HGA926/2012
ID intern unic:  346019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 926
din  12.12.2012
pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011
cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1014
     Abrogată prin HG297 din 11.05.17, MO155-161/19.03.17 art.374

    MODIFICAT
   
HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340


    În temeiul art. 7 alin. (3), art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (2) lit. e), art. 28 alin. (3), art. 35 alin. (5) şi (9), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) şi art. 41 alin. (2) ale Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art. 243), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    regulile suplimentare privind controlul frontierei, conform anexei nr.1;
    regulile de regim în punctele de trecere a frontierei de stat, conform anexei nr.2;
    lista punctelor de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova, conform anexei nr.3;
    normele tehnice de înzestrare a punctelor de trecere a frontierei de stat, conform anexei nr.4;
    regulile de eliberare a permisului de activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, conform anexei nr.5;
    regulile specifice ale regimului zonei de frontieră, conform anexei nr.6.
    2. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi celelalte autorităţi şi instituţii implicate vor asigura implementarea prezentei hotărîri în limitele alocaţiilor aprobate în bugetul de stat pe anul respectiv şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                      Anatolie Şalaru

    Nr.  926. Chişinău, 12 decembrie 2012.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 926
din 12 decembrie 2012

REGULILE SUPLIMENTARE
privind controlul frontierei
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulile suplimentare privind controlul frontierei (în continuare – Reguli) sînt elaborate în scopul executării prevederilor Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova şi transpun parţial prevederile Regulamentului (EC) nr.562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 105 din 13 aprilie 2006, şi ale Directivei 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligaţia operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 261 din 6 august 2004.
    2. Prezentele Reguli stabilesc:
    1) condiţiile de creare a culoarelor, categoriile de persoane şi regulile de trafic prin culoare în punctele de trecere a frontierei de stat (în continuare – puncte de trecere);
    2) categoriile de persoane ale căror documente de trecere a frontierei de stat (în continuare – document de trecere) nu se ştampilează;
    3) regulile specifice de regim în cazul controalelor la frontieră pentru anumite categorii de persoane;
    4) regulile specifice de regim în cazul controalelor la frontieră pentru anumite tipuri de frontieră de stat şi mijloace de transport;
    5) regulile cu privire la înregistrarea informaţiilor;
    6) regulile cu privire la modul şi condiţiile transmiterii şi procesării informaţiei de către transportatorii aerieni;
    7) regulile de trecere a frontierei de stat de către formaţiunile de salvare în caz de situaţii excepţionale;
    8) prezumţia cu privire la îndeplinirea condiţiilor referitoare la durata şederii în Republica Moldova.
    3. Noţiunile utilizate în prezentele Reguli semnifică următoarele:
    control la ieşire – control efectuat la punctele de trecere a frontierei de stat pentru a garanta că persoanele, inclusiv mijloacele lor de transport, pot fi autorizate să părăsească teritoriul Republicii Moldova;
    control la intrare – control efectuat la punctele de trecere a frontierei de stat pentru a garanta că persoanele, inclusiv mijloacele lor de transport, pot fi autorizate să intre pe teritoriul Republicii Moldova;
    feribot – navă sau pod plutitor special amenajat pentru a transporta oameni, mijloace de transport etc. de pe un mal pe celălalt al unei ape;
    navă de croazieră – navă care parcurge un itinerar prestabilit ce include un program de activităţi turistice în diverse porturi şi care, în principiu, nu îmbarcă şi nu debarcă pasageri;
    persoane pentru care a fost emis un consemn privind nepermiterea intrării în Republica Moldova – străin pentru care a fost emis un consemn în sistemele informaţionale integrate naţionale în conformitate cu actele normative în vigoare;
    pescuit industrial – pescuitul efectuat cu ajutorul navelor care se întorc zilnic sau în termen de 36 de ore fără să fi staţionat într-un port aflat pe teritoriul unui stat străin.
Capitolul II. Condiţiile de creare a culoarelor, categoriile
de persoane şi regulile de trafic prin culoare în punctele
de trecere a frontierei de stat

    4. Traficul în punctele de trecere se separă prin culoare, pentru a efectua controlul persoanelor, pentru a asigura nivelul optim al fluxului de persoane care trec frontiera de stat şi pentru separarea traficului mijloacelor de transport. Culoarele sînt diferenţiate prin intermediul indicatoarelor prevăzute în anexa nr.1 la prezentele Reguli. Culoarele separate pot fi instalate în orice moment, în circumstanţe excepţionale, şi acolo unde condiţiile de trafic şi infrastructură impun acest lucru. În conformitate cu tratatele internaţionale la care este parte, Republica Moldova cooperează cu ţările vecine în vederea instalării de culoare în punctele de trecere.
    5. Pentru asigurarea fluidizării traficului de persoane şi a mijloacelor de transport care traversează frontiera de stat prin punctele de trecere, culoarele sînt diferenţiate prin intermediul indicatoarelor clar vizibile, inclusiv în situaţia în care se renunţă la folosirea culoarelor separate.
    6. În punctele de trecere terestre, maritime şi aeriene, cetăţenii Republicii Moldova folosesc culoarele stabilite în părţile A şi B ale anexei nr.1 la prezentele Reguli.
    7. Străinii folosesc culoarele stabilite în partea B a anexei nr. 1 la prezentele Reguli.
    8. Informaţiile cuprinse în indicatoarele menţionate în anexa nr. 1 la prezentele Reguli sînt afişate în limba de stat şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.
    9. În punctele de trecere maritime şi terestre, traficul mijloacelor de transport se separă în culoare cu ajutorul indicatoarelor stabilite în partea C a anexei nr. 1 la prezentele Reguli.
    10. Se permite schimbarea informaţiilor cuprinse în indicatoare, în funcţie de circumstanţele locale.
    11. În cazul survenirii unui dezechilibru în trafic într-un anumit punct de trecere, regulile aplicabile pentru folosirea diferitor culoare pot fi suspendate de Poliţia de Frontieră şi de Serviciul Vamal pentru perioada de timp necesară eliminării dezechilibrului.
Capitolul III. Categoriile de persoane ale căror documente
de trecere a frontierei de stat
nu se ştampilează
    12. Nu se aplică ştampila de intrare sau de ieşire în următoarele cazuri:
    1) pe paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova;
    2) pe documentele de trecere ale şefilor de stat şi ale demnitarilor, inclusiv ale membrilor de familie care îi însoţesc, a căror sosire a fost anunţată oficial, anterior, prin intermediul canalelor diplomatice;
    3) pe licenţa pilotului sau pe certificatul (legitimaţia) de membru al echipajului aeronavei şi pe legitimaţia de inspector pentru siguranţa zborului;
    4) pe documentele de călătorie şi pe actele de identitate ale personalului navigant inclus în rolul de echipaj al oricăror nave ce intră în port şi nu efectuează procedura de schimbare a echipajului, pe documentele de trecere ale pasagerilor incluşi în lista de pasageri aflaţi la bord a navelor care efectuează croaziere şi urmează un itinerar stabilit în prealabil care cuprinde un program de activităţi turistice în diverse porturi şi care, în principiu, nu îmbarcă şi nu debarcă pasageri în cursul călătoriei şi care nu sînt supuse controalelor trecerii frontierei, sau a navelor de mărfuri şi călători al căror port de debarcare nu este un port din Republica Moldova (tranzit);
    5) pe actele de călătorie ale rezidenţilor din zona de frontieră care beneficiază de regimul micului trafic de frontieră.
    13. Străinii sînt informaţi de către  poliţiştii de frontieră despre obligaţia de a le ştampila documentele de trecere la intrare şi ieşire, chiar şi atunci cînd controalele sînt relaxate.
Capitolul IV. Regulile specifice de regim în cazul controalelor
la frontieră pentru anumite categorii
de persoane
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    14. Regulile specifice stabilite în prezentul capitol se aplică controalelor următoarelor categorii de persoane:
    1) şefi de state şi delegaţiile acestora;
    2) piloţii aeronavelor şi echipajele acestora;
    3) marinari;
    4) deţinătorii paşapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu, precum şi a membrilor organizaţiilor internaţionale;
    5) muncitori transfrontalieri;
    6) minori.
Secţiunea 2. Şefii de stat şi de guvern
    15. Şefii de stat şi de guvern şi membrii delegaţiei acestora ale căror sosire şi plecare au fost anunţate oficial Poliţiei de Frontieră prin canale diplomatice, nu sînt supuşi controlului trecerii frontierei.
Secţiunea 3. Piloţii aeronavelor şi alţi membri
ai echipajului
    16. Posesorii unei licenţe de pilot sau ai unui certificat (legitimaţie) care atestă calitatea de membru al echipajului de zbor sau ai legitimaţiei de inspector pentru siguranţa zborului, conform prevederilor anexei nr.9 din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.97-XIII din 12 mai 1994, în exercitarea atribuţiilor şi în baza documentelor menţionate, pot:
    a) să se îmbarce şi să debarce în aeroportul de escală sau aeroportul de sosire situat pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) să intre pe teritoriul localităţii din Republica Moldova în care este situat aeroportul de escală sau de sosire;
    c) să se deplaseze, prin orice mijloc de transport, către un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a se îmbarca pe aeronavă.
    În celelalte situaţii, faţă de posesorii unei licenţe de zbor sau a unui certificat care atestă calitatea de membru al echipajului se aplică prevederile legale cu privire la condiţiile de intrare în Republica Moldova.
    17. Atunci cînd este posibil, se acordă prioritate echipajelor aeronavelor la efectuarea controlului trecerii frontierei. Aceştia vor fi controlaţi înaintea pasagerilor sau în locuri special amenajate pentru acest scop.
    Membrii echipajelor cunoscuţi poliţiştilor de frontieră sînt supuşi controalelor minime.
Secţiunea 4. Marinarii
    18. Poliţistul de frontieră poate autoriza marinarilor care deţin un act de identitate a personalului navigant, eliberat în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant, adoptată la Geneva la 19 iunie 2003, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.31-XVI din 23 februarie 2006, Convenţia nr.108 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind actele de identitate pentru personalul navigant, adoptată la Geneva la 13 mai 1958, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.600-XIV din 30 septembrie 1999, Convenţia din 9 aprilie 1965 privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 şi cu prevederile actelor normative în vigoare, intrarea pe teritoriul Republicii Moldova şi deplasarea la ţărm în zona portului în care a acostat nava acestora sau în localităţi aflate în vecinătatea portului, fără să se prezinte la punctul de trecere, cu condiţia ca aceştia să apară în rolul de echipaj care a fost în prealabil prezentat pentru control Poliţiei de Frontieră.
    19. Conform rezultatelor analizei riscurilor legate de securitatea naţională şi de combatere a migraţiei ilegale, marinarii pot fi supuşi unui control de trecere a frontierei din partea poliţiştilor de frontieră, înainte de a coborî de pe navă.
    20. Dacă marinarul constituie un pericol în adresa securităţii naţionale, ordinii şi sănătăţii publice, acestuia i se poate refuza permisiunea de a coborî de pe navă.
    21. Marinarii se supun controlului trecerii frontierei conform regulilor generale de trecere a frontierei dacă intenţionează să rămînă în alte localităţi decît cele situate în vecinătatea portului.
Secţiunea 5. Deţinătorii paşapoartelor diplomatice, oficiale
sau de serviciu şi membrii organizaţiilor internaţionale

