*HGO1113/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  346468
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1113
din  06.12.2010
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte
cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul
şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a
produselor obţinute de la acestea
Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251     art Nr : 1236
    În conformitate cu prevederile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării siguranţei produselor de acvacultură, apărării sănătăţii publice, sănătăţii şi bunăstării animalelor de acvacultură prin protecţia teritoriului ţării împotriva introducerii anumitor factori etiologici ai bolilor la animalele acvatice cu loturile de produse de acvacultură infectate sau cu speciile-vectori, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                    Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                               Valeriu Cosarciuc

    Nr. 1113. Chişinău, 6 decembrie 2010.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1113
din 6 decembrie  2010

Norma sanitar-veterinară
ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară
pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor
vii de
acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea

    Prevederile Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea (în continuare – Norma sanitar-veterinară) sînt aduse în concordanţă cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1251/2008 din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile şi cerinţele de certificare pentru introducerea pe piaţă şi importul în Comunitate de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale şi de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (JO, L 337 din 16 decembrie 2008, p. 41), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 719/2009 din 6 august 2009 (JO, L 205 din 7 august 2009, p. 10), Regulamentul Comisiei Europene nr. 346/2010 din 15 aprilie 2010 (JO, L 104 din 24 aprilie 2010, p. 1).
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Normă sanitar-veterinară stabileşte:
    1) condiţii faţă de sănătatea animală la plasarea pe piaţă a:
    a) animalelor acvatice ornamentale care provin din sau sînt destinate pentru unităţi ornamentale închise;
    b) animalelor de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată, unităţilor ornamentale deschise şi repopulării din ţări şi părţi ale acestora în care se aplică măsuri naţionale pentru limitarea impactului anumitor boli la animalele de acvacultură şi la animalele acvatice sălbatice;
    2) cerinţe de certificare sanitar-veterinară la plasarea pe piaţă a:
    a) animalelor de acvacultură destinate creşterii, inclusiv zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată şi unităţilor ornamentale deschise, şi repopulării;
    b) animalelor de acvacultură şi produselor obţinute din aceste animale destinate consumului uman;
    3) condiţii de sănătate animală şi cerinţele de certificare sanitar-veterinară la importul şi tranzitul, inclusiv depozitarea în cursul tranzitului, a:
    a) animalelor de acvacultură destinate creşterii, inclusiv zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată şi unităţilor ornamentale deschise;
    b) animalelor de acvacultură şi produselor obţinute din aceste animale destinate consumului uman;
    c) animalelor acvatice ornamentale destinate unităţilor ornamentale închise;
    4) lista speciilor-vectori de animalele de acvacultură şi condiţiile în care aceste specii sînt considerate vectori în conformitate cu anexa nr. 10 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    2. În sensul prezentei Norme sanitar-veterinare noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
    unitate ornamentală închisă – magazin de animale de companie, centru de grădinărit, iaz de grădină, acvariu comercial sau angro care exploatează animale acvatice ornamentale, care nu are contact direct cu apele naturale sau care este echipat cu un sistem de tratare a efluenţilor care reduce pînă la un nivel acceptabil riscul de contaminare a apelor naturale;
    unitate ornamentală deschisă – unităţi ornamentale, altele decît unităţile ornamentale închise;
    repopulare – eliberarea în natură a animalelor de acvacultură.
Capitolul II
Plasarea pe piaţă a animalelor de acvacultură
Secţiunea 1
Animale acvatice ornamentale care provin din
sau sînt destinate pentru unităţi ornamentale
    3. Circulaţia animalelor acvatice ornamentale face obiectul unei notificări în cadrul sistemului informatizat în conformitate cu prevederile Normelor sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 29 septembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 180-181, art. 1104) în cazul în care animalele:
    1) provin din unităţi ornamentale din alte ţări;
    2) sînt destinate unităţilor ornamentale închise, în cazul în care:
    a) sînt declarate indemne de una sau mai multe din bolile neexotice enumerate în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 290);
    b) fac obiectul unui program de supraveghere sau de eradicare în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009;
    3) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile pentru care ţara, zona sau compartimentul în cauză sînt declarate indemne de boală sau pentru care se aplică un program de supraveghere sau de eradicare menţionat la subpct.2) lit.b) din prezentul punct.
