*LPO131/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  345590
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 131
din  08.06.2012
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 595     Data intrarii in vigoare : 31.01.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul, obiectul de reglementare
                       şi domeniul de aplicare a prezentei legi
    (1) Scopul prezentei legi constă în consolidarea cadrului juridic şi instituţional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, denumit în continuare  control.
    (2) Prezenta lege reglementează:
    a) organizarea şi desfăşurarea controlului;
    b) stabilirea principiilor fundamentale ale controlului;
    c) stabilirea procedurii de efectuare a controlului.
    (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor legislaţiei în vigoare privind activitatea de control şi  supraveghere a autorităţilor publice centrale de reglementare – a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – în limita domeniilor de activitate ale acestora.
    (4) Dispoziţiile prezentei legi nu se extind asupra:
    a) activităţii organelor de urmărire penală, inclusiv asupra acţiunilor de control efectuate de organele de urmărire penală, necesare începerii şi desfăşurării urmăririi penale;
    b) controalelor efectuate de organele de control în procesul auditului public extern şi intern asupra modului de formare, administrare şi utilizare a resurselor financiare publice şi asupra administrării patrimoniului public, care sînt reglementate de legi speciale;
    c) controalelor efectuate în domeniile fiscal, vamal şi financiar (bancar şi nebancar).
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
    act de control – act administrativ care îndeplineşte prevederile prezentei legi, întocmit în formă scrisă de către controlor după încheierea procedurii de control;
    autoritate cu funcţii de supraveghere – organ care asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul său de competenţă, inclusiv în baza atribuţiilor de control acordate în temeiul actelor legislative, dar care nu este abilitat cu dreptul de a iniţia controlul şi/sau de a acorda mandat de control conform prezentei legi. În sensul prezentei legi, orice organ abilitat cu funcţii de control  în domeniul său de competenţă poate fi şi autoritate cu funcţii de supraveghere;
    condică de înregistrare a  controalelor – registru deţinut de către persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, denumite în continuare  persoane supuse controlului, sau de către o parte a acestora pentru înregistrarea tuturor controalelor efectuate de către organele abilitate cu funcţii de control în conformitate cu prezenta lege;
    control – totalitatea acţiunilor de verificare a  respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de un organ abilitat cu funcţii de control sau de un grup de instituţii similare;
    control comun – control la care participă simultan controlori din partea a două sau mai multe organe de control;
    control planificat – control care nu este interzis de prezenta lege, efectuat conform datelor Registrului de stat al controalelor, şi despre care persoana supusă controlului este notificată cu cel puţin 5 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării lui. Toate controalele care nu corespund noţiunii de control planificat se consideră controale inopinate;
    control inopinat – control care nu este planificat din timp şi care se efectuează, în baza evaluării riscurilor, în scopul constatării efective a proceselor activităţii persoanei supuse controlului, pentru neadmiterea încălcării legislaţiei;
    control repetat – control prin care se apreciază calitatea şi se determină corectitudinea controalelor efectuate anterior prin verificarea şi contrapunerea rezultatelor controlului efectuat anterior cu rezultatele reale constatate în urma controlului repetat, considerîndu-se control inopinat şi efectuîndu-se în situaţia în care rezultatele controlului anterior sînt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare;
    controlor – persoană împuternicită, prin delegaţie de control, să exercite în mod efectiv un control asupra unei persoane supuse controlului;
    decizie de control – act administrativ emis de un organ de control, în limitele competenţelor, prin care se desemnează persoana care va fi supusă controlului şi prin care se emite delegaţia de control;
    delegaţie de control – act emis în temeiul deciziei de control prin care se certifică dreptul controlorului de a exercita un control asupra unei persoane supuse controlului, avînd prescripţiile stabilite de prezenta lege;
    mandat de control – act administrativ emis de organul de control şi eliberat unei autorităţi cu funcţii de supraveghere pentru efectuarea controlului asupra corespunderii activităţii persoanei supuse controlului anumitor condiţii;
    monitorizare – totalitatea acţiunilor întreprinse de autoritatea administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor, prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informaţii sau probe ce caracterizează cu probabilitate abaterile de la prevederile legislaţiei, fără a interveni în activitatea organelor abilitate cu funcţii de control;
    organ abilitat cu funcţii de control (organ de control) – autoritate a administraţiei publice, instituită prin lege, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public, este învestită cu funcţii de control şi este abilitată cu dreptul de a iniţia controlul şi/sau de a elibera mandat de control;
    persoană supusă controlului (persoană controlată) – orice persoană fizică şi/sau juridică care practică activitate de întreprinzător şi este pasibilă controlului;
    registru al controalelor – registru public de evidenţă a controalelor, ţinut în mod obligatoriu de către organele de control;
    Registrul de stat al controalelor – registru public consolidat de evidenţă a controalelor, ţinut în mod obligatoriu de către autoritatea  administraţiei publice centrale de monitorizare a  controalelor;
    risc – probabilitatea cauzării de daune vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului, securităţii naţionale/ordinii publice în urma activităţii persoanei fizice sau juridice şi gradul acestor daune.