    22. Deţinătorilor paşapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu, eliberate de state străine, recunoscute de Republica Moldova, precum şi posesorilor documentelor eliberate de organizaţiile internaţionale menţionate în punctul 25, care călătoresc în interes de serviciu, precum şi membrilor de familie care îi însoţesc, la punctele de trecere, li se poate acorda prioritate faţă de ceilalţi călători, chiar dacă urmează să obţină viza de intrare. Persoanelor care deţin aceste documente nu li se solicită să probeze că au suficiente mijloace de întreţinere.
    23. Persoanelor care se prezintă la frontieră şi invocă privilegii, imunităţi şi alte scutiri, poliţiştii de frontieră le solicită să prezinte dovezi ale statutului pe care îl invocă, inclusiv documente necesare, în special certificate eliberate de statele acreditante, paşaportul diplomatic sau alte documente. Dacă există îndoieli, poliţistul de frontieră poate solicita Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene să  stabilească autenticitatea documentului.
    24. Membrii acreditaţi ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi membrii familiilor acestora pot intra în Republica Moldova prezentînd cardul de acreditare şi un document de trecere. Poliţiştii de frontieră nu pot să refuze deţinătorilor paşapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu, intrarea pe teritoriul Republicii Moldova fără consultarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul în care în sistemele informaţionale integrate naţionale faţă de asemenea persoane a fost introdus un consemn.
    25. Documentele eliberate de organizaţiile internaţionale în interes de serviciu  sînt următoarele:
    1) permisul de liberă trecere al Naţiunilor Unite, eliberat pentru personalul Naţiunilor Unite şi al agenţiilor subordonate, în temeiul Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, adoptată la New York la 21 noiembrie 1947 de către  Adunarea Generală a Organizaţiei  Naţiunilor Unite;
    2) permisul de liberă trecere al Comunităţii Europene (CE);
    3) permisul de liberă trecere al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom);
    4) certificatul de legitimare eliberat de Secretarul General al Consiliului Europei;
    5) documentele eliberate în conformitate cu articolul III alineatul (2) din Convenţia dintre statele-părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor armate (cărţi de identitate militare, însoţite de un ordin de misiune, de o foaie de drum, de un ordin de misiune individual sau colectiv) şi documentele eliberate în cadrul Parteneriatului pentru Pace.
Secţiunea 6. Muncitorii transfrontalieri
    26. Procedurile pentru controlul muncitorilor transfrontalieri sînt stabilite în conformitate cu regulile generale cu privire la controlul trecerii frontierei.
Muncitorii transfrontalieri care sînt cunoscuţi de către poliţiştii de frontieră datorită frecventelor treceri ale frontierei de stat, pe la acelaşi punct de trecere şi care nu sînt obiectul unei alerte în sistemele informaţionale integrate naţionale, pot fi obiectul unui control minim, pentru a se asigura că deţin un document de trecere şi îndeplinesc condiţiile necesare intrării în Republica Moldova. Un control al trecerii frontierei amănunţit se efectuează faţă de aceste persoane ocazional şi la intervale neregulate, fără a se anunţa în prealabil.
    27. Prevederile punctului 26 pot fi extinse şi pentru alte categorii de navetişti care traversează regulat frontiera de stat.
Secţiunea 7. Minorii
    28. Poliţiştii de frontieră acordă o atenţie specială minorilor însoţiţi sau minorilor străini neînsoţiţi. Minorii care trec frontiera de stat sînt supuşi aceluiaşi control al trecerii frontierei la intrare şi ieşire ca şi adulţii, conform regulilor generale.
    29. În cazul minorilor însoţiţi, poliţistul de frontieră verifică dacă persoanele care-i însoţesc au drepturi părinteşti asupra lor, în special  în cazurile în care minorii sînt însoţiţi doar de un adult şi există motive serioase de suspiciune că aceştia ar fi putut fi luaţi ilegal din custodia persoanei/persoanelor care exercită în mod legal drepturile părinteşti asupra lor. În acest caz, poliţistul de frontieră va efectua investigaţii amănunţite pentru a detecta orice neconcordanţă sau contradicţie cu informaţiile oferite.
    30. În cazul minorilor străini, care călătoresc neînsoţiţi, poliţiştii de frontieră se asigură, ca prin intermediul unor controale amănunţite asupra documentelor de trecere şi documentelor justificative, minorii nu părăsesc teritoriul împotriva voinţei persoanei/persoanelor care exercită în mod legal drepturile părinteşti asupra lor.
    31. Minorii, cetăţeni ai Republicii Moldova, au dreptul de a ieşi din Republica  Moldova, în conformitate cu prevederile Legii nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova.
Capitolul V. Regulile specifice de regim în cazul controalelor la frontieră
 pentru anumite tipuri
de frontieră de stat şi mijloace de transport
Secţiunea 1. Frontierele terestre
    32. În vederea garantării unor controale eficiente asupra persoanelor şi mijloacelor de transport în timpul asigurării siguranţei şi fluidităţii traficului rutier, fluxurile în punctele de trecere se regularizează într-o manieră adecvată. În cazul în care este necesar, Republica Moldova poate încheia tratate bilaterale pentru direcţionarea şi blocarea traficului.
    La frontierele terestre, dacă circumstanţele permit, Republica Moldova poate instala sau opera culoare separate la punctele de trecere a frontierei, în conformitate cu prevederile capitolului II din prezentele Reguli. În circumstanţe excepţionale şi în cazul în care situaţia traficului şi condiţiile de infrastructură reclamă, utilizarea culoarelor separate poate fi suspendată de Poliţia de Frontieră şi de Serviciul Vamal.
    33. Persoanele care călătoresc cu mijloace de transport rămîn în interiorul lor în timpul controalelor. Persoanelor li se poate solicita să coboare din mijlocul de transport. Controalele amănunţite se efectuează, dacă circumstanţele locale permit, în zone special amenajate în acest scop. În interesul asigurării siguranţei personalului, controalele se efectuează, după posibilitate, de către doi poliţişti de frontieră.
Secţiunea 2. Controlul traficului feroviar
    34. Sînt supuşi controlului trecerii frontierei pasagerii şi personalul feroviar al  trenului ce trece frontiera de stat, dar şi trenurile marfare şi trenurile goale. Aceste controale se efectuează în unul dintre următoarele moduri:
    1) pe platformă, în prima gară de sosire sau în ultima gară de plecare de pe teritoriul Republicii Moldova;
    2) în tren, în timpul călătoriei.
    35. Republica Moldova poate încheia tratate bilaterale cu privire la  modalitatea de desfăşurare a acestor controale.
    36. Prin derogare de la punctul 34 şi în vederea facilitării fluxurilor de trafic feroviar ale trenurilor de pasageri, Republica Moldova, pe itinerarul acestor trenuri ce vin din state străine, poate decide, prin acord comun cu statul vecin, să efectueze controlul la urcarea persoanelor în tren, în unul dintre următoarele moduri:
    1) în gările din statul vecin unde persoanele urcă în tren;
    2) în gările unde persoanele coboară din tren, pe teritoriul Republicii Moldova;
    3) în tren, pe parcursul tranzitului dintre gările de pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiţia ca persoanele să rămînă în tren în gara sau gările precedente.
    37. Pasagerii trenurilor de mare viteză din statele străine ce fac mai multe opriri pe teritoriul Republicii Moldova, dacă transportatorul feroviar are posibilitatea de a îmbarca pasageri exclusiv pentru partea rămasă a călătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, sînt supuşi controlului la intrare, fie în tren, fie în gara de destinaţie, cu excepţia cazurilor în care aceste controale au fost efectuate conform procedurilor menţionate la punctul 34 sau la punctul 36 subpunctul 1).
    38. Persoanele care doresc să ia trenul exclusiv pentru partea rămasă din călătorie pe teritoriul Republicii Moldova vor fi informaţi în prealabil la gara de plecare că vor fi supuşi controlului trecerii frontierei pe timpul călătoriei sau la gara de destinaţie.
    39. La  călătoria în direcţia opusă, persoanele îmbarcate în tren conform dispoziţiilor punctului 38 sînt supuse controlului la ieşire, conform ordinii similare.
    40. Pentru a se asigura că persoanele sau obiectele ce trebuie supuse controlului trecerii frontierei nu sînt ascunse în tren, poliţistul de frontieră poate efectua controlul spaţiilor goale ale vagoanelor trenului, la necesitate fiind implicat inspectorul de tren.
    41. Atunci cînd există motive întemeiate pentru a crede că persoanele semnalate sau suspectate de comiterea unei infracţiuni sau străinii care intenţionează să intre ilegal în Republica Moldova se ascund într-un tren, poliţistul de frontieră, dacă nu poate acţiona în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, informează reprezentanţii de frontieră ai statelor vecine sau ai statelor pe teritoriul cărora circulă trenul.
Secţiunea 3. Frontierele aeriene
    42. În aeroporturile internaţionale, comisiile aeroportuare de securitate aeronautică controlează ca administraţia aeroportului să ia măsurile necesare pentru a separa fizic fluxurile de pasageri ale zborurilor interne de fluxurile de pasageri ale zborurilor internaţionale. În acest scop, în aeroporturile internaţionale se stabileşte o infrastructură adecvată.
    43. Locul unde se efectuează controlul trecerii frontierei este stabilit în conformitate cu următoarea procedură:
    1) pasagerii unui zbor dintr-un stat străin care se îmbarcă pentru un zbor intern sînt supuşi controlului de intrare la aeroportul de sosire din statul străin. Pasagerii unui zbor intern care se îmbarcă pentru un zbor către un stat străin (pasageri de transfer) sînt supuşi controlului la ieşire din Republica Moldova pe ultimul aeroport din Republica Moldova;
    2) pentru zborurile dinspre sau spre un stat străin care nu au pasageri de transfer şi pentru zborurile care fac mai multe escale în aeroporturile Republicii Moldova şi în care nu se schimbă aeronava:
    a) pasagerii zborurilor dinspre sau spre state străine unde nu există un transfer precedent sau ulterior de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova, sînt supuşi controlului la intrare în aeroportul de sosire şi controlului la ieşire în aeroportul de plecare;
    b) pasagerii zborurilor dinspre sau spre state străine, cu mai mult de o escală pe teritoriul Republicii Moldova şi în care nu se schimbă aeronava (pasageri de tranzit) şi cu condiţia că pasagerii nu pot fi îmbarcaţi în aeronavă pentru distanţa situată pe teritoriul Republicii Moldova, sînt supuşi unui control la intrare pe aeroportul de destinaţie şi unui control la ieşire pe aeroportul de îmbarcare;
    c) pentru zborurile dinspre state străine cu mai mult de-o escală pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care companiile aeriene au posibilitate să îmbarce pasageri doar pentru distanţa rămasă pe teritoriul Republicii Moldova, pasagerii sînt supuşi controlului la ieşire pe aeroportul de îmbarcare şi unui control la intrare pe aeroportul de destinaţie.
    Controlul pasagerilor care, în timpul escalelor, se află la bordul aeronavei şi nu s-au îmbarcat pe teritoriul Republicii Moldova se va efectua în conformitate cu lit.b) din punctul dat. Procedura inversă se aplică acelei categorii de zboruri a căror ţară de destinaţie este un stat străin.
    44. Controlul la trecerea frontierei nu se efectuează în aeronavă sau la poarta de îmbarcare, cu excepţia cazurilor cînd este justificat în baza analizei riscurilor legate de securitatea naţională şi migraţia ilegală. Pentru a se asigura ca la aeroporturile desemnate ca puncte de trecere, persoanele sînt controlate în conformitate cu regulile stabilite cu privire la controlul trecerii frontierei, autorităţile aeroportuare adoptă măsurile necesare pentru a direcţiona traficul de pasageri spre facilităţile rezervate pentru control.
    Operatorul aeroportuar ia măsurile necesare pentru a preveni intrarea şi ieşirea persoanelor neautorizate în zonele rezervate, de exemplu în zona de tranzit. Controalele la trecerea frontierei nu se efectuează în zona de tranzit, cu excepţia cazurilor cînd acestea sînt justificate în baza analizei riscurilor legate de securitatea naţională şi migraţia ilegală. Controale în această zonă pot fi efectuate asupra persoanelor care dispun de vize de tranzit aeroportuar pentru a verifica dacă acestea se află în posesia unei asemenea vize.
    45. În cazuri de forţă majoră şi cazuri excepţionale, de pericol iminent sau la solicitările autorităţilor competente, o aeronavă care efectuează un zbor dinspre un stat străin aterizează pe un teren de aterizare care nu este un punct de trecere, acea aeronavă poate să continue zborul numai după obţinerea autorizaţiei eliberate de Poliţia de Frontieră după coordonarea cu Serviciul Vamal. Aceeaşi procedură se va aplica şi aeronavei care efectuează un zbor dinspre un stat străin şi aterizează fără permisiune. În orice eventualitate, prevederile legislaţiei cu privire la controlul trecerii frontierei se aplică controalelor persoanelor de la bordul acelei aeronave.
    46. În aerodromurile prin care sînt autorizate zborurile dinspre sau către state străine, se iau măsuri ca persoanele să fie controlate în conformitate cu legislaţia cu privire la controlul trecerii frontierei.
    47. Prin derogare de la prevederile punctului 46, în aerodromuri se poate renunţa să se facă înzestrări adecvate pentru a se asigura ca fluxurile de pasageri pentru zboruri interne de celelalte zboruri sînt separate fizic. De asemenea, cînd traficul de pasageri este mic, prezenţa permanentă a poliţiştilor de frontieră nu este necesară, cu condiţia să existe garanţii că, în caz de necesitate şi în timp util, se poate trimite personalul Poliţiei de Frontieră pentru efectuarea controlului trecerii frontierei.
    48. Cînd nu este asigurată prezenţa permanentă a poliţiştilor de frontieră în aerodrom, conducerea aerodromului va notifica, în prealabil pe canale oficiale, poliţiştilor de frontieră sosirea şi plecarea aeronavelor în zboruri dinspre sau spre state străine.
