LPC268/2012
ID intern unic:  346641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 268
din  29.11.2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158-XVI
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public
Publicat : 08.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 27-30     art Nr : 98
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noţiunea „funcţie de demnitate publică” se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „funcţie publică vacantă – funcţie publică liberă, fără titular;
    funcţie publică temporar vacantă – funcţie publică cu al cărei titular au fost suspendate raporturile de serviciu sau al cărei titular a fost detaşat în altă autoritate publică ori, după caz, asigură interimatul unei funcţii publice de conducere;”.
    2. Articolul 4 alineatul (3):
    la litera c), cuvintele „şi administrative (pază, întreţinere-reparaţii, gospodărire şi deservire)” se substituie cu cuvîntul „ , administrative”;
    alineatul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) personalului angajat pe o durată determinată din contul veniturilor suplimentare şi al altor surse;”.
    3. Articolul 8:
    la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorităţii administrative;”
    alineatul (4) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) să aibă experienţă managerială de cel puţin 2 ani.”
    4. La articolul 9, alineatul (1) se completează cu literele j), k) şi l) cu următorul cuprins:
    „j) şef al secretariatului instanţei judecătoreşti;
    k) şef al Aparatului Comisiei Electorale Centrale;
    l) custode principal de fonduri.”
    5. Articolul 25 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare activitate de întreprinzător, cu excepţia calităţii de fondator al societăţii comerciale, ori să înlesnească, în virtutea funcţiei sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice.”
    6. Articolul 27:
    în titlul articolului, cuvintele „de bază” se exclud;
    la alineatul (1):
    partea introductivă se completează în final cu cuvintele „de bază”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Candidatul la ocuparea funcţiei publice trebuie să întrunească şi cerinţele specifice minime pentru ocuparea respectivei funcţii, stabilite în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011. Autoritatea publică poate stabili şi alte cerinţe specifice care se referă la specialitatea studiilor, cunoştinţe, abilităţi profesionale şi atitudini/comportamente necesare pentru exercitarea eficientă a funcţiei publice, acestea fiind stipulate în fişa postului aferentă funcţiei publice.”
    7. Articolul 28:
    în titlul articolului, cuvîntul „vacante” se exclude;
    alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvîntul „vacante” se introduc cuvintele „sau temporar vacante”;
    alineatul se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    „d) detaşare;
    e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.”
    la alineatul (2), cuvîntul „vacante” se exclude.
    8. Articolul 29:
    în titlul articolului, cuvîntul „vacante” se exclude;
    la alineatul (1), după cuvîntul „vacante” se introduc cuvintele „sau temporar vacante”.
    9. La articolul 30, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Actul administrativ de numire, la care se anexează fişa postului de care funcţionarul public a luat cunoştinţă sub semnătură, se aduce la cunoştinţă funcţionarului public. O copie de pe fişa postului se înmînează funcţionarului public şi conducătorului ierarhic superior al acestuia.”
    10. Articolul 31:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), funcţionar public debutant se consideră şi persoana care a exercitat anterior o funcţie publică, însă raporturile de serviciu au încetat pînă la evaluarea activităţii acesteia la expirarea perioadei de probă sau care a fost eliberată din funcţie în condiţiile art. 63 alin. (1) lit. e).”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Nu se consideră funcţionar public debutant persoana care anterior a exercitat funcţie de demnitate publică, care a activat în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică sau a activat în calitate de funcţionar public cu statut special, precum şi persoana numită în funcţie publică de conducere de nivel superior.”
    11. Articolul 33:
    alineatele (2)–(4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Gradul de calificare de clasa a III-a se conferă funcţionarului public debutant în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la îndeplinirea condiţiilor specificate la art. 31 alin. (5) lit. a), iar persoanei care anterior a deţinut funcţie publică, însă nu deţine grad de calificare, precum şi persoanelor specificate la art. 31 alin. (3) – la numirea lor în funcţie.