    Articolul 3. Principiile fundamentale ale controlului
    Principiile fundamentale ale controlului sînt:
    a) prevenirea încălcării legislaţiei prin aspectul consultativ al controlului;
    b) obiectivitate şi imparţialitate;
    c) efectuarea controlului în baza evaluării riscurilor;
    d) prezumţia respectării legislaţiei de către persoana supusă controlului;
    e) transparenţa actelor  individuale şi de reglementare emise de organul de control;
    f) legalitatea şi respectarea competenţei stipulate expres de lege;
    g) proporţionalitate a controlului şi oportunitate la iniţierea lui – recurgerea la control doar în cazul cînd acesta este absolut necesar pentru realizarea funcţiilor autorităţii de control şi doar în cazul cînd au fost epuizate alte modalităţi de verificare a respectării legislaţiei de către persoanele supuse controlului;
    h) proporţionalitate şi oportunitate în ce priveşte durata controlului – exercitarea controlului în cel mai scurt termen posibil, în funcţie de temeiul invocat de organul de control;
    i) evidenţa tuturor acţiunilor şi actelor de control;
    j) dreptul de a contesta orice fapt sau orice act al controlorului şi de a repara prejudiciul cauzat;
    k) neadmiterea  interesului patrimonial al controlorului prin excluderea defalcării directe în bugetul organului de control respectiv a resurselor financiare provenite din sancţiunile pecuniare;
    l) neadmiterea afectării şi/sau suspendării activităţii persoanei supuse controlului.
    Articolul 4. Prevederi generale privind controalele
    (1) Se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control la faţa locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, sau prin telefon, informaţie pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere periodic.
    (2) Organul de control este în drept să efectueze controlul asupra persoanei supuse controlului doar în cazul cînd  sînt întrunite cumulativ următoarele cerinţe, prevăzute expres de lege, privind:
    a) dreptul organului de control de a efectua controlul;
    b) cazurile, limitele şi durata controlului.
    (3) Organul de control este în drept să efectueze controlul doar în privinţa aspectelor ce ţin de competenţa sa exclusivă, stabilită expres de lege, şi care nu sînt supuse controlului de alte organe de control.
    (4) Se interzice suprapunerea domeniilor de control între organele de control.
    (5) Toate cheltuielile ce ţin de efectuarea controalelor sînt suportate de organele de control, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.
    (6) Se permite efectuarea de controale comune, cu respectarea condiţiilor privind periodicitatea controalelor planificate şi a altor cerinţe privind modul de efectuare a controalelor, stabilite de prezenta lege.
    (7)  Dacă deţin din timp informaţia necesară în privinţa controlului preconizat, organele de control sînt obligate să-şi coordoneze acţiunile şi să facă schimb de informaţii în cazul aceluiaşi obiect şi/sau în cazul aceleiaşi persoane  supuse controlului.
    (8) Organul de control este obligat să păstreze timp de 7 ani toate documentele ce ţin de realizarea controlului, inclusiv decizia de control, delegaţia de control, actul de control, procesele-verbale, copiile documentelor anexate şi alte acte. Ulterior acestea vor fi transmise autorităţilor competente în conformitate cu legislaţia cu privire la Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.
    (9) Schimbul de informaţii între organele de control şi/sau dintre acestea şi autoritatea administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor se efectuează în mod electronic şi pe suport de hîrtie.
    Articolul 5. Limitele dreptului la control
    (1) Controlorul exercită controlul asupra persoanei supuse controlului doar în limitele competenţei atribuite prin lege.
    (2) Nici un controlor nu poate invoca, pentru justificarea competenţei sale, a dreptului de a exercita controlul, de a constata o încălcare şi de a aplica o sancţiune, un act normativ care nu a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu a intrat în vigoare în modul corespunzător.
    Articolul 6. Condica de înregistrare a controalelor
    (1) Fiecare persoană supusă controlului este obligată să deţină o condică de înregistrare a controalelor exercitate asupra sa, care va conţine:
    a) denumirea organului de control;
    b) numele controlorului (controlorilor) şi funcţia acestuia;
    c) numărul deciziei de control şi/sau al mandatului de control, data emiterii acestora;
    d) obiectul şi scopul controlului;
    e) perioada efectuării controlului (data şi ora începerii, data şi ora încheierii controlului);
    f)  semnătura controlorului (controlorilor).
    (2) Forma condicii de înregistrare a controalelor este afişată pe pagina electronică a autorităţii administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor.
    (3) Fiecare controlor este obligat să înregistreze în condică faptul controlului, autentificat prin semnătură, precum şi celelalte menţiuni cerute de persoana supusă controlului, şi să lase o copie ori al doilea exemplar al delegaţiei de control şi al mandatului de control, în cazul în care controlul este efectuat de o autoritate cu funcţii de supraveghere.
    (4) Condica de  înregistrare  a controalelor se şnuruieşte, se sigilează şi se semnează pe fiecare pagină de către persoana fizică sau juridică.
    (5) Condica de  înregistrare  a controalelor se păstrează la sediul persoanei fizice sau juridice şi, după caz, în subdiviziunile acesteia.
    (6) Fiecare persoană supusă controlului are dreptul să expedieze, la sfîrşitul anului de gestiune, o copie de pe condica de înregistrare a controalelor survenite în decursul anului respectiv, precum şi  copii de pe delegaţiile respective, către autoritatea administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor.
    (7) Autoritatea administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor va confrunta periodic, din oficiu şi la orice cerere depusă, dar nu mai rar decît o dată în 3 luni, datele din Registrul de stat al controalelor şi din condicile de înregistrare a controalelor ale persoanelor supuse controlului, soluţionînd contradicţiile dintre date, în cazul survenirii sesizărilor respective de la persoanele supuse controlului.
    Articolul 7. Mandatul de control
    (1) Mandatul de control se eliberează de către organul de control unei autorităţi cu funcţii de supraveghere.
