LPC313/2012
ID intern unic:  346202
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 313
din  26.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 280     art Nr : 882     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 499-XIV din  14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106–108, art. 512), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1:
     noţiunile „invalizi de gradul  I,  II,  III”  şi „copii invalizi cu severitatea I, II, III” se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    „persoane cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – persoane cu dizabilităţi care nu au acumulat stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei de dizabilitate;
    copii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – copii în vîrstă de pînă la 18 ani cărora li s-a stabilit dizabilitate severă, accentuată şi medie;”.
    2. Articolele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 2. Dreptul la alocaţie
    (1) De dreptul la alocaţie beneficiază categoriile de persoane specificate la art. 3 lit. a)–e), care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, din rîndul cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi al cetăţenilor străini cu domiciliul legal pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) În cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor tipuri de alocaţii, stabilite prin prezenta lege, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, acesteia i se stabileşte o singură alocaţie.
    Articolul 3. Beneficiarii alocaţiilor
    De alocaţii beneficiază următoarele categorii de persoane:
    a) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii;
    b) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie;
    c) copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani;
    d) copiii care au pierdut întreţinătorul;
    e) persoanele care au atins vîrsta de pensionare;
    f) persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani;
    g) persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere;
    h) persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.”
    3. La articolul 6:
    alineatul (1):
    literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) alocaţia pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie şi pentru copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani – de la data emiterii de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile acestuia a deciziei de încadrare în grad de dizabilitate, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei. În cazul în care data încadrării în grad de dizabilitate nu coincide cu data începerii expertizării, alocaţia se stabileşte de la data începerii expertizării dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la data constatării dizabilităţii;
    b) alocaţia pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului – din ziua decesului întreţinătorului dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la ziua decesului;”
    la litera c), cuvîntul „standard” se exclude;
    litera d) va avea următorul cuprins: 
    „d) alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere:
    persoanelor specificate la art. 14 lit. a) – de la data stabilirii alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi;
    persoanelor specificate la art. 14 lit. b) şi lit. c) – de la data stabilirii alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi sau a pensiei de dizabilitate;”
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) După fiecare reexpertizare, gradul de dizabilitate se menţine, se modifică sau se suspendă în conformitate cu decizia Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor acestuia. Modificarea şi suspendarea alocaţiei sociale se efectuează începînd cu luna imediat următoare celeia în care s-a emis decizia respectivă.
    (5) Neprezentarea la reexpertizare atrage încetarea plăţii alocaţiei începînd cu luna următoare. Reluarea plăţii alocaţiei se efectuează din ziua constatării dizabilităţii dacă reexpertizarea a avut loc în termen de pînă la 3 ani după încetarea plăţii.”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Dacă reexpertizarea a avut loc după expirarea a 3 ani de la încetarea plăţii alocaţiei, reluarea dreptului la alocaţie se efectuează în condiţiile alin. (1) lit. a).”
    alineatul (7) se abrogă.
    4. În denumirea capitolului II, cuvîntul „invalizi” se înlocuieşte cu textul „persoanele cu dizabilităţi”.
    5. Articolul 7:
    la alineatul (1), textul „Alocaţia pentru invalizii de gradele I, II, III, inclusiv invalizii din copilărie, precum şi pentru copiii invalizi cu severitatea I, II, III,” se înlocuieşte cu textul „Alocaţia pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie, precum şi pentru copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii,”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Gradul de dizabilitate şi de capacitate de muncă şi momentul survenirii dizabilităţii la persoanele adulte şi la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani se constată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile acestuia.”
    alineatul (3) se abrogă.
    6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Cuantumul alocaţiei
    Alocaţia pentru persoanele cu dizabilităţi se stabileşte în următoarele cuantumuri:
    a) persoanelor cu dizabilităţi severe – 65 de lei, persoanelor cu dizabilităţi accentuate – 56 de lei, persoanelor cu dizabilităţi medii – 33 de lei;
    b) persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie şi copiilor cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani – 179 de lei;
    c) persoanelor cu dizabilităţi accentuate şi medii din copilărie şi copiilor cu dizabilităţi accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani – 152 de lei.”
