HGM1000/2012
ID intern unic:  346223
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1000
din  28.12.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei
vamale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie
a expirat
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 8
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
   
HG1057 din 15.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1149    În temeiul art.1283 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat (se anexează).
    2. Responsabilitatea şi controlul asupra executării Regulamentului menţionat revin Serviciului Vamal.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 1000. Chişinău, 28 decembrie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1000
din 28 decembrie 2012

REGULAMENT
privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite
în plus al căror termen de prescripţie a expirat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul art. 173, 178, 265, 266 ale Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, art.128, 1283 ale Codului vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 şi stabileşte modul de stingere prin prescripţie a obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus, determinate conform termenilor de prescripţie stipulate în legislaţie.
    2. Obligaţia vamală poate fi stinsă prin executare silită de către organul vamal, în conformitate cu Titlul V al Codului fiscal, sau de către instanţa judecătorească în cazurile stabilite la art. 265 alin. (1) din Codul fiscal.
    3. Termenul de prescripţie se suspendă în cazurile specificate la art. 265 alin. (2) din Codul fiscal.
    4. Termenul de prescripţie îşi reia cursul din ziua încetării circumstanţei care a servit drept temei pentru suspendarea lui. Perioada în care cursul termenului de prescripţie este suspendat, în condiţiile stabilite la pct.6, nu se include în termenul de prescripţie.
    [Pct.5 abrogat prin HG1057 din 15.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1149]
    6. Cesiunea creanţei sau preluarea datoriei nu afectează cursul termenului de prescripţie.
    7. Conform art.266 din Titlul V al Codului fiscal, se supun stingerii prin prescripţie sumele plătite în plus sau sumele care urmau a fi restituite, însă pentru care, pe parcursul a 6 ani de la data efectuării şi/sau apariţiei acestora, plătitorul vamal nu a depus cererea de compensare ori de restituire din contul sumelor indicate.
    8. Dată a stingerii prin prescripţie a obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus este considerată prima zi după data în care a expirat termenul de prescripţie.
    9. După expirarea termenului de prescripţie, organul vamal nu va mai întreprinde măsuri de executare silită în vederea încasării obligaţiei vamale, efectuînd stingerea acesteia.
    10. Stingerea obligaţiei vamale în urma expirării termenului de prescripţie se face de către Serviciul Vamal în temeiul unei decizii întocmite de către subdiviziunea responsabilă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal şi/sau de către subdiviziunea responsabilă din cadrul Biroului Vamal, aprobate de către directorul general al Serviciului Vamal şi/sau de către conducătorul Biroului Vamal, după caz (anexa nr.1).
    11. Stingerea sumelor plătite în plus în urma expirării termenelor de prescripţie se efectuează de către Serviciul Vamal în temeiul unei decizii întocmite de către subdiviziunea responsabilă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal şi aprobate de către directorul general al Serviciului Vamal (anexa nr.2).
    12. Evidenţa deciziilor privind stingerea prin prescripţie a obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus se va efectua de către subdiviziunea responsabilă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal şi/sau de către subdiviziunea responsabilă din cadrul Biroului Vamal, potrivit Registrului evidenţei deciziilor privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat, în conformitate cu modelul anexat (anexa nr.3).
II. Documentele confirmative necesare pentru aprobarea
deciziei privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor
plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat

    13. Pachetul de documente care confirmă expirarea termenului de prescripţie include:
    1) în cazul în care stingerea obligaţiei vamale a fost remisă executorului judecătoresc, iar acesta a emis o încheiere despre încetarea executării silite, stingerea prin prescripţie va fi posibilă doar la expirarea termenului de 6 ani de la momentul apariţiei obligaţiei vamale;
    2) în cazul stingerii prin prescripţie a obligaţiei vamale, executarea silită a căreia nu a fost transmisă executorului judecătoresc, subdiviziunea responsabilă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal şi/sau subdiviziunea responsabilă din cadrul Biroului Vamal va prezenta directorului general al Serviciului Vamal un raport despre aplicarea tuturor măsurilor de executare silită şi imposibilitatea aplicării ulterioare a ei, semnat de către toţi membrii Comisiei din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal şi/sau din cadrul Biroului Vamal. Raportul va include informaţia despre:
    a) adresa juridică a plătitorului vamal, indicată în documentele de constituire (înregistrare a plătitorului vamal), iar în cazul lipsei acestora – în baza informației furnizate de Agenția Servicii Publice cu referire la adresa juridică deținută pînă la momentul radierii plătitorului vamal debitor;
    [Pct.13 subpct.2), lit.a) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.13 subpct.2), lit.a) în redacția HG1057 din 15.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1149]
    b) urmărirea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale plătitorului vamal;
    c) litigiile juridice cu plătitorul vamal;
    d) informaţia de la Agenția Servicii Publice despre bunurile imobile (sau despre lipsa lor);
    [Pct.13 subpct.2), lit.d) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    e) informaţia de la Agenția Servicii Publice despre mijloacele de transport luate în evidenţă ori despre lipsa lor;
    [Pct.13 subpct.2), lit.e) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    f) informaţia de la Biroul Naţional de Statistică şi de la organele subordonate despre prezentarea ultimului raport financiar;
    g) în caz de lichidare a plătitorului vamal, decizia de radiere a plătitorului vamal din Registrul de stat;
    3) în cazul stingerii prin prescripţie a sumelor plătite în plus sau a sumelor care conform legislaţiei vamale urmau a fi restituite, subdiviziunea responsabilă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal va prezenta Comisiei din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal informaţia generalizată din fişele personale de evidenţă ale plătitorilor vamali (lista plătitorilor vamali cu indicarea soldului creditor spre stingere) pentru care plătitorul vamal nu a depus cererea privind stingerea ei pe parcursul a 6 ani de la data efectuării şi/sau apariţiei acestora.
III. Procedura de stingere a obligaţiei vamale/sau a sumelor plătite
 în plus al căror termen de prescripţie a expirat

    14. Documentele confirmative specificate la pct.13 alin.1) şi alin.2) se examinează şi se perfectează de o comisie creată în acest scop în cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal şi/sau a Biroului Vamal, instituită prin ordinele interne, asigurînd perfectarea deciziei privind stingerea obligaţiei vamale al cărei termen de prescripţie a expirat.
    15. În temeiul informaţiei specificate în pct.13 alin.(3), subdiviziunea responsabilă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal asigură perfectarea lunară a deciziei privind stingerea sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat şi o transmite pentru aprobare directorului general al Serviciului Vamal.
    16. Decizia privind stingerea prin prescripţie a obligaţiei vamale se perfectează în 3 exemplare:
    a) primul exemplar al deciziei se anexează la dosarul plătitorului vamal;
    b) al doilea exemplar se va păstra în cadrul Biroului Vamal;
    c) al treilea exemplar al deciziei, însoţit de registrul deciziilor, se va remite subdiviziunii responsabile din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal pînă la data de 5 a lunii următoare trimestrului de gestiune.
    Decizia privind stingerea prin prescripţie a sumelor plătite în plus se perfectează lunar, într-un singur exemplar, de către subdiviziunea responsabilă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal.
    17. Deciziile privind stingerea prin prescripţie a obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus, aprobate de către directorul general al Serviciului Vamal şi/sau de către conducătorul Biroului Vamal se reflectă în fişele personale de evidenţă ale plătitorilor vamali, cu data aprobării acestora de către subdiviziunea responsabilă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3