    (2) Autoritatea cu funcţii de supraveghere înaintează o cerere organului abilitat cu dreptul de a iniţia controale  şi de a acorda mandat de control pentru a putea efectua acţiunile de control de sine stătător sau împreună cu organul abilitat cu dreptul de a emite mandat de control.
    (3) Mandatul de control se emite dacă controlul solicitat se integrează în graficul controalelor al organului care emite mandatul sau dacă sînt întrunite condiţiile pentru iniţierea unui control inopinat stabilite de prezenta lege. În cazul în care controlul în baza mandatului a fost inopinat, organul care a acordat mandatul de control va prezenta autorităţii administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor actele necesare pentru notificare, în conformitate cu procedura şi cu termenele stabilite de prezenta lege.
    (4) Controlul efectuat în baza unui mandat de control trebuie să respecte toate condiţiile, cerinţele şi termenele prevăzute de prezenta lege pentru controlul planificat sau, după caz, pentru cel inopinat.
    (5) Lista organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale şi de a acorda mandate de control în domeniile aferente este expusă în anexa la prezenta lege.
    Articolul 8. Registrul controalelor
    (1) Organele de control sînt obligate să ţină, în modul stabilit de Guvern, un registru al controalelor efectuate, care va include:
    a) denumirea (numele) persoanei supuse controlului;
    b) numărul şi data emiterii deciziei de control, precum şi numele complet al persoanei care a semnat decizia;
    c) numărul şi data emiterii delegaţiei de control, precum şi numele complet al controlorului;
    d) perioada efectuării controlului;
    e) numărul şi data eliberării mandatului de control, în cazul eliberării acestuia;
    f) tipul controlului;
    g) data introducerii informaţiei privind controlul efectuat.
    (2) Organele de control sînt obligate să includă datele menţionate la alin. (1) în registrul controalelor în termen de cel mult  5 zile lucrătoare de la data iniţierii controlului.
    (3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data introducerii datelor în registrul controalelor, organele de control sînt obligate să transmită aceste date autorităţii administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor în vederea introducerii lor în Registrul de stat al controalelor.
    Articolul 9. Registrul de stat al controalelor
    (1) Registrul de stat al controalelor este ţinut de autoritatea administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor, în modul stabilit de Guvern, în măsura în care acest lucru nu contravine Legii nr. 71-XVI  din  22 martie 2007 cu privire la registre.
    (2) Accesul tuturor persoanelor la Registrul de stat al controalelor este garantat şi gratuit.
Capitolul II
MONITORIZAREA CONTROALELOR
    Articolul 10. Autoritatea administraţiei publice
                         centrale de monitorizare a controalelor
    Autoritatea administraţiei publice centrale de monitorizare a controalelor este Cancelaria de Stat, denumită în continuare  autoritate de monitorizare a controalelor.
    Articolul 11. Atribuţiile autorităţii de monitorizare
                         a controalelor
    Autoritatea  de monitorizare a controalelor are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează respectarea prezentei legi;
    b) ţine Registrul de stat al controalelor şi monitorizează corectitudinea ţinerii registrului controalelor de către fiecare organ abilitat cu funcţii de control;
    c) colectează şi analizează informaţia necesară pentru a asigura aplicarea principiilor şi mecanismelor prevăzute de prezenta lege;
    d) acordă suport consultativ persoanelor supuse controlului şi organelor abilitate cu funcţii de control în privinţa aplicării principiilor şi mecanismelor prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 12. Drepturile autorităţii de monitorizare
                         a controalelor
    În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor sale, autoritatea de monitorizare a controalelor este în drept:
    a) să solicite şi să primească de la organele abilitate cu funcţii de control, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de la alte instituţii publice informaţia necesară pentru ţinerea Registrului de stat al controalelor;
    b) să recomande efectuarea de controale comune în cazul cînd oportunitatea acestora reiese din analiza informaţiei deţinute;
    c) să recomande modificarea graficelor controalelor pentru a garanta respectarea principiilor prevăzute de prezenta lege;
    d) să solicite şi să obţină informaţia reflectată în condicile de înregistrare a controalelor, inclusiv să facă copii, după caz;
    e) să înainteze, conform legii, organelor competente sesizări în scopul înlăturării cauzelor şi condiţiilor care au favorizat comiterea de acţiuni neconforme legii de către organele abilitate cu funcţii de control şi/sau persoanele din cadrul acestora;
    f) să participe la elaborarea şi la perfecţionarea cadrului normativ privind controalele.
