*HGO972/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  346686
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 972
din  18.10.2010
cu privire la Programul-pilot de atragere a remitenţelor
în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012
Publicat : 29.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1091
    În temeiul Legii nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 605), precum şi în scopul mobilizării resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012, conform anexei nr. 1;
    Componentele Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012, conform anexei nr. 2;
    componenţa nominală a Comitetului de supraveghere al Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012, conform anexei nr. 3.
    2. Implementarea Programului-pilot se atribuie Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în coordonarea Ministerului Economiei.
    3. Programul-pilot va fi susţinut financiar:
    din contul resurselor financiare bugetare – la etapa lansării proiectului;
    din contul resurselor financiare ale partenerilor de afaceri – la etapa desfăşurării şi extinderii proiectului.
    4. În caz de eliberare a membrilor Comitetului sus-menţionat din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 972. Chişinău, 18 octombrie 2010.

   Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.972
din 18 octombrie 2010
PROGRAMUL-PILOT
DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE
„PARE 1+1” PENTRU ANII 2010-2012
    1. Identificarea problemei
    Fenomenul de migraţiune în Republica Moldova a fost înregistrat începînd cu mijlocul anilor ’90 ai secolului trecut, cînd majoritatea întreprinderilor au încetat sau şi-au restrîns activitatea, colhozurile au fost distruse, iar utilajele învechite nu mai generau profitabilitatea dorită. În consecinţă, exodul forţei de muncă şi migrarea în masă a populaţiei a luat amploare pe parcursul ultimilor ani.
    Totodată, sînt evidente şi problemele ce ţin de activitatea antreprenorială limitată, în special în zonele rurale, şi volumul redus al remitenţelor investite în economia naţională.
    În urma mai multor analize şi sondaje realizate, au fost identificate un şir de premise privind implicarea statului, respectiv, adoptarea Hotărîrii Guvernului cu privire la Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 (în continuare – Programul-pilot):
    a) accesul limitat la resursele informaţionale privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în Republica Moldova;
    b) insuficienţa pîrghiilor de susţinere a iniţierii unei afaceri;
    c) numărul emigranţilor preponderent din zonele rurale;
    d) nivelul scăzut al abilităţilor antreprenoriale în rîndurile potenţialilor întreprinzători;
    e) accesul limitat al întreprinderilor mici şi mijlocii la sursele de creditare;
    f) lipsa mijloacelor financiare suficiente pentru iniţierea unei afaceri;
    g) nivelul scăzut de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, în special în zonele rurale;
    h) volumul redus al remitenţelor investite în economie.
    2. Scopul
    Scopul Programului-pilot este mobilizarea resurselor umane şi financiare ale persoanelor plecate benevol peste hotarele ţării pentru a desfăşura activitate de muncă, numite în continuare lucrători migranţi, în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova.
    3. Obiectivele
    Obiectivele Programului-pilot sînt următoarele:
    a) creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
    b) sporirea abilităţilor antreprenoriale în rîndul lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
    c) stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe;
    d) facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
    e) promovarea culturii financiare şi a economiilor.
    4. Grupul-ţintă
    La Programul-pilot pot participa:
    a) lucrătorii migranţi din Republica Moldova;
    b) rudele de gradul întîi ale lucrătorilor migranţi.
    5. Durata
    Programul-pilot se va desfăşura pe parcursul a 24 de luni.
     6. Criterii de eligibilitate
    Participarea la Programul-pilot va fi posibilă doar în cazul în care solicitantul va întruni condiţiile de bază pentru participare:
    a) este lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul întîi – beneficiar de remitenţe;
    b) este cetăţean al Republicii Moldova;
    c) doreşte să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
    d) poate confirma, prin  prezentarea documentelor justificative, că mijloacele financiare pe care le deţine provin din remitenţe.
    7. Implementarea, coordonarea şi supravegherea
    Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (în continuare – ODIMM) este responsabilă de implementarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor prevăzute în Programul-pilot.
