*HGO1530/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  346431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1530
din  29.12.2007
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind
  stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor
boli la animale
Publicat : 18.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 67
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară, precum şi în scopul efectuării măsurilor preconizate în Planul de acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană  (pct.2.4. alin. 30) privind perfecţionarea sistemului de inofensivitate alimentară pentru consumatorii din Moldova şi facilitarea comerţului prin reformarea şi modernizarea sectoarelor sanitar şi fitosanitar, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    Prim-ministru                                                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                                              Anatolie Gorodenco

    Nr. 1530. Chişinău, 29 decembrie 2007.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1530
din 29 decembrie 2007

Norma sanitară veterinară
privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare
şi control al unor boli la animale
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte criteriile privind elaborarea programelor de eradicare şi control al unor boli la animale, precum şi cerinţele de raportare şi evaluare a acestor programe pe teritoriul Republicii Moldova.
    2. Criteriile şi cerinţele stabilite prin prezenta Normă sanitară veterinară asigură evaluarea eficacităţii măsurilor pentru a permite eradicarea rapidă şi controlul adecvat al bolilor la animale.
   3. Prezenta Normă sanitară veterinară se aplică la elaborarea programelor de eradicare şi control al bolilor la animale, în cazul apariţiei acestora şi sînt aprobate de Guvern.
    4. Programele de eradicare şi control trebuie să întrunească criteriile prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
    5. În prezenta Normă sanitară veterinară noţiunile de bază utilizate au următoarea semnificaţie:
    a) evaluare tehnică şi financiară - evaluare stabilită de Comisia antiepizootică excepţională republicană (în continuare - Comisia), a cărei componenţă şi Regulament de activitate sînt aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 30 din 14 ianuarie 1994;
    b) rapoarte intermediare - rapoartele care urmează să fie prezentate Comisiei de către Direcţia medicină veterinară în termene stabilite;
    c) rapoarte finale - rapoartele cu privire la aplicarea programului în anul care s-a scurs, care urmează să fie prezentate Comisiei de către Direcţia medicină veterinară.
    6. Evaluarea tehnică şi financiară preliminară a unui program trebuie să conţină informaţiile specificate în anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
    7. Rapoartele intermediare trebuie să conţină datele specificate în anexele nr.2, 3 şi 4 la prezenta Normă sanitară veterinară, după caz, pentru bolile incluse în Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, pentru care se întocmesc programe de eradicare şi control.
    8. Rapoartele finale trebuie să conţină datele specificate în anexele nr.2 - 7 la prezenta Normă sanitară veterinară, după caz, pentru bolile incluse în Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, pentru care se întocmesc programe de eradicare şi control.
    9. La completarea tabelului din anexa nr. 7 la prezenta Normă sanitară veterinară, în coloana “compensaţie”, se va indica compensaţia acordată pentru tăierea sau distrugerea animalelor.
Capitolul II
Criteriile pentru programele de eradicare
    10. Programele de eradicare trebuie să conţină:
    descrierea situaţiei epidemiologice a bolii;
    analiza cheltuielilor estimate şi estimarea beneficiilor anticipate ale programului;
    durata prevăzută de program şi obiectivele ce trebuie să fie atinse la încheierea programului;
    autoritatea veterinară competentă abilitată cu supravegherea şi punerea în aplicare a programului;
    descrierea şi delimitarea zonelor geografice şi administrative în care programul urmează să fie aplicat;
    un sistem care să asigure notificarea tuturor focarelor de boală, suspecte sau confirmate, în zona respectivă;
    procedurile de control şi, în special, normele privind circulaţia animalelor susceptibile de a fi afectate sau contaminate cu o anumită boală şi inspecţia periodică a     exploataţiilor sau a zonelor respective;
    un sistem de înregistrare a exploataţiilor implicate în program;
    măsurile de identificare a originii animalelor;
    statutele care pot fi atribuite exploataţiilor sau zonelor, obiectivele ce trebuie să fie atinse în cazul fiecărui statut, condiţiile ce se aplică circulaţiei animalelor dintr-o     exploataţie sau zonă în altele cu statut diferit şi consecinţele pierderii statutului;
    descrierea metodelor de analiză, testare şi prelevare a probelor utilizate în cazul fiecărei boli, după necesitate;
    acţiunile ce trebuie întreprinse în cazul unor rezultate pozitive obţinute în urma verificărilor efectuate conform programului, care trebuie să includă toate măsurile de     precauţie necesare pentru a asigura eradicarea rapidă a bolii, ţinînd cont de datele epidemiologice şi de metodele preventive specifice.
    11. Dacă în urma verificărilor efectuate au fost obţinute rezultate pozitive, acţiunile întreprinse vor fi următoarele: 
    a) tăierea animalelor afectate, contaminate sau suspectate de a fi afectate sau contaminate, cu distrugerea carcaselor sau folosirea acestora, după tratare, în alt scop decît consumul uman, cu condiţia ca tratamentele efectuate să ofere garanţiile adecvate cu privire la sănătatea publică şi/sau sănătatea animală; sau utilizarea ulterioară a cărnii, cu condiţia ca aceasta să nu reprezinte un pericol pentru sănătatea umană;
    b) distrugerea tuturor produselor care ar putea transmite boala sau tratarea acestor produse pentru a evita orice contaminare posibilă;
    c) dezinfectarea exploataţiilor infectate;
    d) tratamentul terapeutic sau preventiv ales;
    e) repopularea cu animale sănătoase a exploataţiilor depopulate în urma tăierilor;
    f) crearea unei zone de supraveghere în jurul exploataţiilor infectate;
    g) compensarea adecvată, acordată deţinătorilor sau proprietarilor de animale pentru animalele tăiate;
    h) informarea regulată şi completă a Organizaţiei Internaţionale de Epizootii (OIE)  de către Direcţia medicină veterinară.
Capitolul III
Criteriile pentru programele de monitorizare şi pentru programele
de control al rabiei

