*HGO189/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  346459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 189
din  17.03.2010
cu privire la aprobarea Cerinţelor minime
de comercializare pentru cartofii de sămînţă
Publicat : 23.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 39-40     art Nr : 251     Data intrarii in vigoare : 23.06.2010
    În conformitate cu Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 6), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerinţele minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare în termen de 3 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura aducerea actelor sale normative în concordanţă cu prezenta Hotărîre.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Valeriu Cosarciuc
    Ministrul sănătăţii                                                             Vladimir Hotineanu


    Nr. 189. Chişinău, 17 martie 2010.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.189
din 17 martie  2010
CERINŢE MINIME
de comercializare pentru cartofii de sămînţă
    Cerinţele minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă creează cadrul necesar aplicării Directivei nr.56/2002/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămînţă, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 193, 20.7.2002, p. 60-73 (JO L 193, 20.7.2002, p. 60-73).
I. Dispoziţii generale
    1. Cerinţele minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă (în continuare – Cerinţe minime) stabilesc cerinţele minime de calitate şi comercializare pentru cartofii de sămînţă.
    2. Cerinţele obligatorii prescrise în prezentele Cerinţe minime nu se referă la cartofii de sămînţă produşi în gospodăriile individuale nelicenţiate, precum şi la cartofii de sămînţă de tranzit sau depozitaţi temporar ca produse de tranzit, dacă nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător.
    3. Prezentele Cerinţe minime se referă la produsul „Cartofi pentru sămînţă” prevăzut în Nomenclatorul Mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia tarifară 0701 10 000.
    4. În sensul prezentelor Cerinţe minime termenii utilizaţi sînt definiţi după cum urmează:
    1) comercializare – vînzarea, deţinerea în vederea vînzării, oferta de vînzare, precum şi orice tip de cesionare, furnizare sau transfer de cartofi de sămînţă către o altă parte, în vederea unei exploatări comerciale.
    Nu se consideră comercializare furnizarea cartofilor de sămînţă, care nu vizează o exploatare comercială a soiului, cum ar fi operaţiunile următoare:
    a) furnizarea de cartofi de sămînţă unor organisme oficiale de testare şi inspecţie;
    b) furnizarea cartofilor de sămînţă unor prestatori de servicii în vederea prelucrării sau a condiţionării;
    c) furnizarea cartofilor de sămînţă prestatorilor de servicii pentru producerea unor produse agricole brute destinate unor scopuri industriale, sau înmulţirii de seminţe pentru acest scop, cu condiţia ca prestatorul de servicii să nu obţină dreptul de proprietate asupra cartofilor de sămînţă astfel furnizat sau a produsului recoltei. Furnizorul cartofilor de sămînţă va furniza organismului de certificare o copie a contractului încheiat cu prestatorul de servicii, care va include standardele şi condiţiile care trebuie să le îndeplinească cartofii de sămînţă furnizaţi;
    2) cartofii de sămînţă „prebază” sînt tuberculii de cartofi, care:
    a) au fost produşi în conformitate cu normele de producere a cartofilor de sămînţă;
    b) au fost prevăzuţi, în special, pentru producerea cartofilor de sămînţă „de bază” sau „certificaţi”;
    c) îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe minime;
    3) cartofii de sămînţă „de bază” sînt tuberculii de cartofi, care:
    a) au fost produşi în conformitate cu normele de producere a cartofilor de sămînţă;
    b) au fost prevăzuţi, în special, pentru producerea cartofilor de sămînţă „certificaţi”;
    c) îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe minime;
    4) cartofii de sămînţă „certificaţi” sînt tuberculii de cartofi, care:
    a) au fost produşi în conformitate cu normele de producere a cartofilor de sămînţă;
    b) provin direct din cartofii de sămînţă „de bază” sau din cartofii de sămînţă „certificaţi”, sau din cartofii de sămînţă dintr-o generaţie anterioară cartofilor de sămînţă „de bază”, care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru cartofii de sămînţă „de bază”;
    c) sînt destinaţi pentru producerea cartofilor pentru consum;
    d) îndeplinesc condiţiile minime stabilite în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe minime.
II. Cerinţe esenţiale
    5. Importatorii şi producătorii de cartofi de sămînţă, la plasarea acestora pe piaţă, trebuie să respecte prevederile prezentelor Cerinţe minime, Legii despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999, Hotărîrii Guvernului nr. 360 din 27 martie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor” şi Hotărîrii Guvernului nr. 390 din 29 aprilie 1997 „Cu privire la aprobarea Regulilor de desfacere către populaţie a seminţelor, răsadului şi materialului săditor horticol”.