    Articolul 13. Obligaţiile autorităţii de monitorizare
                          a controalelor
    În exercitarea atribuţiilor sale, autoritatea de monitorizare a controalelor este obligată:
    a) să activeze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege şi cu alte acte normative;
    b) să colecteze informaţia necesară ţinerii şi completării Registrului de stat al controalelor;
    c) să  monitorizeze corectitudinea ţinerii registrelor controalelor de către fiecare organ abilitat cu funcţii de control;
    d) să analizeze şi să confrunte informaţia din registrele controalelor şi din condicile de înregistrare a controalelor pentru a monitoriza legalitatea acţiunilor şi procedurilor de control în cazul survenirii contestaţiilor de la persoanele supuse controlului;
    e) la depistarea presupuselor abuzuri, ilegalităţi sau încălcări ale principiilor prevăzute de prezenta lege, să colecteze şi să asigure datele necesare pentru a facilita procesul de constatare şi de probaţiune pentru organele abilitate cu investigarea şi constatarea acestor fapte şi, după caz, cu sancţionarea organelor abilitate cu funcţii de control şi a persoanelor din cadrul acestora;
    f) la depistarea, în procesul de analiză şi gestionare a informaţiei din domeniul de competenţă, a presupuselor abuzuri, ilegalităţi sau încălcări ale principiilor prevăzute de prezenta lege din partea organelor abilitate cu funcţii de control sau din partea persoanelor din cadrul acestora, să sesizeze organele abilitate cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, contravenţionale şi/sau cu efectuarea urmăririi penale;
    g) să primească şi să înregistreze petiţii, declaraţii, comunicări, sesizări şi alte informaţii în scopul exercitării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor stabilite de lege;
    h) să monitorizeze modul de ţinere şi de completare a condicilor de înregistrare a controalelor şi, după caz, să ofere deţinătorilor de condici consultanţă în acest sens;
    i) să participe la pregătirea şi la perfecţionarea cadrelor din organele abilitate cu funcţii de control în scopul implementării principiilor şi mecanismelor prevăzute de prezenta lege;
    j) să asigure protecţia şi păstrarea informaţiei care constituie secret comercial, precum şi a altor informaţii apărate prin lege care au devenit cunoscute în procesul exercitării atribuţiilor.
Capitolul III
TIPURILE DE CONTROL
Secţiunea 1
Controlul planificat
    Articolul 14. Periodicitatea controalelor planificate
    (1) Unul şi acelaşi organ de control nu este în drept să exercite controlul asupra uneia şi aceleiaşi persoane mai mult decît o dată într-un an calendaristic.
    (2) Controalele inopinate exercitate  conform secţiunii a 2-a din prezentul capitol, precum şi controalele repetate nu sînt luate în calcul în sensul prevederilor alin. (1) al prezentului articol.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul reorganizării sau lichidării persoanei supuse controlului.
    (4) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul reorganizării organului de control şi atribuirii totale sau parţiale a competenţelor acestuia altui organ de control.
    Articolul 15. Graficul controalelor
    (1) Organul de control întocmeşte trimestrial graficul controalelor pentru trimestrul următor.
    (2) Graficul controalelor este făcut cunoscut autorităţii de monitorizare a controalelor, care introduce datele respective în Registrul de stat al controalelor.
    (3) Pînă la finele trimestrului de gestiune, organul de control aprobă graficul controalelor pentru trimestrul următor şi îl publică pe pagina sa electronică.
    (4) Organele de control nu sînt în drept să modifice graficul controalelor planificate şi/sau să efectueze controale planificate în cazul în care acestea nu au fost incluse în grafic.
    Articolul 16. Criteriile de întocmire şi de înregistrare
                          a graficului controalelor
    Graficul controalelor se întocmeşte de către organul de control şi se înregistrează de către autoritatea de monitorizare a controalelor în baza următoarelor criterii de risc:
    a) gradul de pericol al activităţii desfăşurate de persoana supusă controlului pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru societate sau pentru mediu;
    b) cifra de afaceri;
    c) gradul de uzură al utilajului;
    d) numărul de persoane angajate;
    e) volumul producţiei;
    f) încălcările anterioare;
    g) gradul de calificare al angajaţilor persoanei supuse controlului;
    h) prezenţa informaţiilor veridice, susţinute prin probe, privind eventualele încălcări sau operaţii dubioase;
    i) perioada de timp în care persoana controlată desfăşoară activitatea supusă controlului;
    j) genul de activitate desfăşurat de persoana controlată;
    k) data efectuării ultimului control.
    Articolul 17. Controlul comun
    (1) Două sau mai multe organe de control, în cazul în care sînt întrunite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (7), sînt obligate să decidă de comun acord, cu notificarea prealabilă a autorităţii de monitorizare a controalelor, exercitarea unui control comun asupra unei persoane supuse controlului.
    (2) Controlorilor li se vor emite delegaţii separate de control în condiţiile art. 21 alin. (2).
    (3) Dacă, deşi s-a aprobat un control comun, unul sau mai multe dintre organele de control împuternicite nu au participat la el, acestea pierd dreptul de a exercita controlul asupra persoanei respective odată cu emiterea actului de control de către organul (organele) care a exercitat controlul.
    (4) Toate deciziile, acţiunile şi actele care, conform prezentei legi, trebuie efectuate de un singur organ de control se vor efectua de comun acord de către organele de control care participă la controlul comun.
    (5) Divergenţele apărute între organele de control sînt interpretate în favoarea persoanei supuse controlului, cu luarea unei decizii mai favorabile acesteia.
    Articolul 18. Notificarea deciziei de control
    (1) Organul de control va expedia persoanei supuse controlului un exemplar al deciziei de control astfel încît între momentul primirii efective a exemplarului şi momentul începerii controlului să treacă cel puţin 5 zile lucrătoare.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu se aplică în cazul în care există temeiuri pentru efectuarea unui control inopinat, conform art.19. În acest caz, un exemplar al deciziei de control, semnată de persoana responsabilă a organului de control, se înmînează, contra semnătură, persoanei care urmează a fi supusă controlului cel tîrziu la începutul controlului.