    (3) Conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a obţinut cel puţin calificativul „bine” la 3 evaluări anuale ale performanţelor profesionale sau calificativul „foarte bine” la ultimele 2 evaluări anuale ale performanţelor profesionale.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), funcţionarului public care deţine gradul de calificare de clasa a III-a i se poate conferi gradul de calificare de clasa I corespunzător categoriei funcţiei publice deţinute în cazul îndeplinirii unor misiuni de importanţă deosebită şi obţinerii calificativului „foarte bine” la ultimele 2 evaluări anuale ale performanţelor profesionale. Aprecierea caracterului deosebit al misiunii este de competenţa conducătorului autorităţii publice cu drept de conferire a gradelor de calificare.”
    la alineatul (7), cuvintele „promovării într-o funcţie publică dintr-o categorie superioară” se substituie cu cuvintele „numirii într-o funcţie publică de categorie superioară”, iar cuvîntul „promovat” se substituie cu cuvintele „fost numit”.
    12. La articolul 37 alineatul (3) litera b), textul „o dată la trei ani – cursuri de perfecţionare, cu o durată de cel puţin 72 de ore” se substituie cu textul „fiecărui funcţionar public debutant – un curs de iniţiere cu o durată de cel puţin 80 de ore”.
    13. La articolul 38:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pe perioada în care funcţionarul public urmează forme de dezvoltare profesională continuă organizate la iniţiativa sau în interesul autorităţii publice, acesta beneficiază de plata salariului. Dacă durata acestora depăşeşte 180 de zile calendaristice consecutive şi funcţionarul public este scos din activitate, raporturile de serviciu se suspendă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, fără plata salariului.”
    la alineatul (2), cuvîntul „cursurile” se substituie cu cuvîntul „formele”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Funcţionarul public care urmează forme de dezvoltare profesională a căror durată este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, precum şi care urmează studii de masterat, organizate în ţară sau în străinătate, cu excepţia celor urmate pe cont propriu, este obligat să îşi asume angajamentul scris că, după terminarea acestora, va activa în serviciul public între 2 şi 5 ani, proporţional cu numărul zilelor de dezvoltare profesională. Modul de întocmire a angajamentului scris se aprobă de Guvern.”
    la alineatul (4), cuvintele „cursul/programul” se substituie cu cuvîntul „forma”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică dacă raporturile de serviciu au încetat din cauza decesului funcţionarului public, declarării ca fiind decedat sau dispărut fără urmă, pierderii capacităţii depline de exerciţiu, forţei majore, lichidării autorităţii publice, cu excepţia situaţiei în care funcţionarul public refuză transferul într-o altă autoritate, ori din cauza stării de sănătate, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală a vitalităţii, care nu îi mai permite funcţionarului să îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei.”
    14. La articolul 41:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Vechimea în serviciul public include perioadele de exercitare efectivă a funcţiilor publice specificate în Clasificatorul unic al funcţiilor publice.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Suplimentar la cele menţionate la alin.(1), în vechimea în serviciul public intră şi perioadele în care funcţionarul public:
    a) nu a lucrat de fapt, dar i s-a menţinut funcţia publică şi salariul mediu, integral sau parţial;
    b) a fost suspendat în condiţiile art. 52 lit. c)–e) şi art. 54 alin. (1) lit. b);
    c) a fost suspendat în condiţiile art. 53 lit. b) şi c) şi ulterior absolvit de răspundere disciplinară sau penală;
    d) a fost absent forţat de la serviciu în legătură cu eliberarea sau destituirea ilegală şi restabilirea ca urmare a pronunţării de către instanţa de judecată a hotărîrii respective.”
    15. Articolul 42:
    la alineatul (3), cuvîntul „activitate” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „vechime”;
    articolul se completează cu alineatul (42) cu următorul cuprins:
    „(42) În caz de deces al funcţionarului public, de indemnizaţia prevăzută la alin. (3) sau, după caz, la alin. (4) beneficiază soţul (soţia), copiii sau părinţii, iar în lipsa acestora – alţi moştenitori legali, la prezentarea actelor respective, odată cu achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin funcţionarului decedat.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) La împlinirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, funcţionarul public poate fi numit, la decizia persoanei/organului care are competenţă legală de numire în funcţie, pe perioade determinate, dar care cumulativ nu vor depăşi 3 ani, în aceeaşi funcţie publică, în funcţie echivalentă sau în funcţie de nivel inferior, primind pensia şi salariul conform legislaţiei. Numirea în funcţie se face doar cu acordul funcţionarului public, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27, cu excepţia alin. (1) lit. d).”
    la alineatul (6), cuvintele „modificare a statului de personal” se substituie cu cuvintele „lichidare a funcţiei publice”, textul „dacă vechimea în serviciul public este de cel puţin 2 ani” se exclude, iar după cuvintele „în care funcţionarii publici” se introduce textul „au o vechime în serviciul public mai mică de 2 ani,”.
