LPC235/2012
ID intern unic:  345717
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 235
din  26.10.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 248-251     art Nr : 812
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 30 punctul 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, textul „şi certificatul de înregistrare” se exclude.
    Art. II. – La articolul 22 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, alineatul (6) se abrogă.
    Art. III. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la punctul 28), textul „privind înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor” se exclude, iar cuvîntul „certificatului” se înlocuieşte cu cuvîntul „deciziei”;
    punctul 31) se abrogă.
    2. La articolul 8 alineatul (2) litera b), textul „şi să-şi primească certificatul de atribuire a codului fiscal” se exclude.
    3. Articolul 161:
    la alineatul (3), literele c) şi d) se abrogă;
    alineatul (7) se abrogă.
    4. La articolul 163:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazurile prevăzute la art. 162 alin. (1) lit. a), numărul de identificare de stat indicat  în decizia de înregistrare, eliberată de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat, sau în documentul ce permite practicarea activităţii reprezintă codul fiscal al contribuabilului.”
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), textul „indicat în certificatul de înregistrare” se înlocuieşte cu textul „indicat în decizia de înregistrare”, iar textul „certificatul de înregistrare este recunoscut” se înlocuieşte cu textul „decizia de înregistrare este recunoscută”;
    la alineatul (5), textele „şi (3)”, „ şi li se eliberează certificatul de atribuire a codului fiscal în termen de 3 zile lucrătoare la” se exclud.
    5. Articolul 164:
    la alineatul (2), textul „eliberării către contribuabil a certificatului de atribuire a codului fiscal” se înlocuieşte cu textul „atribuirii codului fiscal contribuabilului”;
    alineatul (4):
    la litera e), textul „eliberării certificatului de atribuire a” se înlocuieşte cu cuvîntul „atribuirii”;
    la litera f), textul „care a primit certificat de atribuire a codului fiscal” se înlocuieşte cu textul „căreia i s-a atribuit cod fiscal”,
    la alineatul (6), textul „eliberării către contribuabil a certificatului de atribuire a codului fiscal” se înlocuieşte cu textul „atribuirii codului fiscal contribuabilului”.
    6. La articolul 167 alineatul (1), textul „certificat de atribuire a” se înlocuieşte cu textul „informaţii privind atribuirea”.
    7. La articolul 168 alineatul (4) litera a), textul „ . La cerere se anexează certificatul de atribuire a codului fiscal” se exclude.
    Art. IV. – La articolul 17 alineatul (2) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 915), cu modificările ulterioare, textul „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se înlocuieşte cu textul „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”.
    Art. V. – Legea cooperaţiei de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 154–156, art. 1156), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (1) se abrogă.
    2. Articolul 84 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 84. Înregistrarea de stat
    Înregistrarea de stat a organizaţiei cooperatiste de consum, indiferent de forma de organizare juridică, o efectuează Î. S. „Camera Înregistrării de Stat”, în condiţiile Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.”
    Art. VI. – Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 33 alineatul (3) se abrogă.
    2. Articolul  371:
    în titlul articolului, textul „registratorilor de stat ai”  se înlocuieşte cu textul „registratorilor”;
    în partea introductivă, textul „Registratorii de stat ai” se înlocuieşte cu cuvîntul „Registratorii”;
    la litera a), textul  „Registrul de stat al întreprinderilor şi Registrul de stat al organizaţiilor” se înlocuieşte cu textul „Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    la literele a) şi b), textul „întreprinderilor şi organizaţiilor” se înlocuieşte cu textul „persoanelor juridice”.
    Art. VII. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul  2 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarele alineate:
    „Buletinul electronic al Camerei Înregistrării de Stat (denumit în continuare Buletin electronic) – sumar de date şi informaţii oficiale extrase din Registrul de stat şi  publicate  pe pagina web oficială a Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”;”
    „persoană juridică inactivă – persoană  juridică care, în decurs de 12 luni de la înregistrare, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţiuni pe niciun cont bancar;
    persoană juridică pasivă – persoană juridică care, după înregistrare, a activat, însă ulterior în decursul ultimelor 12 luni nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie;”.
    2. La articolul 4, alineatul (5) se completează în final cu textul „doar în formă electronică”.
    3. La articolul 5 alineatul (2), textul „ , precum şi a întreprinzătorilor individuali,” se exclude.
    4. Articolul 6 se abrogă.
    5. La articolul 7:
    alineatele (2) şi (3) se abrogă;
    la alineatul (4):
    în partea introductivă, textul „pe lîngă documentele prevăzute la alin.(1) şi (2),” se exclude;
    litera c) se abrogă.
    6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Denumirea persoanei juridice
    (1) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea sub o denumire proprie, care se înregistrează la organul înregistrării de stat. Filialele şi reprezentanţele persoanei juridice îşi desfăşoară activitatea sub denumirea persoanei juridice care le-a constituit.
