*HGO958/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  345591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 958
din  19.07.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul
automatizat de evidenţă a produselor petroliere
Publicat : 01.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 1090
În scopul realizării  Legii nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.821) şi Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova nr. 1027 din 1 octombrie 2001 "Cu privire la unele măsuri de implementare a Legii privind piaţa produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120, art.1074),Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la Sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere (se anexează).
2. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor (Calea Ferată din Moldova), Agenţia de Trafic Internaţional, Departamentul Vamal şi Departamentul Standardizare şi Metrologie vor prezenta zilnic Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaţii despre importul, reexportul, tranzitul, transportul şi calitatea produselor petroliere importate.
3. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Departamentul Standardizare şi Metrologie şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică vor  prezenta lunar Inspectoratului Fiscal Principal de Stat lista participanţilor la piaţa produselor petroliere, care efectuează importul, reexportul, transportul, depozitarea şi comercializarea produselor petroliere.
4. Calea Ferată din Moldova şi Agenţia de Trafic Internaţional vor prezenta zilnic Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi lunar - Departamentului Statistică şi Sociologie datele despre volumele produselor petroliere importate şi agenţii economici, cărora li s-au transportat sau tranzitat aceste produse.
5. Departamentul Vamal va prezenta lunar Ministerului Economiei, Ministerului Energeticii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică datele despre volumele produselor petroliere importate, reexportate, tranzitate şi comercializate, precum şi preţurile la ele.
6. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în comun cu Departamentul Tehnologii Informaţionale şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, va elabora şi va prezenta spre  aprobare Guvernului în termen de două luni planul-grafic şi devizul de cheltuieli privind organizarea, implementarea şi gestionarea  Sistemului automatizat de evidenţă a produselor petroliere.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                            Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru, ministrul economiei                Ştefan Odagiu
    Ministrul finanţelor                                                Zinaida Grecianîi
    Ministrul energeticii                                               Iacob Timciuc
    Ministrul justiţiei                                                    Ion Morei
    Ministrul transporturilor şi comunicaţiilor            Anatolii Cupţov

    Chişinău, 19 iulie 2002.
    Nr. 958.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului  
Republicii Moldova nr. 958
din 19 iulie 2002
REGULAMENTUL
cu privire la Sistemul automatizat de evidenţă
a produselor petroliere
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la Sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere stabileşte modul de evidenţă automatizată  a importului, reexportului, tranzitării, transportării, depozitării şi comercializării produselor petroliere, de analiză a datelor evidenţei produselor petroliere, de furnizare a informaţiei către autorităţile administraţiei publice şi  publicare a ei  în presă, conform legislaţiei în vigoare.
2. Deţinătorul Sistemului automatizat de evidenţă a produselor petroliere (în continuare - sistemul) este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
II. Conţinutul sistemului
3. Sistemul  include următoarele grupuri de date principale (anexa nr.1):
a) privind persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa produselor petroliere a Republicii Moldova;
b) privind evidenţa cantităţii (volumului) şi calităţii produselor petroliere importate, reexportate;
c) privind momentul trecerii frontierei de stat;
d) privind întreprinderea producătoare;
e) privind furnizorul produselor petroliere;
f)  privind transportarea produselor petroliere;
g) privind comercializarea cu ridicata a produselor petroliere de către fiecare importator;
h) privind comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere de către fiecare vînzător cu amănuntul;
i) lista depozitelor petroliere şi a staţiilor certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi cu gaze lichefiate;
j) privind volumul stocului din depozitele petroliere la începutul şi sfîrşitul fiecărei luni;
k) privind tranzitul produselor petroliere prin teritoriul Republicii Moldova;
l) privind documentele de confirmare a informaţiei;
m) lista obiectelor supuse evidenţei şi controlului (anexa nr.2).
4. Fiecărui lot de produse petroliere i se atribuie  un număr de identificare de stat (IDNPP), care este principalul indice de identificare al produselor petroliere în teritoriul Republicii Moldova.
5. IDNPP se atribuie la introducerea iniţială în sistem a datelor despre produsele petroliere şi rămîne neschimbat pe toată durata de existenţă a acestora.
III. Procedura acumulării, actualizării, păstrării
şi prelucrării informaţiei în sistem
6. Principalele proceduri de gestionare a sistemului  sînt: introducerea datelor iniţiale, actualizarea (date privind operaţiunile cu produsele petroliere în teritoriul Republicii Moldova), păstrarea în arhivă a informaţiei şi utilizarea ei în modul stabilit.
