LPC229/2012
ID intern unic:  345849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 229
din  25.10.2012
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 254-262     art Nr : 838
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 4 alineatul (4) din Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 16, art. 53), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „raioanele” se introduc cuvintele „ , municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi”.
    Art. II. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 noţiunea „autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea”, după cuvintele „municipiului Chişinău,” se introduc cuvintele „municipiului Bălţi,”.
    2. După capitolul VII se introduce capitolul VII1 cu următorul cuprins:
„Capitolul VII1
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BĂLŢI

    Articolul 591. Autorităţile administraţiei publice ale
                         municipiului Bălţi
    (1) Administraţia publică a municipiului Bălţi se realizează de către consiliul municipal, consiliile săteşti, ca autorităţi deliberative, şi de către primarul municipiului Bălţi, primarii satelor, ca autorităţi executive.
    (2) Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Bălţi se reglementează, în mod corespunzător, de prevederile prezentei legi referitoare la autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi de prevederile Legii privind statutul municipiului Bălţi.
    Articolul 592. Coordonarea activităţii autorităţilor
                           administraţiei publice ale municipiului
                           Bălţi
    (1) Consiliul municipal Bălţi coordonează activitatea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului în vederea prestării serviciilor publice de interes municipal.
    (2) Consiliul municipal Bălţi realizează, în mod corespunzător, competenţele prevăzute de prezenta lege pentru consiliile locale, precum şi de Legea privind statutul municipiului Bălţi.
    (3) Primarul şi viceprimarii municipiului Bălţi exercită, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, precum şi de Legea privind statutul municipiului Bălţi.
    Articolul 593. Convocarea Consiliului municipal Bălţi
    (1) Consiliul municipal Bălţi se întruneşte în şedinţă ordinară, cu ordinea de zi propusă, o dată la 3 luni, la convocarea primarului municipiului.
    (2)  Consiliul municipal Bălţi se poate întruni în şedinţă extraordinară în cazul unor probleme de neamînat sau de cîte ori este necesar, la iniţiativa primarului municipiului sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.
    (3) Un grup de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi este în drept să convoace de sine stătător şedinţa Consiliului municipal Bălţi în cazul în care primarul municipiului:
    a) nu a convocat în şedinţă ordinară consiliul în decurs de 15 zile după expirarea termenului de convocare; ori
    b) refuză sau se află în imposibilitate de a convoca în şedinţă extraordinară consiliul la cererea consilierilor conform prevederilor alin. (2).
    (4) Consiliul municipal Bălţi alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului municipal.”
    3.  În titlul capitolului VIII, după cuvintele „CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU.” se introduc cuvintele „SECRETARUL CONSILIULUI MUNICIPAL BĂLŢI.”.
    4.  Articolul 60:
    în titlul articolului, după cuvintele „secretarului Consiliului municipal Chişinău” se introduc cuvintele „ , al secretarului Consiliului municipal Bălţi”;
    la alineatul (1), după cuvintele „secretarul Consiliului municipal Chişinău” se introduc cuvintele „ , secretarul Consiliului municipal Bălţi”;
    la alineatul (5), după cuvintele „Consiliului municipal Chişinău” se introduc cuvintele „ , a Consiliului municipal Bălţi”, iar după cuvintele „Primarul General al municipiului Chişinău” se introduc cuvintele „ , primarul municipiului Bălţi”;
    la alineatul (6), cuvintele „şi secretarul consiliului sectoral” se substituie cu cuvintele „ , secretarul Consiliului municipal Bălţi şi secretarul consiliului sectoral al municipiului Chişinău”, iar după cuvintele „al municipiului Chişinău” se introduc  cuvintele „ , al municipiului Bălţi”;
    la alineatul (7), cuvintele „şi secretarului consiliului sectoral” se substituie cu cuvintele „ , secretarului Consiliului municipal Bălţi şi secretarului consiliului sectoral al municipiului Chişinău”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va elabora şi va prezenta Parlamentului spre adoptare proiectul Legii privind statutul municipiului Bălţi;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 229. Chişinău, 25 octombrie 2012.