul unitar estimativ trebuie să cuprindă toate sumele plătibile, fără TVA, pentru realizarea unei unităţi din produsul/serviciul/lucrarea ce face obiectul acordului-cadru respectiv.
    15. În cadrul acestui înscris, grupul de lucru are obligaţia să estimeze şi valoarea celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi atribuit pe durata de aplicare a acordului-cadru, într-un mod similar cu cel descris în paragraful anterior.
Secţiunea 5. Criteriul de atribuire utilizat pentru
selectarea operatorilor economici cu care va fi
încheiat acordul-cadru

    16. Autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, are obligaţia să precizeze, în mod clar şi detaliat, în documentaţia de atribuire, criteriile de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din ofertele tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. Criteriile de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătură concretă cu specificul acordului-cadru şi, după ce au fost stabiliţi, nu se pot schimba din momentul în care au fost depuse ofertele.
    17. Atunci cînd stabileşte criterii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul să utilizeze criterii care:
    a) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul acordului-cadru care urmează să fie încheiat;
    b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.
    18. Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru acordul-cadru. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia să stabilească o pondere care să reflecte în mod corect:
    a) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau
    b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele  prevăzute în caietul de sarcini.
    19. Atunci cînd stabileşte criterii de evaluare, autoritatea contractantă, prin grupul de lucru, trebuie să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea acestora. Motivaţia respectivă se va conţine în procesul-verbal şi în darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de atribuire a acordului-cadru care se ataşează la dosarul achiziţiei.
Secţiunea 6.  Garanţia pentru ofertă
    20. Garanţia pentru ofertă se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată pînă la încheierea acordului-cadru.
    21. Autoritatea contractantă are obligaţia să stabilească în documentaţia de atribuire:
    a) cerinţele faţă de emitent, forma şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă;
    b) cuantumul garanţiei pentru ofertă, care nu va depăşi 3 la sută din valoarea ofertată aferentă cantităţii minime prevăzute în cuprinsul documentaţiei de atribuire şi invitaţiei de participare publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, estimate a se achiziţiona pe întreaga durată a acordului-cadru;
    c) perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă, care va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
    22. Garanţia pentru ofertă exprimată în lei moldoveneşti poate fi constituită, după cum se va preciza în documentaţia de atribuire, prin una dintre următoarele forme:
    a) scrisoare de garanţie bancară;
    b) cauţiune;
    c) acreditivul „stand-by”;
    d) cambia simplă;
    e) transferul la contul trezorerial al autorităţii contractante;
    f) alte forme neinterzise prin lege.
    23. Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate de o bancă din Republica Moldova, după caz, de o bancă din străinătate, cu corespondent în Republica Moldova. Autoritatea contractantă nu are dreptul să impună eliberarea garanţiei pentru ofertă de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres.
    24. Înainte de a prezenta oferta, operatorul economic, poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă. Autoritatea contractantă va răspunde în termene care să-i ofere operatorului economic posibilitatea de a depune oferta la timp, însă această confirmare nu poate împiedica autoritatea contractantă să respingă garanţia pentru ofertă, dacă emitentul a devenit insolvabil.
    25. În orice situaţie, garanţia pentru ofertă trebuie să fie prezentată în acelaşi timp cu oferta.
    26. Autoritatea contractantă are dreptul să vireze suma garanţiei pentru ofertă în bugetul său, ofertantul pierzînd astfel suma constituită, atunci cînd acesta din urmă se va afla în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) îşi retrage sau modifică oferta în perioada de validitate a acesteia după termenul-limită de depunere a ofertelor;
    b) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare refuză să semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
    27. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţii a căror oferte au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului-cadru.
    28. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită cîştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea acordului-cadru cu ofertanţii a căror oferte au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertelor.
Secţiunea 7. Garanţia contractuală
    29. Garanţia contractuală se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a fiecărui contract subsecvent.
    30. Autoritatea contractantă are obligaţia să stabilească în documentaţia de atribuire:
    a) cerinţele faţă de emitent, forma şi alte condiţii de bază ale garanţiei contractuale, solicitate pentru executarea fiecărui contract subsecvent ce urmează a fi atribuit pe durata de aplicare a acordului-cadru;
    b) cuantumul garanţiei contractuale, care nu va depăşi 15 la sută din preţul fiecărui contract subsecvent.
