*HGO550/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  346014
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 550
din  22.07.2011
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi
modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul
adopţiei internaţionale în Republica Moldova şi a listei serviciilor şi
activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale
Publicat : 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127     art Nr : 622
    În scopul realizării prevederilor art.9 alin. (2) şi art.58 alin.(3) lit.d) din Legea nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul juridic al adopţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.131-134, art.441), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova, conform anexei nr.1;
    Lista serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în Republica Moldova organizaţiile străine acreditate în domeniul adopţiei internaţionale şi reprezentanţii acestora, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte că, în anul 2011, cererile de acreditare însoţite de actele necesare se depun la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în termen de o lună din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                Valentina Buliga

    Nr. 550. Chişinău, 22 iulie 2011.

   Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 550
din 22 iulie 2011

REGULAMENT
privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a
organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei
internaţionale în Republica Moldova
I. Dispoziţii generale

   1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova.
    2. Organizaţiile străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale sînt organizaţii nonprofit, constituite legal, cu sediu într-un stat străin, pe teritoriul căruia îşi au domiciliul persoanele care solicită adopţia copiilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova.
II. Procedura de acreditare a organizaţiilor
străine cu atribuţii în domeniul adopţiei
internaţionale în Republica Moldova

    3. Pentru a activa în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova, organizaţiile menţionate la pct. 2 din prezentul Regulament trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
    1) să fie acreditate de autoritatea centrală în domeniul adopţiei din statul primitor care este parte a Convenţiei de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale din 29 mai 1993 (în continuare – Convenţia de la Haga) sau care a încheiat acord bilateral cu Republica Moldova;
    2) să fie acreditate de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare – Minister) în condiţiile prezentului Regulament.    4. Pentru acreditar, organizaţia străină depune la Minister  prin poştă sau direct cererea de acreditare, conform modelului specificat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    5.  La cererea de acreditare se anexează următoarele acte şi informaţii:
    1) extrase din cadrul normativ al statului primitor cu prevederi referitoare la:
    a) adopţia internaţională a copiilor domiciliaţi pe teritoriul altor state şi îndeplinirea prevederilor Convenţiei de la Haga în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi protecţia copiilor adoptaţi prin procedura de adopţie internaţională;
    b) cerinţele cu privire la activitatea organizaţiilor în domeniul adopţiilor internaţionale, inclusiv faţă de organizaţia care doreşte să activeze în domeniul adopţiei internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de stat de origine, conform prevederilor Convenţiei de la Haga;
    2) actele (licenţe, autorizaţii, certificate) eliberate de autorităţile competente din statul primitor care confirmă dreptul organizaţiei străine de a activa în domeniul adopţiei internaţionale, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, dacă legislaţia statului primitor prevede o astfel de procedură, precum şi actele ce confirmă faptul că organizaţia are calificarea necesară pentru a activa în condiţiile prevederilor Convenţiei de la Haga, în cazul în care statul primitor este parte la această Convenţie;
    3) statutul şi structura organizaţiei în statul primitor;
    4) date privind calificarea şi experienţa personalului care activează în cadrul organizaţiei pe teritoriul statului primitor;
    5) istoricul activităţii organizaţiei în domeniul adopţiilor internaţionale, precum şi descrierea programelor de cooperare şi asistenţă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, implementate în statul primitor şi în statele de origine;
    6) date privind numărul de copii adoptaţi în ultimii 10 ani prin procedura de adopţie internaţională, cu specificarea numărului de copii cu necesităţi speciale, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
    7) metodologia de lucru în domeniul adopţiei internaţionale a organizaţiei pe teritoriul statului primitor, inclusiv descrierea detaliată a etapelor pe care le parcurge solicitantul la adopţie internaţională:
    a) depunerea şi examinarea cererii;
    b) criteriile de evaluare multilaterală a adoptatorilor (starea psihoemoţională, starea sănătăţii, condiţiile materiale şi de trai, mediul social);
     c) procedura şi curriculumul de pregătire a adoptatorilor; asistenţa acordată în perioada postadopţie pentru copiii adoptaţi şi părinţii adoptivi;
    8)  date privind eventuale avertizări, suspendări sau retrageri de acreditări/autorizaţii în statul primitor sau în alte state în care organizaţia străină activează sau a activat, precum şi motivele acestora, sau declaraţia scrisă pe propria răspundere privind lipsa numitelor suspendări sau retrageri;
    9) dosarul persoanei propuse să activeze în calitate de reprezentant al organizaţiei străine în Republica Moldova pentru realizarea procedurilor de adopţie internaţională, care trebuie să conţină:
    a) copia actului de identitate;
    b) copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior;
    c) Curriculum Vitae;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) cazierul judiciar;
    f) copia certificatelor care atestă instruirile în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv în domeniul adopţiei;
    g) certificatul medical privind starea sănătăţii persoanei;
    10) actul care confirmă împuternicirea persoanei propuse să activeze în calitate de reprezentant al organizaţiei străine în Republica Moldova pentru realizarea procedurilor de adopţie internaţională, eliberat de organizaţia străină.
    6. Pot fi reprezentanţi ai organizaţiilor străine persoanele care sînt cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliu stabil pe teritoriul acesteia.
    7. Toate actele prezentate  pentru procedura de acreditare urmează a fi traduse în limba de stat şi legalizate.
    8. Cererile de acreditare însoţite de actele menţionate la pct. 5 din prezentul Regulament se depun la Minister în perioada 15 - 31 ianuarie a anului în curs într-un plic sigilat şi semnat.