    (2) Denumirea persoanei juridice trebuie să întrunească cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.
    (3) Persoana juridică deţine dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate şi este obligată să folosească denumirea numai în formula care este înregistrată în Registrul de stat.
    (4) Denumirea persoanei juridice include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.
    (5) Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel încît să se  poată face o distincţie evidentă şi clară între ele, fără a fi examinate  în detaliu. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezervată, se va adăuga o menţiune care să o deosebească de celelalte în mod evident.
    (6) În cazul în care mai multe persoane au solicitat pentru înregistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă, drept de înregistrare  are solicitantul care primul a depus cererea de înregistrare.
    (7) Verificarea denumirii sub aspectul disponibilităţii, al distinctivităţii şi al corectitudinii lingvistice se face, pînă la înregistrare, de către organul înregistrării de stat. Dacă există neclarităţi sau îndoieli asupra corectitudinii lingvistice a denumirii, aceasta se coordonează de organul înregistrării de stat cu instituţia competentă în lingvistică (terminologie) din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    (8) Denumirea persoanei juridice, la cererea fondatorului, poate fi rezervată de organul înregistrării de stat pe un termen de pînă la 6 luni.
    (9) În cazul schimbării denumirii, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat.
    (10) La data înregistrării denumirii modificate, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind modificarea denumirii şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.
    (11) Se interzice înregistrarea unei denumiri care: 
    a) coincide sau, după cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu denumirea unei alte persoane juridice deja înregistrate;
    b) coincide cu o marcă înregistrată în Republica Moldova sau cu o marcă notorie străină;
    c) conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei;
    d) conţine denumirea oficială sau istorică a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, dacă nu există acordul scris al Guvernului sau, după caz, al autorităţii publice locale;
    e) conţine denumirea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori indică, direct sau indirect, că persoana juridică aparţine acestor autorităţi;
    f) contravine normelor morale.
    (12) Denumirea persoanei juridice radiate din Registrul de stat poate fi înregistrată, în condiţiile legii, pentru o altă persoană juridică după expirarea a 2 ani de la radiere.”
    7. La articolul 10:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „şi înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) La înregistrarea modificării privind sediul, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind schimbarea sediului şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.”
    8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Procedura înregistrării
    (1) Registratorul verifică cererile şi documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerinţelor stabilite de lege, obţine avizele şi informaţiile necesare pentru înregistrare de la autorităţile publice prin intermediul reţelelor electronice, conform principiului ghişeului unic, şi, în termenul stabilit la art. 5, adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.
    (2) Persoanei juridice i se atribuie, la înregistrare, un număr de identificare de stat (IDNO) ce atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul de stat şi a fost luată la evidenţă de organul fiscal. Numărul de identificare de stat, care reprezintă şi codul fiscal al persoanei juridice înregistrate, se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire.
    (3) Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.
    (4) După înregistrare, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic informaţii despre persoana juridică înregistrată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, forma de organizare juridică, data înregistrării, numărul de identificare de stat, sediul şi numele administratorului.”
    9. Articolul 13 alineatul (1):
    la litera c1), după cuvintele „noi persoane” se introduce cuvîntul „juridice”;
    alineatul se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
    „e) stabilirii interdicţiei de înregistrare, emisă de instanţa judecătorească sau de executorul judecătoresc; 
    f) gajării, sechestrării sau grevării în alt mod a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic.”
    10. La articolul 14:
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Decizia de înregistrare nu poate fi suspendată.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prin derogare de la alin. (3), decizia de înregistrare poate fi anulată de registrator în cazul cînd instanţa judecătorească declară nule actele care au stat la baza adoptării deciziei de înregistrare.”
    11. La articolul 15, alineatul (1) se completează în final cu textul „şi transcrierile înregistrărilor efectuate în Registrul de stat”.
    12. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.
    13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării
                           activităţii persoanei juridice
    (1) Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice se depun:
    a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii;
    c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară.
    (2) Suspendarea activităţii se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de suspendare a activităţii şi nu are datorii la bugetul public naţional.
    (3) Reluarea activităţii înainte de termen se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reluare a activităţii.
    (4) După expirarea termenului de suspendare înregistrat, persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.”
    14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Înscrierea din oficiu a menţiunilor
    (1) Organul înregistrării de stat, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv a persoanei juridice, fără adoptarea deciziei de înregistrare, înregistrează în Registrul de stat menţiuni referitoare la:
    a) schimbarea adresei sediului – în cazul schimbării denumirii străzii, a localităţii sau a unităţii administrativ-teritoriale, conform actului legislativ sau normativ al autorităţilor respective;
    b) licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate – conform informaţiei prezentate de autorităţile de licenţiere;
    c) raportul financiar anual – conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică;
    d) punerea în gaj a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza datelor prezentate de deţinătorii de registre în care se înregistrează gajul;
    e) punerea sub sechestru a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza actului de sechestru emis de organele competente;
    f)  interdicţii – conform hotărîrii instanţei judecătoreşti sau a executorilor judecătoreşti;
    g) persoana juridică pasivă sau inactivă – conform datelor prezentate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
    h) conturile bancare curente, inclusiv la datele privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi cele privind datoria faţă de bugetul public naţional – conform datelor prezentate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau  conform informaţiei băncii deservente în cazul suspendării operaţiunilor la conturile bancare.