    Supravegherea şi evaluarea activităţilor şi a modului de desfăşurare a Programului-pilot se efectuează de către un comitet, în a cărui componenţă intră reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor interesate, numit în continuare Comitet de supraveghere. Comitetul se convoacă în şedinţe ordinare cel puţin o dată în trimestru, iar componenţa nominală a acestuia se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    8. Componentele Programului-pilot
    Componenta I – Informare şi comunicare;
    Componenta a II-a – Instruire şi suport antreprenorial;
    Componenta a III-a – Finanţare a afacerilor  / Regula 1+1;
    Componenta a IV-a – Monitorizare postfinanţare şi evaluare a Programului-pilot.
    Componenta I – Informare şi comunicare
    Campania de informare şi promovare a Programului-pilot va fi realizată cu scopul de a aduce la cunoştinţa publicului larg, inclusiv a grupului-ţintă informaţii despre lansarea şi desfăşurarea Programului-pilot, condiţiile de eligibilitate şi instituţiile responsabile de implementarea lui.
    Componenta I se va desfăşura prin utilizarea mai multor căi şi instrumente:
    a) organizarea de tururi de informare în regiuni şi activităţi de informare în cadrul APL, ONG locale etc.;
    b) realizarea de emisiuni radio şi TV, publicarea de articole şi anunţuri în mass-media, inclusiv pe paginile web: www.odimm.md, www.mec.gov.md, www.businessportal.md, www.migraţie.md şi ale partenerilor de dezvoltare ai ODIMM;
    c) difuzarea de pliante şi postere informaţionale în autogări, aerogări, gări de trenuri şi în alte locuri de întrunire a grupului-ţintă;
    d) organizarea de activităţi de informare în cadrul Ambasadelor şi Reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare;
    e) organizarea de activităţi de informare prin intermediul asociaţiilor diasporei.
    Componenta a II-a – Instruire şi suport antreprenorial
    Componenta II va include:
    1) Recepţionarea cererilor de participare 
    Pentru a participa la Programul-pilot, fiecare solicitant va completa formularul de înscriere, însoţit în mod obligatoriu de următorul set de documente: 
    a) copia autentificată sau originalul contractului de lucru din străinătate ori alte acte de justificare a provenienţei banilor (la solicitare va fi prezentată şi traducerea legalizată a documentelor) sau copiile chitanţelor de transfer financiar efectuate de rudele beneficiarului de remitenţe;
    b) declaraţia pe propria răspundere privind provenienţa sumelor de bani din remitenţe, semnată şi datată de beneficiar;
    c) documentele justificative privind gradul de rudenie cu lucrătorul migrant (la necesitate);
    d) nota de concept a proiectului / afacerii.
     Dosarul completat va fi depus de către solicitant (personal, prin fax sau expediat poştal) la sediul ODIMM şi înregistrat, menţionîndu-se data, ora şi numărul de înregistrare.
    Solicitanţii care au depus dosare incomplete nu vor fi admise pentru participare în cadrul Programului-pilot.
    Perioada de înscriere şi depunere a dosarului va fi anunţată pe site-urile oficiale ale Ministerului Economiei, ODIMM, precum şi în presă.
    2) Selectarea beneficiarilor finali
    Dosarele depuse de către solicitanţi vor fi evaluate de către ODIMM şi vor fi prezentate pentru aprobare Comitetului de supraveghere al Programului-pilot, ţinîndu-se cont de îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.
    Solicitanţii vor fi notificaţi argumentat privind acceptarea sau respingerea dosarului de participare la Programul-pilot.
    3) Instruirea beneficiarilor
    Cursurile de pregătire antreprenorială vor fi desfăşurate de către ODIMM pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fiind organizate pe module, cu o durată totală de 50 de ore academice. Beneficiarii Programului-pilot vor fi asiguraţi cu materiale didactice şi consultative, acoperind 50% din costul total al cursurilor.
    4) Asistenţa postinstruire
    Beneficiarii Programului-pilot vor fi consultaţi gratuit în alegerea formei organizatorico-juridice potrivite, inclusiv la înregistrarea întreprinderii. De asemenea, luînd în considerare faptul că pentru finanţarea unei afaceri este nevoie de un plan de afaceri, ODIMM va acorda asistenţă individuală beneficiarilor în elaborarea acestuia, precum şi consultaţii pe întreaga durată de lansare şi dezvoltare a afacerii.
