*LPO160/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  345774
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 160
din  22.07.2011
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 494
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Scopul prezentei legi constă în instituirea unor prevederi unitare privind procedura de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care va fi aplicată de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă ei.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice şi/sau învesteşte solicitantul cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente acestei activităţi. Actul permisiv poate avea formă de autorizaţie, permis, certificat, aviz, aprobare, coordonare, brevet, de atestat de calificare (denumite în continuare acte permisive);
    autoritate emitentă – orice structură organizatorică sau organ public, instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, precum şi instituţiile subordonate lor, învestite cu funcţii de reglementare şi/sau de control, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau care utilizează domeniul public, împuternicite să presteze un serviciu de interes public;
    Nomenclator al actelor permisive – listă oficială a actelor permisive, stabilită de prezenta lege, în care se specifică termenul lor de valabilitate, taxa ce urmează a fi încasată, precum şi autorităţile emitente abilitate cu dreptul de eliberare a unor astfel de acte;
    ghişeu unic – mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad autorităţile emitente definite la art. 2, care sînt învestite prin lege cu dreptul de a emite acte permisive persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă ei.
    (2) Sub incidenţa prezentei legi nu cad raporturile ce ţin de genurile de activitate de pe piaţa financiară (bancară şi  nebancară), de licenţiere a activităţii de întreprinzător, prevăzută de Legea nr. 451-XV din  30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, şi nici procedura de eliberare a actelor permisive de către autorităţile administraţiei publice locale.
    (3) Raporturile reglementate de prezenta lege cad sub incidenţa Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.
    Articolul 4. Dispoziţii generale privind
                       actele permisive
    (1) Actul permisiv este un document, emis de o autoritate emitentă, care întruneşte cel puţin unul din următoarele criterii:
    a) constituie o condiţie şi/sau o cerinţă pentru iniţierea, desfăşurarea sau încetarea activităţii de întreprinzător în unul sau în mai multe domenii concrete;
    b) se referă la bunurile mobile şi/sau imobile şi la serviciile utilizate, fabricate sau comercializate în activitatea de întreprinzător;
    c) califică, confirmă şi/sau atestă competenţele profesionale ale angajaţilor unei persoane care desfăşoară activitate de întreprinzător.
    (2) Autorităţile emitente sînt în drept, în limita atribuţiilor prevăzute de lege, să solicite/să elibereze şi să invoce persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător şi/sau angajaţilor acestora doar actele permisive stabilite în Nomenclatorul actelor permisive, expus în anexa la prezenta lege.
    (3) Un act permisiv poate fi invocat şi/sau aplicat doar după includerea sa în Nomenclatorul actelor permisive.
Capitolul  II
PRINCIPIILE ŞI PROCEDURA DE REGLEMENTARE PRIN
AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE 
ÎNTREPRINZĂTOR
    Articolul 5. Principiile de reglementare prin
                       autorizare a activităţii de întreprinzător
    Principiile de bază de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător sînt:
    a) egalitatea în drepturi şi egalitatea intereselor legitime ale tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice care practică activitate de întreprinzător sau o altă activitate prevăzută de lege ce condiţionează iniţierea şi/sau desfăşurarea activităţii de întreprinzător într-un anumit domeniu;
    b) transparenţa şi previzibilitatea actelor permisive necesare iniţierii, desfăşurării şi/sau încetării activităţii de întreprinzător;
    c) transparenţa decizională în domeniul autorizării activităţii de întreprinzător;
    d) reglementarea materială şi procedurală prin acte legislative a condiţiilor şi a procedurilor de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    e) perceperea plăţii pentru eliberarea actelor permisive doar în cazurile în care mărimea ei este prevăzută expres de lege sau poate fi constatată/calculată în baza prevederilor actului legislativ. În toate celelalte cazuri actele permisive se eliberează gratuit;
    f) declararea de către solicitantul de act permisiv pe propria răspundere a respectării condiţiilor prevăzute de prezenta lege şi de cadrul normativ privind ghişeul unic;
    g) aprobarea tacită în cazul depăşirii de către autoritatea emitentă a termenului stabilit de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind refuzul ei, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege şi de legile care reglementează expres activităţile autorizate;
    h) echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile solicitanţilor la efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de autorizare, precum şi la suspendarea/retragerea actelor permisive;
    i) utilizarea ghişeului unic – autorităţile emitente, în cooperare cu alte autorităţi cu funcţii publice, sînt obligate să instituie, să gestioneze şi să menţină funcţionalitatea ghişeelor unice necesare pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghişeul unic.
    Articolul 6. Eliberarea actului permisiv.