    49. În cazul unor zboruri private dinspre sau spre state străine, comandantul aeronavei transmite Poliţiei de Frontieră, înaintea decolării, o declaraţie generală în conformitate cu anexa nr. 2 din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.97-XIII din 12 mai 1994 privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale referitoare la aviaţia civilă internaţională, şi informaţii privind identitatea pasagerilor.
    50. În cazul zborurilor private venite dinspre un stat străin şi avînd ca destinaţie Republica Moldova, inclusiv cu mai multe escale pe teritoriul ei, Poliţia de Frontieră  efectuează controlul trecerii frontierei şi aplică o ştampilă de intrare la declaraţia generală menţionată în punctul 49.
    51. Acolo unde există incertitudini dacă un zbor privat are provenienţa sau destinaţia exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova fără escală pe teritoriul unui stat străin, Poliţia de Frontieră efectuează controlul trecerii frontierei asupra membrilor echipajului şi pasagerilor în aeroporturi şi aerodromuri în conformitate cu punctele 42-48 din prezentele Reguli.
    52. Aranjamentele pentru intrarea şi ieşirea planoarelor, aeronavelor ultra-uşoare, elicopterelor, aeronavelor mici capabile să zboare doar pe distanţe scurte şi a aeronavelor sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Secţiunea 4. Controlul traficului maritim
    53. Controlul trecerii frontierei asupra navelor se efectuează în portul de destinaţie sau de plecare, la bordul navei sau într-o zonă stabilită separat pentru acest scop, aflată în imediata apropiere a navei. În conformitate cu tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, controlul trecerii frontierei poate fi efectuat şi în timpul călătoriei, la sosirea sau plecarea navei de pe teritoriul statului străin.
    54. Scopul controlului trecerii frontierei constituie asigurarea îndeplinirii condiţiilor de intrare în Republica Moldova de către echipaj şi pasageri.
    55. Căpitanul navei sau agentul maritim întocmeşte în două exemplare rolul de echipaj şi, după caz, lista de pasageri aflaţi la bord şi, pînă la sosirea în port, o transmite prin intermediul agentului maritim poliţiştilor de frontieră. Dacă, din motive de forţă majoră, rolul sau lista nu poate fi expediată poliţiştilor de frontieră, o copie se expediază la cel mai apropiat punct de trecere sau la autoritatea de transport maritimă, care o expediază Poliţiei de Frontieră.
    56. Un exemplar al rolului sau listei semnate de poliţistul de frontieră se înmînează căpitanului navei care le prezintă la cerere, în port.
    57. Căpitanul navei sau agentul maritim informează imediat Poliţia de Frontieră despre orice schimbări în componenţa echipajului navei sau privind numărul de pasageri.
De asemenea, căpitanul navei este obligat să informeze imediat Poliţia de Frontieră şi, dacă este posibil, înainte de intrarea navei în port, despre prezenţa la bord a pasagerilor clandestini. Concomitent, pasagerii clandestini vor rămîne sub supravegherea căpitanului navei.
    58. Căpitanul navei informează poliţiştii de frontieră despre plecarea navei în timp cuvenit şi, în conformitate cu regulile în vigoare, în respectivul port. Dacă căpitanul navei nu poate să informeze poliţiştii de frontieră, el informează autoritatea maritimă competentă. Al doilea exemplar al rolului şi listei completate şi semnate se întoarce poliţiştilor de frontieră sau autorităţilor maritime.
Secţiunea 5. Controlul navelor de croazieră
    59. Căpitanul navei de croazieră sau agentul maritim transmite poliţiştilor de frontieră itinerarul şi programul croazierei, cu cel puţin 24 de ore înainte de părăsirea portului de plecare şi înainte de sosirea în fiecare port al Republicii Moldova.
    60. Dacă itinerarul unei nave de croazieră include doar porturi situate pe teritoriul Republicii Moldova, controlul trecerii frontierei nu se efectuează şi nava de croazieră poate acosta în porturi care nu reprezintă puncte de trecere a frontierei. Totuşi, în baza rezultatelor analizei riscurilor legate de securitatea naţională şi migraţia ilegală, poate fi efectuat controlul trecerii frontierei a echipajului şi pasagerilor.
    61. Dacă itinerarul unei nave de croazieră include atît porturi situate pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi porturi situate în state străine, controlul trecerii frontierei se efectuează după cum urmează:
    1) în cazul în care o navă de croazieră vine dintr-un port situat într-un stat străin şi efectuează prima escală într-un port situat pe teritoriul Republicii Moldova, echipajul şi pasagerii sînt supuşi controlului la intrare în baza rolului de echipaj şi a listei de pasageri aflaţi la bordul navei, întocmite în conformitate cu punctul 62. Pasagerii care coboară de pe navă sînt supuşi controlului la intrare în baza regulilor generale, cu excepţia cazului în care în baza rezultatelor analizei riscurilor legate de securitatea naţională şi migraţia ilegală se prescrie lipsa necesităţii efectuării unui asemenea control;
    2) în cazul în care nava de croazieră vine dintr-un port situat într-un stat străin şi se deplasează în mai multe porturi situate pe teritoriul Republicii Moldova, echipajul şi pasagerii sînt supuşi controlului la intrare în baza rolului de echipaj şi a listei de pasageri aflaţi la bord  stabilit în punctul 62, în măsura în care acele roluri sau liste au fost modificate de la data la care nava de croazieră a sosit de la precedentul port situat pe teritoriul Republicii Moldova. Pasagerii care coboară pe ţărm sînt supuşi controlului la intrare în baza regulilor generale, cu excepţia cazului în care în baza rezultatelor analizei riscurilor legate de securitatea naţională şi migraţia ilegală se prescrie lipsa necesităţii efectuării unui asemenea control;
    3) în cazul navei de croazieră care vine dintr-un port situat în Republica Moldova şi soseşte într-un alt port din Republica Moldova, pasagerii care coboară pe ţărm sînt supuşi controlului la intrare în baza regulilor  generale de trecere a frontierei de stat, dacă acest lucru este cerut de rezultatele analizei riscurilor legate de securitatea naţională şi migraţia ilegală;
    4) în cazul navei de croazieră care părăseşte un port situat în Republica Moldova şi are ca destinaţie un port situat într-un stat străin, echipajul şi pasagerii sînt supuşi controlului la ieşire, în baza rolurilor echipajului şi pasagerilor.
    Dacă rezultatele analizei riscurilor legate de securitatea naţională şi migraţia ilegală cer, pasagerii care se îmbarcă sînt supuşi controlului la ieşire în baza regulilor generale;
    5) în cazul în care nava de croazieră pleacă dintr-un port situat în Republica Moldova într-un port situat, de asemenea, în Republica Moldova, nu se efectuează controlul la ieşire.
    Totuşi, în baza rezultatelor analizei riscurilor legate de securitatea naţională şi migraţia ilegală, se poate efectua controlul trecerii frontierei a echipajului şi pasagerilor navei.
    62. Rolul de echipaj şi lista de pasageri aflaţi la bord includ următoarele date despre persoane:
    a) numele şi prenumele;
    b) data naşterii;
    c) cetăţenia;
    d) numărul şi tipul documentului de trecere şi, după caz, numărul vizei.
    63. Căpitanul navei de croazieră sau agentul maritim transmite poliţiştilor de frontieră rolul de echipaj şi lista de pasageri aflaţi la bord cu cel puţin 24 de ore înainte de sosirea în fiecare port al Republicii Moldova sau, acolo unde călătoria spre acest port durează mai puţin de 24 de ore, imediat după încheierea îmbarcării în portul precedent.
    64. Rolul de echipaj şi lista de pasageri aflaţi la bord se ştampilează în primul port de intrare pe teritoriul Republicii Moldova şi în toate cazurile următoare, dacă rolul şi lista este modificată. Rolul şi lista se iau în considerare la evaluarea riscurilor, în conformitate cu punctul 61.
Secţiunea 6. Navigaţia de agrement
    65. Persoanele aflate la bordul unei nave de agrement, venind sau plecînd spre un port situat în Republica Moldova, nu sînt supuse controlului trecerii frontierei şi pot intra în port dacă acesta nu este punct de trecere.
    66. Totodată, în baza rezultatelor analizei riscurilor legate de migraţia ilegală şi, în special, atunci cînd linia de coastă a ţării vecine se află în imediata apropiere a teritoriului Republicii Moldova, se efectuează controlul trecerii frontierei a persoanelor şi controlul fizic al ambarcaţiunii.
    67. O navă de agrement venind dintr-un stat străin poate, în cazuri excepţionale, să intre într-un port care nu este un punct de trecere. În acest caz, persoanele aflate la bord informează autorităţile portuare pentru a le fi autorizată intrarea în port. Autorităţile portuare contactează Poliţia de Frontieră din cel mai apropiat port considerat punct de trecere despre sosirea navei. Declaraţia cu privire la pasageri se face prin compararea rolului de echipaj şi a listei de pasageri aflaţi la bordul navei cu cea a autorităţilor portuare. Rolul şi lista se pun la dispoziţia Poliţiei de Frontieră cel tîrziu în momentul sosirii.
    68. De asemenea, în caz de forţă majoră, cînd o navă venită dintr-un stat străin este nevoită să acosteze într-un port care nu este punct de trecere, autorităţile portuare contactează reprezentanţii Poliţiei de Frontieră din cel mai apropiat port considerat punct de trecere pentru a informa despre prezenţa navei.
    69. În timpul controalelor, căpitanul navei sau agentul maritim trebuie să dispună de un document conţinînd caracteristicile navei şi numele persoanelor aflate la bord. O copie a acestui document se acordă administraţiei portului de sosire şi plecare. Pe timpul staţionării în apele teritoriale ale Republicii Moldova, o copie a acestui document trebuie inclusă în actele navei.
Secţiunea 7. Pescuitul industrial
    70. Echipajele navelor de pescuit industrial care se întorc în fiecare zi sau în decurs de 36 de ore în portul unde sînt înregistrate sau în oricare port situat pe teritoriul Republicii Moldova, fără să fi staţionat într-un port aflat pe teritoriul unui stat străin, nu sînt supuse sistematic controlului trecerii frontierei. Totuşi, mai ales în cazul cînd coasta statului vecin se află în imediata apropiere a teritoriului Republicii Moldova, rezultatul analizei riscurilor legate de migraţia ilegală este luat în calcul pentru a determina frecvenţa cu care se efectuează controalele trecerii frontierei. În funcţie de aceste riscuri, se efectuează controlul trecerii frontierei a persoanelor şi controlul fizic al navei.
    71. Echipajele navelor de pescuit industrial neînregistrate în porturile Republicii Moldova sînt controlate în conformitate cu prevederile legale referitoare la marinari.
    72. Căpitanul navei este obligat să anunţe autorităţile competente despre orice modificare a rolului de echipaj şi despre prezenţa oricărui pasager la bord.
Secţiunea 8. Legături navale (feriboturi)
    73. Controlul trecerii frontierei a persoanelor se efectuează la bordul feriboturilor care fac legături cu porturi din state străine. În aceste cazuri se aplică următoarele reguli: 
    a) unde este posibil, Republica Moldova asigură culoare separate în conformitate cu capitolul II din prezentele Reguli;
    b) controlul trecerii frontierei asupra pietonilor se efectuează separat;
    c) controlul trecerii frontierei asupra pasagerilor din mijlocul de transport se efectuează în timp ce aceştia se află în mijlocul de transport;
    d) pasagerii autocarelor sînt trataţi ca pietoni. Aceştia sînt obligaţi să coboare din autocar pentru control;
    e) controlul trecerii frontierei în cazul şoferilor de mijloace de transport grele şi al pasagerilor acestora se efectuează în timp ce aceştia se află în mijlocul de transport. Aceste controale se efectuează separat de controlul celorlalte persoane aflate în feribot;
    f) pentru rapiditatea controalelor, se asigură un număr adecvat de posturi de control;
    g) pentru a depista migranţii ilegali, se efectuează controale inopinante ale mijloacelor de transport folosite pentru transportarea pasagerilor şi, atunci cînd este posibil, ale încărcăturii şi altor bunuri aflate în acestea;
    h) membrii echipajelor feriboturilor sînt trataţi în acelaşi mod ca şi echipajele navelor comerciale.
Secţiunea 9. Transportul pe căi navigabile interne
    74. Transportul pe căi navigabile interne ce implică trecerea frontierei de stat acoperă folosirea, pentru scopuri de afaceri sau personale, a tuturor tipurilor de nave de navigaţie internă.
    75. Căpitanul şi persoanele ce lucrează pe navele folosite în scop de afaceri, care apar pe lista de pasageri aflaţi la bord, rolul de echipaj, persoanele şi membrii familiilor lor care locuiesc la bord sînt consideraţi membri ai echipajului sau au un statut echivalent.
    76. Prevederile punctelor 53-73 se aplică controlului trecerii frontierei pentru transportul pe căile navigabile interne.
Capitolul VI. Regulile cu privire la înregistrarea informaţiilor
    77. În punctele de trecere, informaţia de serviciu şi orice alte informaţii de interes public se înregistrează manual sau electronic. Informaţia ce urmează a fi înregistrată conţine în special:
    a) numele poliţistului de frontieră responsabil pentru controlul trecerii frontierei şi numele celorlalţi poliţişti de frontieră care se află în tură;
    b) relaxarea controlului trecerii frontierei;
    c) documentele emise la frontieră, în locul paşapoartelor şi vizelor;
    d) persoanele reţinute în conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale şi contravenţionale, precum şi petiţiile înaintate cu privire la infracţiuni şi contravenţii;
    e) persoanele cărora le-a fost refuzată intrarea în Republica Moldova (motivul refuzului şi naţionalitatea/cetăţenia);
    f) numărul de securitate al ştampilelor de intrare şi ieşire, identitatea poliţistului de frontieră căruia i-a fost încredinţată ştampila, indiferent de momentul încredinţării sau schimb, informaţiile privind ştampilele furate sau pierdute;
    g) plîngerile persoanelor care au fost supuse controalelor trecerii frontierei;
    h) măsurile efectuate de autorităţile de ordine publică şi autorităţile judecătoreşti;
    i) evenimentele deosebite legate de încălcarea regimului frontierei de stat, regimului şi ordinii publice în punctele de trecere a frontierei de stat.
Capitolul VII. Regulile cu privire la modul şi condiţiile
transmiterii şi procesării informaţiei de către
transportatorii aerieni

