HGC899/2012
ID intern unic:  345731
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 899
din  03.12.2012
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005
Publicat : 07.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 248-251     art Nr : 973
    În temeiul articolului 5 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art. 280), cu modificările şi сompletările ulterioare, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 nr.128-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art. 615), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind sănătatea mintală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art. 310), cu modificările şi completările ulterioare, articolelor 18 şi 181 ale Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art. 200), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art. 1477), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „În listă vor fi incluse, în mod prioritar, medicamentele, fabricate conform Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie (Good Manufacturing Practices – GMP) şi înregistrate de Agenţia Europeană a Medicamentelor (European Medicines Agency – EMA) sau în una din ţările Uniunii Europene, Norvegia şi Elveţia sau Autoritatea Statelor Unite ale Americii pentru Reglementarea Medicamentelor şi Alimentelor (Food anfd Drug Administation – FDA, USA), Canada, Japonia, Australia) şi înregistrate în Cаtalogul naţional de preţuri de producător de medicamente.”;
    2) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Dreptul de a prescrie medicamente compensate îl au doar medicii de familie din cadrul instituţiilor prestatoare de servicii medicale primare (în continuare – prestatori),  medicii neurologi şi medicii psihiatri din instituţiile, care au încheiat contracte de acordare a asistenţei medicale cu Compania.”;
    3) la punctul 7, după cuvintele „medicilor de familie” se completează cu cuvintele „medicilor neurologi”;
    4) la punctul 8, după cuvintele „Medicii de familie” se completează cu cuvintele „medicii neurologi”;
    5) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Medicamentele compensate, incluse în listă (cu excepţia medicamentelor psihotrope şi anticonvulsivante) se prescriu numai de către medicul de familie persoanelor înregistrate la medicul de familie în modul stabilit, la prezentarea actului de identitate şi, după caz, a poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală valabile. Prescrierea medicamentelor psihotrope, incluse în listă, se efectuează de către medicul psihiatru şi/sau medicul de familie, după caz. Prescrierea medicamentelor anticonvulsivante, incluse în listă, se efectuează de către medicul neurolog, medicul psihiatru şi/sau medicul de familie, după caz. Medicamentele compensate se prescriu conform principiului teritorial, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.”;
    6) la punctul 10, după cuvintele „se prescriu” se completează cu cuvintele „conform denumirii comune internaţionale”;
    7) la punctul 11, după cuvintele „Medicul de familie” se completează cu cuvintele „medicul neurolog”;
    8) punctul 12 se  completează în final cu cuvintele „ sau a medicului neurolog”;
    9) la punctele 14 şi 15, după cuvintele „medicul de familie,” se completează cu cuvintele „medicul neurolog şi medicul psihiatru”;
    10) la punctele 16 şi 17, după cuvintele „medicul de familie” se completează cu cuvintele „medicul neurolog”;
    11) la punctul 25, după cuvintele „medicii de familie” se completează cu cuvintele „medicii neurologi şi medicii psihiatri”;
    12) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Compania va informa lunar prestatorul de servicii medicale despre sumele achitate pentru medicamentele compensate eliberate de către farmacii şi prescrise de medicii de familie, medicii neurologi şi medicii psihiatri din cadrul prestatorului.”.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                 Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa

    Nr. 899. Chişinău, 3 decembrie 2012.