HGM933/2012
ID intern unic:  346020
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 933
din  18.12.2012
cu privire la Documentul unic de program
pentru anii 2013-2015
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1015
    MODIFICAT
   
HG355 din 30.03.16, MO79-89/01.04.16 art.404
    HG308 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.377    În temeiul art.10 alin. (2) al Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Documentul unic de program pentru anii 2013-2015 (se anexează).
    2. Finanţarea proiectelor incluse în Documentul unic de program pentru anii 2013-2015 se va efectua din contul şi în limita mijloacelor financiare alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională.
    3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:
    va monitoriza procesul de realizare a Documentului unic de program;
    va asigura alocarea mijloacelor financiare din  Fondul naţional pentru dezvoltare regională, cu aprobarea acestora de către Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
    va prezenta Guvernului, pînă la data de 31 martie a anului următor celui de referinţă, rapoarte anuale privind implementarea documentului sus-menţionat.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art.200), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: în tot textul hotărîrii, cuvintele „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor” la formele gramaticale corespunzătoare;
    la punctul 4  din anexa nr.3, cuvintele „trezoreriale deschise în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor” se substituie cu cuvintele „bancare, deschise în bănci comerciale”.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                             Marcel Răducan

    Nr. 933. Chişinău, 18 decembrie 2012.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 933
din 18 decembrie 2012

Documentul unic
de program pentru anii 2013-2015
    1. Dezvoltarea regională durabilă este un imperativ asumat de Republica Moldova, iar Guvernul şi-a luat angajamentul pentru distribuirea echitabilă a şanselor de dezvoltare pe întreg teritoriul ţării. Acest lucru este confirmat la nivel legislativ, prin adoptarea Legii privind dezvoltarea regională, şi la nivel de planificare strategică, prin elaborarea şi implementarea strategiilor.
    2. Politica de dezvoltare regională va contribui la realizarea Strategiei naţionale de dezvoltare a Republicii Moldova, prin asigurarea unei corelări intersectoriale şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională în domeniile prioritare: infrastructură, mediu, turism şi susţinerea mediului privat.
    3. Documentul unic de program pentru anii 2013-2015 (în continuare – Document unic) este un document de programare pe termen scurt a implementării politicii de dezvoltare regională, elaborat în baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, ce includ programele şi proiectele prioritare de dezvoltare regională  care urmează a fi realizate  în perioada 2013-2015.
    4. Scopul principal al Documentului unic constă în realizarea obiectivului general al Strategiei naţionale de dezvoltare regională, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.158 din 4 martie 2010 – dezvoltarea durabilă a regiunilor Republicii Moldova.
    5. Prevederile prezentului Document unic stabilesc sarcinile pe termen mediu ce trebuie îndeplinite în vederea implementării politicii de dezvoltare regională, în corespundere cu politica de integrare europeană promovată de Guvern. Conceptul şi obiectivele politicii de dezvoltare regională sînt conforme experienţei ţărilor europene şi se încadrează în Politica Europeană de Vecinătate şi Parteneriat.
    6. Elaborarea Documentului unic a fost determinată de necesitatea asigurării unei planificări strategice a procesului de realizare a acţiunilor coordonate, necesare pentru dezvoltarea ţării. Totodată, la întocmirea documentului s-a ţinut cont de cadrul legal şi strategic existent, de realizările şi lacunele politicilor strategice implementate anterior, precum şi de experienţa ţărilor din Uniunea Europeană în implementarea proiectelor de dezvoltare regională.
    7. Principalele documente de planificare a dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor sînt Strategiile de dezvoltare regionale şi Planurile operaţionale regionale, care includ programele, proiectele şi activităţile prioritare.
    8. Priorităţile stipulate în strategiile de dezvoltare regională ale regiunilor Nord, Centru şi Sud sînt:
    a) reabilitarea infrastructurii fizice;
    b) susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale;
    c) protecţia mediului şi sporirea atractivităţii turistice.
    Totodată, în urma procesului de revizuire, strategiile de dezvoltare regională au fost completate cu un nou domeniu „Eficienţa energetică”.
    9. În baza analizei prevederilor strategiilor de dezvoltare regională  Nord, Centru şi Sud, a fost lansat Apelul de propuneri de proiecte, în urma căruia au fost elaborate şi aprobate  planurile operaţionale regionale.
    10. După efectuarea evaluării de către Comisia interministerială, au fost selectate  proiectele prioritare pentru finanţare din mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională pentru perioada 2013-2015, conform anexei la prezentul Document unic.
    11. Pentru finanţarea programelor şi proiectelor vor fi utilizate mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională, constituit din alocaţiile anuale din bugetul de stat, ca linie distinctă pentru politica de dezvoltare regională. Fondul constituie 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie. În Fond pot fi atrase şi mijloace din sectorul public şi cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloace oferite de programele de asistenţă din partea partenerilor de dezvoltare, inclusiv a Uniunii Europene.
    12. Bunurile obţinute în urma implementării proiectelor cu finanţare din Fondul naţional pentru dezvoltare regională vor fi transmise cu titlu gratuit solicitantului menţionat în anexa la Documentul unic.
    13. Repartizarea bunurilor între solicitant şi partenerii proiectului se va efectua în conformitate cu prevederile contractului de societate civilă încheiat între aceştia.
    14. Proiectele incluse în Documentul unic şi finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională vor fi monitorizate de agenţiile de dezvoltare regională şi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (în continuare – Minister), pe întreaga perioadă de implementare a acestora.
    15. Procesul de raportare cu privire la implementarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională se va desfăşura în conformitate cu următoarele prevederi ale Strategiei naţionale de dezvoltare regională:
    raportul cu privire la implementarea proiectelor prezentului Document unic va fi prezentat de Agenţiile de Dezvoltare Regională atît Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, cît şi Ministerului. Informaţia privind implementarea proiectelor este cumulată în rapoartele trimestriale. Rapoartele se prezintă Ministerului la fiecare şase luni, pentru a permite Direcţiei generale dezvoltare regională să elaboreze raportul de progres semestrial privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională. Agenţiile de Dezvoltare Regională vor pregăti cîte un raport la sfîrşitul fiecărui an financiar;
    rapoartele privind progresul de implementare a prezentului document vor fi elaborate de Minister şi vor fi prezentate, semestrial, Consiliului Naţional şi, anual, Cancelariei de Stat. Rapoartele anuale se prezintă la sfîrşitul anului de gestiune.

    anexa
    [Anexa modificată prin HG355 din 30.03.16, MO79-89/01.04.16 art.404]
    [Anexa modificată prin HG308 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.377]