    78. Transportatorii aerieni care operează în Republica Moldova, la finalizarea formalităţilor de îmbarcare a pasagerilor pe care îi vor transporta din afara teritoriului Republicii Moldova către un punct de trecere al Republicii Moldova, au obligaţia să transmită Poliţiei de Frontieră informaţia cu privire la pasageri, stabilită în articolul 41 alin.(1) din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
    79. Transportatorii aerieni care operează în Republica Moldova au obligaţia să transmită Poliţiei de Frontieră informaţia cu privire la pasageri, stabilită conform punctului 78, pe care îi va transporta din Republica Moldova, cu trei ore înainte de îmbarcarea pasagerilor, în baza datelor disponibile.
    80. Datele menţionate la punctele 78-79 se transmit pe poşta electronică a Departamentului Poliţiei de Frontieră sau prin alte mijloace electronice stabilite de comun acord cu companiile aeriene care asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, iar în caz de avarie sau disfuncţionalitate a sistemului de transmitere sau primire, prin orice alt mijloc adecvat, stabilit în condiţiile legii prin acorduri încheiate de Departamentul Poliţiei de Frontieră şi transportatorii aerieni.
    81. Datele transmise de către transportatorul aerian se utilizează pentru facilitarea controlului la frontieră prin efectuarea următoarelor activităţi:
    a) verificarea îndeplinirii de către străini a condiţiilor de intrare în Republica Moldova;
    b) verificarea dacă străinii se află în una dintre situaţiile de nepermitere a intrării în Republica Moldova;
    c) verificarea în sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră a datelor transmise de către transportatorul aerian referitoare la cetăţenii Republicii Moldova.
    82. Datele cu caracter personal transmise de către transportatorul aerian se păstrează de Poliţia de Frontieră într-un fişier temporar şi se prelucrează de personalul acesteia, cu respectarea prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. După intrarea pasagerilor, Poliţia de Frontieră şterge datele în următoarele douăzeci şi patru de ore de la transmiterea lor, cu excepţia cazului în care aceste date sînt necesare ulterior pentru a-i permite să îşi exercite competenţele legale.
    83. Transportatorii aerieni au obligaţia ca, înainte de transmiterea datelor prevăzute la punctele 78-79, să informeze pasagerii cu privire la faptul ca acestea fac obiectul comunicării către Poliţia de Frontieră. Informarea se face în condiţiile prevăzute de legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    84. Datele transmise Poliţiei de Frontieră pot fi consultate, cu respectarea prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal,  de instituţii cu competenţe în domeniul ordinii publice ori securităţii naţionale, pentru exercitarea atribuţiilor proprii.
Capitolul VIII. Regulile de trecere a frontierei
de stat de către formaţiunile de salvare în caz
de situaţii excepţionale
    85. La solicitarea Guvernului Republicii Moldova, formaţiunile de salvare ale statelor străine trec frontiera de stat a Republicii Moldova doar prin punctele de trecere.
    86. Membrilor formaţiunilor de salvare li se autorizează trecerea frontierei de stat în temeiul documentelor de trecere, cu condiţia că sînt înscrişi în listele formaţiunii.
    87. Pînă la începerea controlului documentelor de trecere, comandantul formaţiunii de salvare prezintă conducerii punctului de trecere lista efectivului formaţiunii pe care o conduce şi documentul care confirmă împuternicirile acestora, ambele aprobate de organele competente ale statelor expeditoare.
    88. Membrii formaţiunii de salvare sînt supuşi controlului minim.
    89. Accesul şi desfăşurarea activităţilor de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale în zona de frontieră de către formaţiunile de salvare străine se efectuează cu informarea Poliţiei de Frontieră.
    90. Durata şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova de către efectivul formaţiunilor de salvare se stabileşte conform prevederilor Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    91. Formaţiunile de salvare a statelor străine tranzitează teritoriul Republicii Moldova conform regulilor stabilite în punctele 85-88 din prezentele reguli, cu informarea prealabilă a Departamentului Poliţiei de Frontieră de către autoritatea competentă a statului solicitant al ajutorului.
Capitolul IX. Prezumţia cu privire la îndeplinirea
condiţiilor referitoare la durata şederii în Republica Moldova
    92. Dacă documentul de trecere a frontierei de stat al unui străin nu are aplicată ştampila de intrare, poliţistul de frontieră poate prezuma faptul că posesorul documentului nu îndeplineşte condiţiile referitoare la termenul legal de şedere în Republica Moldova.
    93. Prezumţia este combătută dacă străinul pune la dispoziţia poliţistului de frontieră, prin orice mijloace, probe credibile, cum ar fi bilete de transport ori  dovada prezenţei în afara Republicii Moldova, prin care se demonstrează respectarea termenului legal de şedere. În asemenea caz, poliţistul de frontieră indică în actele de călătorie a străinului, data şi locul prin care acesta a traversat frontiera de stat sau îi eliberează un formular conform anexei nr.2 la prezentele reguli. Dacă prezumţia nu este combătută, străinul urmează a fi îndepărtat din Republica Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    94. Străinii care intră în Republica Moldova pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene sînt obligaţi, în termen de 72 ore din momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, să declare despre faptul intrării la orice punct de trecere a frontierei de stat, prezentînd poliţistului de frontieră  actele de călătorie care îi permit intrarea în Republica Moldova.
    În cazul în care străinul dispune de acte de călătorie care îi permit intrarea în Republica Moldova, poliţistul de frontieră îi eliberează un formular conform anexei nr.2 la prezentele Reguli, care serveşte drept temei pentru şederea legală pe teritoriul Republicii Moldova. În caz contrar, străinul este îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

 Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 926
din 12 decembrie 2012

REGULILE DE REGIM
în punctele de trecere a frontierei de stat
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulile de regim în punctele de trecere a frontierei de stat (în continuare – Reguli) sînt stabilite în conformitate cu Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică, în scopul creării condiţiilor necesare pentru punerea în aplicare a controlului trecerii frontierei şi a controlului vamal, precum şi a altor tipuri de control al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri care trec frontiera de stat a Republicii Moldova.
    2. Teritoriul punctului de trecere, în limitele perimetrului stabilit, constituie zona asupra căreia se răsfrîng regulile de regim în punctele de trecere, ordinea publică în acesta fiind asigurată de către poliţiştii de frontieră.
    3. În punctele de trecere se stabilesc zone şi încăperi unde nemijlocit se realizează controlul trecerii frontierei, controlul vamal şi alte activităţi stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    4. Prezentele Reguli sînt obligatorii pentru cetăţenii Republicii Moldova, străinii care trec frontiera de stat a Republicii Moldova, pentru reprezentanţii întreprinderilor şi organizaţiilor, indiferent de forma de organizare, care efectuează transportul internaţional de mărfuri şi pasageri pe cale rutieră, navală, feroviară şi aeriană, precum şi pentru toţi cei care desfăşoară activităţi în punctele de trecere.
Capitolul II. Regulile de regim în punctele
de trecere rutiere
Secţiunea 1. Regulile de intrare în punctul
de trecere
    5. Intrarea unităţilor de transport şi a persoanelor pe teritoriul punctului de trecere, precum şi introducerea şi scoaterea mărfurilor şi a altor bunuri se efectuează prin locuri stabilite.
    6. Intrarea pe teritoriul punctului de trecere cu mijloacele de transport proprii de către angajaţii care activează în punctele de trecere, precum şi parcarea acestora se efectuează doar în cazul amenajării punctului de trecere cu locuri pentru parcare în afara zonelor de control.
    7. Angajaţii care activează permanent în punctele de trecere, cu excepţia poliţiştilor de frontieră şi a colaboratorilor vamali, dispun de permis, conform modelului stabilit şi eliberat de Poliţia de Frontieră. Permisul acordă titularului dreptul pentru desfăşurarea activităţii în punctul de trecere.
    8. În punctele de trecere deschise traficului internaţional, amplasate în limitele perimetrului autogărilor (staţiilor) rutiere, permisele pentru angajaţii autogărilor (staţiilor) rutiere se eliberează de administraţia acestora, avizate de Poliţia de Frontieră.
    9. Persoanelor care nu activează permanent în punctul de trecere, li se autorizează dreptul de aflare în punctul de trecere în baza unui act de identitate şi a permisului temporar, eliberat de poliţiştii de frontieră conform modelului stabilit de Poliţia de Frontieră.
    10. Angajaţii organelor de drept sînt autorizaţi să intre în punctul de trecere şi să desfăşoare activităţi atribuite lor prin lege dacă dispun de legitimaţie de serviciu şi documentul semnat de conducătorii împuterniciţi ai autorităţii, prin care se confirmă îndeplinirea misiunii de serviciu.
    11. Reprezentanţii misiunilor diplomatice şi consulare ale statelor străine, acreditaţi în Republica Moldova, sînt în drept să intre, în interes de serviciu, pe teritoriul punctului de trecere în baza paşaportului diplomatic naţional şi a cărţii de acreditare, emise de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, ca urmare a coordonării prealabile cu Poliţia de Frontieră.
    12. Echipele de salvatori şi pompieri, echipajele medicale, inclusiv de asistenţă urgentă, sînt autorizate să intre pe teritoriul punctului de trecere în baza actelor de identitate.
    13. Participanţii la trafic internaţional pot intra în punctul de trecere dacă dispun de document valabil de trecere a frontierei de stat.
Secţiunea 2. Regulile de şedere în punctul
de trecere
    14. Circulaţia unităţilor de transport şi a pietonilor pe teritoriul punctului de trecere se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009.
    15. Posesorii unităţilor de transport opresc mijlocul de transport (inclusiv motorul) pentru a fi supuşi controlului trecerii frontierei, doar în locurile stabilite de către poliţistul de frontieră şi colaboratorul vamal.
    16. Persoanele aflate în punctul de trecere sînt obligate să fie îmbrăcate decent şi să manifeste respect faţă de organe de control la frontieră.
    17. Mijloacele de transport şi persoanele care traversează frontiera de stat, la încheierea tuturor controalelor legate de trecerea frontierei de stat, sînt obligate să părăsească imediat teritoriul punctului de trecere, spre ţara de destinaţie pentru care i-a fost autorizată trecerea.
    18. Îmbarcarea/debarcarea pasagerilor, încărcarea / descărcarea bagajelor, corespondenţei, mărfurilor şi altor bunuri în mijloace de transport se efectuează cu acordul poliţistului de frontieră, al colaboratorului vamal şi al reprezentanţilor altor organe de control stabilite de lege.
    19. Conducătorul mijlocului de transport, în timp ce este supus controlului trecerii frontierei, este în drept să iasă din salonul mijlocului de transport, să pornească motorul, să înceapă mişcarea, precum şi să schimbe locul de parcare al mijlocului de transport doar cu acordul poliţistului de frontieră şi a colaboratorului vamal.
    20. Toate persoanele aflate pe teritoriul punctului de trecere, precum şi în încăperile autogărilor (staţiilor), încăperile de serviciu ale organelor de control la frontieră, sînt obligate să respecte ordinea publică, curăţenia, normele sanitare şi sanitar-epidemiologice, să trateze cu respect bunurile materiale puse la dispoziţie.
    21. Conducătorul mijlocului de transport este obligat, la cererea poliţistului de frontieră, a colaboratorului vamal, să prezinte la control unitatea de transport, mărfurile şi alte bunuri transportate, precum şi actele ce ţin de îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea curselor regulate şi la comandă internaţionale.
    22. Nu se permite folosirea cuvintelor jignitoare, blasfemiilor, înjurăturilor, limbajului obscen, rasist, defăimător în adresa organelor de control ale frontierei, precum şi în adresa persoanelor aflate în punctul de trecere.
    23. Conducătorul mijlocului de transport, la cererea poliţistului de frontieră sau a colaboratorului vamal, este obligat să îndepărteze de pe teritoriul punctului de trecere unitatea de transport şi încărcătura căreia nu i-a fost autorizată trecerea frontierei de stat, în direcţia din care se deplasa, pînă la punctul de trecere a frontierei statului vecin.
    24. La punctul de trecere este interzis:
    1) intrarea în punctul de trecere şi în clădirile  administrative ale instituţiilor situate în acesta, în care accesul este limitat;
    2) aflarea pe teritoriul punctului de trecere fără acte de identitate, cu documente expirate, cu documente deteriorate, precum şi cu documente  nevalabile;
    3) aflarea în încăperile de serviciu ale poliţiştilor de frontieră, ale colaboratorilor vamali, în locurile în care se examinează actele de călătorie;
    4) trecerea liniei cabinei de control al trecerii frontierei fără acordul poliţistului de frontieră;
    5) staţionarea în punctul de trecere a unităţilor de transport cărora le-a fost autorizată trecerea frontierei de stat sau cărora nu le-a fost autorizată trecerea frontierei de stat;
    6) efectuarea operaţiunilor de descărcare/încărcare, care nu se încadrează în procesul tehnologic de control al trecerii frontierei;
    7) fotografierea şi filmarea punctului de trecere şi a procedurilor de control, fără acordul poliţistului de frontieră şi al colaboratorului vamal;
    8) folosirea dispozitivelor electronice care pot perturba activitatea poliţiştilor de frontieră şi a colaboratorilor vamali;
    9) scoaterea fără autorizaţie de pe teritoriul punctului de trecere a unităţilor de transport, bunurilor, mărfurilor şi a animalelor;
    10) introducerea pe teritoriul punctului de trecere a frontierei de stat a armelor de foc, a substanţelor explozibile şi a altor substanţe periculoase, fără autorizaţie eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    11) cazarea în încăperile de serviciu şi în cele auxiliare amplasate pe teritoriul punctului de trecere;
    12) fumatul în afara locurilor special amenajate în acest scop;
    13) pătrunderea în zona controlului trecerii frontierei fără permisiunea poliţistului de frontieră, precum şi în zona controlului vamal – fără permisiunea colaboratorului vamal;
    14) transmiterea terţelor persoane a obiectelor, bunurilor şi altor mărfuri, pînă la definitivarea controlului trecerii frontierei şi a controlului vamal;
    15) schimbarea locului de parcare a unităţilor de transport fără acordul poliţistului de frontieră şi al colaboratorului vamal;
    16) transportarea în unităţile de transport în/din punctul de trecere a persoanelor cu încălcarea regulilor stabilite de actele normative în vigoare cu privire la transportul pasagerilor;
    17) aflarea pe teritoriul punctului de trecere, inclusiv pătrunderea în zonele de regim, a angajaţilor organelor de control la frontieră în afara orelor de lucru.
Secţiunea 3. Monitorizarea respectării
regimului în punctul de trecere
    25. Monitorizarea respectarii regulilor de regim în punctele de trecere se efectuează de Poliţia de Frontieră.
    26. Pentru asigurarea respectării regulilor de regim în punctele de trecere, Poliţia de Frontieră în comun cu Serviciul Vamal desfăşoară, trimestrial, controale complexe asupra stării şi corespunderii  regimului punctelor de trecere.
    27. Rezultatele controalelor se consemnează în proces-verbal, care se prezintă conducerii Poliţiei de Frontieră şi Serviciului Vamal,  personalului supus controlului şi şefilor instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor care activează în punctul de trecere, pentru a lua măsurile necesare ce se impun pentru remedierea încălcărilor identificate şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de respectare a regimului în punctul de trecere.
Capitolul III. Regulile de regim în punctele
de trecere aeriene
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    28. Regimul în punctul de trecere aerian se instituie cu respectarea Legii nr.92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică, a Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 şi a altor acte normative în vigoare. Suprafaţa aeroportului cu platformele, imobilele şi instalaţiile aferente reprezintă zona supusă regimului frontierei de stat.
    29. Punctul de trecere aerian funcţionează permanent.
    30. Regimul în punctul de trecere aerian se stabileşte pentru a asigura legalitatea trecerii frontierei de stat a persoanelor, mijloacelor de transport,  mărfurilor şi a altor bunuri, pentru crearea şi menţinerea condiţiilor necesare activităţii subdiviziunii Poliţiei de Frontieră, a postului vamal şi a altor  autorităţi cu funcţii de control la frontieră, precum şi pentru asigurarea securităţii zborurilor aeriene.
Secţiunea 2. Reguli de intrare, şedere şi ieşire
 din punctul de trecere aerian
    31. Intrarea, şederea şi ieşirea persoanelor, inclusiv a angajaţilor, administraţiei aeroportului internaţional, companiilor aeriene, societăţilor comerciale în/din punctul de trecere deschis în perimetrul aeroportului internaţional, se autorizează în baza legitimaţiilor de serviciu şi a permiselor emise de serviciul de securitate aeronautică al aeroportului, în corespundere cu zonele de acces indicate în ele. Permisele se eliberează în baza cererilor depuse în prealabil şi cu prezentarea actului de identitate. În cazuri excepţionale, accesul în zonele de regim poate fi interzis de către autorităţile menţionate în prezentul punct.
    32. Angajaţii implicaţi în deservirea zborurilor  internaţionale sînt autorizaţi să intre în punctul de trecere în conformitate cu zonele de acces specificate în permisele emise de serviciul de securitate aeronautică al aeroportului. Angajaţii menţionaţi, în timpul aflării în  punctul de trecere, sînt obligaţi să poarte permisul la un loc vizibil.
    33. Toate persoanele aflate în punctul de trecere sînt obligate să fie îmbrăcate decent şi să manifeste atitudine respectuoasă faţă de poliţiştii de frontieră şi inspectorii vamali şi să respecte cerinţele legale.
    34. Admiterea mijloacelor de transport în punctul de trecere se realizează în baza certificatului de înmatriculare şi a permisului eliberat de serviciul de securitate aeronautică a aeroportului pentru acest mijloc de transport. Totodată, persoana care conduce mijlocul de transport trebuie să deţină acte de identitate şi permis de acces în punctul de trecere eliberat conform punctului 31.
    35. Permisul eliberat mijlocului de transport, în timpul aflării în punctul de trecere, se aplică pe interior în colţul drept de jos al parbrizului.
    36. Reprezentanţii misiunilor diplomatice şi consulare, acreditaţi în Republica Moldova sînt admişi pe teritoriul punctului de trecere în baza permiselor speciale eliberate de serviciul de securitate aeronautică a aeroportului, inclusiv pentru mijloacele de transport. 
    37. La cererea şefului subdiviziunii Poliţiei de Frontieră, societăţile comerciale care funcţionează în punctul de trecere deschis în aeroportul internaţional prezintă listele angajaţilor care activează în punctul de trecere aerian.
    38. Persoana aflată în punctul de trecere, la cererea poliţistului de frontieră, este obligată să prezinte, în formă verbală sau, după caz, scrisă, informaţia cu privire la necesitatea aflării în punctul de trecere, precum şi să justifice scopul călătoriei.
    39. Mijloacele de transport ale persoanelor juridice sînt admise în punctul de trecere, în baza permisului emis de serviciul de securitate aeronautică al aeroportului.
    40. Se interzice începerea mişcării aeronavei fără autorizarea poliţistului de frontieră şi a inspectorului vamal.
Secţiunea 3. Regulile de intrare şi aflare
a angajaţilor agenţiilor, societăţilor comerciale, serviciilor şi
organelor de control la frontieră
în punctul de trecere, în timpul
efectuării controlului trecerii frontierei