    4. Animalele acvatice ornamentale ţinute în unităţi ornamentale închise nu se eliberează în unităţi ornamentale deschise, ferme de acvacultură, zone de relocare, gospodării cu repopulare organizată, zone de cultură a moluştelor sau în natură, cu excepţia cazului în care Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (în continuare – Agenţia) autorizează acest lucru, cu condiţia că:
    a) eliberarea nu pune în pericol starea de sănătate a animalelor acvatice în punctul de eliberare;
    b) se asigură luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor;
    c) eliberarea se efectuează în baza rezultatelor cercetărilor de laborator, efectuate în perioada de carantină.
Secţiunea 2
Animale de acvacultură destinate creşterii, zonelor
 de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată,
 unităţilor ornamentale deschise
şi repopulării
    5. Loturile de animale de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată, unităţilor ornamentale deschise sau repopulării:
    a) sînt însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară şi completat în conformitate cu prevederile acesteia;
    b) sînt introduse din ţări, zone sau compartimente declarate indemne de una sau mai multe din bolile neexotice şi care fac obiectul unui program de supraveghere sau de eradicare prevăzut în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009;
    c) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe boli sau din specii-vectori ai uneia sau mai multor boli pentru care ţara sau zona ori compartimentul în cauză sînt declarate indemne de boală sau pentru care se aplică un program de supraveghere sau de eradicare, prevăzut în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009.
Secţiunea 3
Animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale
 destinate prelucrării ulterioare înaintea consumului uman

    6. Loturile de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale destinate prelucrării ulterioare înaintea consumului uman trebuie să fie:
    1) însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară şi completat în conformitate cu prevederile acesteia;
    2) introduse din ţări, zone sau compartimente:
    a) declarate indemne de una sau mai multe din bolile neexotice menţionate în anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009;
    b) care au un program de supraveghere sau de eradicare în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.239 din 26 martie 2009;
    с) care aplică un program de supraveghere sau de eradicare menţionat la alin. 2) lit. b) din prezentul punct pentru speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile pentru care ţara, zona sau compartimentul acesteia sînt declarate indemne de boală.
    7. Prevederile pct. 6 al prezentei Norme sanitar-veterinare nu se aplică:
    1) peştilor care au fost abatorizaţi şi evisceraţi înainte de expediere;
    2) moluştelor sau crustaceelor destinate consumului uman şi ambalate şi etichetate în acest scop, conform Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, art. 499), care sînt:
    a) neviabile, adică nu mai au capacitatea de a supravieţui ca animale vii în cazul în care ar fi readuse în mediul din care au fost obţinute;
    b) destinate prelucrării ulterioare fără o depozitare temporară la locul de procesare;
    3) animalelor de acvacultură sau produselor obţinute din aceste animale destinate consumului uman introduse pe piaţă fără alte prelucrări în ambalaje de vînzare cu amănuntul, prevăzute de Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010.
Secţiunea 4
Moluşte şi crustacee vii destinate centrelor de purificare, centrelor
de expediere şi unităţilor similare înaintea consumului uman

    8. Loturile de moluşte şi crustacee vii destinate centrelor de purificare, centrelor de expediere şi unităţilor similare înaintea consumului uman sînt însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare, în cazul în care acestea:
    1) sînt introduse din ţări, zone sau compartimente:
    a) declarate indemne de una sau mai multe din bolile neexotice în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009;
    b) care fac obiectul unui program de supraveghere sau de eradicare prevăzut în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009;
    2) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile pentru care ţara, zona sau compartimentul sînt declarate indemne de boală sau pentru care se aplică un program de supraveghere sau de eradicare prevăzut în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009.
Secţiunea 5
Animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale
care părăsesc ţara, zona sau compartimentul care fac obiectul unor
măsuri de combatere a bolilor, inclusiv al unor programe de
eradicare

    9. Loturile de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale care părăsesc ţara, zona sau compartimentul care fac obiectul măsurilor de combatere a bolilor prevăzute în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009, dar pentru care Agenţia a acordat o scutire de la aceste măsuri de combatere a bolilor trebuie să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar:
    a) prevăzut în anexa nr.1 la prezenta Normă şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare – pentru loturile compuse din animale de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată, unităţilor ornamentale deschise sau repopulării;
    b) prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare – pentru loturile compuse din animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale destinate prelucrării ulterioare, centrelor de purificare, centrelor de expediere sau unităţilor similare înaintea consumului uman.