    31. În cazul în care autoritatea contractantă solicită constituirea garanţiei contractuale printr-o scrisoare de garanţie bancară, aceasta se va anexa la fiecare contract subsecvent.
    32. Autoritatea contractantă are dreptul să emită pretenţii asupra garanţiei contractuale, oricînd pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin acest contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei contractuale autoritatea contractantă are obligaţia să notifice pretenţia contractantului, precizînd obligaţiile care nu au fost respectate.
    33. În cazul contractului subsecvent de achiziţie a bunurilor, autoritatea contractantă are obligaţia să elibereze/restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a bunurilor care fac obiectul acelui contract subsecvent şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat pînă la acea dată pretenţii asupra ei.
    34. În cazul contractului subsecvent de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia să elibereze/restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat pînă la acea dată pretenţii asupra ei.
III. DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII ACORDULUI-CADRU
Secţiunea 1. Acces la procedura de atribuire
    35. Autoritatea contractantă are obligaţia, în perioada cuprinsă între data publicării invitaţiei de participare şi data-limită de depunere a ofertelor, să asigure oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire ce se derulează în vederea încheierii acordului-cadru.
    36. Orice operator economic are dreptul să depună ofertă pentru a participa la procedura de atribuire ce se derulează în vederea încheierii acordului-cadru.
    37. Mai mulţi operatori economici au dreptul să se asocieze cu scopul de a depune oferta comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Însă angajamentul privind asocierea trebuie prezentat în formă scrisă.
    38. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractelor subsecvente ce se atribuie în baza acordului-cadru respectiv.
    39. Ofertantul, fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitoarelor contracte subsecvente ce se atribuie în baza acordului-cadru respectiv, are dreptul să includă în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din acestea.
    40. Ofertantul, în cazul în care autoritatea contractantă solicită, are obligaţia să precizeze partea/părţile din contractele subsecvente pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
    41. Ofertantul, fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, nu are dreptul în cadrul aceleiaşi proceduri:
    a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;
    b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.
    42. Întreprinderile afiliate au dreptul să participe în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. În acest sens, operatorul economic are obligaţia să includă în oferta sa lista întreprinderilor afiliate, în măsura în care acestea există.
Secţiunea 2. Condiţii de iniţiere
    43. Autoritatea contractantă are dreptul să iniţieze aplicarea procedurii de atribuire ce se derulează în vederea încheierii acordului-cadru, numai dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) bunurile/serviciile/lucrările sînt cuprinse în planul anual de achiziţii publice al autorităţii contractante;
    b) a fost creat grupul de lucru şi acesta a elaborat documentaţia de atribuire.
Secţiunea 3.  Lansarea procedurii de atribuire
    44. Procedura de atribuire se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unei invitaţii de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de oferte. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei invitaţia de participare la procedura de atribuire a acordului-cadru.
    45. În cazul în care valoarea estimată a acordului-cadru este egală sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 96-XVII din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, perioada cuprinsă între data publicării invitaţiei de participare în  Buletinul Achiziţiilor Publice şi pagina web a Agenţiei, precum şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 40 de zile calendaristice.
    46. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, perioada cuprinsă între data publicării invitaţiei de participare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pagina web a Agenţiei, precum şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 15 zile calendaristice. În cazul contractelor repetate şi în caz de urgenţă, argumentată de autoritatea contractantă, termenul de prezentare a ofertelor poate fi redus la cel puţin 10 zile calendaristice.
    47. Anunţul privind participarea la procedura de atribuire a acordului-cadru va fi publicat în limba de stat şi, după caz, în una din limbile de circulaţie internaţională.