Secţiunea a 2-a
Controlul inopinat
    Articolul 19. Temeiurile şi condiţiile efectuării
                          controalelor inopinate
    (1) Organul de control poate decide efectuarea în afara graficului a controalelor inopinate asupra unei persoane, în  baza evaluării riscurilor, precum şi poate emite controlorului delegaţie de control, doar în cazul:
    1) verificării modului de  îndeplinire a recomandărilor din prescripţie (control repetat) date ca urmare a ultimului control planificat;
    2) prezenţei informaţiilor veridice, susţinute prin probe, despre existenţa cazurilor de încălcare a legislaţiei sau a situaţiilor de avarie, despre modificarea ori încălcarea regulilor de securitate, fapt ce prezintă un pericol iminent pentru viaţa şi/sau bunurile oamenilor şi pentru mediu, cu un prejudiciu estimabil nu mai mic de 30 de salarii medii lunare pe economie prognozate de Guvern  pentru anul în care s-a depistat încălcarea;
    3) verificării informaţiei, care, conform legii, este raportată în mod obligatoriu, dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
    a) această informaţie nu a fost prezentată în termenul stabilit de lege sau de un act normativ de două ori consecutiv, fiind încălcate două termene consecutive, prevăzute expres de lege sau de actul normativ;
    b) organul abilitat cu funcţii de control sau organul responsabil de recepţionarea informaţiei corespunzătoare nu a primit notificare justificativă din partea persoanei obligate să raporteze informaţia în termen şi/sau această persoană nu a răspuns în termen rezonabil la înştiinţarea din partea organului responsabil după încălcarea de două ori consecutiv a termenului stabilit de lege sau de actul normativ;
    4) verificării informaţiei obţinute în cadrul altui control la  întreprinzătorul cu care persoana controlată a avut anterior relaţii economice, dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
    a) întreprinzătorul refuză să prezinte informaţiile în cauză;
    b) nu există altă modalitate de obţinere a informaţiei în cauză;
    c) informaţia dată este decisivă şi indispensabilă pentru atingerea scopului controlului iniţiat anterior;
    5) solicitării directe din partea persoanei care urmează a fi supusă controlului de a fi iniţiat controlul dacă, pînă la recepţionarea solicitării, nu s-a emis decizia de a supune solicitantul unui control inopinat sau dacă un astfel de control nu este inclus în graficul pentru trimestrul în curs.
    (2) Controalele inopinate nu pot fi desfăşurate în baza informaţiilor neverificate şi/sau provenite dintr-o sursă anonimă.
    (3) Controalele inopinate nu pot fi efectuate în cazul cînd există orice alte modalităţi directe sau indirecte de obţinere a  informaţiei necesare de către organul abilitat cu funcţii de control.
    (4) Controlul efectuat în conformitate cu temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) este iniţiat în termene proxime de organul abilitat cu dreptul dat şi are exclusiv aspect consultativ şi constatator, cu excepţia cazurilor cînd în cadrul controlului se depistează indici ai infracţiunii. Cheltuielile acţiunii de control efectuate în conformitate cu temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) vor fi suportate de solicitant în cazul în care persoana ce urmează a fi supusă controlului nu este obligată prin lege să solicite controlul.
    (5) Efectuarea controalelor inopinate va fi notificată autorităţii de monitorizare a controalelor de către organul de control care le-a efectuat în maximum 5 zile lucrătoare după desfăşurarea lor. La notificare se vor anexa toate documentele şi probele necesare pentru ca autoritatea de monitorizare a controalelor să poată monitoriza întrunirea condiţiilor stabilite de prezenta lege.
Capitolul IV
PROCEDURA DE CONTROL
    Articolul 20. Decizia de control
    (1) Controlul se efectuează în temeiul deciziei conducătorului organului abilitat cu funcţii de control.
    (2)  Decizia de control va conţine:
    a) denumirea (numele) persoanei supuse controlului;
    b) tipul controlului şi scopul acestuia;
    c) temeiul efectuării controlului, în cazul controalelor inopinate;
    d) aspectele ce urmează a fi examinate în cadrul controlului;
    e) numele complet al controlorului (controlorilor);
    f) termenul de efectuare a controlului;
    g) perioada de activitate supusă controlului.
    Articolul 21. Dreptul de a începe controlul
    (1) Controlorul are dreptul să înceapă controlul conform procedurii stabilite de prezenta lege doar în cazul cînd sînt  întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) prezentarea legitimaţiei şi a deciziei de control;
    b) înmînarea exemplarului delegaţiei de control;
    c) existenţa probelor care demonstrează prezenţa unuia sau mai multor temeiuri dintre cele specificate la art. 19, în cazul controalelor inopinate;
    d) expirarea termenului de notificare specificat la art. 18, în cazul controalelor planificate;
    e) completarea condicii de înregistrare a controalelor.
    (2) Controlul poate fi exercitat doar de controlorul (controlorii) specificat expres în delegaţia de control. Pentru efectuarea controlului nu pot fi desemnate persoane a căror desemnare este susceptibilă să genereze situaţii de conflict de interese în sensul Legii nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
    (3) În cazul în care este necesar de a înlocui controlorul sau de a desemna controlori suplimentari, se emite o nouă delegaţie de control.
    (4) În cazul cînd nu sînt respectate prevederile alin. (1)–(3), persoana supusă controlului este în drept:
    a) să interzică accesul în incintă şi să refuze orice cooperare cu persoana care pretinde a fi controlor;
    b) să apeleze la suportul organelor de poliţie pentru evacuarea din incintă a persoanei care pretinde a fi controlor.
    (5) În cazul cînd  nu sînt respectate prevederile alin. (1)–(3), persoana supusă controlului este obligată să anunţe autoritatea de monitorizare a controalelor despre încălcările depistate.