    10. Loturile de animale de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată, unităţilor ornamentale deschise sau repopulării trebuie să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.1 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare, în cazul în care acestea:
    a) părăsesc ţara, zona sau compartimentul cu un program de eradicare aprobat în conformitate Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009;
    b) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe boli sau din speciile-vectori ai uneia sau mai multor boli pentru care se aplică programul de eradicare menţionat în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009.
    11. Loturile de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale destinate prelucrării ulterioare, centrelor de purificare, centrelor de expediere sau unităţilor similare înaintea consumului uman trebuie să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.2 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare, în cazul în care acestea:
    a) părăsesc ţara, zona sau compartimentul cu un program de eradicare aprobat în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009;
    b) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile pentru care se aplică programul de eradicare menţionat în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009.
    12. Prevederile prezentei secţiuni nu se aplică:
    1) peştilor care au fost abatorizaţi şi evisceraţi înainte de expediere;
    2) moluştelor sau crustaceelor destinate consumului uman şi ambalate şi etichetate în acest sens conform Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală” şi care sînt:
    a) neviabile, adică nu mai au capacitatea de a supravieţui ca animale vii în cazul în care ar fi readuse în mediul din care au fost obţinute;
    b) destinate prelucrării ulterioare fără o depozitare temporară la locul de prelucrare;
    3) animalelor de acvacultură sau produselor obţinute din aceste animale introduse pe piaţă fără alte prelucrări, destinate consumului uman, cu condiţia să fie prezentate în ambalaje de vînzare cu amănuntul, conform Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”, referitoare la aceste ambalaje.
    13. În cazul în care este necesară efectuarea unei inspecţii, animalele de acvacultură vii din speciile susceptibile la una sau mai multe boli sau din speciile-vectori ai uneia sau mai multor boli menţionate în certificatul sanitar-veterinar ce le însoţesc nu se introduc în ferma de acvacultură sau în zona de cultură a moluştelor înainte de eliberarea unui astfel de certificat sanitar-veterinar.
Capitolul III
Condiţii pentru import
    14. Animalele de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată şi unităţilor ornamentale deschise se importă numai din ţări, teritorii, zone sau compartimente, incluse în Lista întocmită, actualizată şi făcută public de către Agenţie, în conformitate cu anexa nr.3 la prezenta Normă sanitar-veterinară, numai în cazul în care loturile:
    a) sînt însoţite de un certificat sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 4 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) corespund cerinţelor de sănătate animală stabilite în certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    15. Peştii ornamentali din speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile enumerate în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009, şi destinaţi unităţilor ornamentale închise se importă numai din ţări, teritorii, zone sau compartimente incluse în Lista întocmită, actualizată şi făcută public de către Agenţie, specificată în anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Peştii ornamentali care nu fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe dintre bolile enumerate în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.239 din 26 martie 2009, şi moluştele şi crustaceele ornamentale destinate unităţilor ornamentale închise se importă numai din ţări sau teritorii care:
    a) sînt membre ale Oficiului Internaţional de Epizootii (OIE);
    b) sînt incluse în Lista întocmită, actualizată şi făcută public de către Agenţie şi au încheiat un acord oficial cu OIE în vederea trimiterii periodice de informaţii privind statutul lor de sănătate animală către membrii respectivei organizaţii.
    Loturile de animale specificate în prezentul punct trebuie:
    a) să fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.5 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) să corespundă cerinţelor de sănătate animală stabilite în certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    16. Animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale destinate consumului uman se importă numai din ţări, teritorii, zone sau compartimente care sînt incluse în Lista întocmită, actualizată şi făcută public de către Agenţie, în cazul în care lotul:
    a) este însoţit de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexele nr. 8 şi 9 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) corespunde cerinţelor de sănătate publică şi sănătate animală, stabilite în certificatul sanitar-veterinar.
