*HGO68/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  346445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 68
din  29.01.2009
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Făina, grişul şi tărîţa de cereale”
Publicat : 06.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 23-26     art Nr : 107     Data intrarii in vigoare : 06.12.2009
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431), Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2003, nr. 126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2003, nr. 60-61, art. 259), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Făina, grişul şi tărîţa de cereale” (se anexează).
    2. Din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 14), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud poziţiile tarifare cu numerele de ordine 10, 11, iar din poziţia tarifară cu numărul de ordine 12 se exclude cuvîntul „grişuri”.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Sănătăţii.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 10 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Prim-ministru                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei  şi comerţului                          Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                            Anatolie Gorodenco
    Ministrul sănătăţii                                                    Larisa Catrinici

    Nr.68. Chişinău, 29 ianuarie 2009.

    Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 68
din 29 ianuarie 2009
Reglementarea tehnică
„Făina, grişul şi tărîţa de cereale”
    Prezenta Reglementare tehnică creează cadrul necesar aplicării următoarelor documente normative ale Comisiei Codex Alimentarius: Codex Stan 152-1985 privind făina de grîu, Codex Stan 178-1991 privind făina de grîu durum, Codex Stan 154-1985 privind făina de porumb integral, Codex Stan 155-1985 privind făina de porumb degerminat, Codex Stan 170-1989 privind făina de mei, Codex Stan 173-1989 privind făina de sorg.
    I. Domeniul de aplicare
    1. Reglementarea tehnică „Făina, grişul şi tărîţa de cereale” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele esenţiale faţă de produsele cerealiere pentru consumul uman, provenite atît din producţia internă, cît şi din import, în ceea ce priveşte siguranţa şi calitatea acestora, condiţiile de comercializare şi utilizare a lor.
    2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică făinii, grişului şi tărîţei de cereale (în continuare – produse cerealiere) destinate utilizării în industria alimentară şi comercializării în reţeaua de comerţ.
    3. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică:
    1) produselor fabricate în gospodării individuale pentru consum propriu;
    2) făinii din grîu integral şi derivatelor grîului comun, Triticum aestivum L., sau a grîului ramificat Triticum compactum Host., sau a amestecurilor lor;
    3) făinii de grîu destinate utilizării ca ingredient la fabricarea berii sau la fabricarea amidonului şi/sau glutenului;
    4) făinii de grîu destinate utilizării industriale nealimentare;
    5) făinurilor ale căror conţinut de proteine a fost redus sau care, după măcinare, au fost supuse unui tratament special, altul decît uscarea ori înălbirea, sau în care s-au adăugat alte ingrediente, diferite de cele specificate în prezenta Reglementare tehnică.    
    4. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe pentru grupele de produse enumerate în următorul tabel.
Poziţia tarifară din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii    

Poziţia tarifară din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii

 
 

