HGM1027/2012
ID intern unic:  346313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1027
din  28.12.2012
cu privire la aprobarea Programului lucrărilor
statistice pe anul 2013
Publicat : 11.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 6-9     art Nr : 37
    MODIFICAT
   
HG650 din 28.08.13, MO191-197/06.09.13 art.752

    În scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional, în conformitate cu Legea nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 8), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul lucrărilor statistice pe anul 2013 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţii publice vor asigura realizarea Programului nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 1027. Chişinău, 28 decembrie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1027
din 28 decembrie 2012

PROGRAMUL LUCRĂRILOR STATISTICE
PE ANUL 2013
I. Identificarea problemei
    1. Reformele economice şi sociale, procesele de democratizare a societăţii conduc la creşterea continuă a cererii de informaţie statistică, adaptată la noile condiţii social-economice ale statului şi conformă cu cerinţele internaţionale, din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor neguvernamentale, a cercurilor academice, a organismelor internaţionale la care ţara noastră este parte, a altor utilizatori.
    Astfel, disponibilitatea datelor statistice relevante, fiabile şi complexe are o importanţă majoră pentru asigurarea elaborării, monitorizării şi evaluării programelor şi strategiilor naţionale, sprijină procesul decizional al autorităţilor publice centrale şi locale, facilitează dezvoltarea sectorului privat, contribuie la buna informare a întregii societăţi.
    2. Elaborarea informaţiei statistice conform metodologiilor adaptate la normele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, influenţează pozitiv asupra imaginii Republicii Moldova peste hotarele ei, favorizînd fluxul investiţional în ţară, exportul produselor autohtone etc. şi, în ultimă instanţă, creşterea economică şi sporirea bună-stării populaţiei.
II. Obiectivul specific al Programului
    3. Programul lucrărilor statistice pe anul 2013 (în continuare – Program) este elaborat în scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional.
    4. Programul cuprinde lista lucrărilor şi cercetărilor statistice care vor fi realizate de Biroul Naţional de Statistică şi de alte instituţii responsabile pentru producerea informaţiei statistice oficiale şi administrative necesare la elaborarea acesteia, precum şi profilul elaborărilor şi termenul de diseminare a informaţiei (capitolul VII).
III. Rezultatele scontate
    5. Rezultatele scontate ca urmare a realizării Programului sînt:
    a) elaborarea informaţiei statistice relevante şi autentice în vederea satisfacerii integrale a cerinţelor informaţionale ale societăţii;
    b) efectuarea lucrărilor de pregătire a Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014;
    c) asigurarea accesului utilizatorilor interni şi ai celor de peste hotarele ţării la informaţie relevantă, fiabilă şi comparabilă la nivel internaţional.
IV. Indicatorii de progres şi performanţă
    6. Indicatorii de progres şi performanţă pentru evaluarea Programului sînt următorii:
    a) elaborarea lucrărilor specificate în capitolul VII al prezentului Program în termenele stabilite, conform profilului elaborării;
    b) numărul lucrărilor analitice, informaţiilor şi notelor operative care vor fi elaborate de Biroul Naţional de Statistică în anul 2013 –  în total 150;
    c)  numărul  ediţiilor statistice – în total 28;
    d) numărul de chestionare completate şi prezentate la solicitare organismelor internaţionale –  în total 67;
    e) actualizarea permanentă a informaţiei de pe pagina web oficială a Biroului Naţional de Statistică şi a Paginii Naţionale Sumare a Datelor în cadrul Standardului Special de Diseminare a Datelor al Fondului Monetar Internaţional.
V. Finanţarea Programului
    7. Realizarea Programului lucrărilor statistice în anul 2013 va fi efectuată în limitele mijloacelor bugetare alocate Biroului Naţional de Statistică şi altor instituţii şi în condiţiile cofinanţării cercetării statistice asupra gospodăriilor casnice „Tranziţia de la şcoală la muncă” de către donatorii străini.
VI. Procedurile de raportare şi evaluare
    8. În procesul de realizare a Programului va fi asigurată monitorizarea permanentă a realizării activităţilor (lucrărilor) în conformitate cu prevederile capitolului VII din prezentul Program. Procesul de monitorizare şi evaluare va cuprinde:
    a) evidenţa de către Biroul Naţional de Statistică a respectării termenelor de realizare a acţiunilor/lucrărilor;
    b) examinarea trimestrială la şedinţele Colegiului Biroului Naţional de Statistică a realizării acţiunilor prevăzute în Program;
    c) elaborarea de către Biroul Naţional de Statistică a raportului privind realizarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2013 şi prezentarea acestuia la Guvern în decursul primului trimestru al anului 2014.
VII. Lucrările, instituţiile responsabile şi termenele de realizare

    [Programul modificat prin HG650 din 28.08.13, MO191-197/06.09.13 art.752]