LPC252/2012
ID intern unic:  345923
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 252
din  08.11.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 855
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , doar dacă nu există motive serioase de a crede că aceştia riscă să fie supuşi pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente inumane sau degradante”.
    2. La articolul 60 alineatul (8), după cuvintele „infracţiuni de război” se introduc cuvintele „ , infracţiuni de tortură, tratament inuman sau degradant”.
    3. La articolul 65, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , iar în cazurile expres prevăzute în Partea specială a prezentului cod – pe un termen de la un an la 15 ani”.
    4. La articolul 79 alineatul (4), cuvintele „sau în cazul recidivei de infracţiuni” se substituie cu textul „ , în cazul recidivei de infracţiuni sau al săvîrşirii de infracţiuni prevăzute la art. 1661 alin. (2)–(4)”.
    5. Articolul 107 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Amnistia nu se aplică în cazul săvîrşirii de infracţiuni prevăzute la art. 1661 alin. (2)–(4).”
    6. La articolul 151 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;”.
    7. La articolul 152 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;”.
    8. La articolul 165 alineatul (2) litera g), cuvintele „prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante” se substituie cu cuvintele „cu deosebită cruzime”.
    9. După articolul 166 se introduce articolul 1661 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman
                               sau degradant
    (1) Cauzarea intenţionată a unei dureri sau a suferinţei fizice ori psihice, care reprezintă tratament inuman ori degradant, de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice, sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau cu consimţămîntul expres ori tacit al unei asemenea persoane
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (2) Acţiunile prevăzute la alin. (1):
    a) săvîrşite cu bună ştiinţă asupra unui minor sau asupra unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    b) săvîrşite asupra a 2 sau a mai multor persoane;
    c) săvîrşite de 2 sau de mai multe persoane;
    d) săvîrşite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop;
    e) săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
    f) care din imprudenţă au cauzat o vătămare gravă sau medie integrităţii corporale sau sănătăţii;
    g) care din imprudenţă au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani sau cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
    (3) Tortura, adică orice faptă intenţionată prin care se provoacă unei persoane o durere sau suferinţe fizice sau psihice puternice cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a exercita presiune asupra ei sau asupra unei terţe persoane, sau din orice alt motiv, bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci cînd o asemenea durere sau suferinţă este provocată de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice, sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau cu consimţămîntul expres sau tacit al unei asemenea persoane
    se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 8 la 12 ani.
    (4) Acţiunile prevăzute la alin. (3):
    a) săvîrşite cu bună ştiinţă asupra unui minor sau asupra unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    b) săvîrşite asupra a 2 sau a mai multor persoane;
    c) săvîrşite de 2 sau de mai multe persoane;
    d) săvîrşite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop;
    e) săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
    f) care din imprudenţă au cauzat o vătămare gravă sau medie integrităţii corporale sau sănătăţii;
    g) care din imprudenţă au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.”
    10. La articolul 171 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f)  săvîrşit cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice”.
    11. La articolul 172 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g)  săvîrşite cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice”.
    12. La articolul 188 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) cu deosebită cruzime”.
    13. La articolul 189 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) săvîrşite cu deosebită cruzime;”.
    14. Articolul 309 va avea următorul cuprins: 
    „Articolul 309. Constrîngerea de a face declaraţii
    Constrîngerea persoanei, prin ameninţare sau prin alte acte ilegale, de a face declaraţii, de a încheia acord de recunoaştere a vinovăţiei, constrîngerea, în acelaşi mod, a expertului de a face concluzia sau a traducătorului, sau a interpretului de a face o traducere sau interpretare incorectă de către persoana care constată infracţiunea, ofiţerul de urmărire penală, procuror sau de către judecător, dacă aceasta nu constituie tortură, tratament inuman sau degradant,
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.”