Denumirea produselor

1101 00
Făină de grîu sau meslin
1102

Făină de cereale, altele decît grîu sau meslin

 Din 1103
Grişuri
 
    5. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe faţă de făinuri de grîu, de porumb, de mei, de sorg, de secară, de ovăz, precum şi făinuri din alte tipuri de seminţe cerealiere.
II. Terminologie
    6. În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    1) făinuri:
    a) făină – produs obţinut prin măcinarea boabelor de cereale, după o curăţare prealabilă;
    b) făină de grîu – produs din boabe de grîu moale, de grîu ramificat ori din amestecul acestora, obţinut prin procedee de mărunţire sau măcinare, în care tărîţa şi germenele sînt parţial eliminate, iar restul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    c) făină de grîu durum – produs obţinut prin măcinare, din grîu Triticum durum Desf., la care tărîţele şi germenii se îndepărtează, iar endospermul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    d) făină de secară – produs obţinut prin măcinarea boabelor de secară pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    e) făină de porumb din boabe integrale măcinate grosier – produs din seminţe integrale, mature de porumb, obţinut prin măcinare pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    f) făină de porumb din boabe cu germenii îndepărtaţi – produs obţinut prin măcinare din seminţe integrale, mature de porumb, la care tărîţele şi germenii se îndepărtează, iar restul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    g) făină de mei – produs din boabe de mei, obţinut prin măcinare, în procesul căreia germenii, în mare parte, sînt eliminaţi, iar endospermul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    h) făină de sorg – produs din boabe de sorg, obţinut prin măcinare, în procesul căreia este eliminată tărîţa, o mare parte de germeni este scoasă, iar endospermul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    i) făină de ovăz – produs din boabe de ovăz, obţinut prin măcinare cu curăţarea şi separarea învelişului grînelor;
    j) meslin – produs obţinut prin măcinarea amestecului de boabe de grîu şi secară;
    2) griş – produs obţinut din boabe de grîu sau din alte cereale măcinate în formă de granule mici;
    3) tărîţă – produs secundar obţinut la fabricarea făinurilor.
III. Cerinţe esenţiale
    7. Se recomandă ca producătorii să utilizeze Coduri de bune practici şi să întreprindă măsuri performante pentru asigurarea calităţii, siguranţei alimentare, etichetării şi informării depline, corecte şi veridice a consumatorului.
    8. Calitatea şi siguranţa alimentară presupun asigurarea respectării şi conformării cu cerinţele prescrise, inclusiv de igiena alimentară, pe parcursul întregului proces de producţie, de la materia primă pînă la consumator.
    9. Producătorii trebuie să asigure păstrarea înregistrărilor minimum cinci ani, pentru a permite trasabilitatea materiilor prime utilizate, tehnologiilor de producere, furnizorilor de materii prime, loturilor şi tipurilor de produse, şi, după caz, a oferi dovezi documentare privind respectarea cerinţelor stipulate în prezenta Reglementare tehnică.
    10. Materiile prime utilizate la fabricarea produselor cerealiere se achiziţionează numai în baza actelor în formă scrisă, care confirmă originea, calitatea şi siguranţa alimentară.
Materiile prime utilizate la fabricarea produselor cerealiere trebuie să corespundă cerinţelor Reglementării tehnice „Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul şi sorgul alimentar”.
    11. Fabricarea produselor cu utilizarea aditivilor alimentari se admite numai cu respectarea cerinţelor stabilite de autoritatea competentă.
    12. Se admite în scopuri tehnologice îmbunătăţirea calităţii făinei de grîu cu amelioratori ai produselor de panificaţie, inclusiv: gluten de grîu, malţuri obţinute din grîu, secară sau orz, făină de soia şi făinuri din boboase, conform normelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    13. Produsele cerealiere şi orice ingrediente utilizate în componenţa acestora trebuie să fie inofensive şi să fie destinate consumului uman.
    14. Produsele cerealiere destinate consumului uman trebuie să posede caracteristicile organoleptice prevăzute în anexa nr. 1.
Caracteristicile fizico-chimice ale produselor cerealiere trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2.
    15. La fabricarea şi comercializarea produselor cerealiere trebuie să se respecte cantităţile maxim admisibile de elemente toxice, reziduuri de pesticide, micotoxine, radionuclizi şi cerinţele microbiologice stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    16. Produsele cerealiere destinate consumului uman trebuie să fie etichetate în conformitate cu Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” şi alte acte normative în vigoare.
    17. Produsele cerealiere trebuie să fie ambalate şi transportate în ambalaje care să păstreze calitatea şi să asigure inofensivitatea produsului.
    Ambalajele trebuie să fie fabricate numai din materiale nepericuloase şi destinate scopului pentru care sînt folosite. Ambalajele nu trebuie să permită migrarea componenţilor cu potenţial toxic, să atribuie produsului mirosuri sau gusturi străine.
    În cazul în care produsele cerealiere sînt ambalate în saci, aceştia trebuie să fie curaţi, rezistenţi, bine cusuţi sau închişi ermetic.
    18. Nu se admite comercializarea cu amănuntul a făinii infectate cu spori de Bacillus subtilis (B. mezentericus), microorganisme nepatogene care provoacă „boala întinderii”.
    Făina de grîu pentru panificaţie fabricată în perioada mai–septembrie nu trebuie să fie infectată cu bacilul mezenteric.
    19. Pentru prevenirea infectării făinii cu bacilul mezenteric şi apariţiei „bolii întinderii” este necesară stricta respectare a regimului tehnologic şi sanitar de păstrare, procesare şi comercializare a grînelor, făinii şi produselor fabricate în baza lor, precum şi organizarea controlului de laborator.
    20. Nu se admite transportarea şi depozitarea produselor cerealiere împreună cu produse nealimentare sau cu produse cu miros specific.
    Depozitarea produselor finite se face în încăperi curate şi igienice, uscate, bine aerisite, neinfestate cu dăunători ai cerealelor, în conformitate cu STAS 26791-89 (ISO 2296:1972) „Produse obţinute la prelucrarea cerealelor. Ambalarea, marcarea, transportarea şi depozitarea”.
    Materiile prime şi producţia finită trebuie să fie depozitate şi păstrate în condiţii care să prevină orice fel de contaminare sau deteriorare.
    21. Verificarea calităţii produselor cerealiere se efectuează în corespundere cu prevederile Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi alte acte normative în vigoare.
    Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor de calitate, siguranţă alimentară se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de analiză stabilite de standardele naţionale.
     Lista standardelor naţionale privind aplicarea metodelor de prelevare a probelor şi a metodelor de încercări se aprobă de autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    22. Produsele cerealiere, inclusiv cele importate, pot fi plasate pe piaţă doar dacă corespund cerinţelor prescrise în prezenta Reglementare tehnică, iar condiţiile de comercializare pe piaţă corespund Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare.
    Produsele cerealiere neconforme prezentelor cerinţe nu pot fi plasate pe piaţa de desfacere pentru consumul uman.
    Conformitatea produselor cerealiere se asigură de către producător/ importator.
    23. La plasarea pe piaţă produsele cerealiere trebuie să fie însoţite de certificatul igienic, eliberat conform Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei.
    24. Conformitatea cu prevederile prezentei Reglementări tehnice poate fi asigurată prin utilizarea standardelor conexe.
 Anexa nr. 1