    12. Programele de control trebuie să conţină următoarele:
    a) criteriile prevăzute la pct. 10 din prezenta Normă sanitară veterinară;
    b) un sistem de control bazat pe analize serologice, microbiologice, patologice sau epidemiologice sau orice altă metodă potrivită pentru boala în cauză;
    c) un sistem de confirmare a absenţei bolii, care să ţină seama de caracteristicile epidemiologice ale acesteia.
    13. Programele de control al rabiei trebuie să cuprindă:
    a) criteriile prevăzute la pct. 10 din prezenta Normă sanitară veterinară;
    b)  informaţii detaliate cu privire la regiunea sau regiunile în care trebuie să se aplice imunizarea orală a vulpilor şi limitele naturale ale acesteia sau acestora;
    c) informaţii detaliate cu privire la vaccinurile ce urmează să fie utilizate, sistemul de distribuţie a acestora, densitatea şi frecvenţa amplasării momelilor;
    d) în caz de necesitate, toate detaliile, costul şi scopul schemelor de protecţie sau conservare a florei şi faunei, întreprinse de organizaţiile nonprofit pe teritoriul vizat de aceste programe.

Anexa nr.1
la Norma sanitară veterinară
privind stabilirea criteriilor
pentru programele de eradicare
şi control al unor boli la animale
    Criteriile de evaluare tehnică şi financiară preliminară

    Ţara ..................................................................................
    Data ..................................................................................
    Boala * ..................................................... Specia ............

    Conţinutul minim al evaluării tehnice şi financiare trebuie să includă:
    1) confirmarea că prevederile legale referitoare la aplicarea programului erau în vigoare la începutul programului (dacă nu este, se va efectua evaluarea situaţiei);
    2) evaluarea aplicării măsurilor bugetare necesare bunei executări a programului;
    3) estimarea sumelor deja utilizate în cadrul programului pentru măsurile care beneficiază de finanţare;
    4) previziuni referitoare la sumele care vor fi utilizate în anul respectiv pentru măsurile care beneficiază de finanţare.

    __________________________
    * Boala şi specia animală, după caz.
Anexa nr.2
    anexa nr.2
Anexa nr.3
    anexa nr.3
Anexa nr.4
    anexa nr.4
Anexa nr.5
    anexa nr.5
Anexa nr.6
    anexa nr.6
Anexa nr.7
    anexa nr.7