                        Prelungirea valabilităţii lui
    (1) Pentru obţinerea actului permisiv, solicitantul depune la autoritatea emitentă personal (sau prin intermediul unui reprezentant al său), prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate, sau cerere însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor din actele legislative ce reglementează activitatea pentru care solicită actul permisiv. Cererea se prezintă în două exemplare, unul dintre care, după semnare şi înregistrare, se restituie solicitantului, servind drept act juridic ce confirmă începutul derulării termenului pentru aplicarea aprobării tacite, în cazul aplicabilităţii ei. Restituirea cererii se efectuează la data înregistrării. În cazul în care solicitantul depune actele necesare prin alte modalităţi prevăzute de prezentul alineat, autoritatea emitentă este obligată să remită un răspuns oficial, în care va comunica preluarea actelor pentru eliberarea actului permisiv.
    (2) Actul permisiv se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare, dacă legea care guvernează domeniul respectiv nu prevede un alt termen, începînd cu ziua înregistrării tuturor actelor necesare eliberării actului permisiv, dacă legile care guvernează domeniul respectiv sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel. În cazul în care actul legislativ ce reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel, la expirarea termenului de 10 zile se consideră că există acceptare tacită dacă autoritatea emitentă nu a răspuns în termen la solicitare.
    (3) Depistarea, de către autoritatea emitentă a actului permisiv, a unor date neveridice în informaţia declarată de solicitant serveşte drept temei pentru refuzul de eliberare a actului permisiv sau pentru anularea actului permisiv dacă a fost deja eliberat.
    (4) Dacă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în actul permisiv după expirarea termenului de valabilitate, titularul este în drept să solicite prelungirea acestui termen pe termenele prevăzute în anexa la prezenta lege, achitînd taxă pentru actul permisiv, dacă taxa este prevăzută de lege. În acest caz, pe actul permisiv se aplică menţiunea prelungirii termenului de valabilitate şi se indică noul termen. Menţiunea prelungirii termenului de valabilitate poate fi aplicată pe actul permisiv pînă la expirarea termenului său anterior de valabilitate. În acest caz, noul termen de valabilitate a actului permisiv curge din ziua imediat următoare zilei în care a expirat termenul anterior de valabilitate.
    (5) Titularul de act permisiv nu este în drept să transmită unei alte persoane actul sau copia de pe el.
    (6) Autoritatea emitentă de acte permisive este obligată să ţină, în conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, registrul actelor permisive pe care le-a eliberat.
    Articolul 7. Reperfectarea actului permisiv
    (1) Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sînt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre actul permisiv, obiectul actului şi titular.
    (2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art. 6 alin. (1), o cerere de reperfectare a actului permisiv, în două exemplare, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a actului permisiv şi a documentelor anexate la cerere, autoritatea emitentă emite o decizie privind reperfectarea actului permisiv şi o comunică imediat solicitantului. Actul permisiv reperfectat se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere. Se eliberează totodată şi copia de pe actul permisiv.
    (4) Actul permisiv se consideră reperfectat prin aprobare tacită dacă autoritatea emitentă nu notifică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la  alin. (3), respingerea cererii de reperfectare.
    (5) Termenul de valabilitate a actului permisiv reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în actul permisiv care se reperfectează.
    (6) În perioada examinării cererii de reperfectare a actului permisiv, titularul îşi poate continua activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere, depusă la autoritatea emitentă concomitent cu cererea de reperfectare.
    (7) Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a actului permisiv este depistarea de către autoritatea emitentă a unor date neveridice în înformaţia prezentată sau  declarată de solicitant.
    Articolul 8. Eliberarea duplicatului actului permisiv
    (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului actului permisiv serveşte pierderea sau deteriorarea lui.
    (2) În caz de pierdere a actului permisiv, titularul depune la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art. 6 alin. (1), o cerere în două exemplare, de eliberare a duplicatului actului permisiv.
    (3) Dacă actul permisiv este deteriorat şi nu poate fi folosit, titularul poate obţine un duplicat prin depunere la autoritatea emitentă, împreună cu actul permisiv deteriorat, conform procedurii stabilite la art. 6 alin. (1), o cerere în două exemplare, de eliberare a duplicatului.
    (4) Autoritatea emitentă este obligată să elibereze duplicatul actului permisiv în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului şi a documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea duplicatului, dacă legea prevede o astfel de taxă. Duplicatul actului permisiv se consideră eliberat prin aprobare tacită dacă autoritatea emitentă nu notifică în scris solicitantului, în termenul prevăzut în prezentul alineat, respingerea cererii de eliberare a duplicatului actului permisiv.
    (5) Termenul de valabilitate a duplicatului actului permisiv nu poate depăşi termenul indicat în actul pierdut sau deteriorat.
    (6) În caz de eliberare a duplicatului actului permisiv, autoritatea emitentă adoptă o decizie de anulare a actului permisiv pierdut sau deteriorat, notificînd modificările în Registrul actelor permisive nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a deciziei.
    (7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului actului permisiv, titularul îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei de proprie răspundere, depusă la autoritatea emitentă concomitent cu cererea de eliberare a duplicatului actului permisiv, şi a actului confirmativ eliberat în temeiul cererii.
    Articolul 9. Taxa de eliberare a actului permisiv
    (1) Orice plată de eliberare a actelor permisive trebuie să fie expres prevăzută în Nomenclatorul actelor permisive.