    15. Articolul 3091 se abrogă.
    16. La articolul 328 alineatul (2), literele a) şi c) se abrogă.
    Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 58:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Victima are un interes în cadrul procesului penal şi este interesată în rezultatele acestuia.”
    la alineatul (3), punctele 2) şi 4) vor avea următorul cuprins:
    „2) să prezinte documente, obiecte şi alte mijloace de probă pentru confirmarea cererii sale;”
    „4) să fie informată, la cerere, de către organul de urmărire penală, procuror sau, după caz, de către instanţa de judecată despre soluţionarea plîngerii sale, despre toate hotărîrile adoptate care se referă la drepturile şi interesele sale; să primească gratuit, la solicitare, copii de pe acestea, precum şi de pe hotărîrea de încetare sau de clasare a procesului penal în cauza respectivă, de neîncepere a urmăririi penale, copia de pe sentinţă, decizie sau de pe o altă hotărîre judecătorească definitivă;”
    la alineatul (4), în partea introductivă, după cuvintele „excepţional de grave contra persoanei,” se introduc cuvintele „victima torturii, tratamentelor inumane sau degradante,”.
    2. Articolul 147 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul torturii, efectuarea expertizei complexe, cu operarea examinării medico-legale, psihologice şi, după caz, a altor forme de examinare, este obligatorie.”
    3. La articolul 152 alineatul (6), după cuvintele „la demersul procurorului” se introduce textul „prezentat în temeiul cererii motivate în scris a medicului care se confruntă cu dificultăţi la efectuarea expertizei şi are nevoie de timp suplimentar pentru aceasta”.
    4. Articolul 167:
    la alineatul (1), după cuvintele „ora reţinerii,” se introduce textul „starea fizică a persoanei reţinute, plîngerile referitoare la starea sănătăţii sale, în ce este îmbrăcată (descrierea ţinutei vestimentare), explicaţii, obiecţii, cereri ale persoanei reţinute, cererea de a avea acces la un examen medical, inclusiv pe cont propriu,”, iar după cuvintele „şi de persoana reţinută” se introduce textul „ , căreia i se înmînează imediat o copie de pe acesta”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Dacă la reţinere se stabileşte prezenţa unor vătămări sau leziuni corporale ale persoanei reţinute, persoana care efectuează urmărirea penală neîntîrziat îl va informa pe procuror, care va dispune imediat efectuarea unei constatări medico-legale sau, după caz, a unei expertize medico-legale pentru a constata originea şi caracterul vătămărilor sau leziunilor.”
    5. La articolul 173 alineatul (4), textul „poate fi efectuată în termen care nu va depăşi 72 de ore de la reţinere” se substituie cu textul „poate fi amînată pe un termen de pînă la 12 ore”.
    6. La articolul 187 punctul 2), după cuvintele „la asistenţă” se introduc cuvintele „şi examinare”.
    7. Articolul 270 alineatul (1):
    la punctul 1), litera g) se completează în final cu textul „ , colaboratori de poliţie şi colaboratori ai organelor care desfăşoară activitate specială de investigaţii”;
    alineatul se completează cu punctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant, prevăzute la art. 1661 din Codul penal.”
    8. Articolul 274 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul în care din cuprinsul actului de sesizare sau de constatare rezultă bănuirea de săvîrşire a unei infracţiuni prevăzute la art. 1661 din Codul penal, procurorul urmează să decidă asupra acesteia corespunzător alin. (1) din prezentul articol, într-un termen ce nu va depăşi 15 zile.”
    9. La articolul 2872 alineatul (1), după cuvintele „în scris” se introduce cuvîntul „victima,”.
    Art. III. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1751:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Persoana reţinută în condiţiile alin. (1) este supusă imediat examenului medical la intrarea şi la ieşirea din locul de detenţie, precum şi la cerere, inclusiv pe cont propriu, pe toată perioada detenţiei. Examenul medical se efectuează în condiţii de confidenţialitate. La efectuarea examenului medical se aplică prevederile art. 232 alin. (3) din prezentul cod.”
    2. La articolul 232 alineatul (3), cuvintele „În asemenea cazuri, persoana” se substituie cu cuvîntul „Persoana”.
    Art. IV. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, cu modificările operate.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 252. Chişinău, 8 noiembrie 2012.