    Articolul 22. Durata controlului
    (1) Indiferent de temeiul invocat şi de tipul controlului, acesta nu poate fi efectuat şi delegaţia de control nu mai este valabilă la expirarea a 10 zile calendaristice de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. (b) şi (e).
    (2) În cazul controalelor inopinate, termenul de 10 zile poate fi prelungit cu încă 10 zile de către conducătorul organului de control în baza unei decizii motivate, care poate fi contestată de către persoana supusă controlului.
    (3) Procedura de control se încheie şi se întocmeşte actul de control dacă este evident că posibilităţile controlorului de a exercita controlul au fost epuizate, chiar dacă termenul stabilit în delegaţie încă nu a expirat.
    Articolul 23. Drepturile controlorului
    (1) În procesul efectuării controlului, controlorul are dreptul:
    a) să pătrundă în orice încăpere utilizată de întreprinzător în activitatea sa, cu excepţia domiciliului, în cazul cînd lipseşte permisiunea posesorului legal. În caz de necesitate, controlorul va putea intra în domiciliu sau în încăperea asimilată domiciliului doar cu asistenţa poliţiei, în condiţiile legii;
    b) să ceară informaţii, certificate, licenţe, autorizaţii şi alte documente obligatorii, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2), relevante obiectului controlului;
    c) să facă copii de pe documentele originale care îi sînt prezentate sau pe care le depistează. În cazul cînd copiile nu pot fi făcute la locul controlului sau cînd acestea nu pot fi asigurate de persoana controlată, controlorul are dreptul să ridice purtătorii de informaţie contra unei recipise prin care el se obligă să le restituie;
    d) să inspecteze şi să măsoare bunuri, să preleveze mostre din ele, cu perfectarea actului de prelevare a mostrelor. În acest scop, controlorul are dreptul să deschidă pachete, ambalaje, să rupă sigilii. La cererea persoanei prejudiciate, controlorul, după caz, va preleva şi a doua mostră, cu excepţia cazului cînd actul normativ dispune altfel. Dacă bunurile nu pot fi inspectate, măsurate sau dacă din ele nu pot fi prelevate mostre la locul controlului, controlorul are dreptul să ridice bunurile respective contra unei recipise pe care o înmînează persoanei supuse controlului;
    e) să inspecteze mijloacele de transport doar în cazul cînd deţine informaţii că în ele se află bunuri care constituie obiectul controlului.
    (2) În scopul efectuării acţiunilor specificate la alin. (1) lit. c) şi d), recipisa va prevedea, pe lîngă alte menţiuni necesare, termenul de restituire a bunurilor şi a documentelor de către controlor (organul de control), care nu va depăşi durata controlului în cauză.
    (3) Controlorul va exercita drepturile specificate la alin. (1)  doar în limitele competenţei sale administrative şi doar în măsura în care acest lucru  este cerut de obiectul controlului stipulat în delegaţia de control.
    Articolul 24. Obligaţiile controlorului
    (1) În procesul efectuării controlului, controlorul este obligat:
    a) să informeze persoana supusă controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia;
    b) să pună la dispoziţia persoanei supuse controlului, în formă electronică ori pe suport de hîrtie, toate documentele normative şi actele normative ce vor fi utilizate în cadrul controlului şi în a căror bază se efectuează controlul;
    c) să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru înţelegerea deplină a prevederilor documentelor normative şi actelor normative în a căror bază se efectuează controlul;
    d) să aprecieze obiectiv şi echidistant toate aspectele ce ţin de efectuarea controlului;
    e) să asigure integritatea bunurilor şi a documentaţiei persoanei supuse controlului;
    f) să facă, la începutul controlului, înscrierile de rigoare  în condica de înregistrare a controalelor în conformitate cu art. 6 alin. (1);
    g) să prezinte legitimaţia de serviciu persoanei supuse controlului şi să-i permită să ia cunoştinţă de aceasta;
    h) să nu divulge conţinutul documentelor şi al informaţiilor de care a luat cunoştinţă în procesul efectuării controlului, decît în cadrul colaborării cu alte organe de control;
    i) să anexeze la actul de control orice documente sau copii ale acestora şi explicaţii în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;
    j) să întocmească actul de control şi să înmîneze persoanei supuse controlului un exemplar al acestuia.
    (2) În procesul efectuării controlului, controlorul nu este în drept:
    a) să solicite şi să examineze documente şi informaţii ce nu ţin de competenţa sa şi nu sînt relevante obiectului controlului;
    b) să verifice aspecte care, conform legii, sînt obiectul controlului altor organe de control;
    c) să efectueze, în cazul controlului inopinat, controale în lipsa reprezentanţilor persoanei supuse controlului. Această interdicţie îşi pierde efectul la expirarea a 3 zile lucrătoare cerute pentru sosirea reprezentanţilor;
    d) să solicite persoanei supuse controlului resurse (încăperi, transport, tehnică de calcul, copiatoare, rechizite de birou etc.) şi să se folosească de acestea fără acordul persoanei în cauză.
    Articolul 25. Drepturile persoanei supuse controlului
    În procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului este în drept:
    a) să verifice delegaţia de control, mandatul de control şi să ia cunoştinţă de legitimaţia de serviciu a controlorului;
    b) să fie informată referitor la drepturile şi obligaţiile sale;
    c) să conteste acţiunile controlorului (controlorilor);
    d) să prezinte dovezi şi explicaţii în favoarea sa;
    e) să ceară anexarea la actul de control a oricăror documente sau copii ale acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura şi să dea explicaţii în scris, precum şi să ceară includerea în actul de control a menţiunilor cu privire la unele fapte sau drepturi/obligaţii;
    f) să solicite o singură dată, în cazuri temeinic justificate, organului de control suspendarea sau amînarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta funcţionarea sa normală sau va duce la suspendarea activităţii sale ori în cazul în care, din considerente obiective, ea nu poate fi supusă controlului;
    g) să ia cunoştinţă de actul de control şi de procesele-verbale de constatare, întocmite în cadrul controlului;
    h) să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului.