    Prezentul punct nu se aplică în cazul în care animalele de acvacultură sînt destinate zonelor de relocare sau eliberării în apele naţionale, cu condiţia aplicării cerinţelor la import.
Capitolul IV
Transportul animalelor de acvacultură
    17. Animalele de acvacultură destinate importului nu se transportă:
    a) în condiţii care pot dăuna stării de sănătate a acestora;
    b) în aceeaşi apă sau în acelaşi microcontainer cu animalele acvatice care au o stare de sănătate inferioară sau care nu sînt destinate importului.
    18. În timpul transportului, animalele de acvacultură nu se descarcă din microcontainerul în care se găsesc.
    19. Apa în care sînt transportate nu se schimbă pe teritoriul unei ţări care nu este aprobată pentru importul acestor animale sau care are o stare de sănătate inferioară celei de la locul de destinaţie.
    20. În cazul în care loturile de animale de acvacultură sînt transportate pe mare pînă la frontieră, la certificatul sanitar veterinar relevant se anexează un addendum pentru transportul de animale de acvacultură vii pe mare, prevăzut în anexa nr.7 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare.
Capitolul V
Cerinţe pentru eliberarea în natură a animalelor de acvacultură
şi a produselor obţinute din aceste animale şi pentru apa utilizată
pentru transport

    21. Animalele de acvacultură şi produsele obţinute din aceste animale importate şi destinate consumului uman se manipulează în mod corespunzător pentru a se evita contaminarea apelor naturale.
    22. Animalele de acvacultură importate nu se eliberează în natură pe teritoriul ţării, cu excepţia cazului în care Agenţia autorizează acest lucru.
    23. Autorizarea eliberării în natură a animalelor de acvacultură importate se efectuează în baza rezultatelor analizei riscului pentru starea de sănătate a animalelor acvatice la punctul de eliberare şi luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor.
    24. Apa utilizată pentru transportul loturilor importate de animale de acvacultură şi de produse obţinute din aceste animale se tratează în mod corespunzător pentru a se evita contaminarea apelor naturale.
Capitolul VI
Condiţii pentru tranzit şi depozitare
    25. Loturile de animale de acvacultură vii, icre şi peşti neevisceraţi care sînt introduse în ţară, dar sînt destinate altei ţări, prin tranzit trebuie:
    a) să corespundă cerinţelor pentru import, prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar respectiv, prevăzut de şi completat în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară, care cuprinde menţiunea „Pentru tranzit”.
    26. În cazul în care loturile respective sînt destinate consumului uman, acestea sînt însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.6 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare.
    27. Se autorizează tranzitul rutier sau feroviar între punctele de control la frontieră, lotul care:
    a) este sigilat cu un sigiliu cu un număr de serie al medicului veterinar oficial de la postul de control de la frontiera de intrare;
    b) documentele care însoţesc lotul, prevăzute în Normele sanitar-veterinare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 1442), sînt ştampilate pe fiecare pagină de către medicul veterinar oficial de la punctul de control de la frontiera de intrare cu menţiunea “Pentru tranzit”;
    c) corespunde cerinţelor procedurale prevăzute în Normele sanitar-veterinare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008;
    d) este certificat drept acceptabil pentru tranzit pe documentul veterinar de intrare emis de către medicul veterinar oficial de la punctul de control de la frontiera de intrare.
    28. Loturile destinate tranzitului nu pot fi descărcate sau depozitate pe teritoriul ţării în conformitate cu Normele sanitar-veterinare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008.
    29. Agenţia controlează periodic corespunderea numărului de loturi admise către tranzit şi cantităţile acestora la intrarea şi la ieşirea de pe teritoriul ţării.
Capitolul VII
Cerinţe privind completarea certificatelor sanitar-veterinare
    30. Certificatele sanitar-veterinare se eliberează de către autorităţile competente din ţara de origine pe baza modelului corespunzător, prevăzut în anexele la prezenta Normă sanitar-veterinară, luîndu-se în considerare locul de destinaţie şi utilizarea lotului după sosirea acestuia la destinaţie.
