LPM241/2012
ID intern unic:  345541
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 241
din  02.11.2012
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 23.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 242-244     art Nr : 777
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctele 6 şi 7, sintagma „Serviciul Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară”;
    la punctul 8, sintagma „Serviciului Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţiei financiare”.
    [Art.II abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art. III. – Articolul 36 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248–253, art. 996), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 36. Inspectarea financiară/controlul
                           financiar”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Inspectările/controalele asupra execuţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează periodic de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor.”
    la alineatul (3), cuvîntul „reviziilor” se substituie cu cuvintele „inspectărilor/ controalelor”.
    Art. IV. – La articolul 30 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară”.
    Art. V. – Articolul 402 din Codul contravenţional al Republicii Moldova  nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 402. Organele de inspectare financiară/
                             control financiar şi organele fiscale
                             ale Ministerului Finanţelor”;
    la alineatul (2), sintagma „Serviciului Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţiei financiare”, iar cuvintele „subdiviziunilor lui” se substituie cu cuvintele „subdiviziunilor ei”.
    Art. VI. – La articolul 22 alineatul (2) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, sintagma „Serviciul control financiar şi revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară”.
    Art. VII. – În anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, sintagma „Serviciului Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţiei financiare”.
    Art. VIII. – La poziţia 3 coloana 2 din anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), sintagma „Serviciul Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară”.
    Art. IX. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr. 241. Chişinău, 2 noiembrie 2012.