    41. Pînă la anunţarea înregistrării pasagerilor, angajaţii agenţiilor, societăţilor comerciale, serviciilor şi organelor de control la frontieră ocupă locurile de muncă. Poliţiştii de frontieră verifică permisele angajaţilor şi ale altor persoane care activează în punctul de trecere şi autorizează aflarea lor în punctul de trecere.
    42. În timpul efectuării controlului trecerii frontierei a pasagerilor, angajaţilor şi altor persoane care activează în punctul de trecere,  fără permisiunea poliţistului de frontieră şi a inspectorului vamal, li se interzice părăsirea locurilor de muncă. 
    43. Angajaţii care deservesc aeronavele în timpul staţionării lor, prezintă poliţistului de frontieră permisul de acces în punctul de trecere. După finalizarea lucrărilor, ei sînt obligaţi să părăsească locul staţionării aeronavei.
    44. Persoanele aflate pe teritoriul punctului de trecere, precum şi în încăperile aeroportului, încăperile de serviciu ale organelor de control al frontierei, sînt obligate să aibă grijă de bunurile materiale puse la dispoziţie.
    45. Se interzice aflarea terţelor persoane în încăperea în care se efectuează controlul trecerii frontierei, fără autorizarea poliţistului de frontieră.
    46. Se interzice folosirea cuvintelor jignitoare, blasfemiilor, înjurăturilor, limbajului obscen, rasist, defăimător în adresa organelor de control al trecerii frontierei şi a persoanelor aflate în punctul de trecere.
    47. În punctul de trecere aerian se interzice:
    1) pătrunderea pe teritoriul punctului de trecere, la obiectele şi clădirile administrative ale autorităţilor şi organizaţiilor care activează în punctul de trecere, cu încălcarea regulilor stabilite de prezentele Reguli;
    2) aflarea pe teritoriul punctului de trecere fără acte de identitate, cu documente expirate, cu documente deteriorate, precum şi cu documente nevalabile;
    3) aflarea fără acordul poliţistului de frontieră în încăperile de serviciu ale organelor de control al frontierei, în încăperile unde se examinează actele de călătorie ale persoanelor; trecerea liniei cabinei de control al trecerii frontierei;
    4) aflarea în zonele de regim a angajaţilor aeroportului, companiilor aeriene, societăţilor comerciale, organelor de control al frontierei şi persoanelor care desfăşoară activităţi în aeroport, după încheierea programului de muncă, precum şi fără permis;
    5) folosirea dispozitivilor electronice care pot perturba activitatea poliţiştilor de frontieră şi inspectorilor vamali;
    6) scoaterea fără autorizaţie de pe teritoriul punctului de trecere a bunurilor şi altor mărfuri;
    7) introducerea pe teritoriul punctului de trecere a armelor de foc, a substanţelor explozibile şi a altor substanţe periculoase, fără autorizaţia eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    8) cazarea în încăperile de serviciu şi în cele auxiliare, amplasate pe teritoriul punctului de trecere;
    9) pătrunderea fără permisiunea poliţistului de frontieră în zona de control al trecerii frontierei, precum şi pătrunderea fără permisiunea inspectorului vamal în zona de control vamal;
    10) aflarea persoanelor, care nu deservesc aeronavele, în punctul de trecere;
    11) fumatul în afara locurilor special amenajate în acest scop;
    12) transmiterea, inclusiv prin intermediari, de mărfuri şi alte bunuri, persoanelor care au trecut controlul trecerii frontierei şi controlul vamal;
    13) transportarea în unităţile de transport, în încărcături, de persoane cu încălcarea regulilor stabilite.
Secţiunea 4. Monitorizarea respectării regimului
în punctul de trecere aerian
    48. Asigurarea respectării regimului în punctul de trecere aerian se efectuează de Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal şi administraţia aeroportului.
    49. Autorităţile menţionate în punctul 48 organizează, trimestrial, controale complexe asupra stării şi corespunderii regimului în punctul de trecere.
    50. Rezultatele controalelor complexe se consemnează în procesul-verbal care se prezintă conducerii Poliţiei de Frontieră, Serviciului Vamal, administraţiei aeroportului, angajaţilor supuşi controlului şi şefilor instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor care activează în punctul de trecere, pentru a lua măsurile necesare ce se impun pentru remedierea deficienţelor identificate şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de respectare a regimului în punctul de trecere aerian.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 926
din 12 decembrie 2012

LISTA
punctelor de trecere a frontierei de stat
ale Republicii Moldova
    1. Puncte de trecere la frontiera moldo-română (deschise traficului internaţional):
    Cahul, raionul Cahul – rutier
    Giurgiuleşti, raionul Cahul – feroviar
    Giurgiuleşti, raionul Cahul – rutier
    Cantemir, raionul Cantemir – feroviar
    Leuşeni, raionul Hînceşti – rutier
    Ungheni, raionul Ungheni – feroviar
    Sculeni, raionul Ungheni – rutier
    Costeşti, raionul Rîşcani – rutier
    Lipcani, raionul Briceni – rutier
    2. Puncte de trecere la frontiera moldo-ucraineană
    2.1. Puncte de trecere deschise traficului internaţional
    Cosăuţi, raionul Soroca – fluvial
    Otaci, raionul Ocniţa – rutier
    Vălcineţ, raionul Ocniţa – feroviar
    Ocniţa, raionul Ocniţa – rutier
    Ocniţa, raionul Ocniţa – feroviar
    Briceni, raionul Briceni – rutier
    Larga, raionul Briceni – rutier
    Larga, raionul Briceni – feroviar
    Criva, raionul Briceni – rutier
    Criva, raionul Briceni – feroviar
    Giurgiuleşti, raionul Cahul – rutier
    Giurgiuleşti, raionul Cahul – maritim
    Etulia, UTA Găgăuzia – feroviar
    Vulcăneşti, UTA Găgăuzia – rutier
    Mirnoe, raionul Taraclia – rutier
    Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia – rutier
    Basarabeasca, raionul Basarbeasca – rutier
    Basarabeasca, raionul Basarbeasca – feroviar
    Palanca, raionul Ştefan-Vodă – rutier
    Tudora, raionul Ştefan-Vodă – rutier
    [Pct.2 subpct.2.1 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    2.2. Puncte de trecere deschise traficului interstatal
    Grimăncăuţi, raionul Briceni – rutier
    Cişmichioi, UTA Găgăuzia – rutier
    Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia – rutier
    Săiţi, raionul Căuşeni – rutier
    Soroca, raionul Soroca – fluvial
    [Pct.2 subpct.2.2 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    2.3. Puncte de trecere deschise traficului local
    Lipcani, raionul Briceni – rutier
    Medveja, raionul Briceni – rutier
    Clocuşna, raionul Ocniţa – rutier
    Unguri, raionul Ocniţa – rutier
    Cremenciug, raionul Soroca – fluvial
    Cureşniţa, raionul Soroca – fluvial
    Cosăuţi, raionul Soroca – fluvial
    Soroca, raionul Soroca – fluvial
    Vasilcău, raionul Soroca – fluvial
    Caplani, raionul Ştefan-Vodă – rutier
    Ucrainca, raionul Ştefan-Vodă – rutier
    Volontir, raionul Ştefan-Vodă – rutier
    Copciac, raionul Ştefan-Vodă – rutier
    Troiţcoe, raionul Cimişlia – rutier
    Iserlia, raionul Basarabeasca – rutier
    Copciac, raionul Taraclia – rutier
    Cairaclia, raionul Taraclia – rutier
    3. Puncte de trecere deschise traficului internaţional, situate în interiorul ţării
    Mărculeşti, raionul Floreşti – aerian
    Bălţi, municipiul Bălţi – aerian
    Chişinău, municipiul Chişinău – aerian
    Cahul, raionul Cahul – aerian
    4. Puncte de trecere la frontiera moldo-ucraineană – sectorul transnistrean
    4.1. Puncte de trecere deschise traficului internaţional
    Cobasna – feroviar
    Novosaviţcaia – feroviar
    Hristovaia  – rutier
    Goianul Nou – rutier
    Pervomaisc – rutier
    4.2. Puncte de trecere deschise traficului interstatal
    Hruşca – rutier
    Broşteni – rutier
    Vadul Turcului – rutier
    Vărăncău – rutier
    Colosova – rutier
    Mălăieşti – rutier
    Blijnii Hutor – rutier
    Nezavertailovca – rutier
    4.3. Puncte de trecere deschise traficului local
    Ocniţa – rutier
    Rotari – rutier
    Valea Adîncă – rutier
    Valea Turcului – rutier
    Plopi – rutier
    Cobasna – rutier
    Jura – rutier
    Ţîbuleuca – rutier
    Dubău – rutier
    Mociarovca – rutier
    Tiraspol – rutier
    Frunză – rutier