    31. Certificatele sanitar-veterinare şi etichetele menţionate în modelele certificatelor sanitar-veterinare din prezenta Normă sanitar-veterinară se completează în limba oficială a ţării importatoare sau în limba engleză, cu traducerea autentificată în limba oficială a ţării importatoare.
    Pentru certificatele sanitar-veterinare prevăzute în prezenta Normă sanitar-veterinară se poate utiliza certificarea electronică şi alte sisteme autorizate şi armonizate cu cele comunitare.
    32. Avînd în vedere situaţia epizootică de la locul de destinaţie în ceea ce priveşte bolile neexotice sau bolile pentru care la locul de destinaţie se aplică măsuri naţionale pentru limitarea impactului anumitor boli la animalele de acvacultură şi la animalele acvatice sălbatice, cerinţele specifice corespunzătoare sînt încorporate şi completate în certificatul sanitar-veterinar în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009.
    33. La completarea certificatului sanitar-veterinar pentru un anumit lot trebuie ţinut cont de faptul că „Locul de origine” reprezintă amplasamentul fermei de acvacultură sau al zonei de cultură a moluştelor pentru animalele de acvacultură care au fost crescute pînă la atingerea dimensiunii comerciale relevante, iar pentru animalele acvatice sălbatice – locul de recoltare.
    34. În cazul în care modelul de certificat sanitar-veterinar indică alegerea menţiunii adecvate, menţiunile irelevante pot fi tăiate cu o linie, parafate şi apoi ştampilate de certificator sau şterse cu desăvîrşire din certificatul sanitar-veterinar.
    35. Originalul fiecărui certificat sanitar-veterinar este compus dintr-o singură foaie de hîrtie sau, în cazul în care nu este suficient, trebuie prezentat astfel încît toate foile de hîrtie necesare să facă parte dintr-un tot unitar şi indivizibil.
    36. În cazul în care la certificatul sanitar-veterinar se anexează foi suplimentare în scopul identificării articolelor care compun lotul, se consideră că aceste foi suplimentare fac parte integrantă din certificatul sanitar-veterinar original, cu condiţia ca fiecare pagină să fie semnată şi ştampilată de medicul veterinar oficial care a efectuat certificarea.
    37. În cazul în care certificatul sanitar-veterinar, inclusiv toate foile suplimentare, cuprinde mai mult de o pagină, fiecare pagină va fi numerotată „x(numărul paginii) din y(numărul total de pagini)” în josul paginii şi va purta în partea superioară a paginii numărul de referinţă al certificatului sanitar-veterinar, alocat de autoritatea competentă.
    38. Certificatul sanitar-veterinar în original trebuie completat şi semnat de un medic veterinar oficial cu cel mult 72 de ore înainte de încărcarea lotului sau cu cel mult 24 de ore, în cazurile în care animalele de acvacultură trebuie inspectate în termen de 24 de ore înainte de încărcare. Autorităţile competente din ţara de origine vor asigura respectarea principiilor de certificare echivalente celor prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 25 iunie 2009 cu privire la unele măsuri pentru organizarea şi efectuarea certificării sanitar-veterinare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 2009, nr. 107-109, art.449).
    39. Culoarea semnăturii va fi diferită de cea a textului tipărit. Aceeaşi cerinţă se aplică parafelor, cu excepţia celor cu timbru sec sau filigran.
    40. Pentru import, certificatul sanitar-veterinar în original trebuie să însoţească lotul pînă la punctul de control la frontieră. Pentru loturile introduse pe piaţă, certificatul sanitar-veterinar în original trebuie să însoţească lotul pînă cînd ajunge la destinaţia finală.
    41. Un certificat sanitar-veterinar emis pentru animalele de acvacultură vii este valabil 10 zile de la data emiterii. În cazul transportului pe mare, perioada de valabilitate se prelungeşte cu durata călătoriei pe mare. În acest sens, la certificatul sanitar-veterinar se anexează o declaraţie, în original, a comandantului navei, întocmită în conformitate cu modelul addendumului, stabilit în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    42. În timpul transportului şi operaţiilor conexe trebuie respectate condiţiile generale privind protecţia animalelor în timpul transportului şi luate măsurile corective în cazul în care nu sînt îndeplinite cerinţele menţionate.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10