    48. În invitaţia de participare prin care se solicită depunerea de oferte, se indică:
    a) denumirea, sediul autorităţii contractante, date de contact ;
    b) obiectul acordului-cadru ce urmează a fi încheiat şi locul livrării/prestării/ execuţiei;
    c) durata pe care se încheie acordul-cadru;
    d) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, respectiv în cadrul unui contract subsecvent ce urmează a fi atribuit;
    e) numărul sau, după caz, numărul minim de operatori economici, dar nu mai puţin de trei, care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat;
    f) opţiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fără reluarea competiţiei sau prin reluarea competiţiei, în cazul în care acordul-cadru urmează să fie încheiat cu mai mulţi operatori economici;
    g) modul şi locul obţinerii documentaţiei de atribuire;
    h) taxa pentru documentaţia de atribuire;
    i) valuta şi modul de achitare a taxei pentru documentaţia de atribuire (cont, bancă etc.);
    j) limba (limbile) în care se întocmesc documentele ce trebuie depuse de ofertanţi ca răspuns la solicitările documentaţiei de atribuire;
    k) locul, data şi ora limită de depunere a ofertelor;
    l) data la care se deschid ofertele, ora şi locul;
    m) informaţii referitoare la criteriul de atribuire şi, dacă este cazul, la criteriile de evaluare utilizate în cazul folosirii criteriului – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic şi ponderea aferentă acestora.
Secţiunea 4. Clarificări la documentaţia de atribuire
    49. În vederea desfăşurării procedurii de achiziţie prin acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică, autorităţile contractante utilizează documentaţia standard privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii şi documentaţia standard privind realizarea achiziţiilor publice de lucrări.
    50. Orice operator economic interesat are dreptul să solicite clarificări privind documentaţia de atribuire. Grupul de lucru are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată în termene care să-i ofere operatorului economic posibilitatea de a depune oferta la timp.
    51. Autoritatea contractantă are obligaţia să transmită răspunsurile – însoţite de întrebările aferente – către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentului Regulament, documentaţia de atribuire luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    52. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 50 din prezentul Regulament, în măsura în care clarificările sînt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai tîrziu de 5 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
    53. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut mai sus, aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    54. În măsura în care răspunsul la solicitarea de clarificări nu poate fi transmis de către autoritatea contractantă, astfel încît să fie respectate termenele-limită stabilite mai sus, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens, atunci aceasta are obligaţia să extindă data-limită de depunere a ofertelor cu o perioadă de minimum 5 zile.
    55. Pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice prevederile documentaţiei de atribuire, fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitările de clarificări ale unui operator economic. Informaţia despre operarea modificărilor este comunicată imediat tuturor operatorilor economici care au obţinut, în condiţiile prezentului Regulament, documentaţia de atribuire, precum şi Agenţiei. Prevederile pct. 54 din prezentul Regulament rămîn aplicabile.
    56. Oferta trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    57. Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna acordul-cadru cu autoritatea contractantă şi de a îndeplini obiectul contractelor subsecvente ce urmează a fi atribuite, în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire ce i-a fost transmisă.
    58. Operatorul economic are obligaţia să depună oferta la adresa şi pînă la data-limită pentru depunere, stabilite în invitaţia de participare, şi să-şi asume riscurile transmiterii ofertei, inclusiv de forţă majoră. Oferta, scrisă, ştampilată şi semnată, se prezintă în plic sigilat. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei.
    59. Ofertele se depun în scris, iar conţinutul lor rămîne confidenţial pînă la expirarea termenului de răspuns prevăzut.
    60. Oferta care este depusă după expirarea datei-limită pentru depunere este respinsă şi se returnează nedeschisă.
    61. Conţinutul ofertelor trebuie să rămînă confidenţial pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmînd a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.
    62. Ofertantul are obligaţia să menţină oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a sa, aşa cum a fost stabilită această perioadă în cadrul documentaţiei de atribuire. Perioada  de valabilitate, ce începe cu data deschiderii ofertei, se încheie odată cu data semnării acordului-cadru de către părţile implicate.
    63. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanţilor prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, înainte de expirarea acestei perioade.
    64. Ofertantul are obligaţia să comunice autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. În acest caz ofertantul este în drept:
    a) să respingă propunerea, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru oferta sa;
    b) să accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanţiei pentru oferta sa ori oferind noi garanţii pentru ofertă pe termenul de valabilitate a ofertei prelungit.
    65. În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanţie pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
    66. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei pentru ofertă.
    67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare sau avizul despre retragerea ofertei este valabil dacă a fost primit de autoritatea contractantă înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, stabilit în documentaţia de atribuire şi publicat în invitaţia de participare.  
IV. DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR
Secţiunea 1. Deschiderea ofertelor
    68. Grupul de lucru are obligaţia să deschidă ofertele la data, ora şi adresa indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor menţionate la pct. 54 din prezentul Regulament.