    6. Cartofii de sămînţă pot fi comercializaţi numai în cazul în care au fost certificaţi drept cartofi de sămînţă „prebază”, „de bază” sau „certificaţi” şi în cazul în care îndeplinesc condiţiile minime stabilite în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe minime.
    7. Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer se asigură că, în timpul examinării tuberculilor pentru certificare, mostrele prelevate sînt supuse încercărilor, conform regulilor şi metodelor prevăzute în GOST 11856-89 “Cartofi de sămînţă. Recepţia şi metodele de analiză”.
III. Reguli şi norme privind producerea cartofilor
de sămînţă destinaţi comercializării
    8. Cartofii de sămînţă produşi prin tehnicile de micropropagare trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de prezentele Cerinţe minime.
    9. În timpul producerii cartofilor de sămînţă, culturile trebuie să fie separate de alte culturi de cartof sau de alte culturi, cu respectarea distanţelor de izolare prevăzute în pct.10 al prezentelor Cerinţe minime, pentru asigurarea sănătăţii plantelor. Cerinţele respective includ următoarele măsuri:
    1) separarea producţiei cartofilor de sămînţă de producţia cartofilor de consum;
    2) evitarea amestecului mecanic dintre soiuri şi dintre diferite categorii biologice în timpul calibrării, depozitării, transportării şi tratării.
    10. Distanţele de izolare pentru cartofii de sămînţă sînt următoarele:
    1) 1,5 m (2 rînduri), în cazul izolării cartofilor de sămînţă de aceeaşi categorie;
    2) 50 m, în cazul izolării cartofilor de sămînţă „prebază” de cartofii de sămînţă „de bază”;
    3) 250 m, în cazul izolării cartofilor de sămînţă „prebază” de cartofii de sămînţă „certificaţi”;
    4) 100 m,  în cazul izolării cartofilor de sămînţă „de bază” de cartofii de sămînţă „certificaţi”;
    5) 1500 m, în cazul izolării cartofilor de sămînţă de alte surse de infecţii: localităţi, sere, livezi de piersic, depozite, gunoişti etc.
    11. În zona de producere a cartofilor de sămînţă nu se admite producerea cartofilor de consum din alte categorii biologice decît din cele din care se produce sămînţa.
    12. Nu se admite tratarea cartofilor de sămînţă cu inhibitori pentru încolţirea tuberculilor.
IV. Cerinţe privind comercializarea
cartofilor de sămînţă
    13. Cartofii de sămînţă pot fi comercializaţi numai în cazul în care întrunesc următoarele cerinţe privind calibrul:
    1) se încadrează în parametrii de 35-55 mm;
    2) totodată, cartofii de sămînţă pot fi comercializaţi dacă corespund parametrilor de 28-35 mm sau 55-65 mm, cu respectarea prevederilor prezentelor Cerinţe minime;
    3) abaterea maximă de la parametrii de calibru este de 5%, în cazul cartofului de sămînţă rotund şi de 10%, în cazul cartofului de sămînţă oval.
    14. Cartofii de sămînţă „prebază”, „de bază” şi „certificaţi” pot fi comercializaţi numai în loturi suficient de omogene şi în ambalaje închise, care trebuie sigilate şi poartă un sistem de sigilare şi marcare, în conformitate cu dispoziţiile prezentelor Cerinţe minime.
    15. Ambalajele pentru cartofii de sămînţă „prebază”, „de bază” şi „certificaţi” trebuie să fie închise astfel încît să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau să nu prezinte urme de manipulare a etichetei sau a ambalajului. În vederea asigurării închiderii, sistemul de sigilare trebuie să fie prevăzut cu etichetă.
    16. Ambalajele destinate cartofilor de sămînţă „prebază”, „de bază” şi „certificaţi” trebuie:
    1) să fie noi, curate şi trainice, pentru a asigura protecţia cartofilor de sămînţă;
    2) să fie etichetate în conformitate cu anexa nr.3 la prezentele Cerinţe minime, cu indicaţiile scrise în limba de stat. Pentru cartofii de sămînţă „prebază” şi  „de bază” eticheta este de culoare albă, iar pentru cartofii de sămînţă „certificaţi” eticheta este de culoare albastră.
    17. În vederea comercializării, cartofii de sămînţă selecţionaţi din generaţiile anterioare cartofilor de sămînţă „de bază” şi „certificaţi”, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să fie produşi în conformitate cu normele de producere a cartofilor de sămînţă;
    2) să fie destinaţi, în special, producţiei de cartofi de sămînţă „de bază” şi „certificaţi”;
    3) să respecte condiţiile minime din prezentele Cerinţe minime pentru cartofii de sămînţă „de bază” şi „certificaţi”;
    4) să fie prezentaţi în ambalaje, în conformitate cu dispoziţiile prezentelor Cerinţe minime;
    5) ambalajele trebuie să fie etichetate, în conformitate cu menţiunile prevăzute în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe minime.
    18. Pentru a se verifica respectarea condiţiilor din prezentele Cerinţe minime, la comercializare cartofii de sămînţă sînt controlaţi de Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, cu eliberarea certificatului de calitate.
Anexa nr.1
la Cerinţele minime de  comercializare
pentru cartofii de sămînţă
Indicii de calitate ai cartofilor de sămînţă