    9. Pe plic se va face menţiunea «Acte pentru acreditarea organizaţiei străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova».
    10. Pînă la data de 10 februarie a anului în curs actele prezentate vor fi examinate de către Minister.
    11. Examinarea actelor pentru acreditare se realizează în două etape:
    1) deschiderea plicurilor şi verificarea dacă acestea conţin cererea de acreditare şi toate actele menţionate la pct. 5 din prezentul Regulament;
    2) examinarea conţinutului fiecărui document din punctul de vedere al corespunderii acestuia cerinţelor şi criteriilor expuse în prezentul Regulament (în cazul în care la cerere sînt anexate toate actele menţionate la pct. 5 din prezentul Regulament).
    12. În cazul lipsei unuia sau mai multor acte specificate la pct. 5 din prezentul Regulament, Ministerul respinge cererea de acreditare, notificînd în scris despre acest fapt organizaţia străină respectivă în termen de 5 zile lucrătoare din momentul examinării actelor pentru acreditare.
    13.  Decizia de respingere a cererii de acreditare poate fi contestată în instanţa de judecată, conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova.
    14. Evaluarea cererii de acreditare a organizaţiei străine şi actelor anexate se efectuează  în baza următoarelor criterii:
    1) statutul nonprofit şi modul de organizare a activităţii organizaţiei străine;
    2) profesionalismul personalului angajat în statul primitor;
    3) experienţa de lucru în domeniul adopţiilor internaţionale, inclusiv în statele Europei de Sud - Est şi statele membre ale CSI;
    4) transparenţa financiară şi argumentarea taxelor percepute pentru efectuarea procedurilor de adopţie;
    5) spectrul şi complexitatea serviciilor acordate potenţialilor adoptatori şi copiilor adoptaţi la toate etapele adopţiei internaţionale, inclusiv în perioada postadopţie;
    6) prezenţa sancţiunilor motivate aplicate organizaţiei străine în statul primitor sau în statele în care organizaţia străină activează sau a activat;
    7)  profilul copiilor adoptaţi în trecut şi rata copiilor cu necesităţi speciale;
    8) numărul de adopţii desfăcute în raport cu numărul de adopţii realizate, precum şi motivul desfacerii acestor adopţii;
    9) programe de cooperare şi asistenţă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, implementate în statele de origine.
    15. Dacă în procesul de examinare a actelor apar aspecte neclare, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul examinării actelor, Ministerul este în drept de a solicita organizaţiei străine prezentarea unor informaţii suplimentare  pentru clarificarea aspectelor respective.
    16. În situaţiile menţionate la pct. 15 din prezentul Regulament organizaţiile străine trebuie să notifice Ministerul despre data recepţionării solicitării şi să prezinte informaţia necesară în termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepţionării solicitării.
    17. În termen de 3 zile lucrătoare după primirea informaţiei suplimentare solicitate, Ministerul reexaminează cererea de acreditare a organizaţiei străine respective.
    18. Ministerul, în termen de 2 zile lucrătoare din momentul examinării cererii de acreditare, emite dispoziţia de acreditare sau de neacreditare a organizaţiei străine pe care o transmite organizaţiei străine şi, în cazul acreditării, în termen de 3 zile lucrătoare, eliberează certificatul de acreditare a organizaţiei străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei.
    19. Acreditarea organizaţiei străine este valabilă pînă la data de:
    a) 20 ianuarie a anului următor celui în care a fost eliberat certificatul de acreditare sau a fost prelungită acreditarea, în cazul organizaţiilor străine care nu au prezentat raportul de activitate pe anul precedent, conform prevederilor prezentului Regulament;
    b) 15 februarie a anului următor celui în care a fost eliberat certificatul de acreditare sau a fost prelungită acreditarea, în cazul organizaţiilor străine care au prezentat raportul de activitate pe anul precedent, conform prevederilor prezentului Regulament.
III. Procedura de prelungire a acreditării
organizaţiilor străine
    20. Pentru prelungirea acreditării, organizaţiile străine acreditate prezintă Ministerului, pînă la data de 20 ianuarie, raportul de activitate pe anul precedent, tradus în limba de stat şi legalizat.
    21. Raportul va conţine informaţia cu privire la:
    1) activitatea în domeniul adopţiei internaţionale a organizaţiei străine pe anul precedent în statul primitor şi în Republica Moldova, inclusiv informaţii privind:
    a) numărul de adopţii internaţionale realizate;
    b) profilul copiilor adoptaţi, programele implementate pentru pregătirea adoptatorilor;
    c) asistenţa acordată în procesul de adopţie şi în perioada postadopţie pentru copiii adoptaţi şi părinţii adoptivi;
    d) programele de cooperare în domeniul promovării drepturilor copilului;
    2) costurile pentru fiecare adopţie internaţională realizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu descifrarea sumelor achitate de către adoptatori direct sau indirect organizaţiei străine, autorităţilor, instituţiilor şi prestatorilor de servicii din statul primitor, precum şi a sumelor achitate reprezentantului organizaţiei străine în Republica Moldova, autorităţilor, instituţiilor şi prestatorilor de servicii din Republica Moldova în procesul adopţiei internaţionale, inclusiv costurile şi taxele suportate de părinţii adoptivi în perioada de preadopţie, costul privind examenul medical al copilului, costurile pentru călătorie şi şedere în Republica Moldova, taxe pentru acoperirea costurilor operaţionale ale organizaţiei străine, taxe pentru achitarea serviciilor reprezentantului în Republica Moldova.
    22. Informaţia menţionată la subpunctul 2) al pct. 21 din prezentul Regulament se va prezenta sub formă de tabel compus din două coloane, în prima coloană indicîndu-se tipul sau destinaţia specifică a sumei (neacceptîndu-se gruparea mai multor tipuri de cheltuieli), iar în coloana a doua – suma în lei moldoveneşti conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data raportării.
    23. Prelungirea acreditării organizaţiei străine se realizează anual în perioada 10-15 februarie în baza examinării de către Minister a raportului specificat la  pct. 21 din prezentul Regulament.
    24. În cazul prelungirii acreditării, menţiunea corespunzătoare se face în certificatul de acreditare.
    25. În cazul schimbării reprezentantului organizaţiei străine în Republica Moldova, Ministerul va elibera un nou certificat de acreditare în termen de 5 zile lucrătoare din momentul prezentării de către noul reprezentant a documentelor menţionate la pct.5 subpunctele 9) şi 10) din prezentul Regulament.
    26. Suspendarea şi retragerea acreditării organizaţiei străine se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

 Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 550
din 22 iulie 2011

 LISTA
serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în Republica
Moldova organizaţiile străine acreditate în domeniul adopţiei
internaţionale şi reprezentanţii acestora

    1. Informarea autorităţilor de resort, a solicitanţilor la adopţie şi adoptatorilor asupra prevederilor legislaţiei Republicii Moldova şi procedurilor în domeniul adopţiei, inclusiv despre modificările şi completările operate în domeniu, precum şi despre istoria, cultura şi tradiţiile din Republica Moldova.
    2. Punerea la dispoziţia solicitanţilor a informaţiilor detaliate privind costurile legate de realizarea procedurilor de adopţie internaţională.
    3. Traducerea, legalizarea şi circularea documentelor între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, autoritatea centrală şi alte autorităţi/instituţii din statul primitor, organizaţia străină, adoptatori în cadrul efectuării procedurii de adopţie internaţională.
    4. Intermedierea depunerii cererii de adopţie internaţională în instanţa de judecată.
    5. Prezentarea rapoartelor de evaluare postadopţie.
    6. Verificarea în prealabil a conformităţii cu cerinţele legislaţiei Republicii Moldova a documentelor adoptatorilor care urmează a fi depuse la autorităţile şi instituţiile de resort.
    7. Realizarea tuturor aranjamentelor pentru organizarea deplasării, şederii şi plecării adoptatorilor, inclusiv a aranjamentelor de călătorie şi transport, traducere, acompaniere, cazare, alimentaţie, comunicaţii etc.
    8. Facilitarea comunicării adoptatorilor cu autorităţile/instituţiile responsabile de potrivirea adoptatorului cu copilul adoptabil.
    9. Întreprinderea măsurilor pentru a facilita dezvoltarea şi consolidarea cooperării între autorităţile centrale în domeniul adopţiei din Republica Moldova şi statele primitoare, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, procedural şi instituţional de promovare a drepturilor copilului.