    69. Orice ofertant are dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
    70. Se resping doar acele oferte care sînt depuse după termenul-limită de depunere a ofertelor. Acest fapt va fi consemnat în procesul-verbal al grupului de lucru.
    71. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii grupului de lucru şi la solicitare de reprezentanţii operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor (denumirea ofertanţilor, modificările şi retragerile de oferte, modul de îndeplinire a cerinţelor referitoare la garanţia pentru ofertă etc.) şi elementele principale ale fiecărei oferte, în special preţul.
    72. Grupul de lucru are obligaţia să transmită, la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici care au depus ofertă, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
    73. Orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către grupul de lucru în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor, aceste şedinţe se desfăşoară fără participarea ofertanţilor sau reprezentanţilor acestora.
Secţiunea 2.  Evaluarea ofertelor finale
    74. Grupul de lucru are obligaţia să verifice modul de îndeplinire a cerinţelor de calificare de către fiecare ofertant în parte, aşa cum au fost stabilite prin documentaţia de atribuire.
    75. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, grupul de lucru are dreptul să solicite oricînd clarificări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare, astfel cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire.
    76. Operatorul economic are obligaţia să răspundă la solicitările de clarificări ale grupului de lucru, prezentînd documente edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci cînd primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Termenul respectiv nu poate fi mai mic de 2 zile lucrătoare.
    77. Grupul de lucru are obligaţia să analizeze şi să verifice fiecare ofertă atît din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cît şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
    78. Oferta tehnică trebuie să corespundă cerinţelor  prevăzute în caietul de sarcini inclus în documentaţia de atribuire.
    79. Oferta financiară trebuie să aibă la bază un preţ/preţuri unitar/unitare care să se încadreze în limita preţului/preţurilor unitar/unitare ce au stat la baza calculării valorii estimate.
    80. Grupul de lucru are obligaţia să stabilească care sînt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea grupului de lucru. Termenul acordat ofertanţilor pentru răspunsul la solicitările de clarificări trebuie corelat cu gradul de complexitate al întrebărilor şi nu poate fi mai mic de 2 zile lucrătoare.
    81. În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de grupul de lucru clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sînt concludente, oferta va fi respinsă.
    82. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta va fi respinsă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea:
    a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau
    b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire.
    83. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta va fi respinsă.
    84. Grupul de lucru are dreptul să corecteze erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta va fi eliminată.
    85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
    a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;
    b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
    86. Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.
    87. Grupul de lucru are obligaţia să respingă ofertele în următoarele cazuri:
    a) în urma verificărilor efectuate de autoritatea contractantă cu privire la garanţiile pentru ofertă (unde a fost cazul), s-a constatat că acestea nu respectă cerinţele documentaţiei de atribuire cu privire la sumă şi alte condiţii de constituire, şi nu pot fi executate;
    b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele  de calificare stabilite în documentaţia de atribuire;
    c) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;
    d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, aşa cum a fost formulată această cerinţă în documentaţia de atribuire;
    e) în urma verificărilor prevăzute la art. 46 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, iar ofertantul nu a reuşit să demonstreze accesul la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care să susţină un asemenea preţ;
    f) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sînt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;
    g) s-a constatat comiterea unor acte de corupere.
    88. Orice decizie a grupului de lucru trebuie adoptată cu majoritatea voturilor membrilor.
    89. În cazul în care se ajunge în situaţia că decizia nu poate fi luată datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii grupului de lucru, preşedintele acestuia are obligaţia să solicite grupului de lucru reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei cîştigătoare. Oferta cîştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admise şi numai în baza criteriului de atribuire precizat în invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire.
    90. Pentru a realiza ierarhia ofertelor admise se acordă pentru fiecare dintre acestea în parte un punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.
    91. În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, grupul de lucru trebuie să întocmească clasamentul în baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare.
    92. Compararea preţurilor prevăzute în ofertele financiare depuse se realizează la valoarea fără TVA.
    93. După ce a finalizat evaluarea ofertelor, grupul de lucru are obligaţia să elaboreze un proces-verbal al procedurii de atribuire, prin care se formalizează decizia finală adoptată cu privire la ofertantul/ofertanţii cu care se va încheia acordul-cadru.