    Articolul 26. Obligaţiile persoanei supuse controlului
    (1) Persoana supusă controlului este obligată:
    a) să prezinte documentele şi informaţiile ce ţin direct de obiectul controlului, solicitate de controlor (controlori) în vederea efectuării controlului;
    b) să deţină condica de înregistrare a controalelor efectuate de organele de control;
    c) să permită accesul controlorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru;
    d) să asigure, în cazul controalelor planificate, prezenţa conducătorului său (adjunctului acestuia) sau a conducătorului subdiviziunii sale responsabile de aspectele ce ţin de controlul în cauză. În cazul controalelor inopinate, va asigura prezenţa persoanelor menţionate imediat ce va fi posibil în virtutea circumstanţelor obiective.
    (2) Persoana supusă controlului şi angajaţii acesteia, în limitele competenţei, au obligaţia de a coopera cu controlorul şi de a contribui la exercitarea drepturilor acestuia specificate la art. 23.
    (3) Persoana supusă controlului care, în virtutea prevederilor legii, este ţinută de o obligaţie de confidenţialitate poate refuza cooperarea doar în limita şi în măsura în care cererea controlorului intră în conflict cu obligaţia de confidenţialitate.
    (4) Orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică efectuarea controlului (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentaţia solicitată etc.), stabilit de controlor (controlori) în procesul efectuării controlului, va fi consemnat în procesul-verbal de constatare, semnat de controlor (controlori) şi de reprezentantul persoanei supuse controlului sau, în caz de refuz ori de imposibilitate a prezenţei acestuia, de cel puţin 2 martori.
    Articolul 27. Neadmiterea afectării şi/sau
                         suspendării activităţii persoanei
                         supuse controlului
    (1) Organelor de control şi colaboratorilor acestora li se interzice, în procesul realizării funcţiilor de control, să afecteze funcţionarea normală a persoanei supuse controlului şi/sau să întreprindă măsuri ce vor conduce la suspendarea completă sau temporară a activităţii acesteia, cu excepţia cazurilor cînd continuarea activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii şi sănătăţii oamenilor.
    (2) Orice daune cauzate persoanei supuse controlului prin încălcarea prevederilor alin. (1) de către organele de control şi colaboratorii acestora în procesul realizării funcţiilor de control, prin prescripţiile şi deciziile luate în urma efectuării controlului, vor fi reparate din contul organului de control. În cazul nerezolvării pe cale amiabilă a conflictului, persoana prejudiciată poate acţiona în instanţa de judecată organul de control şi/sau colaboratorii acestuia.
    (3) Faptul cauzării de daune şi cuantumul despăgubirilor în cazurile specificate la alin. (2) sînt stabilite de instanţa de judecată, la cererea persoanei interesate.
    Articolul 28. Încheierea procedurii de control
    (1)  Procedura de control se încheie prin întocmirea de către controlor (controlori) a unui act de control: în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii controlului – în cazul controalelor planificate, şi de cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii controlului – în cazul controalelor inopinate.
    (2)  Actul de control va conţine, în mod obligatoriu:
    a) denumirea completă a organului de control, numele complet şi funcţia persoanelor care au efectuat controlul;
    b) copia deciziei, a delegaţiei şi a mandatului de control;
    c) denumirea completă (numele) a persoanei supuse controlului;
    d) tipul controlului;
    e) obiectul şi temeiul efectuării controlului;
    f) date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele şi obiectele de altă natură care au fost supuse controlului, relevante scopului controlului;
    g) constatările şi rezultatele controlului;
    h) referinţa expresă la prevederile actelor legislative şi normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului;
    i) copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii;
    j) procesele-verbale întocmite în cadrul controlului;
    k) date privind durata controlului;
    l) explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia.
    (3) Actul de control se întocmeşte în două exemplare, se numerotează şi se semnează pe fiecare pagină de toţi controlorii care au efectuat controlul şi de persoana supusă controlului.
    (4) Un exemplar al actului de control se înmînează, contra unei confirmări scrise pe actul de control, persoanei supuse controlului. În cazul în care persoana supusă controlului refuză să semneze şi să primească actul de control, sub semnătura controlorului se face menţiunea: „A refuzat să semneze şi să primească actul de control.”, iar  persoanei în cauză actul i se expediază prin scrisoare recomandată în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii controlului.
    (5) Al doilea exemplar al actului de control se prezintă conducătorului organului de control spre examinare şi adoptarea deciziei.
    (6) Persoana supusă controlului are dreptul, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea actului de control, să prezinte dezacordul cu actul de control, aducînd probe suplimentare ce confirmă poziţia sa. Controlorul (controlorii) examinează materialele prezentate şi, după caz, întocmeşte un act de control adiţional, fără a opera rectificări în actul de bază. În actul de control adiţional se indică actul de control de bază, iar în partea constatatoare se reflectă poziţiile modificate, cu respectarea procedurii de întocmire a actului de control, inclusiv a celei de anexare a documentelor. Dreptul de a prezenta dezacordul nu afectează şi nici nu limitează posibilitatea contestării actului de control în modul stabilit de lege.