Denumirea indicilor

Categoria
 prebază
 
    de bază
   certificaţi
Puritatea biologică, %
100
100
100
Plante cu simptome de boli

în aparenţă, %, cel mult, inclusiv:

1,8
3,6
5,0

Viroze, forme grave (mozaicuri, răsucirea frunzelor etc.)

nu se admit
0,6
1,2
Viroze, forme uşoare
1,4
2,6
4,5
Putregaiul inelar şi cenuşiu
nu se admite
Picioruşul negru (Erwinia)
nu se admite
Impurităţi de alte soiuri
nu se admit

Tuberculi infectaţi de boli, %, cel

 mult, inclusiv:
1,5
2,5
4,5
Picioruşul negru (Erwinia)
nu se admite
Putregaiul inelar şi cenuşiu
nu se admite
Mana (fitoftoroza)
0,5
0,5
1,0
Putregaiul uscat (fomoza,
fuzarioza)
0,5
0,5
1,0
Nematode
nu se admit

Rîia comună şi argintie (dacă este

atacată peste ¼ din suprafaţa
tuberculului)
0,5
2,5
5,0
Rîia făinoasă
               nu se admite
               1,0
Rizoctonioza:

dacă este atacată de la  ⅛ pînă la ¼ din suprafaţa

tuberculului
0,5
1,0
1,5
peste ¼ din suprafaţa tuberculului
nu se admite

Anexa nr. 2
la Cerinţele minime de comercializare
pentru cartofii de sămînţă
Cerinţe minime pe care trebuie să le îndeplinească
cartofii de sămînţă
    1. Cîmpul de producţie nu trebuie să fie contaminat cu Heterodera rostochiensis Woll şi Pseudomonas solanacearum.
    2. În cultură nu trebuie să existe:
    1) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;
    2) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. şi Kotth.) Skapt. şi Burkh.
    3. Toleranţele privind impurităţile, defectele sau bolile cartofilor de sămînţă:
    1) prezenţa pămîntului şi a corpurilor străine – 1% din greutate;
    2) putregai uscat şi putregai umed, cu condiţia să nu fie cauzate de Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum sau Pseudomonas solanacearum – 1% din greutate;
    3) defecte exterioare (de exemplu, tuberculi diformi sau loviţi) 3% din greutate.

Anexa nr. 3
la Cerinţele minime de comercializare
 pentru cartofii de sămînţă
Cerinţe minime pe care trebuie să le îndeplinească eticheta
    1. Indicaţiile obligatorii:
    1) denumirea produsului;
    2) identificare – denumirea şi adresa producătorului sau ambalatorului ce pot fi înlocuite cu codul unic IDNO, atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere: „ambalator şi/sau expeditor” (sau abrevierile echivalente);
    3) luna şi anul sigilării şi producerii;
    4) specia, menţionată cel puţin cu caractere latine, cu denumirea botanică, eventual sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, cu denumirea comună sau în ambele variante;
    5) soiul, indicat cel puţin cu caractere latine;
    6) categoria biologică;
    7) ţara de origine;
    8) modul de tratare;
    9) greutatea netă declarată.
    2. Dimensiunile minime ale etichetei:
    110 mm x 67 mm.