    94. Numărul minim al ofertanţilor admişi se stabileşte de către autoritatea contractantă în invitaţia de participare şi documentele de atribuire, însă acesta nu poate fi mai mic de trei.
    95. În cazul în care numărul ofertanţilor admişi este mai mic decît numărul minim prevăzut în invitaţia de participare, fie datorită faptului că nu au fost depuse suficiente oferte, fie datorită faptului că o parte dintre ofertanţi au fost respinşi în urma realizării procesului de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul să treacă la încheierea acordului-cadru, în măsura în care numărul de ofertanţi admişi este de cel puţin trei.
Secţiunea 3. Desemnarea ofertanţilor cîştigători
şi comunicarea rezultatului final

    96. În cazul în care procedura de atribuire s-a încheiat cu desemnarea unor ofertanţi cîştigători, autoritatea contractantă are obligaţia să ia măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire derulată în vederea încheierii acordului-cadru.
    97. Autoritatea contractantă are obligaţia să informeze, în scris, toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire derulate în vederea încheierii acordului-cadru, nu mai tîrziu de 3 zile de la semnarea de către membrii grupului de lucru a procesului-verbal prevăzut în pct. 93 din prezentul Regulament.
    98. În cadrul comunicării prevăzute mai sus, la solicitare, autoritatea contractantă are obligaţia să informeze ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
    a) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost respinsă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în forma finală a documentaţiei de atribuire;
    b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă admisă, dar care nu a fost declarată cîştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertelor cîştigătoare în raport cu oferta sa şi numele ofertanţilor cu care urmează să se încheie acordul-cadru.
Secţiunea 4. Încheierea acordului-cadru
    99. Acordul-cadru poate fi încheiat numai după împlinirea unui termen de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.
    100. În termen de 5 zile de la încheierea acordului-cadru, autoritatea contractantă va întocmi şi va prezenta Agenţiei pentru examinare darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de atribuire a acordului-cadru.
    101. Agenţia are dreptul să respingă sau să anuleze rezultatele procedurii de atribuire, dacă se constată că procedura nu a fost efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi prezentul Regulament. În acest sens se va solicita organizarea unei noi proceduri.
Secţiunea 5. Anularea procedurii de atribuire
    102. Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei, în urma controlului efectuat, are obligaţia să anuleze procedura de atribuire derulată în vederea încheierii acordului-cadru, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii şi, în mod obligatoriu, înainte de data semnării acordului-cadru, în următoarele cazuri:
    a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de ofertanţi a fost mai mic decît cel prevăzut în invitaţia de participare, sau nu a fost întrunit numărul minim de 3 ofertanţi prevăzut la pct. 95 din prezentul Regulament;
    b) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, care:
    - sînt depuse după data-limită de prezentare a ofertelor;
    - nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    - conţin, în propunerea financiară, preţuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;
    - conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    - prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice respectiv;
    c) circumstanţele excepţionale afectează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice sau fac imposibilă încheierea contractului;
    d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti.
    103. După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică şi după data încheierii acordului-cadru anularea procedurii de atribuire se efectuează doar de către Agenţie.
    104. Decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante sau a Agenţiei faţă de participanţii la procedura de atribuire, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.
    105. Autoritatea contractantă are obligaţia să comunice, în scris, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 2 zile de la data anulării, atît decizia de anulare a procedurii de atribuire şi încetare a obligaţiilor pe care operatorii economici şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.
V. PREVEDERI REFERITOARE LA DERULAREA
ACORDULUI-CADRU, ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR
SUBSECVENTE ŞI RAPORTAREA

    106. Autoritatea contractantă, prin încheierea unui acord-cadru, îşi asumă faţă de operatorii economici care sînt parte a acordului respectiv, următoarele obligaţii principale:
    a) să nu încheie cu un alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract avînd ca obiect achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia cazului în care operatorii economici semnatari ai acordului nu mai au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante;
    b) să atribuie contracte operatorilor economici semnatari, ori de cîte ori intenţionează să achiziţioneze bunurile/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectînd condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia.
    107. Operatorii economici semnatari ai acordului-cadru îşi asumă ca obligaţie principală faţă de autoritatea contractantă furnizarea de bunuri/prestarea de servicii/execuţia de lucrări, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv, ori de cîte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.
    Solicitarea autorităţii contractante, adresată operatorilor economici pentru a furniza/presta/executa se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.