    (7) Actul de control intră în vigoare la expirarea a 30 de zile lucrătoare de la data comunicării lui persoanei vizate în act dacă nu a fost contestat conform prezentei legi.
    (8) Se interzice organului de control să facă publice constatările cuprinse în actul de control pînă la intrarea în vigoare a acestuia.
    (9) La stabilirea încălcărilor ce conţin indici ai unei infracţiuni, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului de control, se expediază un denunţ despre săvîrşirea unei infracţiuni organelor de urmărire penală, la care, în mod obligatoriu, se anexează materialele ce ţin de controlul în cauză.
    Articolul 29. Prescripţii emise şi sancţiuni aplicate
                          în temeiul actului de control
    (1) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de organul de control se constată încălcări ale legislaţiei, organul în cauză emite în adresa persoanei supuse controlului o prescripţie privind înlăturarea acestor încălcări.
    (2) Prescripţia va stabili:
    a)  expres şi clar, încălcările comise de persoana supusă controlului cu referinţe directe la prevederile legale încălcate;
    b) recomandări (indicaţii) privind înlăturarea încălcărilor şi natura recomandărilor;
    c) prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările;
    d) termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările.
    (3) Prescripţia se înmînează contra semnătură persoanei supuse controlului ori se expediază prin scrisoare recomandată.
    (4) Persoana supusă controlului este obligată să înlăture încălcările indicate în prescripţie în termen de cel mult o lună de la data înmînării acesteia contra semnătură sau de la data expedierii ei prin scrisoare recomandată ori în alt termen, mai mic, stabilit expres în prescripţie.
    (5) La expirarea termenului stabilit la alin. (4), persoana supusă controlului va prezenta organului care a emis prescripţia confirmările de rigoare privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei.
    (6) În cazul în care persoana supusă controlului nu înlătură încălcările legislaţiei în termenul stabilit la alin. (4), organul de control este obligat să emită repetat prescripţia, cu stabilirea unui nou termen de pînă la o lună de la expirarea termenului fixat în prima prescripţie.
    (7) În cazul în care persoana supusă controlului nu înlătură încălcările legislaţiei în termenul stabilit la alin. (6) după emiterea repetată a prescripţiei, organul de control care a emis prescripţia aplică faţă de persoana în cauză sancţiunile prevăzute de legislaţie.
    (8) În cazul în care controlorul constată înlăturarea încălcărilor respective, persoana supusă controlului este liberată, total sau parţial, de sancţiunea de care era pasibilă conform legii.
    (9) Prin derogare de la art. 32, în cazul existenţei unui pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru ordinea publică ori în cazul în care a fost depistat un prejudiciu evident cauzat persoanelor terţe în urma încălcărilor, controlorul întocmeşte un proces-verbal de aplicare a sancţiunii imediat după emiterea actului de control.
    Articolul 30. Contestarea controlului şi/sau
                          a rezultatelor acestuia
    (1) Persoana supusă controlului este în drept să conteste în instanţa de judecată sau la organul de control actul controlului, decizia de aplicare a sancţiunilor stabilite în temeiul rezultatelor controlului, decizia de prelungire a termenului de control şi/sau prescripţia emisă în temeiul actului de control.
    (2) Contestaţia depusă se examinează în termenele stabilite de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
    (3) Contestaţia depusă suspendă decizia de aplicare a sancţiunilor stabilite în temeiul rezultatelor controlului pînă la data adoptării de către instanţa de judecată a unei hotărîri definitive.
    (4) Contestaţia privind acţiunile controlorului (controlorilor) poate fi prezentată conducătorului organului de control în formă scrisă sau în orice alt mod prevăzut de lege.
    Articolul 31. Nulitatea rezultatelor controlului
                         şi a sancţiunilor aplicate în temeiul
                         acestora
    (1) Rezultatele controlului se consideră nule şi nu pot servi drept temei pentru executarea prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor şi/sau pentru aplicarea sancţiunilor respective în cazul în care controlul a fost efectuat de organul de control şi/sau de colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Nulitatea rezultatelor controlului se stabileşte, la cererea persoanei interesate, de către organul care a efectuat controlul sau de către instanţa de judecată.
    (3) Declararea nulităţii rezultatelor controlului are ca efect nulitatea prescripţiilor emise şi sancţiunilor aplicate în temeiul rezultatelor controlului.
    (4) Orice daune, inclusiv daunele morale sau de imagine, cauzate persoanei supuse controlului ca urmare a efectuării unui control ale cărui rezultate au fost declarate nule şi/sau ca urmare a aplicării unor sancţiuni declarate nule vor fi reparate din contul organului de control.
    (5) Faptul cauzării de daune şi cuantumul despăgubirilor sînt stabilite de instanţa de judecată, la cererea persoanei prejudiciate.
    Articolul 32. Dreptul la apărare
    Oricărei persoane supuse controlului, înainte şi după ce i s-a dispus aplicarea sancţiunii, organul de control îi  asigură posibilitatea de a fi audiată şi de a prezenta probe. Acesta nu o va împiedica să fie asistată de experţii de care are nevoie (inclusiv de consultanţii juridici).
    Articolul 33. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va elabora metodologia evaluării riscurilor;
    b) va stabili modul în care organele de control vor ţine registrul controalelor;
    c) va prezenta propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    d) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Marian  LUPU

   Nr. 131. Chişinău, 8 iunie 2012.
    anexa