    (2) În cazul încetării temeiului sau a circumstanţelor care au stat la baza înregistrării menţiunilor prevăzute în alin. (1), acestea se modifică în acelaşi mod sau se radiază din Registrul de stat.”
    15. Legea se completează cu articolul 191 cu următorul cuprins:
    „Articolul 191. Înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare
                             a întreprinderii în calitate de complex patrimonial
                             unic
    (1) Contractul de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic, autentificat notarial, se înregistrează la organul înregistrării de stat.
    (2) La data înregistrării contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii, în datele înregistrării iniţiale ale întreprinderii vîndute se vor face menţiunile privind vînzarea întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic.
    (3) Imediat după primirea întreprinderii, cumpărătorul va solicita înregistrarea în actele de constituire a modificărilor operate, modificări care decurg din contractul de vînzare-cumpărare, şi efectuarea înscrierilor respective în Registrul de stat.
    (4) Taxa pentru înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii este similară cu cea prevăzută de lege pentru înregistrarea persoanei juridice.”
    16. Articolul 24:
    la  alineatul (1), literele c) şi d) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (11) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(11) Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reorganizare sau de lichidare, prevăzut la art. 72 sau la art. 91 din Codul civil, şi nu are datorii la bugetul public naţional.”
     „(4) După radiere, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic date despre persoana juridică radiată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat.”
    17. La articolul 26:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Persoana juridică inactivă se consideră că şi-a încetat activitatea şi este radiată din oficiu.”
    la alineatul (2), textul  „În cazul constatării indiciilor prevăzute la alin. (1) şi dacă” se înlocuieşte cu cuvîntul „Dacă”.
    18. La articolul 31 alineatul (1), litera c) se completează în final cu textul „confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent”.
    19. La articolul 32 alineatul (3), textul „pe suport de hîrtie (dosarul de evidenţă) şi” se exclude.
    20. La articolul 33:
    alineatul (1):
    se completează cu litera  i1) cu următorul cuprins:
    „i1) termenul pentru care este desemnat administratorul;”
    la litera q), textul „Camera de Licenţiere” se înlocuieşte cu textul „autorităţile de licenţiere”;
    alineatul se completează cu literele  q1) – q3) cu următorul cuprins:
    „q1) date cu privire la gajarea sau la orice altă grevare a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic;
    q2) interdicţiile aplicate de instanţele judecătoreşti sau de executorii judecătoreşti;
    q3) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente şi cu privire la datoria faţă de bugetul public naţional;”
    la litera r), cuvintele „activităţii” şi „dizolvare” se înlocuiesc cu cuvintele „existenţei” şi, respectiv, „lichidare”;
    litera t) se completează în final cu cuvintele „şi inactive”;
    alineatul (2):
    la litera d), textul „Camera de Licenţiere” se înlocuieşte cu textul „autorităţile de licenţiere”;
    alineatul se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente;”
    la litera e), cuvîntul „activităţii” se înlocuieşte cu textul „calităţii de întreprinzător individual”.
    21. Articolul 35:
    la alineatul (1), textul „Camera Înregistrării de Stat” se înlocuieşte cu textul „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”;
    la alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) publicarea Buletinului electronic.”
    22. La articolul  36, alineatul (2) se completează cu literele d1) şi d2) cu următorul cuprins:
    „d1) legalizează copiile şi extrasele din actele de constituire păstrate în dosarul de evidenţă al persoanei juridice;
    d2) certifică specimenul semnăturii ce va fi folosită în actele persoanei juridice, dacă legea prevede depunerea acestuia;”.
    23. La articolul 37, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Camera conlucrează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte entităţi, încheind cu acestea acorduri de colaborare privind schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de activitate, preponderent  în regim on-line, în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege.”
     „(3) Deţinătorii registrelor de stat asigură accesul gratuit şi în regim on-line al Camerei la informaţiile şi datele din registrele electronice relevante pentru procedura de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Condiţiile tehnice de accesare a informaţiilor menţionate vor fi reglementate prin acorduri încheiate între Cameră şi deţinătorii de registre de stat.”
    Art. VIII. – În anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), la compartimentul „Ministerul Justiţiei/Camera Înregistrării de Stat”, textul „ , cu eliberarea certificatului de un model stabilit”, în ambele cazuri,  se exclude.
    Art. IX. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 235. Chişinău, 26 octombrie 2012.