    16. La articolul 43 alineatul (3), cuvintele „sau de transfer într-o altă autoritate publică” se substituie cu textul „ , de încetare a detaşării sau de suspendare a raporturilor de serviciu în temeiul art. 52 lit. a), b), f) şi h), precum şi al art. 54 alin. (1) lit. b), f) şi g)”.
    17. La articolul 45:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Promovarea funcţionarului public se efectuează în temeiul actului administrativ corespunzător de numire emis de către conducătorul autorităţii publice respective, avînd acordul scris al funcţionarului public.”
    alineatul (4) se completează în final cu textul „şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Nu poate fi promovat funcţionarul public care are sancţiuni disciplinare nestinse.”
    la alineatul (5), textul „ , desfăşurat în condiţiile art. 29” se exclude.
    18. La articolul 47:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prin detaşare se înţelege trecerea temporară a funcţionarului public la o altă autoritate publică în scopul exercitării unor atribuţii de serviciu în interesul acesteia. Detaşarea se efectuează prin acceptarea detaşării de către conducătorul autorităţii publice în care activează funcţionarul public şi prin numirea acestuia în funcţie de către conducătorul autorităţii publice în interesul căreia se efectuează detaşarea. Acceptarea detaşării de către conducătorul autorităţii publice în care activează funcţionarul public se dispune ca urmare a solicitării scrise din partea autorităţii publice în interesul căreia se efectuează detaşarea.”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) În situaţiile specificate la alin. (5), funcţionarul public poate fi detaşat numai cu acordul său scris.”
    alineatul (6) se completează în final cu textul: „Ocuparea acesteia de către un alt funcţionar public se face pe o perioadă determinată.”
    articolul se completează cu alineatele (10) şi (11) cu următorul cuprins:
    „(10) La expirarea termenului de detaşare, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică exercitată pînă la detaşare. Reîncadrarea se dispune prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice de la care a fost detaşat funcţionarul, începînd cu ziua următoare expirării termenului de detaşare. Conducătorul autorităţii publice în care a fost detaşat funcţionarul public constată încetarea detaşării printr-un act administrativ emis cel tîrziu la data expirării termenului de detaşare.
    (11) Încetarea detaşării înainte de termen are loc în condiţiile alin. (10) ca urmare a solicitării scrise a conducătorului autorităţii publice de la care a fost detaşat funcţionarul public sau a conducătorului autorităţii publice în care acesta a fost detaşat.”
    19. Articolul 48:
    la alineatul (1), cuvintele „între autorităţile publice sau” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „în cadrul aceleiaşi autorităţi publice” se exclud;
    alineatul (4) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Transferul în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al funcţionarului public transferat.”
    la alineatul (8), textul „ , desfăşurat în condiţiile art. 29” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Transferul poate avea loc doar dacă funcţionarul public care urmează să fie transferat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27.”
    20. Articolul 49:
    la alineatul (1), textul „care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice şi” se substituie cu textul „din aceeaşi autoritate publică care îndeplineşte condiţiile de bază şi cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice pentru care se asigură interimatul şi care”;
    la alineatul (2), textul „ , cu înştiinţarea Guvernului” se exclude;
    la alineatul (3), textul „ , cu înştiinţarea Guvernului,” se exclude;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul unei funcţii publice de conducere temporar vacante, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie pînă la data expirării termenului de suspendare a raporturilor de serviciu ale titularului funcţiei publice, a termenului detaşării sau a perioadei pentru care funcţionarul asigură interimatul unei funcţii publice de conducere.”
    articolul se completează cu alineatele (41) şi (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Asigurarea interimatului, precum şi încetarea acestuia se dispun sau, după caz, se constată prin act administrativ al persoanei/organului care are competenţă legală de numire în funcţie.
    (42) Pe perioada asigurării interimatului, ocuparea de către o altă persoană a funcţiei persoanei care asigură interimatul se face pe o perioadă determinată.”
    21. La articolul 54 alineatul (1):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în condiţiile legii;”
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în condiţiile legii;”.
    22. Articolul 55:
    la alineatul (1), după cuvîntul „vacantă” se introduc, în ambele cazuri, cuvintele „ori temporar vacantă”;
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , depusă cu cel puţin 14 zile înainte de reîncadrare”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Reîncadrarea funcţionarului public în condiţiile alin. (1) şi (2) se dispune prin act administrativ al persoanei/organului care are competenţă legală de numire în funcţie.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu excepţia încetării raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor”.