                                                                                                   la Reglementarea tehnică

    „Făina, grişul şi tărîţa de cereale
 
Caracteristicile organoleptice ale făinurilor
                                                                                                                                               Tabelul nr.1 .1

Caracteristici
Condiţii de admisibilitate pentru făină

de calitate superioară

de calitatea întîi
de calitatea a doua
integrală
Culoare

Albă sau albă cu nuanţă crem

Albă sau albă cu nuanţă gălbuie

Albă cu nuanţă gălbuie sau cenuşie

Albă cu nuanţă gălbuie sau cenuşie, cu particule vizibile de tărîţe

Miros

Specific făinii de grîu, fără miros străin, rînced sau de mucegai

Gust

Specific făinii de grîu, fără gust străin, acru sau amar

Impurităţi minerale
Fără scrîşnet la mestecare
 
Caracteristicile organolepticeale tărîţelor
                                                                                        Tabelul nr.1.2
Caracteristici
Condiţii de admisibilitate pentru tărîţe de
grîu
secară
Gust

Caracteristic tărîţelor, fără gust amar, acru sau alte gusturi străine

Miros

Caracteristic tărîţelor, fără miros de mucegai, rînced sau alt miros străin

Aspect, culoare
Roşie-gălbuie cu nuanţă cenuşie
Cenuşie cu nuanţă brună sau verzuie

                                                                                    

Caracteristicile organolepticeale grişului
    Tabelul nr.1.3
Caracteristici
Caracteristici pentru tipuri

Griş produs din grîu moale

Griş produs din grîu moale cu adaos de grîu tare (durum), pînă la 20%

Griş produs din grîu tare (durum)

Aspect, culoare

Predomină granule făinoase netransparente. Culoare albă sau cremă

Predomină granule făinoase de culoare albă, cu prezenţa granulelor cu muchii semitransparente de culoare cremă sau gălbuie

Granule cu muchii semitransparente de culoare cremă sau gălbuie

Gust
Fără gust amar, acru sau alte gusturi străine
Miros
Fără miros încins, de mucegai sau alte mirosuri străine
Impurităţi minerale
Fără scrîşnet la mestecare

Anexa nr.2
la Reglementarea tehnică
„Făina, grişul şi tărîţa de cereale”
    anexa nr.2