    (2) Orice plată efectuată autorităţilor emitente, care ţine direct sau indirect de emiterea unui act permisiv, va fi stabilită în act legislativ.
    (3) În procesul examinării cererii de eliberare a actului permisiv, la eliberarea acestuia, precum şi în procesul realizării funcţiilor de supraveghere şi de control în privinţa actului permisiv, autoritatea emitentă nu este în drept să oblige direct sau indirect solicitantul sau deţinătorul actului permisiv să obţină de la emitent contra plată alte servicii sau acte permisive.
    (4) Taxele de eliberare, reperfectare a actului permisiv şi/sau de eliberare a duplicatului prevăzute pentru genurile de activităţi indicate în anexă se varsă la bugetele autorităţilor emitente competente sau la bugetul de stat în conformitate cu legile care reglementează genurile de activitate şi care stabilesc metodologia de calcul al taxei.
    Articolul 10. Suspendarea şi reluarea valabilităţii
                         actului permisiv
    (1) Valabilitatea actului permisiv poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii actului permisiv serveşte:
    a) cererea titularului privind suspendarea valabilităţii actului permisiv;
    b) neachitarea anuală sau neachitarea în termen a taxei pentru actul permisiv, prevăzută de lege.
    (3) Decizia de suspendare a valabilităţii actului permisiv, adoptată conform procedurii stabilite de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, se aduce, de către autoritatea emitentă, la cunoştinţă titularului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Termenul de suspendare a valabilităţii actului permisiv nu poate depăşi două luni, dacă legea care reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel.
    (4) Titularul actului permisiv este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea valabilităţii lui.
    (5) Decizia privind reluarea valabilităţii actului permisiv se adoptă de autoritatea emitentă în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare sau a instanţei de judecată ierarhic superioare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării. Decizia se aduce la cunoştinţă titularului de act permisiv în 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (6) Termenul de valabilitate a actului permisiv nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a valabilităţii lui.
    Articolul 11. Retragerea actului permisiv
    (1) Drept temei pentru efectuarea acţiunilor prevăzute de lege în vederea retragerii actului permisiv servesc:
    a) cererea titularului de act permisiv privind retragerea actului;
    b) decizia de radiere a titularului de act permisiv din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;
    d) constatarea transmiterii actului permisiv sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv;
    e) neînlăturarea în termenul stabilit de lege a circumstanţelor care au dus la suspendarea valabilităţii actului permisiv;
    f) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de eliberare a actului permisiv.
    (2) Actul permisiv se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legea care reglementează genul de activitate respectiv.
    (3) Data şi numărul deciziei de retragere a actului permisiv se înscriu în Registrul actelor permisive cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost emisă decizia.
    (4) În cazul retragerii actului permisiv, taxa de eliberare a actului, dacă este prevăzută de lege, nu se restituie.
    (5) În cazul retragerii actului permisiv pentru temeiul prevăzut la alin. (1)  lit. c), se va aplica sancţiunea prevăzută la art. 263 alin. (8) din Codul contravenţional, conform procedurii legale.
    (6) Titularul actului permisiv este obligat ca, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a actului, să depună la autoritatea emitentă actul permisiv retras. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează conform art. 541 din Codul contravenţional.
    Articolul 12. Răspunderea autorităţilor emitente
    Persoanele responsabile din cadrul autorităţilor emitente sînt sancţionate contravenţonal şi/sau trase la răspundere penală, conform legii, în limita faptelor, pentru nerespectarea prezentei legi.
Capitolul  III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 13. Mecanismul de revizuire
                         a actelor normative
    (1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, autorităţile emitente:
    a) vor elabora proiecte de modificare şi de completare a actelor legislative şi normative din domeniul lor de activitate în temeiul prezentei legi;
    b) vor întocmi, de comun acord cu Ministerul Economiei, lista exhaustivă de documente suplimentare necesare solicitanţilor pentru obţinerea de acte permisive şi vor elabora condiţiile de autorizare a activităţii de întreprinzător pentru care se solicită act permisiv, care urmează a fi publicate în mod obligatoriu în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Prevederile actelor legislative şi ale celor normative cu privire la eliberarea actelor permisive, precum şi taxele pentru eliberarea acestora, care nu sînt incluse în Nomenclatorul actelor permisive se consideră caduce.
    (3) Nu se permite eliberarea unor acte permisive care nu sînt incluse în Nomenclatorul anexat la prezenta lege.
    (4) Orice normă stabilită de lege care ţine de înregistrarea, autentificarea, certificarea, omologarea, confirmarea unor relaţii juridice sau unor bunuri devine caducă dacă are drept rezultat emiterea unor acte permisive care devin caduce conform alin. (2).
    Articolul 14. Dispoziţii finale
    Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării, cu excepţia art. 13 alin. (1), care intră în vigoare la data publicării, şi art. 11 alin. (6), care intră în vigoare la 1 februarie 2012.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr. 160. Chişinău, 22 iulie 2011.


    nomenclatorul