    Componenta a II-a este obligatorie, excepţie făcînd persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi antreprenoriale şi nu au înregistrat pierderi pe parcursul ultimilor 3 ani.
    Componenta a III-a – Finanţare a afacerilor / Regula 1+1
    Ca urmare a instruirii obţinute în cadrul Componentei a II-a, beneficiarii Programului-pilot vor putea obţine un grant nerambursabil pentru crearea întreprinderilor noi şi /sau dezvoltarea celor existente.
    Grantul se va acorda în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului-pilot. Valoarea maximă a grantului nu va depăşi 200000 de lei.
    1) Grantul se va acorda beneficiarilor Programului-pilot de pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru lansarea/dezvoltarea activităţii antreprenoriale, cu respectarea raportului de 30% din valoarea totală a bugetului pentru municipiile Chişinău şi Bălţi (20% şi, respectiv, 10%) şi 70%  – pentru celelalte localităţi.
    În cadrul prezentului Program-pilot, toate activităţile sînt eligibile pentru finanţare, cu excepţia:
    importului de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
    activităţilor fiduciare şi de asigurare;
    activităţilor fondurilor de investiţii;
    activităţii bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
    activităţilor de schimb valutar şi de lombardare;
    jocurilor de noroc;
    procurării bunurilor imobiliare;
    comerţului;
    serviciilor de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi.
    Plăţile pentru TVA vor fi considerate cheltuieli neeligibile în cadrul Programului-pilot.
    De asemenea, se va acorda o atenţie sporită proiectelor care prevăd crearea locurilor noi de muncă sau afacerilor care asigură dezvoltarea sectorului de producere a mărfurilor şi serviciilor.
    2) Pentru participarea la Componenta a III-a a Programului-pilot, beneficiarul va depune, personal sau prin poştă, următoarele documente:
    cererea de finanţare completată;
    planul de afaceri;
    justificarea provenienţei banilor din remitenţe (pentru cel puţin 50% din investiţiile preconizate), conform pct.1 lit. a) şi b) din Componenta a II-a a prezentului Program-pilot;
    justificarea gradului întîi de rudenie cu lucrătorii migranţi (la necesitate);
    copia şi extrasul certificatului de înregistrare a întreprinderii.
    În cazul întreprinderilor active se adaugă următoarele documente:
    documentele justificative precum că întreprinderea nu are restanţe faţă de bugetul public naţional;
    copia raportului financiar al întreprinderii pentru perioada precedentă.
    3) Evaluarea dosarului de finanţare depus de beneficiar se va efectua de către ODIMM şi organizaţia parteneră cofinanţatoare. În cazul acceptării dosarului menţionat, ODIMM va semna cu beneficiarul un contract de finanţare nerambursabilă, în care vor fi prevăzute modul şi termenele de acordare a grantului şi va monitoriza împreună cu organizaţiile partenere cofinanţatoare procesul de finanţare.
    4) Fondurile nerambursabile din cadrul Programului-pilot vor fi acordate beneficiarului după efectuarea de facto a investiţiei, în baza documentelor justificative prezentate. Investiţia planificată poate fi efectuată în cel mult 3 tranşe. Prin urmare, grantul (în proporţie de 50%) va fi rambursat beneficiarului după fiecare tranşă a  investiţiei efectuate.
    5) În cazul în care beneficiarii grantului nu au sume suficiente pentru efectuarea integrală a investiţiilor planificate, aceştia vor fi asistaţi de ODIMM în solicitarea unui credit bancar. La necesitate, ODIMM va garanta pînă la 50%  din mărimea creditului.
    Componenta a IV-a – Monitorizare postfinanţare şi evaluare a Programului-pilot
    Beneficiarii Programului-pilot vor fi obligaţi prin contractul de finanţare nerambursabilă să menţină neschimbaţi fondatorii, proprietarii(ul) întreprinderii pentru o perioadă de minim 2 ani după transferul ultimei tranşe de grant. De asemenea, beneficiarii nu vor putea, conform contractului de finanţare, să modifice genul de activitate al întreprinderii cu activităţile neeligibile prevăzute de Programul-pilot.