    7.  La articolul 12, cuvîntul „standard” se exclude.
    8. În denumirea capitolului  V, după cuvîntul „îngrijire” se introduce textul  „ , însoţire şi supraveghere”. 
    9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Condiţiile de stabilire a alocaţiei
    (1) Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se stabileşte:
    a) persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani;
    b) persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie;
    c) persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare.
    (2) Alocaţia se acordă categoriilor de persoane specificate la alin. (1) lit. b) şi c), beneficiare de pensii sau alocaţii, şi nu poate fi stabilită concomitent.
    (3) Pentru persoanele specificate la alin. (1) lit. a), alocaţia nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală.
    (4) Pentru categoriile de persoane specificate la alin. (1) lit. b) şi c), alocaţia nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane se află la întreţinerea deplină a statului, sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală ori sînt beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
    (5) Persoanele specificate la alin. (1) lit. a)–c) pot alege, la cerere, în schimbul serviciilor menţionate la alin. (3) şi (4), dreptul de a beneficia de  alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.”
    10. Articolul 15:
    la alineatul (1), cifra „300” se înlocuieşte cu cifra „500”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Persoana care îngrijeşte, însoţeşte şi supraveghează la domiciliu doi sau mai mulţi copii cu dizabilităţi severe beneficiază de alocaţie pentru fiecare copil.”
    11. La articolul 16, după cuvîntul „îngrijire” se introduce textul „ , însoţire şi supraveghere”.
    12. La articolul 18, cifra „900” se înlocuieşte cu cifra „1100”.
    Art. II.  – Legea nr. 909-XII din  30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80–82, art. 413), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvîntul „invalid” se înlocuieşte cu cuvîntul „persoană cu dizabilităţi”, iar cuvîntul „invaliditate” se înlocuieşte cu cuvîntul „dizabilitate”.
    2. Articolul 3:
    la alineatul trei, textul „şi invalidităţii” se înlocuieşte cu textul „ , dizabilităţii şi capacităţii de muncă a”, iar textul „expertiza medicală a capacităţii vitale” se înlocuieşte cu textul „Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia”;
    alineatele patru şi cinci vor avea următorul cuprins:
    „Persoanele nesatisfăcute de deciziile Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau ale structurilor acestuia au dreptul să ceară reexpertizarea cazului de către Comisia de litigii de pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru stabilirea legăturii cauzale dintre survenirea îmbolnăvirii sau dizabilităţii şi îndeplinirea lucrărilor de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl sau ale altor accidente atomice.
    Pentru persoanele a căror îmbolnăvire s-a dovedit a fi cauzată de îndeplinirea lucrărilor la C.A.E. Cernobîl se stabilesc dizabilitatea şi capacitatea de muncă pe un termen sau pe viaţă. Reexpertizarea acestor persoane se face la cererea lor sau la recomandarea Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor acestuia ori la solicitarea Comisiei de litigii de pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.”
    3. La articolul 6 punctul 1, în partea introductivă, textul „invalizii a căror invaliditate” se înlocuieşte cu textul „persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate”.
    4. La articolul 9, alineatul trei va avea următorul cuprins:
    „Persoanelor cu dizabilitaţi severe imobilizate la pat li se stabileşte o alocaţie lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere în cuantum de 500 de lei lunar.  Alocaţia lunară menţionată nu poate fi stabilită în cazul în care persoanele se află la întreţinerea deplină a statului, sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală ori sînt beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu.”
    5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Pensiile de dizabilitate
    Persoanele cu dizabilităţi survenite ca urmare a lichidării consecinţelor avariei de la  C.A.E. Cernobîl au dreptul la pensie de dizabilitate în mărimea recuperării daunei reale, indiferent de vechimea în muncă.”
    6. La articolul 20 punctul 1, textele „invalizilor de  grupa I”, „invalizilor de  grupa II” şi „invalizilor de grupa III” se înlocuiesc, respectiv, cu textele „persoanelor cu dizabilităţi severe”, „persoanelor cu dizabilităţi accentuate” şi „persoanelor cu dizabilităţi medii”.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.
    Art. IV. – În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile acesteia.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 313. Chişinău, 26 decembrie 2012.