Anexa nr. 4
 la Hotărîrea Guvernului nr. 926
din 12 decembrie 2012

NORMELE
tehnice de înzestrare a punctelor de trecere a frontierei de stat
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Normele tehnice de înzestrare a punctelor de trecere a frontierei de stat sînt stabilite în temeiul Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. Punctele de trecere se înzestrează potrivit planului de amenajare a acestora, aprobat de Departamentul Poliţiei de Frontieră şi de autorităţile care activează în acestea.
    2. Planul de amenajare a punctului de trecere va cuprinde detalieri ale următoarelor perimetre, zone şi spaţii:
    a) perimetrul punctului de trecere care cuprinde platformele, imobilele şi instalaţiile aferente destinate asigurării activităţii specifice în punctul de trecere, cu specificarea destinaţiei şi a modului de folosire a fiecărui element component;
    b) zona de tranzit;
    c) spaţiul de lucru pentru activităţile de control pentru trecerea frontierei de stat, care cuprinde: imobilele şi instalaţiile necesare pentru desfăşurarea controlului trecerii frontierei de stat; punctele de control pe sensurile de intrare şi ieşire, separate; spaţiul destinat pentru efectuarea controlului fitosanitar şi a altor controale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Lista nu este exhaustivă şi poate fi modificată şi completată de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră, de autorităţile cu competenţe în domeniul controlului trecerii frontierei, după caz, de administraţia gării, portului, aeroportului.
    3. Administratorii punctelor de trecere iau măsurile necesare de amenajare a acestor puncte potrivit planului de amenajare a punctului de trecere, care prevede:
    asigurarea condiţiilor inofensive pentru persoanele aflate în trafic şi personalul punctelor de trecere a frontierei de stat – apă potabilă, punct de alimentare, sistem de îndepărtare a deşeurilor, veceu;
    asigurarea posibilităţilor de control sanitar al persoanelor aflate în trafic la intrare sau ieşire (în perioade determinate), de asemenea, pentru realizarea măsurilor recomandate de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport, mărfurilor, expedierilor poştale, inclusiv în locuri (terenuri) special amenajate şi dotate cu apă, canalizare;
    asigurarea prezenţei şi accesului personalului la mijloace de protecţie individuale (măşti, ochelari, mănuşi);
    asigurarea lipsei surselor şi vectorilor de transmitere a unor infecţii (ţînţari, căpuşe, rozătoare) în baza programelor de activităţi respective;
    elaborarea şi coordonarea cu Centrul de Sănătate Publică teritorial al planului de intervenţie în urgenţe de sănătate publică, aplicarea acestuia de către personal;
instituirea punctului medical.
    4. Infrastructura de la punctele de trecere terestre, inclusiv numărul ghişeelor şi al culoarelor de trecere, este dimensionat în funcţie de fluxul de pasageri, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, luînd în calcul evaluarea evoluţiei ulterioare.
    5. Cabinele de control, dotate cu echipamentul necesar şi bine iluminate, se amplasează cu partea frontală spre pasageri, într-o poziţie ridicată pentru a permite profilarea pasagerilor. Acestea urmează să aibă о linie de comunicaţie directă cu biroul din linia a doua şi cu biroul şefului de schimb.
    6. Punctele de trecere se înzestrează cu încăperi pentru solicitanţii de azil separat, pentru ambele sexe, dotate cu condiţii minime de igienă, încăperi pentru controlul în linia a doua, încăperi pentru persoanele reţinute şi încăperi pentru izolarea persoanelor suspectate de boli infecţioase şi contagioase. Ultimele urmează a fi dotate cu mobilier, sursă de apă potabilă, veceu separat, vas de colectare a deşeurilor, trusă medicală
    7. În prima linie, la intrarea şi ieşirea în punctele de trecere, se furnizează accesul la următorul echipament:
    terminal pentru consultarea sistemelor informaţionale automatizate şi a bazelor de date naţionale;
    terminal portabil;
    instrument pentru examinarea documentului, raze infraroşii, lumină ultravioletă  variabilă, lumină pătrunzătoare;
    lupă de cel puţin 10x sau monomicroscop cu distanţa focală variabilă;
    lampă retroreflectorizantă;
    ştampile de intrare şi ieşire, inclusiv seifuri pentru păstrarea acestora;
    indicatori de risc şi  profiluri  de risc actualizate în permanenţă;
    exemple de documente disponibile electronic şi alte informaţii necesare pentru efectuarea controalelor la frontieră.
    8. La punctele de trecere cu trafic intens, birourile din linia a doua pot fi dotate suplimentar cu următorul echipament:
    care acordă posibilitatea consultării sistemului de examinare a documentelor pentru autentificarea documentelor de trecere;
    comparator video spectral (cuprinde spectre de lumini infraroşii şi ultraviolete, filtre, iluminare verticală cu lumină albă, lumină pătrunzătoare etc.);
    microscop stereo cu distanţă focală de cel puţin x40;
    dispozitiv de control pentru cerneală „anti-stokes”;
    echipament şi material de identificare (inclusiv specimene de ştampile);
    manual care conţine paşapoarte şi documente de identificare originale şi false;
    echipament pentru acces şi accesul la consultarea sistemelor informaţionale automatizate naţionale şi internaţionale.
    9. Punctele de trecere pot fi dotate cu sisteme de supraveghere video pentru profilarea fluxului de pasageri, de exemplu pentru a selecţiona persoanele pentru verificările în linia a doua, precum şi oglinzi pe plafoane/pereţi pentru a vedea în mod corespunzător pasagerul care se află la controlul din prima linie.
    10. Punctele de trecere se utilează cu dispozitive integrate mobile şi fixe de citire a documentelor de trecere, inclusiv de citire a amprentelor digitale şi a documentelor cu elemente de securizare electronice, capacităţi de analiză.
    11. În punctele de trecere sînt ţinute registre cu privire la:
    naţionalităţile pasagerilor;
    perioada medie de aşteptare;
    documente false depistate;
    călăuze reţinute;
    informaţii de bază furnizate de celelalte autorităţi care lucrează la punctele de trecere;
    neregularităţi şi informaţii pertinente;
    registrul persoanelor bolnave (suspecte de boală);
    alte informaţii utile.
Capitolul II. Punctele de trecere a frontierei
de stat rutiere
    12. Punctele de trecere a frontierei de stat rutiere pot dispune suplimentar de:
    semnalizare la frontieră pentru a marca intrarea în Republica Moldova;
    dispozitive de măsurare a radioactivităţii mobile şi staţionare;
    culoare separate;
    sisteme de monitorizare a perimetrului prin camere şi senzori;
    sistem de iluminare care să asigure posibilitatea supravegherii perimetrului punctului de trecere;
    gard de împrejmuire a punctului de trecere;
    bariere la culoare şi sistem de monitorizare video;
    aparat mobil/fix cu raze X, detectoare ale bătăilor inimii, detectoare ale dioxidului de carbon, cîini de serviciu dresaţi pentru a descoperi persoanele care se ascund în interiorul mijlocului de transport, echipament de detectare a radioactivitatii, a drogurilor, sistem de identificare a plăcuţelor de înmatriculare a automobilelor etc.;
    zonă pentru verificarea pasagerilor autobuzelor;
    zonă pentru controlul amănunţit al mijloacelor de transport.
    13. Responsabil de înzestrarea punctelor de trecere rutier este Serviciul Vamal.
 Capitolul III. Punctele de trecere a frontierei
de stat feroviare
    14. Punctele de trecere a frontierei de stat feroviare pot dispune suplimentar de:
    sistem de monitorizare video şi prin senzori a teritoriului gării situat între linia frontierei de stat şi punctul de trecere a frontierei de stat;
    cîini de serviciu;
    echipament tehnic şi infrastructură necesară efectuării verificărilor trenurilor, inclusiv senzori ficşi.
    15. Responsabil de înzestrarea punctelor de trecere feroviare este administraţia gării feroviare.
Capitolul IV. Punctele de trecere a frontierei
de stat maritime
    16. Punctele de trecere a frontierei de stat maritime pot dispune suplimentar de:
    gard de împrejmuire a zonei maritime şi sistem de monitorizare a acesteia;
    echipament mobil de verificare a documentelor efectuat pe nave.
    17. Responsabilitatea pentru înzestrarea punctelor de trecere maritime o poartă administraţia portului.
Capitolul V. Punctele de trecere a frontierei
de stat aeriene
    18. Punctele de trecere a frontierei de stat aeriene pot dispune suplimentar de culoare pentru separarea fluxurilor de pasageri şi sisteme de monitorizare a acestora. 
    19. Responsabilitatea pentru înzestrarea punctelor de trecere aeriene o poartă administraţia aeroportului.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 926
din 12 decembrie 2012