    108. Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la:
    a) obligaţiile pe care operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice – funcţionale şi de performanţă – ale bunurilor care urmează să fie furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate şi nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmează să fie executate şi nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuţie, începînd din momentul încheierii fiecărui contract subsecvent, garanţiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiză şi evaluare a propunerilor tehnice;
    b) preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorii economici le-au prevăzut în oferta financiară;
    c) condiţiile specifice şi formulele de ajustare a preţurilor, după caz, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010;
    d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.
    109. Atribuirea contractelor subsecvente se va face prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari, astfel, acordul-cadru trebuie să prevadă:
    a) preţul şi alte elemente/condiţii care rămîn neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord;
    b) elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.
    110. Autoritatea contractantă are obligaţia, ori de cîte ori decide achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului respectiv, să reia competiţia şi să transmită concomitent o invitaţie de participare la reofertare către toţi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Invitaţia de participare la reofertare va fi remisă astfel încît operatorii economici să dispună de timp suficient pentru pregătirea şi depunerea ofertelor, însă nu mai puţin de 2 zile calendaristice.
    111. Invitaţia la reofertare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) cu privire la cantităţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit;
    b) cu privire la elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei şi criteriul de atribuire (inclusiv criteriile de evaluare, dacă se utilizează pentru atribuirea contractelor subsecvente criteriul de atribuire – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic) care urmează să fie aplicat pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit contractul subsecvent, astfel cum s-a prevăzut în documentaţia de atribuire elaborată pentru încheierea acordului-cadru;
    c) cu privire la modul în care se depune/transmite noua ofertă şi data-limită pînă la care operatorii economici au dreptul să depună/transmită noua ofertă.
    112. Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la termene de livrare sau prestare, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă şi/sau la orice altele asemenea, în măsura în care au fost prevăzute conform dispoziţiilor de la lit. b) pct. 109 din prezentul Regulament.
    113. Data-limită pînă la care operatorii economici au dreptul să depună/transmită noua ofertă se stabileşte de autoritatea contractantă care are, în acest sens, obligaţia să ţină cont de aspecte precum complexitatea şi volumul viitorului contract subsecvent. Perioada acordată operatorilor economici cu care a fost încheiat acordul-cadru trebuie să asigure acestora timpul necesar elaborării unor oferte complete şi să ţină cont şi de timpul aferent transmiterii acestora; autoritatea contractantă poate să consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea lor de a elabora noile oferte într-o perioadă cît mai scurtă de timp.
    114. Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbate conform prevederilor de la lit. a) pct. 109 din prezentul Regulament. În cazul în care a fost prevăzută posibilitatea de ajustare a preţului, îmbunătăţirea acestui element se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării coeficienţilor de ajustare.
    115. În cazul în care, în urma reofertării, autoritatea contractantă nu obţine îmbunătăţiri ale elementelor/condiţiilor care fac obiectul reluării competiţiei, aceasta are obligaţia să atribuie contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii de atribuire aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a condiţiilor şi elementelor prevăzute în oferta iniţială a acestuia.
    116. În cazul în care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, cărora autoritatea contractantă le-a transmis o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu au capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte estimarea cantităţii maxime ce poate face obiectul unui contract subsecvent, aşa cum a fost prevăzut în cadrul documentaţiei de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul să achiziţioneze de la aceştia cantitatea necesară, în ordinea clasamentului stabilit în urma reluării competiţiei, pînă la concurenţa cantităţii respective. În situaţia în care cantitatea necesară nu poate fi obţinută nici în acest mod, autoritatea contractantă are dreptul să iniţieze o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de respectivii operatori economici.
    117. În cazul în care nici unul dintre operatorii economici cărora autoritatea contractantă le transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, autoritatea contractantă are obligaţia să iniţieze o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare în cadrul respectivului contract subsecvent.
    118. În cazul prevăzut la pct. 117 din prezentul Regulament, operatorii economici în culpă vor suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor puse în sarcina lor.
    119. Este interzisă contractarea suplimentară prin încheierea acordurilor adiţionale.
    120. Agenţia anulează rezultatele achiziţiei prin acordul-cadru în cazul în care constată că achiziţia s-a efectuat cu abatere de la prevederile Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi ale prezentului Regulament.