LPC278/2012
ID intern unic:  346288
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 278
din  07.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 6-9     art Nr : 32
     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul cu privire la locuinţe, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti nr. 2718-X din 3 iunie 1983 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1983, nr. 6, art. 40), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 105:
    la alineatul întîi, după cuvintele „raional din oraş de deputaţi ai norodului” se introduce textul „ , a ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale”;
    la alineatul doi, după cuvintele „raionale din oraşe de deputaţi ai norodului” se introduce textul „ , ministerele şi alte autorităţi administrative centrale”.
    2.  La articolul 110, punctul 6) se abrogă.
    Art. II. – Legea privatizării fondului de  locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), textul „(ai căror locatari au lucrat mai puţin de 10 ani la unitatea respectivă)” se exclude.
    2. La articolul 17 alineatul (1), în partea introductivă, după cuvintele „de stat şi departamentale” se introduce textul „ , cu excepţia locuinţelor de serviciu,”.
    Art. III. – Cererile privind privatizarea locuinţelor de serviciu depuse în conformitate cu art. 11 alin. (1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi examinate potrivit cadrului legal în vigoare la momentul depunerii.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 278. Chişinău, 7 decembrie 2012.