REGULILE
de eliberare a permisului de activitate
în punctele de trecere a frontierei de stat
Capitolul I. Competenţe de eliberare a permisului
    1. Regulile de eliberare a permisului de activitate în punctele de trecere a frontierei de stat sînt stabilite în temeiul Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. Subdiviziunile Departamentului Poliţiei de Frontieră şi Serviciului Vamal eliberează permise de activitate pentru activităţile ce se desfăşoară în punctele de trecere terestre, cu excepţia punctelor de trecere situate în gări.
Capitolul II. Permisul şi conţinutul dosarului solicitării permisului
    2. Sînt supuse eliberării permisului toate activităţile care urmează a se desfăşura în punctele de trecere, altele decît efectuarea controlului de frontieră, care prin natura lor nu afectează desfăşurarea activităţii specifice de control, ordinea publică, mediul înconjurător şi siguranţa traficului în punctele de trecere.
    3. Permisul se acordă gratuit la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.
    4. Dosarul solicitării de permis trebuie să cuprindă:
    a) cererea de solicitare a permisului;
    b) copia certificatului de înregistrare sau alt act care atestă constituirea agentului economic sau a organizaţiei;
    c) tabelul nominal cu personalul care urmează să lucreze în perimetrul punctelor de trecere şi copiile buletinelor de identitate ale acestora;
    d) tabelul cu lista mijloacelor de transport ce urmează să intre în perimetrul punctelor de trecere şi numerele de înmatriculare ale acestora.
Capitolul III. Analiza şi verificarea cererii
    5. Cererile se depun şi se înregistrează în Departamentul Poliţiei de Frontieră şi la Serviciul Vamal.
    6. La depunerea solicitărilor şi a documentaţiei necesare, Departamentul Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal oferă solicitanţilor informaţiile necesare privind întocmirea sau, după caz, completarea dosarelor.
    7. Evidenţa acordării permiselor se ţine într-un registru special destinat care conţine următoarea informaţie:
    numele şi adresa solicitantului;
    data depunerii dosarului complet (numărul de intrare);
    activitatea pentru care solicită permisul;
    perioada pentru care s-a acordat permisul;
    data emiterii permisului;
    data expedierii permisului;
    observaţii.
    8. Condiţii speciale care, în funcţie de natura activităţii ce urmează a fi desfăşurată, sînt impuse solicitantului permisului:
    1) în timpul serviciului, personalul angajat poartă în mod obligatoriu un ecuson cu numele, prenumele persoanei, respectiv ştampila şi semnătura angajatorului, însoţit de o fotografie;
    2) accesul personalului angajat în incinta punctului de trecere se face pe baza legitimaţiei de serviciu care este vizată trimestrial de către angajator;
    3) orice modificare de personal este comunicată subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră de către titularul permisului sau de instituţia ce a înaintat cererea, în termen de 24 de ore de la producere;
    4) se interzice accesul personalului angajat cu autoturisme după linia de control al documentelor de trecere a frontierei de stat, pe sensul de ieşire din ţară;
    5) împrejmuirea magazinului sau, după caz, a locului unde urmează a fi desfăşurată activitatea, cu mijloace adecvate, pentru a evita accesul persoanelor prin alte locuri decît cele destinate în acest sens;
    6) iluminarea magazinului sau, după caz, a locului de desfăşurare a activităţii pe timp de noapte, lateral, atît în faţă, cît şi în spatele acestuia;
    7) se interzice accesul personalului angajat la locul de desfăşurare a activităţii în afara orelor de program sau în timpul procesării pasagerilor pe cale aeriană;
    8) personalul angajat este obligat ca atît la intrare, cît şi la ieşirea din zonele cu acces limitat să prezinte la cererea poliţistului de frontieră permisul de acces. În cazul în care persoana refuză să prezinte permisul, acesta va fi anulat prin informarea administraţiei instituţiei în care activează.
    9. Termenul de examinare a cererii de permis este de 1 zi. Termenul de valabilitate a permisului acordat este de un an şi se prelungeşte pe un termen nelimitat, dacă beneficiarul nu a depus o cerere de anulare a permisului.
    10. Şefii subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi ale Serviciului Vamal care au eliberat permisele au obligaţia de a organiza şi de a executa controlul modului de desfăşurare a activităţilor permise.

Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr. 926
din 12 decembrie 2012

REGULILE
specifice ale regimului zonei de frontieră
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulile specifice ale regimului zonei de frontieră (în continuare – Reguli) sînt stabilite în temeiul Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
    2. Lăţimea zonei de frontieră este de 10 kilometri şi este stabilită în scopul  asigurării controlului frontierei.
    3. Pe drumurile de acces în  zona  de frontieră, inclusiv în localităţile aflate în acea zonă, de către Poliţia de Frontieră se instalează tăbliţe cu inscripţia „Zonă de frontieră”. Lista localităţilor care se află în zona de frontieră, precum şi a localităţilor ale căror hotare se află în zona de frontieră este menţionată în anexa nr.5 la prezentele Reguli. Dimensiunile tăbliţelor, culoarea, locul amplasării lor se aprobă de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră.
Capitolul II. Eliberarea permiselor pentru acces
 în zona de frontieră
    4. Pentru autorizarea accesului în zona de frontieră, Poliţia de Frontieră  eliberează persoanelor permisul de acces în zona de frontieră (în continuare – permis), care reprezintă autorizaţia scrisă, conform căreia posesorul acesteia beneficiază de dreptul de aflare în zona de frontieră, în perioada de timp şi limitele sectorului indicate în acesta.
    5. Permisul nu este necesar pentru persoanele menţionate în art.30 din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. Acestea sînt obligate să prezinte la cererea poliţistului de frontieră acte de identitate care confirmă lipsa necesităţii permisului.
    6. Regulile de acces, aflare şi desfăşurare a activităţilor în zona de frontieră a persoanelor se stabilesc de către şefii sectoarelor Poliţiei de Frontieră.
    7. Modelul permisului este prevăzut în anexa nr.1 la prezentele Reguli.
    8. Permisele se eliberează de:
    1) persoanele desemnate de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră;
    2) şeful sectorului Poliţiei de Frontieră.
    9. Pentru eliberarea permisului, persoana prezintă:
    1) cererea în care se va menţiona scopul şi perioada solicitată;
    2) actul de identitate însoţit de o copie;
    3) dovada desfăşurării activităţii în zona de frontieră sau extrasul din Registrul Cadastrului Bunurilor Imobile (pentru persoanele care solicită permis permanent);
    4) declaraţia pe propria răspundere a persoanei privind lipsa de antecedente penale şi încălcări anterioare ale legislaţiei cu privire la frontiera de stat, precum şi privind respectarea legislaţiei în vigoare în timpul aflării în zona de frontieră.
    Cererea pentru eliberarea permisului poate fi depusă de persoanele care au împlinit vîrsta de 16 ani şi, respectiv, sînt posesoare de buletine de identitate. Accesul în zona de frontieră a copiilor minori se permite numai cu însoţitorul legal, cu prezentarea adeverinţei de naştere a copilului (copiei autentificate la notar).
    10. Străinii pot beneficia de permis cu condiţia prezentării dovezii intrării şi şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova.
    11. Posesorul permisului are dreptul de acces în zona de frontieră în limita sectorului şi a perioadei indicate în permis, precum şi dreptul de a desfăşura activităţile autorizate prin acesta.
    12. La solicitarea permisului, poliţistul de frontieră eliberează persoanei formularul cererii pentru eliberarea permisului, stabilit conform anexei nr.3 la prezentele Reguli. Formularul cererii poate fi descărcat de pe site-ul oficial al Poliţiei de Frontieră.
    13. La examinarea solicitării de eliberare a permisului, poliţistul de frontieră verifică:
    1) valabilitatea actului de identitate şi a altor acte prezentate;
    2) existenţa la solicitiant a antecedentelor penale nestinse, precum şi dacă persoana anterior nu a încălcat regulile regimului frontierei de stat şi ale regimului zonei de frontieră;
    3) corespunderea scopului solicitat cu cel real.
    Termenul examinării cererii este de 10 zile lucrătoare.
    14. Evidenţa permiselor eliberate se efectuează în Registrul de eliberare a permiselor, stabilit conform anexei nr.2 la prezentele Reguli. Registrul urmează a fi luat în evidenţă de către cancelaria subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi poartă un caracter de evidenţă strictă, se numerotează, se coase şi se sigilează conform ordinei stabilite.
    15. Permiselor li se atribuie număr de ordine consecutiv din patru cifre, pentru perioada unui an (exemplu: 0001; 0002; 0003; 0004 etc.), eliberate în ordine cronologică. La expirarea termenului de valabilitate, permisul se prelungeşte pe un termen nelimitat, dacă beneficiarul nu a depus o cerere de anulare acestuia.
    16. Copiile actelor de identitate şi a documentelor ce atestă desfăşurarea activităţilor în zona de frontieră se anexează la registru şi se păstrează împreună cu registrul pînă la finalizarea anului.
    17. Permisul este valabil la prezentarea actului de identitate al persoanei.
Capitolul III. Eliberarea permiselor pentru mijloacele plutitoare
    18. În apele de frontieră, mijloacele plutitoare se păstrează numai în porturile, cheiurile şi la debarcaderele amenajate în modul stabilit. Pe timp de noapte precum şi în timp ce acestea nu sînt folosite, urmează a fi acostate la mal astfel încît să fie exclus furtul sau mişcarea fără control a acestora.
    19. Mijloacele plutitoare înmatriculate potrivit legislaţiei în vigoare, aflate în spaţiul acvatic de frontieră, pot staţiona în locurile stabilite de organul de specialitate în domeniul transportului naval, în baza permisului pentru ambarcaţiune (în continuare – permis)  eliberat de Poliţia de Frontieră şi, după caz, în baza avizului autorităţii administraţiei publice locale. Permisul acordă dreptul posesorului acestuia de a întreţine şi folosi ambarcaţiunea în zona de frontieră.
    20. Modelul permisului este stabilit în anexa nr.4 a prezentelor Reguli.
    21. Modul, procedura şi condiţiile de eliberare şi evidenţa  permiselor sînt similare permiselor de acces în zona de frontieră stabilite în punctele 4-17 a prezentelor Reguli.
    22. Permisul se eliberează posesorilor legali ai mijloacelor plutitoare. În permis se indică numărul de înmatriculare al mijlocului plutitor.
    23. Nu se eliberează permis mijloacelor plutitoare care nu sînt înmatriculate conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul IV. Autorizarea activităţilor economice
şi de altă natură în zona de frontieră
    24. Pentru autorizarea desfăşurării activităţilor în zona de frontieră, persoanele fizice sau juridice prezintă în formă scrisă şefului subdiviziunii Poliţiei de Frontieră o solicitare de autorizare a activităţilor planificate.
    25. La  solicitare se anexează:
    1) copia de pe certificatul de înregistrare ori de pe un alt act care atestă constituirea agentului economic sau a organizaţiei;
    2) copia de pe actul care permite desfăşurarea activităţii;
    3) lista lucrătorilor, la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale acestora.
    26. Solicitanţilor li se eliberează autorizaţie de activitate în zona de frontieră. Autorizaţia menţionată se eliberează de către şeful subdiviziunii Poliţiei de Frontieră pe sectorul căruia se vor desfăşura activităţile solicitate, cu termen de valabilitate stabilit sau cu termenul indicat în demers, dar nu va depăşi data de 31 decembrie a anului în curs.
    27. Şeful subdiviziunii Poliţiei de Frontieră stabileşte locul de intrare/ieşire în/din zona de frontieră, timpul şi limita de aflare în ea.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5 

    [Anexa nr.5 modificată prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]