    În vederea evaluării impactului Programului-pilot menţionat, ODIMM împreună cu organizaţiile partenere co-finanţatoare vor monitoriza întreprinderile finanţate.
    ODIMM va prezenta trimestrial Comitetului de supraveghere rapoarte de monitorizare şi evaluare a Programului-pilot.
    La respectarea condiţiilor prezentului Program-pilot, mijloacele financiare din cadrul acestuia vor deveni grant rambursabil, în caz de:
    utilizare a mijloacelor financiare din cadrul Programului-pilot în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate;
    schimbare a genului de activitate al întreprinderii pentru care au fost acordate mijloacele financiare din cadrul Programului-pilot, în favoarea activităţilor neeligibile prevăzute în Programul-pilot.
    Beneficiarul Programului-pilot va fi obligat să restituie suma primită, precum şi cheltuielile suportate în procesul de administrare a contractului de finanţare nerambursabilă.
    9. Costuri
    Costul implementării Programului-pilot se estimează la 100 milioane lei, resurse atrase de la partenerii de dezvoltare, precum şi din alocaţiile bugetului de stat.
    10. Rezultate scontate
    Implementarea Programului-pilot urmăreşte:
    a) sporirea volumului de investiţii în economia naţională (cu cel puţin 200 milioane de lei);  
    b) sporirea volumului de remitenţe investite în economia naţională (cu cel puţin 100 milioane de lei moldoveneşti);
    c) crearea şi/sau dezvoltarea afacerilor (de la 500 pînă la 2000 de afaceri), dintre care 70% în zonele rurale;
    d) micşorarea emigrării şi a ratei şomajului, prin crearea noilor locuri de muncă (de la 1500 pînă la 6000 locuri de muncă noi);
    e) revigorarea economiei locale şi naţionale;
    f) eradicarea sărăciei în zonele rurale;
    g) diversificarea produselor economiei naţionale;
    h) stimularea exporturilor de bunuri şi servicii;
    i) stimularea preluării şi aplicării bunelor practici în economie;
    j) facilitarea accesului IMM la mijloacele financiare pentru iniţierea/dezvoltarea unei afaceri;
    k) creşterea eficienţei investiţiilor în deschiderea sau dezvoltarea afacerii;
    l) sporirea nivelului de informare a migranţilor şi beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în Republica Moldova;
    m)  sporirea culturii antreprenoriale şi formarea aptitudinilor necesare pentru gestionarea unei afaceri;
    n) îmbunătăţirea imaginii Guvernului şi, implicit, a sistemului regulator în rîndul migranţilor şi beneficiarilor de remitenţe.

    anexa nr.2
          Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.972
din 18 octombrie 2010
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului de supraveghere al Programului-pilot de atragere
a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010- 2012
    LAZAR Valeriu                    - viceprim-ministru, ministrul economiei,
                                                   preşedinte al Comitetului
    SAINCIUC Sergiu               - viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    GHERMAN Natalia             - viceministru al afacerilor externe şi integrării europene
    BARBĂNEAGRĂ Victor     - viceministru al finanţelor
    MÎRZA Corneliu                   - viceministru al mediului
    ZOLOTCOV Anatolie          - viceministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale
    BUMACOV Vasile              - viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    IABANJI Iulia                      - director general al Organizaţiei pentru Dezvoltarea
                                                  Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
                                                  secretar al Comitetului
    CREŢU Ghenadie                - coordonator de proiect Migraţie şi dezvoltare,
                                                  Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
    POSTOLACHI Valentina    - şef al Direcţiei economie, Confederaţia Naţională
                                                  a Patronatului din Republica Moldova
    CUCU Gheorghe                 - preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
    CIUREA Lucreţia                - şef al secţiei coordonarea asistenţei externe,
                                                 Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă
                                                 externă, Cancelaria de Stat