    23. La articolul 57:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absenţa sau întîrzierea nemotivată la serviciu ori plecarea înainte de termenul stabilit în program, admisă în mod repetat;”
    litera b) se abrogă;
    litera e) se completează în final cu cuvintele  „ , precum şi dispoziţiile conducătorului”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) neglijenţa şi/sau tergiversarea, în mod repetat, a îndeplinirii sarcinilor;”.
    24. Articolul 59:
    la alineatul (3), cuvintele „constatării faptei” se substituie cu cuvintele „constatării abaterii”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:     
    „(31) Curgerea termenelor specificate la alin. (2) şi (3) se suspendă pe perioada aflării funcţionarului în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, precum şi pe perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau trauma.”
    la alineatul (5), după cuvintele „comisia de disciplină” se introduce textul „ , precum şi curgerea termenelor specificate la alin. (2) şi (3),”;
    la alineatul (9), textul „sau de a semna declaraţia privitoare la abaterile disciplinare care i se impută” se exclude.
    25. Articolul 63:
    alineatul (1):
    la litera c), cuvintele „îşi modifică statul de personal” se substituie cu textul „lichidează funcţia publică, ca urmare a intrării în vigoare a statului de personal în care nu se mai regăseşte funcţia ocupată de funcţionarul public respectiv”;
    alineatul se completează cu literele j) şi k) cu următorul cuprins:
    „j) ca urmare a transferului într-o altă autoritate publică, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (2), (5)–(7) şi (9), cu acordul ambelor autorităţi publice;
    k) ca urmare a promovării într-o altă autoritate publică, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1), (2), (4) şi (41), cu acordul funcţionarului public şi al ambelor autorităţi publice.”
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Termenul de preavizare nu include perioada aflării funcţionarului în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, precum şi perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau trauma.”
    la alineatul (4), după cuvintele „vacantă” şi „vacante” se introduc, respectiv, cuvintele „sau temporar vacantă” şi „sau temporar vacante”;
    articolul se completează cu alineatele (41) şi (42) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazul eliberării funcţionarilor publici în temeiul alin. (1) lit. a) şi c), autoritatea publică este obligată să prezinte, în modul stabilit, cu 30 de zile calendaristice înainte de eliberare, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă informaţiile privind funcţionarii publici care urmează a fi disponibilizaţi.
    (42) Nu se admite eliberarea funcţionarului public în perioada aflării lui în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, pe perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau trauma, în perioada concediului de maternitate, concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazului de lichidare a autorităţii publice.”
    la alineatul (5), cuvintele „modificării statului de personal” se substituie cu cuvintele „lichidării de funcţii”.
    26. La articolul 64:
    alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) absenţă nemotivată de la serviciu timp de 4 ore consecutive pe parcursul unei zile lucrătoare.”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Nu se admite destituirea funcţionarului public în perioada aflării lui în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, pe perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau trauma, în perioada concediului de maternitate, concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazului de lichidare a autorităţii publice.”
    27. La articolul 67 alineatul (2), textul „autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi organele din subordinea acestora, autorităţile administraţiei publice locale” se substituie cu textul „autorităţile publice specificate în anexa nr. 1”.
    28. La articolul 69 litera b), textul „ , precum şi vor beneficia de garanţiile sociale specificate la art. 42 al prezentei legi pe perioada exercitării aceloraşi activităţi în cadrul autorităţii publice respective” se substituie cu textul „pe perioada exercitării aceloraşi activităţi în cadrul autorităţii publice respective, precum şi vor beneficia de indemnizaţia unică specificată la art. 42 alin. (3) pentru perioada exercitării funcţiei publice”.
    29. Anexa nr. 1:
    la poziţiile „Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii” şi „Aparatul Curţii Supreme de Justiţie”, cuvîntul „Aparatul” se substituie cu cuvîntul „Secretariatul”;
    la ultima poziţie, textul „Aparatele instanţelor judecătoreşti,” se substituie cu textul „Secretariatele instanţelor judecătoreşti, aparatele”.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctului 3 din articolul I, care se pune în aplicare odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
    (2) Guvernul, în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora şi va aproba actele normative necesare implementării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 268. Chişinău, 29 noiembrie 2012.