*HGO1296/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  346011
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1296
din  20.11.2008
cu privire la modalitatea de percepere a plăţilor ecologice pentru importul
mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi pentru
ambalajul mărfurilor de import din plastic şi/sau „tetra-pack”
Publicat : 25.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 1308
    În vederea executării Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte că plata pentru ambalajul primar din plastic şi/sau „tetra-pack” al produselor importate, cu excepţia produselor lactate, al căror volum se indică în litri, se calculează conform normativelor stabilite în art.11 al Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998. Cu referinţă la celelalte tipuri de ambalaj, plata pentru poluarea mediului se efectuează în corespundere cu normativul de plată, expus în anexa nr. 8 la această lege.
    2. Se aprobă:
    Modelul Declaraţiei ecologice depuse pe propria răspundere de către importator, la plasarea mărfurilor în regim vamal de import, conform anexei nr.1;
    Instrucţiunea de completare şi utilizare a Declaraţiei ecologice, conform anexei nr. 2.

    Prim-ministru                                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                              Igor Dodon
    Ministrul ecologiei
    şi resurselor naturale                                                  Violeta Ivanov
    Ministrul finanţelor                                                     Mariana Durleşteanu

    Nr. 1296. Chişinău, 20 noiembrie 2008.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1296
din 20 noiembrie 2008
Declaraţia ecologică (model)
    anexa nr.1

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr. 1296
din 20 noiembrie 2008