7. Introducerea şi prelucrarea datelor în sistem se realizează prin:
a) introducerea operativă a datelor;
b) compararea datelor parvenite din diferite surse.
8. Informaţiile privind comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate se introduc în sistem  în baza datelor colectate de la un dispozitiv de alimentare, utilat cu aparate de casă şi control cu memorie fiscală, conectat la distribuitor.
9. Actualizarea datelor constă în introducerea zilnică şi lunară în sistem a datelor privind circulaţia produselor petroliere în baza informaţiilor prezentate:
a)  de Departamentul Vamal, zilnic, privind importul,  reexportul, tranzitul, vămuirea (volumul şi valoarea produselor petroliere, preţurile la ele, achitarea impozitelor, taxelor, accizelor şi altor obligaţii de plată, conform legislaţiei în vigoare), depozitarea  produselor petroliere în depozitele petroliere vamale;
b)  de Calea Ferată a Moldovei şi Agenţia de Trafic Internaţional, zilnic, privind volumele produselor petroliere importate, reexportul, tranzitate, transportate şi circulaţia  lor în teritoriul ţării, precum şi despre agenţii economici cărora li s-au transportat, reexportat sau tranzitat aceste produse;
c)  de Departamentul Standardizare şi Metrologie, lunar, privind titularii de autorizaţii tehnice pentru exploatarea depozitelor petroliere şi a staţiilor certificate de alimentare cu produse petroliere, şi zilnic - despre calitatea şi cantitatea produselor petroliere  importate (determinate în punctele de trecere a frontierei), rezultatele inspectărilor şi certificărilor, modul de  utilizare a  produselor petroliere, care nu au trecut controlul calităţii, reetichetarea produselor petroliere în conformitate cu cercetările de laborator;
d)  de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, lunar,  privind titularii de autorizaţii tehnice pentru exploatarea transportului auto specializat;
e)  de Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, lunar, privind cazurile de încălcare a legislaţiei în vigoare la importul, reexportul, vămuirea, tranzitul, transportarea, comercializarea şi depozitarea produselor petroliere;
f)  de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), lunar, privind titularii de licenţe pentru  importul şi comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a produselor petroliere principale, importul şi comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a gazelor lichefiate;
g)  de Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, lunar, privind actualizarea schemei de amplasare a staţiilor certificate de alimentare şi a depozitelor de produse petroliere;
h)  de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, zilnic, privind achitarea impozitelor şi a altor obligaţii de plată, conform legislaţiei în vigoare, la importul şi comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a produselor petroliere;
i)  de persoanele juridice, lunar, privind importul, reexportul, transportarea, tranzitarea, depozitarea şi comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a produselor petroliere.
10. Toate datele se introduc şi se păstrează în sistem  în ordine cronologică.
11. Datele se introduc în sistem numai în baza informaţiei documentate (documentelor), care confirmă veridicitatea datelor privind produsele petroliere. În sistem se introduc şi datele despre documentele de confirmare.
12. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va determina toate cazurile de necorespundere a datelor privind evidenţa produselor petroliere din diferite surse.
13. Sistemul se ţine în limba de stat în formă electronică, iar documentele ce constituie baza informaţiei primare - în formă electronică şi manuală.
IV. Furnizarea informaţiilor din sistem
14. Informaţiile din sistem se prezintă autorităţilor administraţiei publice gratuit, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
15. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i se interzice să furnizeze persoanelor fizice şi agenţilor economici informaţii cu privire la importul, reexportul, tranzitarea, transportarea, depozitarea produselor petroliere.
V. Responsabilitatea pentru crearea şi gestionarea
sistemului şi pentru utilizarea informaţiilor oferite
16. Responsabili pentru crearea sistemului  sînt Inspectoratul Fiscal Principal de Stat - în calitate de deţinător, Departamentul Tehnologii Informaţionale - în calitate de antreprenor general şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  - în calitate de autoritate publică ce promovează politica unitară a statului pe piaţa produselor petroliere.
17. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în comun cu Departamentul Tehnologii Informaţionale şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, stabileşte modul de prezentare a informaţiei şi de introducere a lor în sistem (termenele, forma de prezentare, acumularea, păstrarea, utilizarea informaţiilor privind evidenţa produselor petroliere importate, reexportate, transportate, tranzitate, depozitate şi comercializate, precum şi modul de prelucrare şi furnizare a ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
18. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în calitate de deţinător al sistemului, poartă  răspundere pentru plenitudinea, autenticitatea, integritatea şi securitatea informaţiilor din sistem, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
19. Autorităţile administraţiei publice, care utilizează informaţiile din sistem, poartă răspundere pentru divulgarea ei nesancţionată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
20. În cazul în care Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va constata necorespunderea datelor lunare, obţinute din diferite surse, privind evidenţa produselor petroliere, el va comunica operativ acest fapt Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Ministerului Energeticii, Ministerului Afacerilor Interne şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, iar în cadrul celei mai apropiate şedinţe a Guvernului va prezenta  o notă informativă.
Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la Sistemul
automatizat de evidenţă a produselor petroliere
Cîmpurile informaţionale ale sistemului
1. Date privind produsele petroliere:
- numărul de identificare de stat al lotului produsului petrolier (în continuare - IDNPP);
- denumirea şi  marca produsului petrolier (conform mărcii producătorului);
- documentul privind rezultatele expertizei efectuate de Inspecţia înainte de Expediere a Mărfurilor Importate (SGS);
- marca produsului petrolier după certificare;
- codul produsului petrolier în conformitate cu Nomenclatorul Mărfurilor al Republicii Moldova;
- certificatul  de conformitate de la producător/furnizor;
- masa bruto, neto sau volumul (kg, litri);
-  preţul mărfii.
2. Date privind trecerea frontierei de stat:  
- identificatorul rutei;
- regimul vamal de import/reexport sau tranzit al produselor petroliere;
- data şi ora  trecerii peste frontiera vamală sau de stat (intrare/ieşire), locul trecerii;
- date despre documentele de însoţire a mărfii;
- date privind mijlocul de transport.
3. Date privind persoana juridică ce efectuează operaţiuni cu produsele petroliere:
- denumirea completă, cu indicarea formei organizaţional-juridice;
- adresa juridică;
- raportul faţă de marfă  (importator, reexportator, tranzitor, transportator, cumpărător cu ridicata, cu amănuntul);
- numărul licenţei pentru activitatea respectivă;
- numărul autorizaţiei tehnice pentru activitatea respectivă;
- telefon, fax şi poşta electronică;
- rechizitele bancare;
- numărul fiscal şi de înregistrare (CUIIO);
- numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNP).
4. Date privind reexportul, transportarea, tranzitarea  produselor petroliere:
- adresa furnizorului (furnizorul, adresa juridică);
- staţia expedierii;
- declaraţiile speciale ale furnizorului (de obicei se indică codul firmei expeditoare);
- destinatarul, adresa juridică;
- punctele de trecere a frontierei;
- ruta şi staţia terminus;
- greutatea (în kg), stabilită de furnizor;
- proprietarul;
- documentele anexate de furnizor;
- costul declarat al mărfii;
- numărul expedierii;
- notiţe vamale;
- vagonul, cisterna;
- nota staţiei furnizorului;
- nota staţiei terminus.
5. Date privind comercializarea cu ridicata:  
- date privind volumul  sau cantitatea de produse petroliere comercializate lunar cu ridicata de către fiecare importator, inclusiv pe fiecare marcă de produse petroliere, data comercializării;
- volumul sau cantitatea  produselor petroliere (de fiecare marcă) comercializate lunar cu ridicata fiecărui vînzător cu amănuntul şi fiecărui cumpărător cu ridicata;
- preţul unitar al mărfii şi valoarea totală a ei pentru fiecare vînzător cu amănuntul sau cumpărător cu ridicata (de fiecare marcă).
6. Date privind comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere:
- volumul sau cantitatea produselor petroliere achiziţionate lunar de către vînzătorul cu amănuntul, importatorul de la care au fost achiziţionate produsele petroliere (de fiecare marcă) şi data achiziţionării;
- preţul unitar al mărfii şi valoarea totală a ei achiziţionată de la fiecare importator (de fiecare marcă);
- volumul sau cantitatea produselor petroliere comercializate lunar cu amănuntul, preţul unitar şi valoarea totală pentru fiecare vînzător cu amănuntul (de fiecare marcă), inclusiv pe fiecare staţie certificată de alimentare cu produse petroliere.
7. Date privind depozitele petroliere şi stocurile:
- proprietarul sau arendatorul depozitului petrolier;
- capacitatea depozitului de produse petroliere, inclusiv numărul de recipiente şi volumul fiecăruia;
- volumul şi marca produsului petrolier din fiecare recipient, la începutul lunii;
- volumul şi marca produsului petrolier din fiecare recipient, la sfîrşitul lunii.
8. Date privind documentele:
- denumirea (codul) documentului;
- seria;
- numărul;
- data eliberării;
- organul, întreprinderea  care a prezentat documentul.