*HGO489/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  345599
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 489
din  29.03.2008
cu privire la Comisia naţională pentru
proprietatea intelectuală
Publicat : 08.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 72-73     art Nr : 476
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală.
    2. Se aprobă:
    Componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală, conform anexei nr.2.
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.

    Prim-ministru                                                      Vasile TARLEV

    Nr.489. Chişinău, 29 martie 2008.

 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 489
din 29 martie 2008
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală
    Dodon Igor              - ministru al economiei şi comerţului,
                                      preşedinte al Comisiei

    Chiroşca Dorian        - director general al Agenţiei de
                                      Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
                                      vicepreşedinte al Comisiei

    Belei Olga                 - director al Departamentului drept de
                                      autor şi drepturi conexe, Agenţia de Stat
                                      pentru Proprietatea Intelectuală, secretar
                                      al Comisiei

    Duca Gheorghe         - preşedinte al Academiei de
                                     Ştiinţe a Moldovei

    Buceaţchi Pavel         - viceministru al dezvoltării informaţionale
    Eşanu Nicolae           - viceministru al justiţiei
    Mamaliga Vasile        - viceministru al industriei şi infrastructurii
    Grabovschi Vitalie     - specialist principal, Direcţia investigarea
                                     fraudelor, Ministerul Afacerilor Interne

    Ceban Iurie               - şef Direcţia fraude vamale, Serviciul Vamal
    Colin Victor              - director  al Direcţiei generale analitică,
                                     prognoză şi prevenire, Centrul pen­tru
                                    Combaterea Crimelor Economice
                                    şi Corupţiei 

    Staruş Denis             - preşedinte al Centrului pentru
                                     Protecţia Consumatorilor

    Stoianov Nicolai       - vicepreşedinte al Comitetului
                                     executiv al Găgăuziei


Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr. 489
din 29 martie 2008
REGULAMENTUL
Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală
I. Dispoziţii generale
    1. Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală (în con­tinuare - Comisia) este un organ consultativ pe lîngă Guvern şi este constituită în scopul coordonării şi asigurării in­teracţiunii ministerelor, altor autorităţi administrative cen­trale, precum şi titularilor drepturilor de proprietate inte­lec­tuală în activităţile orientate spre dezvoltarea şi con­solidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, com­baterea şi prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală şi lupta cu contrafacerea, importul şi comercializarea în Republica Moldova a produselor contrafăcute.
   2. Cadrul juridic al activităţii Comisiei îl constituie Constituţia Republicii Moldova, alte acte normative naţionale, tratatele internaţionale în acest domeniu la care Republica Moldova este parte şi prezentul regulament.
II. Atribuţiile şi drepturile Comisiei
    3. Atribuţiile de bază ale Comisiei sînt:
    a) coordonarea activităţilor în domeniul combaterii şi prevenirii încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, luptei cu contrafacerea, importul şi comercializarea în Republica Moldova a produselor contrafăcute;
    b) consultarea şi propunerea măsurilor şi acţiunilor orientate spre dezvoltarea şi consolidarea sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale;
    c) acordarea asistenţei la realizarea strategiei şi programelor de dezvoltare a sistemului naţional de protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală, acordurilor internaţionale şi regionale în domeniul proprietăţii intelectuale la care Republica Moldova este parte.
    4. Comisia are dreptul:
    a) să solicite şi să primească, în modul stabilit, de la autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice informaţii (materiale) pe probleme ce ţin de competenţa ei, avînd accesul, în modul stabilit, la resursele informaţionale ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) să audieze la şedinţele sale informaţii, prezentate de conducătorii şi persoanele de răspundere ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale;   
    c) să creeze grupuri de lucru şi de experţi din rîndul re­prezentanţilor autorităţilor publice, cercetătorilor şi specialiştilor din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, pentru elaborarea sau expertizarea unor proiecte de acte normative, materiale instructiv-metodice, recomandări, propuneri etc.
III. Componenţa şi conducerea Comisiei
    5. Componenţa nominală  a  Comisiei  este  aprobată  de  Guvern.  Membrii Comisiei sînt reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, organelor de drept şi de control, responsabile pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale din domeniul proprietăţii intelectuale.
    6. Preşedintele Comisiei exercită următoarele funcţii:
    a) convoacă şedinţele Comisiei;
    b) conduce activitatea Comisiei;
    c) semnează hotărîrile Comisiei;
    d) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul regulament.
    7. Vicepreşedintele Comisiei exercită funcţiile preşedintelui, în lipsa acestuia.
    8. Ţinerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei va fi asigurată de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.  Secretarul Comisiei asigură:
    a) pregătirea materialelor pentru şedinţele Comisiei;
    b) transmiterea hotărîrilor Comisiei membrilor   acesteia, organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    c) monitorizarea şi generalizarea rezultatelor executării hotărîrilor adoptate;
    d) elaborarea planurilor de activitate a Comisiei, în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Comisiei şi autorităţilor publice şi prezentarea lor spre aprobare la şedinţele Comisiei;
    e) asigurarea altor activităţi ale Comisiei sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.
IV. Organizarea activităţii Comisiei
    9. Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare organizate, de regulă, o dată în semestru, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor.
   10. În activitatea Comisiei pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, ai instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi de învăţămînt superior, a persoanelor juridice de drept privat cu scop lucrativ şi nelucrativ, precum şi organelor mass-media.
    11. Lista persoanelor invitate este întocmită de secretarul Comisiei şi coordonată cu preşedintele acesteia. Persoanele invitate la şedinţe au dreptul la vot consultativ.
    12. Comisia dispune de formulare cu stema de stat şi denumirea sa.
   13. Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei se întocmeşte de secretar şi se prezintă spre aprobare preşedintelui Comisiei cu cel puţin 7 zile înainte de convocarea şedinţei.
    14. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei şi, după caz, a persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
    15. Preşedintele Comisiei desemnează persoanele responsabile pentru pregătirea subiectelor de pe ordinea de zi, a proiectelor de hotărîri şi a altor documente necesare.
    16. Persoanele responsabile pentru pregătirea materialelor le prezintă secretarului Comisiei cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
    17. Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se întocmesc de către secretarul acesteia, în termen de cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei.
    18. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia adoptă hotărîri în problemele ce ţin de competenţa sa.
    19. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă şi cu procedura stabilită de Comisie.
    20. Hotărîrile Comisiei sînt semnate de către preşedintele acesteia.
    21. Hotărîrile Comisiei au un caracter de recomandare pentru toate autorităţile publice abilitate cu funcţii de răspundere în domeniul proprietăţii intelectuale.
    22. Materialele informativ-analitice privind rezultatele realizării hotărîrilor adoptate de Comisie sînt examinate periodic în cadrul şedinţelor acesteia.