INSTRUCŢIUNEA
de completare şi utilizare a Declaraţiei ecologice
CAPITOLUL I
INSTRUCŢIUNI PRIVIND IMPRIMAREA
FORMULARULUI DECLARAŢIEI ECOLOGICE
    1. Formatul formularelor este de 210/297 mm cu o toleranţă pe lungime şi lăţime în minus de maximum 5 mm şi în plus de maximum 8 mm. Dimensiunile rubricilor se raportează la o unitate de măsură avînd ca valoare o zecime dintr-un inch pe orizontală şi o şesime dintr-un inch pe verticală. Subrubricile sînt dimensionate folosind ca unitate de măsură o zecime dintr-un inch pe orizontală.
    2. Formularele se imprimă pe hîrtie, în două exemplare. Un set de formulare reuneşte toate exemplarele Declaraţiei ecologice.
    Un cîmp de date este definit în mod distinct de una sau mai multe rubrici din Declaraţia ecologică, grupate în funcţie de caracteristicile comune ale informaţiilor cuprinse în acestea.
    3. Hîrtia utilizată pentru imprimarea formularelor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie suficient de rezistentă pentru a nu se produce ruperea ori şifonarea cu uşurinţă a formularelor;
    b) să asigure conservarea datelor înscrise pe o perioadă de minimum 5 ani de la data completării, cu excepţia cazurilor în care, prin legi speciale, se prevede un termen mai mare de păstrare;
    c) să fie de culoare albă.
    4. Formularele trebuie să fie prevăzute cu o menţiune care să indice numele şi adresa persoanei care a efectuat completarea.
    Formularele trebuie să conţină şi termenul de conservare a datelor înscrise în Declaraţie, potrivit dispoziţiilor de la punctul 3 lit.b) din prezentele Instrucţiuni.
CAPITOLUL II
INSTRUCŢIUNI PRIVIND UTILIZAREA
DECLARAŢIEI ECOLOGICE
    5. În aplicarea prezentei Instrucţiuni, prin Declaraţie ecologică se înţelege un act unilateral cu caracter public, prin care o persoană (declarant în nume propriu sau broker), în mod individual, declară pe propria răspundere organelor vamale cuantumul plăţilor pentru poluarea mediului, prevăzute de Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, precum şi îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea achitării acestei plăţi în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    6. Declaraţia ecologică se depune conform modelului aprobat în prezenta hotărîre.
    7. Declaraţia ecologică nu se depune pentru:
    a) plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova;
    b) mărfurile scutite, potrivit reglementărilor legale, de plata pentru poluarea mediului înconjurător;
    c) mărfurile care se plasează în alte regimuri şi destinaţii vamale, decît regimul vamal de import.
CAPITOLUL III
INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI ECOLOGICE
    8. În Declaraţia ecologică datele se înscriu în limba de stat. Completarea Declaraţiei ecologice se poate face manual, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, completîndu-se, cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod vizibil, cu cerneală, folosind majuscule în cazurile temeinic justificate – prin sistem informaţional.
    9. Semnătura olografă a importatorului, declarantului sau a reprezentantului acestuia, aplicată pe Declaraţia ecologică, confirmată, cu ştampila acestuia, conferă documentului caracter original şi autentic.
    Semnătura olografă trebuie să figureze pe fiecare exemplar al Declaraţiei ecologice.
    În cazul în care completarea rubricilor din Declaraţie se efectuează prin intermediul sistemelor informaţionale, semnătura olografă şi ştampila aplicată manual pot fi înlocuite printr-o altă tehnică de identificare, conform metodologiei stabilite de Serviciul Vamal.
    10. Exemplarele Declaraţiei ecologice depuse şi înregistrate nu trebuie să conţină date ilizibile, ştersături sau rectificări.
    11. Declaraţia ecologică se prezintă organului vamal împreună cu Declaraţia  vamală corespunzătoare  sau separat de ea şi se menţionează în calitate de document de însoţire a acesteia din urmă.
    12. Datele şi informaţiile care trebuie înscrise în rubricile din formularul Declaraţiei ecologice sînt următoarele:
    „NUMĂRUL ŞI DATA DE ÎNREGISTRARE A DECLARAŢIEI ECOLOGICE”
    Se înscrie numărul de înregistrare unic, atribuit în mod automat de către Sistemul Informaţional al Serviciului Vamal, precum şi ziua depunerii Declaraţiei ecologice.
    „LA DECLARAŢIA VAMALĂ”
    Se indică codul postului vamal, conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea Declaraţiei vamale în detaliu, aprobate de Serviciul Vamal, anul în care se depune Declaraţia ecologică.
    În cazul depunerii Declaraţiei ecologice împreună cu declaraţia vamală în detaliu, se indică şi numărul de înregistrare a Declaraţiei vamale respective.
    „VALIDITATEA DECLARAŢIEI ECOLOGICE”
    În rubrică, în partea  dreaptă, sus, se aplică, semnătura şi ştampila personală ale colaboratorului vamal care validează Declaraţia ecologică.
    „IMPORTATOR”
    Se indică denumirea, adresa juridică şi IDNO ale destinatarului – plătitor al plăţii ecologice.
    „CALCULUL PLĂŢII PENTRU POLUAREA MEDIULUI”
    Se indică următoarele:
    1. „Tipul plăţii” – se menţionează codul plăţii, după cum urmează:
    a) 100 – plata pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului;
    b) 200 – plata pentru ambalajul mărfurilor care se importă.
    2. „Codul mărfii” – se menţionează codul mărfurilor, după cum urmează:
    a) poziţia tarifară a mărfurilor, prevăzută de anexa nr. 8 la Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1997 privind plata pentru poluarea mediului – în cazul plăţii pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului;
    b) codul ambalajului în cazul plăţii pentru ambalajul mărfurilor care se importă, după cum urmează:
    001 – ambalajul din plastic capacitatea căruia este sub 1 litru;
    002 – ambalajul din plastic capacitatea căruia este de la 1 litru la 3 litri;
    003 – ambalajul din plastic capacitatea căruia este peste 3 litri;
    004 – ambalajul „tetra-pack” capacitatea căruia este de sub 1 litru;
    005 – ambalajul „tetra-pack” capacitatea căruia este de 1 litru;
    006 – ambalajul „tetra-pack” capacitatea căruia este de la 1 litru la 2 litri;
    007 – ambalajul „tetra-pack” capacitatea căruia este de peste 2 litri.
    3. Cantitatea – se precizează: greutatea netto totală a fiecărui tip de marfă (în kilograme) şi numărul unităţilor de ambalaje (bucăţi).
    4. Valoarea mărfurilor – se completează numai în cazul plăţii pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
    În acest caz, se indică costul facturat al mărfurilor, în lei moldoveneşti, reieşind din cursul oficial de schimb stabilit de către Banca Naţională a Moldovei la data depunerii Declaraţiei ecologice. 
    5. Procent/taxă – se indică cota procentuală sau taxa în expresie valorică a plăţii pentru poluarea mediului, stabilită de legislaţia  în vigoare pentru fiecare unitate de marfă.
    6. Suma calculată – se indică suma plăţii ecologice calculată reieşind din formulele:
    a) suma plăţii calculate pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului  - se înscrie rezultatul obţinut de la produsul  indicatorilor din rubrica 5 şi rubrica 6;
    b) suma plăţii calculate pentru ambalajul mărfurilor care se importă - se înscrie rezultatul obţinut din produsul  indicatorilor de la rubrica 4 şi rubrica 6.
    „SEMNĂTURA DECLARANTULUI”
    Certificarea datelor înscrise în Declaraţia ecologică se efectuează prin depoziţia informaţiei declarate şi, în acest scop, unul din cuvintele din paranteze  „broker” sau „importator” se va sublinia. Declaraţia ecologică se semnează de către persoana împuternicită a importatorului, menţionat în Declaraţia ecologică respectivă, şi se aplică ştampila acestuia.