HGC145/2013
ID intern unic:  346906
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 145
din  25.02.2013
pentru modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a
serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile
şi Situaţiilor Excepţionale
Publicat : 01.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 42-47     art Nr : 196
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 461 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 436), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 27, cuvintele „ori posedarea pluralităţii de cetăţenii” se exclud;
    2) la punctul 30, litera d) se exclude;
    3) la punctul 76, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) aflaţi la dispoziţie, pînă la numirea în funcţie, cu excepţia colaboratorilor detaşaţi la studii peste hotarele Republicii Moldova, pe o perioadă mai mare de un an”;
    4) punctul 100:
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) în cazul comiterii unei încălcări grave a disciplinei de serviciu.
    Colaboratorul este prezentat pentru a fi eliberat din serviciu în baza prezentului temei în cazul săvîrşirii unei încălcări grave a disciplinei de serviciu prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, care a cauzat un prejudiciu material şi/sau un prejudiciu de imagine serviciului (onoarea, reputaţia acestuia).
    Concedierea colaboratorilor se efectuează în urma unei anchete de serviciu.”;
    la litera f), cuvintele „vechimea în muncă” se substituie cu cuvintele „vechimea în serviciu”, iar ultimul alineat se exclude;
    se completează cu literele g)-i) cu următorul cuprins:
    „g) în legătură cu transferarea colaboratorului, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
    Colaboratorii sînt transferaţi prin ordinul ministrului afacerilor interne  într-o altă structură de stat în care este prevăzut serviciul special (militar) în baza solicitării parvenite de la conducătorul structurii de stat unde este prevăzut serviciul special (militar) în adresa şefului Serviciului, cu acordul colaboratorului;
    h) la atingerea limitei de vîrstă de aflare în serviciu.
    Cu două luni înainte de expirarea contractului de îndeplinire a serviciului special, conducătorul (direcţiei, secţiei, centrului, de­taşa­mentului, unităţii) este obligat să informeze colaboratorul despre atingerea vîrstei-limită, pentru adoptarea deciziei respective în vederea concedierii sau prelungirii serviciului peste limita de vîrstă, în modul stabilit.
    În interesul completării efectivului Serviciului, colaboratorii care sînt clasaţi de comisia medico-militară ca fiind apţi pentru serviciul special şi care dovedesc o înaltă competenţă profesională, la decizia şefului Serviciului, pot fi lăsaţi în serviciul special pînă la 5 ani peste limita de vîrstă de aflare în serviciul special prin contract, cu încheierea contractelor în fiecare an;
    i) în cazul aplicării pedepsei penale prin hotărîre a instanţei de judecată, care exclude posibilitatea continuării serviciului prin contract, de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.
    Colaboratorii condamnaţi de către instanţa de judecată pentru săvîrşirea infracţiunilor sînt eliberaţi din serviciul special cu trecerea în rezervă (retragere).”;
    5) se completează cu punctul 1001 cu următorul cuprins:
    „1001. Încetarea serviciului prin demisie se efectuează în baza art. 281 din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007.
    Colaboratorul Serviciului are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă din proprie iniţiativă, în conformitate cu prevederile Codului muncii.”

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                     Dorin Recean

    Nr. 145. Chişinău, 25 februarie 2013.